is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 37, 1939, no 42, 15-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangetrokken voelt tot deze en zich intuïtief afkeert van het lelijke. Maar „laten we de schoonheid niet alleen zien als een lieflijk spel, maar inzien dat zij levenswaarden vertegenwoordigt”. Velen komen door dagelijkse beslommeringen niet aan schoonheid toe, intellectuelen door gebrek aan tijd, de meesten vergaat tegenwoordig de lust de schoonheid „belangrijk” te vinden. Heeft zij dan zin? Wéten wij, dat (hoewel wij desnoods een Vondel en een Rijksmuseum zouden kunnen missen), wij niet zonder de schoonheid in de dagelijkse dingen om ons heen zouden kunnen leven? Terwijl in een lelijke omgeving een mens kan verschrompelen, krijgt de ziel in een kalm rustige atmosfeer een kans tot groeien. Allen zoeken een gaaf geheel, beseffen dat schoonheid werkelijJcheid is. En ten slotte geeft zij aan, hoe wij, ook via de scheur, de disharmonie in het leven, komen tot de zin ervan (denk aan Aart van der Leeuw z’n „Kleine Rudolf”), om te eindigen met het behandelen van het bijzonder mooie gedicht Odysseus van denzelfden schrijver, dat ons nog lang zal bijblijven, , , . Bij de nabespreking in de zonnige duinpan, kwam de kunst van Grieken en Middeleeuwen aan de orde, waarna Feenstra pleitte voor het bijbrengen van ’ schoonheid in de scholen en een der deelneemsters het werk van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling met warmte herdacht! Na de maaltijd (O heerlijke Bentveldse watergruel!) naar buiten, waarna wij genoten van piano en hobospel van een tweetal deelnemers. Sonate van Haydn, Fuga van Bach en tot slot ae romances van Schumann en Engelse melodieuse oude dansen en liederen. Toen kwam Banning met „Bezinning en Geloof, Bezinning uiting van verstand en rede, beginnend bij het kind als nieuwsgierigheid, tenslotte vragend naar oorzaak en gevolg en de zin der dingen. Zij ontwaakt bij teleurstelling, mislukking, oorlog enz,, bij een breuk dus. Een zinvol leven is een leven vol waarden, welke worden geschapen door de menselijke rede. En achter dit alles staat het geloof. Zoals Gorter zegt: „Er dwaalt in ieder leven, in ieder lijf ’n vlam , De geboorte van de ziel als het ware, het beslissend moment in het mensenleven. En hij herinnert ons aan een fragment uit Gösta Beilmg, waar eerst bij de dood een mensenziel geboren wordt. Bij roeping, grote liefde wordt het geloof doorvoeld De rede vraagt naar de zin der gebeurtenissen, in het geloof gaat het om het heil, dat waarheid insluit, De kern van het geloof is de liefde het hart van alle eeuwigheidsbesef, gevat in deze drie begrippen: Waarheid, Goedheid, Eenheid, , , De beantwoording der vragen, s avonds na de broodmaaltijd, alsmede het slotwoord, ze zullen ons nooit uit de gedachten gaan, en zmgend: Laat heel de wereld zinken. Met al wat haar behoort werd dit, in alle opzichten goede weekend, besloten.

Revolutie-nummer van „Socialisme en Democratie”

Het Juli-nummer van „Socialisme en Democratie zal geheel gewijd zijn aan de Franse Revolutie Het nummer zal 104 pagina’s tellen en smaakvol geïllustreerd worden. Na een inleidend woord van de redactie zal het de volgende artikelen bevatten:

„De Fransen vieren hun revolutie” door Ralph Korngold; , „Economische ondergrond van de revolutie , door Drs. J. P. van Praag; „Het Sociale werk van de Franse Revolutie door G.’uefranc—Parijs; „De Franse Revolutie als staatvormtnde kracht , door Dr. J, Valkhoff; , „Gondorcet en de philosophie van de vooruitgang” door Dr. H, Brugmans; „Tallygrand”, door Prof, J, van Gelderen; ”,Twee grote figuren der Revolutie; Danton en

