is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 29, 21-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aris Dros heeft daarna het woord. Hij vertelt van ’t aarzelende begin, toen ruim twintig mannen bijeenkwamen, allen Bentveldbezoekers, die te zamen, onder leiding van den aannemer Van der Vliet, voor Bentveld een lezingzaal zouden bouwen. De aarzeling was spoedig overwonnen, er werd vroolijk en frisch aangepakt, ’t werk vlotte goed. En ’s avonds, na ’t werk, was er de uitwisseling van gedachten, vertelden menschen uit hun leven en van hun levenservaring, was er een lezing of goede muziek. Zóó bouwde men óók ’s avonds. leder der bouwers ontvangt een album, waarin veel foto’s van ’t bouwwerk en van bouwers, met tekst er tusschen. De architect, G. Feenstra, spreekt van zijn gevoelens voor en tijdens den bouw. Eerst was er de vraag: „Zou ’t goed lukken?” Maar al spoedig bleek, dat alles best in orde zou komen. Hij heeft het den bouwers niet makkelijk gemaakt. Want er werd goed en bewerkelijk vakwerk geëischt. Opzettelijk! Opdat de bouwers, wier werk in de gewone maatschappij overbodig lijkt, de waarde van hun vakarbeid zuiver zouden afwegen.

Hij dankt allen, die met de handen hebben verwerkelijkt, dat, wat hij ontwierp. Ds. F. Kleyn, de voorzitter der Ver. Woodbrookers in Holland, wil graag enkele woorden spreken. Als voorzitter der vereeniging is hij zéér dankbaar, voor wat hier werd tot stand gebracht. In Barchem ligt het centrum der vereeniging, maar ’t is verheugend, dat het Barchem-beginsel wordt uitgedragen en vaste punten heeft, ook elders. Het werk dat in Bentveld wordt gedaan, zoowel in cursussen als in de werkloozeninternaten en ook de manier, waarop dit nieuwe Huis tot stand kwam, is een bewijs, dat het Woodbrookerswerk geen luxe is, maar rust in diepe werkelijkheid. Hij spreekt zijn groote vreugde uit, dat Banning, die Bentveld leidt, het werk in de nieuwe gestalte voor zich ziet. Dr. W. Banning aanvaart in dank, al wat zoovelen werkten en offerden, opdat de nieuwe lezingzaal zou verrijzen. Heel veel leden, groepen en geestverwanten werkten mee. Hij wil hier vooral noemen de Centr. Arb. Levensverz. Mij. en Dep. Bank, die door een flinke gift het werk steunde. Dit Nieuwe Huis is gebouwd door offers en in groote liefde. Moge deze geest hier gediend zijn, moge ’t Huis gewijd zijn aan den dimst vtui Ood

Weer zingt Mevr. Walhout twee liederen:

„Kommt Seelen dieser Tag muss heilig sein besungen”; en uit onzen eigen bundel het lied der religieuze verwachting, dat eindigt met de oude boodschap van de in God gegronde broederschap (Lied 27). Tot slot zingen allen het lied, waarin gevraagd wordt om kracht, opdat Gods werk moge gediend zijn:

Tot de taak van hoofd en handen Maak ons nu bereid.

De plechtigheid is geëindigd. En allen gaan naar ’t Groote Huis terug, om nog even na te praten, onder een kopje thee, en om te zien, hoe ook ddar door de bouwers een grondige verandering is aangebracht. Nu staat het Huis opnieuw open voor de velen die nog zullen komen.

Zondag, 15 April, waren de bouwers van de nieuwe lezingzaal met hun vrouwen voor de laatste maal te zamen in Bentveld. Een groep van Haagsche intemaatbezoekers was die dag te gast. Onder leiding van Midendorp werd de nieuwe lezingzaal voor het eerst in gebruik genomen. Het was met een zekere schroom, dat we het schone gebouw, dat onze werkloze makkers in 3 maanden daar neergezet hadden, betraden. |

I Na de ochtendwijding sprak Middendorp over „Bouwen en inwijden”; een onderwerp al zeer passend hij het ogenblik. Hij deed voor ons leven de primitieve gebruiken van de Bataks bij het bouwen en inwijden van een nieuwe woning. De religieuse sosialist bouwt aan de maatschappij, aan de sosialistiese beweging, aan zijn gezin en moet ook bouwen aan zich zelf. De maatschappelike verhoudingen en gedachten veranderen tegenwoordig snel. Het sosialisme moet die veranderingen volgen, wil ze niet als verouderd verdient van onze aarde verdwijnen. Veel van wat Marx schreef is verouderd en moet worden over boord geworpen of herzien. ledere sosialist moet vooral ook bouwen aan zich zelf. Hij moet niet iets verwerpen, omdat het komt van een kapitalist, fascist of kommunist. Hij moet niet enkel waardering hebben, voor wat een sosialist doet. En zelf moet de sosialist zo werken, dat ook de tegenstander waardering voor zijn arbeid heeft. I

De bouwers hebben de Haagsche makkers op hun spreekkoor onthaald. Dezen kwamen diep onder de indruk èn door de bezielende voordracht èn door de ontroerende inhoud, die zoo waar het gedachteleven der werklozen weergaf. Het Barchemkoortje onder leiding van Keja zong op schone wijze een aantal indrukwekkende religieuse en sosialistiese liederen. Was het toeval of was het techniek, dat het geluid zoo goed tot zijn recht kwam in de nieuwe zaal? We weten het niet, maar zeker is, dat de accoustiek uitstekend is. Laat het Barchemkoor dit zaaltje niet vergeten, was de wens die Middendorp voor ons allen uitsprak. Veel te spoedig was het tijd van sluiten. Na 3 maanden van lief en leed te zamen doorgebracht te hebben, moesten de bouwers uiteen gaan. Een van hen zei het afscheid in versvorm. De Hagenaars waren dankbaar, dat zij deze dag hadden mogen meemaken.

Rel. Soc. Bijeenkomsten op Zondag 22 April K.S.V. Amsterdam, ’s morgens halfelf in gebouw Heystee, Heerengracht 545. Spreker: dr. K. F. Proost, Rotterdam. Onderwerp: Inzinking. Toegang niet-leden 20 cent; werkloozen vrij.

K.S.V. Rotterdam, ’s avonds halfacht in „Irene”, Hartmanstraat 53—57. Spreker: dr. G. Horreus de Haas, Zwolle. Onderwerp: „Het Bankroet van het Christendom”?

K.S.V. Utrecht, ’s avonds zeven uur, in gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12. Spreker: ds. D. Bakker, Drachten. Onderwerp: Het leven als tragedie. Toegang 10 cent; werkloozen vrij.

A.G. Groep Leeuwarden—Huizum. Donderdag 26 April des avonds om 8 uur hoopt onze groep weer bijeen te komen in „Ons Gebouw”. We denken dan o.a. te bespreken de artiekelen van Banning over het geweld-vraagstuk naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oostenrijk. We wekken nogmaals allen, die belangstellen in het werk van de A.G. op, onze bijeenkomsten te bezoekert. leder is welkom.

R.S.V. en A. C. Deventer Donderdag 3 Mei ’s avonds 8 uur spreekt W. Middendorp voor ons in ’t Hoekhuis, Brink. Onderwerp: Blij Meigeloof. Toegang voor ieder vrij.

Houdt uw opgaven van nieuwe abonné’s niet vast, doch zendt ze nog heden aan de administratie: HEKELVELD 15, AMSTERDAM

gllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilllllli gllllllllllllllllllllllllllllllNllNllllllllllll| I I I I I sterkte, W. B 1 | i Buitenland; Naar kalmer water, J. S. = I Bartstra | 1 Mensentypen: Matsys, de Geldweger 3 | i I Duits Socialisme, J. Kalma 3 | I Binnenland: Stanley Jones en S. de B„ g I Wat men in Nederland wel zeggen mag, g I Verplichte controle van motorrijtuigen, | I J. A. Bruins g I Gedicht: Wanneer, Anton Polet 5 g 1 Nogmaals de Boerenbonden, K. Terpstra 5 g I Balkenleggen en Bouwcrediet, W. Midden- | I dorp S I I De strenge moraal van Gods volk, = 1 J. Keulen 6 | I Gedicht: Het wondere leven, M. Belin- | I fante—Dekker 7 g

„POSTPROPAGANDA" LECTUUR IN VRIJZINNIGEN GODSDIENSTIGEN GEEST SECR. MEVR. MET-RASCH. ZAANDAM

STUDIEBOEKEN ROMANS EN GEDICHTEN VERKOOPCENTRALE AJ.C. REGULIERSGRACHTf^ajIp. AMSTERDAM-C.—4]Ö^

KENNISGEVING r%._ TOT ONZE DIEPE J \ / droefheid I \ r ovf.-oj'j ï.''"''''’'•'«' ■■■”■■-■■• I \ E ..j'T-’i ) I ; s *.i ; aog<* ;»*> I ï I -AN LINT, I I • r'iC'-o«JC".!';cr. ver.'; fr-".- I & \ DE WEDUWE I . \e®^' deCenlrale Arbeiders Levens-Verzekering • Rijnstroot 24 • Den Hoog