is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 27, 07-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VereenigmgsllKlltlltlllllllllll Ipwpri [llllllllllllllllllll

Rel. Soc. Bijeenkomsten op Zondag 8 April R.S.V. Rotterdam, ’s avonds halfacht in „Het Nieuwe Verbond”, aan de Jagerslaan, Linker Maasoever. Spreker: ds. D. Bakker, Drachten. R.S.V. Utrecht, ’s avonds zeven uur in „Harmonia”, Ambachtstraat 12. Spreker: ds. P. v. d. Veer, Amsterdam. Onderwerp: „Dat zijt gij!”. Toegang 10 cent; werkloozen vrij.

Weekeinde voor jongeren te Amsterdam

De centrale commissie voor het Rel.-socialisme organiseert op 28-29 April te Amsterdam in gebouw Heystee, Heerengracht 545, een weekeinde voor jongeren. Het onderwerp zal zijn: Het plan van den Arbeid van Hendrik de Man. Wij waren zoo gelukkig Herman Vos uit Antwerpen (Ie secretaris van Dr. Hendrik de Man) bereid te vinden op dit weekeinde voor ons te spreken, terwijl wij nog In onderhandeling zijn met een tweeden spreker. Vermoedelijk zal Jacques Engels over de beteekenis van het plan voor Nederland spreken. Het is van groot belang, dat deelnemers zich zoo spoedig mogelijk bij ondergeteekende opgeven. De kosten voor deelname zullen ƒl. a ƒ1.25 bedragen, inclusief broodmaaltijd op Zondag. Een nader uitgewerkt programma wordt zoo spoedig mogelijk gepubli- NICO VAN WIJK, Vechtstraat 49, 2e ét. Amsterdam, Zuid.

A.G. en R.S.V. Amsterdam

Maandag 9 April spreekt H. Paulides over: Kunst op Java en Bah, verduidelijkt door lichtbeelden. Toegang voor een ieder. Gebouw Heystee, Heerengracht 545.

A.G. en R.S.V. Haarlem

Bijeenkomst op Donderdag 12 April in de Protestantenbond, ingang Vestestraat. Aanvang 8 uur Spreker mr. J. Reitsma, Amsterdam. Onderwerp: Cultureele samenhang tussen het Oosten en Westen. Belangstellenden zijn welkom.

A.G. Groep Leeuwarden-Huizum

Zaterdag 7 April spreekt W. Middendorp in de grote zaal van „Ons Gebouw”, Grachtswal over „De verhouding Oost-West”. Entre 20 cent. Werkloozen vrij.

Bentveldnieuws Jongeren weekeinde 17 en 18 Maart

Opnieuw een „ontmoeting” van Katholieke, Protestantsche, Socialistsche jongeren, ter bespreking van de maatschappelijke consequenties van het geloof. Zaterdagavond was eerst het woord aan de Katholiek: P. van Berkum, die vooral de economische vragen behchtte. De Katholiek gaat uit van de „natuurlijke orde”, d.i. de scheppingsorde, die als zoodanig goddelijk is. Het kapitalisme met z’n concurrentie, winstbegeerte, materalistischen geest is een ontaarding. Op grond van zijn geloof streeft

de Katholiek naar herstel der natuurlijke orde. In zijn geloof heeft hij de objectieve maatstaf, waaraan hij normen ontleent; tevens geeft hij plaats aan de gegeven werkelijkheid, waarin niet alle geloofseischen zich onmiddellijk laten verwerkelijken. Privaat bezit der productiemiddelen is geen eisch voor alle tijden; de klassetegenstellingen moeten door solidariteit worden overwonnen. Een zeer uitvoerige nabespreking was vooral voor de niet-Kathoheken noodig om wat dieper door te dringen. |

De Zondag werd ingezet met de morgenwijding. Daarna hield van Diffelen zijn inleiding over de jonge (orthodox-) Protestant in de huidige maatschappij. I

Een Christen Is iemand in wiens leven een alles beheerschende kracht van buiten af is ingetreden en die eigen bestaan, wil en persoonlijkheid opgaf om voortaan voor God te leven. Genoemde kracht komt onverwacht en onverdiend in het leven en wordt, zoodra zij is toegelaten, voor al de gedragingen norm en richtsnoer. Deze boodschap kan niet ontdekt, alleen gehoord worden. In het leven van den Protestantschen mensch is dus God nummer één, al het sociale en gewoon menschelijke valt onder het allesbeheerschends besef van Gods grootheid en goedheid in het niet. Individueel Christendom is een contradictie. De traditie heeft geleerd dat wie Christus ontmoet de kerk vindt. De Christelijke opvatting stelt de persoonlijkheid correlatief met de gemeenschap. Deze correlatie wordt in het N. T. aangeduid met de leer, dat het ware menschelijke bestaan een leven is onder de liefde met welke God ons in Christus heeft lief gehad. Alleen dan kan de Chr. persoonlijkheid actueei worden, als wij verantwoordelijk lid van de christelijke gemeenschap zijn. Dit is ook een concrete verantwoordelijkheid, want ze beteekent, dat ik gebonden ben aan mijn naaste, zonder hem niet tot rijping in eigen geestelijk leven kan komen. God heeft ons beiden gelijkelijk lief. Deze bestaanswijze wordt in het N. T. „liefde” genoemd. Deze wederzijdsche afnankelijkheid is ook de eenig mogelijke vrijheid. Samenvattend zien we dus dat de Chr. mensch in elke, ook elke sociale verhouding gebonden is aan God (in het geloof) en aan den mensch (in de hefdelj

