is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 37, 1939, no 21, 18-02-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bentveldnieuws Verslag van de 4-weekse cursus voor jonge vrouwen, van 9 Jan. tot 4 Febr. te Bentveld

Een klein groepje van jonge vrouwen heeft in Bentveld een maand lang gewerkt en geleefd. In de eerste twee en halve week werd het boek van Dr. W. Banning besproken over „Hedendaagse Sociale Bewegingen”, ’s Morgens werd in drie groepen een deel van het boek behandeld, ’s middags werd het dictaat uitgewerkt en naar aanleiding van de behandelde stof aanvullende literatuur doorgewerkt, die in ruime keuze aanwezig was. In aansluiting op elk der bewegingen werd telkens een leidende figuur behandeld door Dr. Banning. Bij het Liberalisme: Thorbecke, bij het Rooms-Katholicisme: Schaepman; na de hoofdstukken over Calvinisme: Kuyper, en bij het Socialisme werd Troelstra behandeld. Na Fascisme en Nationaal-Socialisme volgde geen leidende figuur, maar hield Mej. Bal een inleiding over „De vrouw en de vrede”, waarop een zeer felle nabespreking volgde. Toen de behandeling van het boek achter de rug was, hield Dr. Banning met ons een bespreking van de problemen, die naar aanleiding van de behandelde stof gerezen waren. Het zal echter pas na verloop van tijd mogelijk zijn om, wat wij hier bestudeerden, tot ons geestelijk bezit te maken. De noodzaak, die wij leerden zien: zich steeds rekenschap te geven van de betekenis der gebeurtenissen in staat en maatschappij, maakt, dat wij voort willen bouwen op dit geestelijk bezit, en om steun in dat proces mogen wij immers brieven richten naar Bentveld!

Het programma van de weekeinden stond los van het boek. Zaterdag: schoonmaak! ’s Avonds een inleiding over Michel Angelo Van Mej. Dr. v. d. Zeyde, met lichbeelden van zijn werk; de week daarop sprak Mej. Dora de Jong over Madame Curie. De Zondag was voor ons een „vrije dag”, sommigen maakten een extra lange wandeling, men ging naar de kerk, we kregen visite, ’s Avonds zaten we om de brandende haard rustig te luisteren naar muziek en genoten van het voorlezen van een novelle, een sprookje of een legende, terwijl het vuur knetterde en vonkte. Ook op de weekdagen ontvingen wij wel eens bezoek: mevrouw Wibaut—Bastert en Mej. Hoetink kwamen musiceren en Mevr. Lucht declameerde voor ons. In de laatste anderhalve week werd gesproken over omgang en werden voor ons enkele leidende

figuren behandeld. Dr. S. Broekhuizen sprak over „omgang met de natuur”; Mevr. Wibaut—B. vertelde ons allerlei over kamerinrichting en zette ons aan het werk om van een dweil met behulp van wollen draden een kussen te maken. Mevr. Walhout—Timmerman behandelde „omgang met muziek” en vertelde ons, dat ieder mens gevoelig is voor muziek en er van kan leren genieten, mits hij er zich voor openstelt. Zij zong, begeleid door haar dochter, voor een aandachtig publiek, tal van liederen. Mej. Dr. v. d. Zeyde sprak ons over omgang met boeken en wees op de eerbied die wij moeten hebben voor de bedoeling van den schrijver en voor de vragen, die hij stelt in zijn boek. Aan de hand van fragmenten uit het werk van Mevr. Roland Holst sprak zij ons over deze grote dichteres.

„Omgang met mensen” en „omgang met God” werden behandeld door Mej. Van Rhijn, onze cursusleidster, die ons daarbij wees op de noodzaak, zich zakelijk te leren instellen op zijn medemensen en minder afhankelijk te blijven van persoonlijke wensen en sympathieën. Mej. Nieweg behandelde voor ons de figuur van Nathan Söderblom in zijn streven naar universele broederschap. Dr. Banning sprak over Martin Buber; die avond beseften wij iets van de bindende kracht van een geloof.

We hebben een ochtend besteed met een bezoek aan het Frans Hals Museum. Het zou te ver voeren, alles wat wij beleefden ook maar te noemen. Samen studeerden wij een psalmbewerking van Glotzbach in, om als spreekkoor te zeggen op de bonte avond; waarvan de voorbereiding overigens veel geheimzinnigheid in huis bracht. Een kleine schare van belangstellenden vereerde ons met een bezoek die avond en samen genoten wij van de prestaties van staf en deelneemsters. Aan het begin van deze cursus stonden wij met grote verwachting van wat kon komen, maar ook vervuld van het besef hier een taak te vinden. Aan het eind stonden wij in een groter rijkdom; wij mochten met elkaar een gemeenschap bouwen en schatten vergaren uit menselijk weten en begrijpen; maar ook stil luisteren naar wat groot is en schoon. Ons afscheid is de zichtbare afsluiting geweest van deze dagen, maar het begin van een tijd, die gedragen zal worden door wat in ons groeide en wat in de tijd zal moeten rijpen. C. Hs.