Robespierre”, door Drs, H, Honger; „Het Geloof der Revolutie”, door Dr, W, Banning; „De Revolutie en de Beeldende Kunst”, door Dr. H, E, van Gelder en „De Revolutie en de Sociaal-Democratie”, door Mr, M. V, d, Goes van Naters,

Het jonge en frisse sociaal-democratische tijdschrift komt met dit nummer ongetwijfeld op een zeer bijzondere wijze voor de dag. Deze veelzijdige herdenking van de Franse Revolutie belooft één der belangrijkste publicaties te worden, die aan dit onderwerp zullen worden gewijd. De vrienden var het tijdschrift doen goed nu reeds in wijde kring de aandacht te vestigen op dit speciale nummer. Het is ook los verkrijgbaar bij de N.V. „DeArbei

derspers”. De prijs bedraagt slechts 40 cent.

VAN DE REDACTIE: In verband met het feit, dat „Tijd en Taak" 50 maal per jaar uitkomt, zal het 29 Juli en 26 Augustus niet verschijnen.

BOEKBESPREKINGEN

Naar wijder Horizon, Dr, H, Faber, De Haan, Utrecht, Geb, ƒ3.75.

Dr, Faber, een der stichters van Eenheid Door Democratie, en haar eerste voorzitter, heeft zich in dit boek rekenschap gegeven van de positie van de democratie. En heeft daarbij een overzicht gegeven van het ontstaan van E.D.D, Breed schildert hij deze positie, wijst haar fouten en haar zwakheden aan, maar ontkomt niet aan een zekere on-organische nevenstelling der problemen. Dat echter deze problemen zo duidelijk aan het licht worden gebracht, maakt dit boek bij uitstek voor zijn doel geschikt: een geschrift, dat bezinning in eigen gelederen wil brengen. Het is in de kring der democratische strijders hèt aangewezen boek om ter oriëntering te gebruiken. Dr. Faber pleit voor gemeenschapspathos, die de nieuwe democratische geest moet bezielen, De vraag dient gesteld, wat dit zeggen wil zonder positief gerichte sociale beweging, Bizonder interessant is het slothoofdstuk over het ontstaan van E.D.D, Het onthult de sterkte van het éénvoudige, waardoor deze beweging snel kon groeien, maar ook de zwakte van de versimpeling.

Mensen incognito. H, van Campen. Gallenbach, Gec. ƒ 0.90, Onder vier ogen. M, C, Fallentin, Idem. Gec, ƒ 0.90,

Twee boekjes van mannen, die lang met jongens omgingen. Zij vinden hun arbeid in Christelijke bewegingen en hebben een sterke sociale belangstelling. Zij richten zich daarbij echter niet op de sociale problemen op zichzelf, maar op de jonge mensen in de nood van heden. Zij zijn goed ortho-I dox en A.M.V.J.-achtig modern, 1 Het eerste boekje, korte schetsen over jongeren, is het hoogst te schatten. Het tweede, gesprekken met jongeren, kabbelt teveel voort van het een op het ander, en is daardoor zonder spanning, De boekjes leren ons, hoe in de orthodoxe kringen, die cultureel en sociaal gevoelig zijn, de zielszorg wordt aangepakt. Helaas is hierbij geen sociale strijd verondersteld en hebben de schrijvers wèl mensen in nood, maar geen maatschappij in nood – gezien,

Afrekening. Helge Krog, Van Log.hum Slaterus, Arnhem 1938,

” Toen ik dit uit het Noors vertaalde toneelstuk !• verleden najaar ter recensie ontving, zat er een 4 manchet om, meldende dat het binnenkort gea speeld zou worden, als ik mij goed herinner zelfs : met Else Mauhs in de hoofdrol. Ik kan mij denken dat dit een waardevol en belangrijk stuk toneel zou wezen.