s De kerk is er alleen om het Evangelie van God verder te geven. Sociale werkzaamheid der kerk is nutteloos. (Dit werd later door dr. W. Banning bestreden: het erkennen van waarden brengt de plicht mee om in te grijpen). Pas naarmate de menschheid durft te leven naar de eischen van do boodschap van verzoening wordt het mogelijk het sociale vraagstuk op te lossen. In de Protestanrsche kring wordt in de mogelijkheid geloofd van een nieuwe democratische maatschappij, waarin het liefdeprincipe verwerkt is. Als basis voor de nieuwe maatschappij moet daar zijn de bereidheid tot begrijpen, tot vergeven, tot hefhebben van elkander. Dit stelt zijn eischen aan degenen die bezitten en aan degenen die arbeiden. Na de wandeling en een kunst-intermezzo kreeg Willy Harttorff het woord voor de jonge Religieus-Socialisten.

De Rel. Soc. gelooft aan de mogelijkheid van herstel, doordat in de mogelijkheid van de overwinning van het goede wordt geloofd. Het religieuze element komt tot uiting in het besef, dat volstrekte waarden, die boven de menschen uitgaan, erkend worden. Het leven staat in dienst van de verwerkelijking van deze waarden in de wereld. In deze kringen dus een meer fiere menschbeschouwing.

Daarna wordt nagegaan wat die waarden zijn (normen van waarheid, gerechtigheid, liefde) en wat ze voor het leven beteekenen. De democratie wordt voor alle gebieden aanvaard. De mogelijkheid moet geschapen worden dat ieder mensch tot zijn levensbestemming komt. Dit brengt mee dat de bestaande tegenstellingen niet goed te praten zijn. Hoe de verandering voor te bereiden? Als eerste punt geldt dat het uiteindelijk doel goed voor oogen moet worden gehouden. De verandering dan kan komen als de productiemiddelen gemeenschapsgoederen zijn geworden. De productie moet zinvol zijn. De klassestrijd wordt aanvaard: er wordt n.l. niet geloofd dat de andere klasse zonder meer afstand zal doen van zijn voorrechten. Omdat de geldigheid van de liefde er is, gaat de strijd principieel niet tegen personen enz., maar tegen de voorrechten van deze. Voor deze strijd wordt geen geweld aanvaard. ,

In zijn samenvatting wees dr. W. Banning jp het feit dat de verschillende inleiders de objectieve waarden accentueerden en zij een pogen tot uiting brachten om de eischen van de werkelijkheid te verstaan. Hier liggen evenwel ook de verschillen. Een bereidheid der jongere generatie om de dikke scheidingsmuren, die de groepen omgeven, te doorbreken en samen te staan, b.v. voor het behoud van de democratie, kwam nog niet tot uiting. Toch is een aanvaarden van het Evangelisch doel, dat het op aarde eenmaal zal zijn „één kudde, één herder” van beteekenis.

Bulletin bouw van de lezingzaal; 3 April

De daken zijn nu helemaal klaar. Zaterdag werd het portaal beschoten en de pannen er opgelegd. De lambrisering is bijna af. De nissen voor de kachels zijn klaar; mooi: rode tegels met grijze plaat. We zijn nu vooral bezig aan de afwerking: de metseiaars wassen de muren en zijn aan het terugvoegen; de schilders hebben het plafond geolied en twee maal gevernist; de stucadoor maakt witte, geschuurde muren. De vorige week kwam er een flinke partij nieuwe stoelen, ‘die worden nu geschuurd, gebeitst en geborsteld. De waterleiding ligt en bewijst haar diensten. Bonte avonden behoeven niet uitbundig te zijn. Vrijdag hadden we er één, waarin we iets van Goede Vrijdag probeerden te leggen. Het was een fijne avond.

gun 1111 l Illlllll| I I Inhoud I Biz. I I Onhoudbare tegenstellingen, W.B 1 i i Buitenland; De objectieve waarheid en g I de heer Nijpels, J. S. Bartstra 2 | I Gedicht: De Wind, Martha Belinfante | I —Dekker 3 f i Kunst: Schilderijen zien, A. M. Ham- , | I macher 3 | I Binnenland: Werken voor steun. Niet- = I temin, In het land der Vrijheid, In | 1 de vrijplaats der ballingen, J. A. | I Bruins 4—5 J i De vrijheidsrechten in de hedendaag- g 1 sche wereld, B. W. Schaper 5 § I Gedicht: Het Heiblok, Anton Polet ... 6 | i Het plan van den Arbeid, J. v. Kieft 6—7 g I Om de boer, D. H. Kiestra 6—7 | liiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiiuuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiHiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF

„POSTPROPAGANDA” LECTUUR IN VRIJZINNIGEN GODSDIENSTIGEN GEEST SECR. MEVR. MET-RASCH. ZAANDAM

'PLATEN EN KUNST VOORWERPEN VERKOOPCENTRALE AJ.C. REGULIERSGRACHT WiIWS f AMSTERDAM-C li!‘Wiiii:*>ia;iM

Ge„ ' (t\e' "n* n® „ oo"' ■

delgen rrale Arbeiders Levens-Verzekering – Rijnstraat 24 – Den Haofl