R.S.C. Delft Vrijdag 24 Februari, 8.15 uur, kernbijeenkomst bij A. Wemmers, Fr. v. d. Puttestraat 37. Gesproken zal worden over Christendom en Socialisme, naar aanleiding van het boekje van Berdjajew.

R.S.C. Gorkum e.o. Deze winter werd in onze afdeling door enkele leden op vier goed bezochte bijeenkomsten „Waarheen gaat Europa” van B. W. Schaper behandeld, met interessante nabesprekingen. Jammer dat op de gezamenlijke avond, zowel met de A.J.C. als met ’t Instituut zo weinig van onze leden aanwezig waren. Deze avonden resp. met mevr. Harttorff—Kuin en mevr. Schöyer—de Vries als inleidsters waren heel goed. Onze volgende bijeenkomst met J. Schipper over „Weerstanden van ’t Socialisme” wordt gehouden 24 Februari, Appeldijk 19.

R.S.C. Rotterdam Op de contactavond van de R.S.G., die belegd is op Zaterdag 25 Februari a.s., in de Jeugdherberg, Oosterkade 20, komt de heer B. Schaper weer spreken over Buitenlandse Politiek. Wij verwachten voor dit onderwerp vele belangstellenden ’s avonds 8 uur. Toegang 10 cent. Wie zich nog op wil geven voor een gezamenlijk bezoek aan de weekeindecursus te Bentveld op 18 en 19 Maart, waar de Positie van het Jodendom besproken zal worden, vervoege zich bij E. Schouten, Lange Geer 97 of J. Krul Bulsing, V. Heusdestraat 9. Er kan ook voor gespaard worden.

R.S.C. Sneek Wij hopen 26 Pebr. Zondagmiddag half drie een bijeenkomst te houden, waar Drs. G. Dijkstra, te Leeuwarden, leraar aan het gymnasium te Sneek, voor ons zal spreken over „De toekomst der vrijheid”. Toegang vrij. Collecte. Liederenbundel meebrengen. Laat ons zorgen voor een goede opkomst! Onze dag-bijeenkomst is niet doorgegaan wegens te geringe deelname. Dat was wel teleurstellend. Wie nog Spanje-brochures wil hebben, melde zich bij Stallmann. Werft allen abonné’s, of medelezers voor „Tijd en Taak”. H. S.—H.

R.S.C. Utrecht Op onze bijeenkomst op Zondag 19 Februari, des av. 7 uur in gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12, zal spreken ds. K. Terpstra te Utrecht en wel over „Geestelijke en morele herbewapening”. Toegangsprijs 10 et. p.p.; voor werklozen vrij entrée.

Oud, maar onafhankelijk Een levensverzekering bij de Centrale is enerzijds een geruststelling voor Uw gezin. Anderzijds vormt U daardoor (en nauwelijks voelbaar) een aardig kapitaal, dat U op Uw oude dag onafhankelijk maakt. Wendt U voor Inlichtingen en tarieven tot de Centrale, een der sterkste en meest solide Levensverzekering-Maatschappijen in Nederland.

Centrale „ Arbeiders-Verzekering Rijnstraat 28 – Den Haag

De Bijbel bewerkt voor deze tijd door Andreas Glotzbach HET BOEK JOB en HET HOÜGLIEO „Wij kunnen den dichter voor zijn werk slechts dankbaar zijn. Het is Meesterwerk". Ds. De Haas in het Utr. Predikbeurtenblad Prijs 11.75 ingenaaid; 12.50 gebonden.

DE PSALMEN ~Een der rijkste boeken van den laatsten tijd . Mej. Dr. y. d. Zeijde in Tijd en Taak Prijs 12. ingenaaid; f 2.90 gebonden. Verkrijgbaar in de boekhandel Van Loghum Slaterus N.V. Arnhem

Het Vrijzinnié Wie daarover —, , . j boeken wil lezen V»nriSteriuolll kan ze gratis en franco ter leen . j bekomen uit geen onze tiid Hjke bibuotheken van; Mej. VAN ECK, Pomona, Leiden Mevr LOMAN.Stadionkade 8", Amsterdam Mevr. BOOGERD.Warmonderweg 7, Leiden