is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 28, 14-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als eindelijk de zomer komt, en het kan finantieel nog even lijden – ge hebt Uw werkkring nog, en zeker wel verlaging van inkomsten, maar het kan toch nog – dan wilt ge een paar weken verfrissching op doen, ge gaat naar buiten, naar Hollands duinen en zee, of naar de Achterhoeksche bosschen, of ge gaat zwerven . . . Ontspanning in de zomerzon komt immers een mensch toe!

Waarde lezer, het zij ü van harte gegund.

Wij willen U graag helpen, om de vacantie volop te genieten – om Uw ontspanning en verfrissching zoo ruim en zoo goed mogelijk te doen zijn. Wilt U even luisteren?

Er zijn in ons land meer dan drie honderd duizend menschen, wier zorgen nooit van hen worden afgenomen, omdat zij tot de werkloozen zijn gaan behooren – buiten hun schuld, en misschien daardoor te fnuikender. Eigen schuld kan nog geboet worden, maar tegenover een maatschappelijk noodlot staat men machteloos. Déze menschen snakken ook – niet naar „vacantie” – maar naar hand, die ze uit de geest-en-ziel-doodende grauwe werkloosheid éven uittrekt. Daarvoor hebben wij onze werkloozeninternaten ingesteld, waarvan wij er nu al meer dan 20 hielden. Telkens worden 50 werklooze mannen uit hun gedwongen lediggang gehaald, om in Bentveld een week geestelijk werkzaam te zijn : Voordrachten over maatschappelijke en godsdienstige vraagstukken en over goede boeken worden 's ochtends en ’s avonds voor hen gehouden. Bij de nabesprekingen en op de wandelingen, die ’s middags plaats vinden, komen de problemen, waarmee menschen van nu moeizaam worstelen, tot uiting. Bij de poging tot oplossing ervan doen wij een beroep op het beste in het wezen van ieder werklooze als mensch.

Van te voren wordt nooit naar godsdienstige of politieke overtuiging gevraagd. Wel weet ieder voor zijn komst op welk standpunt WIJ staan. Dit brengt meermalen een kommunistisch atheïst samen met een orthodox protestant en allerlei schakeeringen daartusschen. Het eenige wat wij vragen is eerbied voor elkander en voor het karakter der ontvangende vereeniging.

ledere ochtend heeft een morgenwijding plaats, waarin de leider een ernstig woord