Maar de belofte is nog niet ingelost, en los van de opvoering die er het leven en het belang aan geeft, blijft een werk dat ik liefst zou aanduiden als een goede Ibsen-copie (goed, maar toch onmiskenbaar een copie) toch min of meer in de lucht hangen. M, H. v, d. Z,

\r De Bergrede. D, G. S, Thomson, Uitleg en consequenties van het Evangeile. Uitgave Ver, „Godsdienst en p. Rede”, Kramers, Rijswijk ƒ 4,50,

Ziehier een boek, waarover men zich verwonderen mag, De schrijver parafraseert de Bergrede, daarbij uitgaande van de stelling, dat „het Evangelie de vast-omlijnde zedeleer voor de levensopbouw” is. Dat voorspelt niet veel goeds, want het ,n Evangelie is in ieder geval niet vast-omlijnd, geeft ,e geen zedeleer en spreekt niet over levensopbouw, ’n Het kruis duidt zelfs meer op afbraak, jf Maar de schrijver gebruikt de teksten om veel ,n eigen gedachten te kunnen uiten. Wie daarin beis langstelt, leze dit boek. Maar dan moet hij niet denken, dichter bij de Bergrede te zijn gekomen. Daarvoor is het lezen van Matth, 5, 6 en 7, gehol;i- pen door betrouwbare, zakelijke uitlegging, nog altijd de aangewezen weg, L, H, R.

INHOLD De roep der Vrijheid, W. B 1 Buitenlandse Kroniek, B. W. Schaper 2 Openheid, F. Kalma—Koops 3

Binnenlandse kroniek, J, A. Bruins : 4 Bastille en Mokers, G, Kalff 5 Hoe een tijdgenoot de Franse revolutie zag E, C. Knappert 6

Op welke grond?, C, Moulijn 7 Uit de kerkelijke wereld, L, H, Ruitenberg 7—B Jeugd en Kerk, W, H, Kuin—Harttorff 8 Enka, H, J, Nieman O Brieven uit het Zuiden, René 9 Meidag op de hoeve, Ida G, M, Gerhardt 10

Van mensen en dingen, K 10 De wereld van nu 10—H

Onze jongste doctor Verenigingsleven 12 Van de redactie 12 Boekbesprekingen 12

Revolutie-nummer van „Socialisme en Democratie

Advertentie

GOEDKOPE UITGAVE van Konrad Heiden's beroemde HITLER-BIOGRAFIE

Het belangrijkste boek over de meest omstreden politieke figuur van Europa, ja van de wereld, De levensbeschrijving van den man, van wlen In zekere zin het lot van Europa afhangt: Adolf Hitler, Aan de hand van een overvloed van feiten zowel officiële als nog nimmer gepubliceerde met vele bijzonderheden uit Hitler’s partleiilleie leven, doet Konrad Helden op ongemeen suggestieve wijze den „Führer” voor ons leven, ontleedt zijn leiderschap, zijn Invloed op massa en beweging zijn persoonlijk aandeel In de vele bewogen en beslissende momenten voor het natlonaal-soclallsme. Een zeldzaam knap en rijk gedocumenteerd boek, dat de figuur van den dictator op onbarmhartige, doch volkomen objectieve en correcte wijze In het felle licht der openbaarheid zet.

Konrad Heiden Adolf Hitler De biografie van een dictator Goedkope uitgave 384 blz, gebonden in keurige band thans slechts / 2.90 Een levensbeschrljvlnß, die men leest als een sensationele roman! Verzuimt niet een exemplaar van deze goedkope uitgave te bestellen.

BESTELBILJET OndergeteKencle wenst te ontvangen van Boekenbedrljl NV De Arbeiderspers, Amsterdam. Heiden: ADOLF HITFER, DE BIOGRAFIE VAN EEN DICTATOR, goedfeope uitgave, gebonden 12.90, contant te betalen maandelijkse termijnen. Naam: Adres: Woonplaats: