is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 38, 23-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Redactie

Zéér tot onze spijt bevatte het kleurige plaatjesdrukwerk, dat onz elezers wilde helpen aan een goede vacantie, een drukfout; het abonnement op „Tijd en Taak” is niet tot drie gulden verlaagd, maar blijft ƒ 3.40. I

r Gelukkig was het gironummer goed:! 58782. Het eerste geld is al binnen ook.j Helpt ieder mee met verspreiden en verzamelen? Als dit nu geen aktie is waar ieder aan mee kan doen, dan weet ik het ‘niet!

Vereenigings- ( iiiij leven I 11111111111111111111 l =

Rel. Soc. Verbond-Hoofdbestuur Kort verslag van de Hoofdbestuursvergadering, gehouden op Woensdag 13 Juni 1934, te Amsterdam. Aanwezig alle H.8.-leden met uitzondering van Ds. V. d. Veer. De voorzitter releveert in ’t kort de besprekingen op de met de A.G. gehouden gecombineerde H.8.- vergadering, welke o.a. tot resultaat hadden dat voor 8 en 9 September a.s. nu een kernvergadering is vastgesteld waarop de organisatorische vraag zal worden besproken. Aan de pas opgerichte afdeeling Eindhoven zal moreele en ook eenige financieele steun worden verleend. Ten aanzien van de alg. vergadering, die aanvankelijk in Juli was vastgesteld, zal aan de afdeelingen worden voorgesteld deze voorloopig uit t0 StGIIGH Voor den landdag op 15 Juli te Santpoort wordt het program vastgesteld. Het zal goed en aantrekkelijk zijn. Met betrekking tot de vertegenwoordiging in de Centrale Commissie worden besprekingen gevoerd en zal, daar Willemse door steeds drukker werkzaamheden het secr.-penningm.schap niet langer kan waarnemen, aan de A.G. een voorstel worden gedaan. Ten slotte worden plannen tot de uitgave van goedkoope brochures, voor 2 a 3 cent te verknopen, vastgesteld. De eerste zal vóór September, het begin van het winterseizoen, verschijnen. De 2e secretaris, H P. STEKELENBURG Jr.

Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers Het zomerwerk te Barchem over 1934 omvat drie cursussen en twee leergangen en vangt 21 JuU aan. De eerste cursus wordt geleid door H. A. Brinkhorst, begint Zaterdags in den namiddag, sluit Dinsdag 24 Juli om ongeveer half een. Behalve een Kunstbijeenkomst worden een viertal lezingen gehouden. „Socialisme en geestelijke oorzaken van het reiigieus-socialisme” door H. A. Brinkhorst. „Het reiigieus-socialisme en zijn plaats in het socialisme”, door K. Geertsma. „Is de verbinding tusschen religie en socialisme wij’sgeerig te rechtvaardigen,” door C. A. Ketner. „Het reUgieus-socialisme en de religie,” door D. Bakker.

Een volledig programma kan men aanvragen bij Mej. Dora de Jong, N. Amstellaan, 4 huis, Amsterdam Z.

A. C. Groep Rotterdam Donderdagavond 14 Juli vond in Ons Huis een goed geslaagde bijeenkomst van de groep plaats. Circa 60 vrienden van Bentveld luisterden naar Aris Dros, die in een gemoedelijke toespraak ons vertelde van de bouw van de lezingzaal te Bentveld, hetwelk hij daarna met de vertooning van een serie lantaarnplaatjes toelichtte. Dros heeft ons verteld van het mooie en goede werk, dat in de drie maanden van werkgemeenschap tot stand gekomen is, van de kameraadschap welke tusschen de werkers bestond, van de ernst en de vroolijkheid waarmede de vrije tijd werd gevuld. Hij wees ons op het verrijkende van dit tezamen bouwen, op het feit dat dit meer geloof in de menschheid en in dat wat tusschen menschen worden kan, gegeven heeft. Dit werk te Bentveld was voor Dros een bewijs geweest, dat er toch wel iets goeds mogelijk is tusschen menschen en dan moet het toch ook wel mogelijk zijn tot een maatschappij te komen, waarin dit goede tot uiting komt. Kooy, de bijeenkomst sluitende wees op het feit, dat dit werk ons weer eens voor oogen heeft gesteld, dat er samenwerking moet zijn in ons bouwen, in ons dagelijksch bouwen voor een nieuwe maatschappij. Gonny Alers en Ar ie Pleysier hebben hun muzikale medewerking verleend om deze bijeenkomst tot een goed geheel te maken. R.

Tegen onze regel in om geen berichten van plaatselike avonden op te nemen, plaatsen wij dit verslag je om er d.e aandacht op te vestigen, dat er plaatjes van de bouw van de lezingzaal bestaan. Wil men daarvan in de komende winter gebruik maken, dan kan dat.

R.S.V. afd. Eindfioven

Het was slechts een 14-tal geestverwanten dat door het samenvallen met een andere vergadering in „Voorwaarts” bijeenkwam, maar uit verscheidene adhaesiebetuigingen wisten we dat de belangstelUng voor onze plannen belangrijk grooter was. Daarom werd dan ook na een inleiding van het hoofdbestuurslid Stekelenburg en een prettige, geanimeerde gedachtenwisseling tot oprichting van een R.S.V.-afdeeling besloten. Elf der aanwezigen gaven zich onmiddellijk op. Een voorloopig bestuur zal tot taak hebben bij allen die schriftelijk of mondeling belangstelling hebben getoond, op huisbezoek te gaan en zoo spoedig mogelijk een nieuwe verg. uit te schrijven, waar organisatorische kwesties en een werkprogram kunnen worden besproken. Wij hebben het volste vertrouwen dat deze jonge afd. dan al flink zal zijn gegroeid. Het correspondentieadres is voorloopig bij; S. J. de Gruijter, St. Gerarduslaan 39.

Blijde Werelddag te Leeuwarden

(Ingezonden.) In het kort verslag van het gesprokene op den Blijde-Werelddag merkt de samensteller op, dat één der aanwezigen liet uitkomen, „dat hij op bijeenkomsten als deze steeds een gevoel van onbevredigdheid had, omdat men de kwesties niet kon doorpraten. Men kwam dan op strijdvragen en tactiekvragen, die hier niet thuis hoorden.” Daaruit zou misschien kunnen worden afgeleid, alsof ondergeteekende, die deze opmerking maakte.

op het standpunt staat, dat dan maar strijdvragen en tactiekvragen op dergelijke bijéénkomsten wel aan de orde dienen te worden gesteld.

Dit echter is in geenen deele het geval. Volkomen stemt hij in met de opvatting van Dr. Banning dat dit zou leiden tot „een rel.-soc. partij, tot nog grootere versnippering. De taak moest bestaan in het levendig houden van algemeene waarden.” Ons bezwaar echter was en is. dat bij deze op zich zelf juiste opvatting niet passen uitdrukkingen als „De soc. politiek was vaak te veel een belangenstrijd” of „uit de soc.-dem. is vaak niet genoeg de kreet van gerechtigheid opgestegen”, waarbij we ons bepalen tot de in ’t verslag opgenomen uitdrukkingen, hoewel deze met meerdere en sterkere zijn aan te vullen. Binnen het raam van bovengenoemde opvatting mag wel worden gezegd, dat „de soc. politiek geen belangenstrijd mag zijn en dat in de soc.-dem. steeds de kreet van gerechtigheid behoort op te stijgen. Met het uitspreken van dergelijke waarheden worden algemeene waarden levendig gehouden.

Of hieraan is voldaan door de soc.-dem. moet daar in ’t midden worden gelaten. Ongetwijfeld moet daarover gesproken worden, maar niet op bijeenkomsten als waarvan hier sprake is. Geschiedt dit wel, dan kan een discussie over politieke mogelijkheden en situaties niet achterwege blijven. Dit is thans (nog) niet gebeurd, omdat ondergeteekende zich binnen de grenzen van t geoorloofde heeft gehouden, ’t geen niet wegneemt, da,t een gevoel van onbevredigdheid blijft, als een inleider die grenzen overschrijdt. In hoeverre hij al of niet met de oordeelvellingen van pg. Banning over de soc.-dem. instemt, is een kwestie op zich zelf welke hier buiten beschouwing kan blijven. H. DE BOER.

Daarom zullen we in T. en T. de diskussie liever niet voortzetten, ook al is de redakteur het met enkele zinnen van De Boer niet eens.

liiiiiiiiiiiiiiiitiiiiMiiiiimniiiiiiiiiiil , , "'"'"""'"1 I I innoud | | I Meesterschap, W. B | I Buitenland; Betaling van de oorlogs- g I schulden, B. W. Schaper 2 | = Mensentypen; da Vinei, Annuntiatie 3 = 1 Evangelies-Sociaal, P. Kalma—Koops 3 | I Binnenland; Taal en wedstrijd, Ordening | i in het maatschappelik leven, Loonsver- g I laging, J. A. Bruins 4 | I Gedicht; de Den, M. Belinfante—Dekker 5 | I Een juichende primitieve processie, W. | I Middendorp ® | I Gedicht; prille morgen, R. T 6 g I De triomf der ekonomiese deugden, | I J. Keulen | I Nationaal-socialistiese studenten, g I K. Geertsma 1 liiiii

Op 18 Junie overleed plotseling onze lieve jongen JETSE oud 1 jaar en 5 maanden. F. KALMA—KOOPS. J. KALMA. St. Jacobi Parochie, N.H.-pastorie.

Ziin wens vervuld, want hij kocht een KWIKSTAART wee persoons licht gewicht|-ent bij de m.V. VERKOOPCENTRALE DE BRUG ““ Reguliersgracht 72—78. AMSTERDAM. Nu kunnen zU er ledere week op uit en is de narigheid van tenten huren voorbij!

WERFT ABONNÉ’S VOOR TOD Ëm TMIC

x6ö °Zi t®*' »6ó ''®" 'ie^' a“"°°''9<oo' °„' »- .V del.enl*rale Arbeiders Levens-Verzekering Rijnstraat 24 • Den Haag