is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 37, 1939, no 46, 19-08-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WERELD VAN NU

De spionne

Aan de „Sozialistische Warte”, het blad voor kritisch actief socialisme, ontlenen wij de volgende berichten-

Ongeveer zes weken geleden is in de Zuid-Duitse stad München iets voorgevallen, dat de gehele bevolking met afgrijzen heeft vervuld en in het bijzonder de ouders van grotere kinderen heeft ontzet. In het huis van een koopman van aanzien, behorend tot een oud Müunchener geslacht, verscheen op zekere dag de Gestapo.

„Komt u maar mee!” was het bevel. „Maar wat is er dan, ik heb toch niets gedaan?” riep de koopman uit. Na veel gevraag, hoorde hij tenslotte, dat de aanklacht tegen hem geuit, afkomstig was uit het nieuwe huis van de Bond voor Duitse meisjes. De koopman dacht even na en verzocht toen even van zijn dochtertje afscheid te mogen nemen. Het kind werd geroepen en de vader zei;

„Kind, ze nemen me mee en ik weet niet waarom. Heb jij iets over me verteld?” Het dochtertje antwoordde: „Ja vader, ik heb in het Huis gezegd, dat je altijd op de Pührer scheldt.” De koopman is hierop in een zijvertrek gegaan en heeft zelfmoord gepleegd.

Welsprekende cijfers

Volgens de officiële statistieken is in Duitsland vergeleken met 1932, het alcoholverbruik het meest gestegen:

De juistheid van deze getallen wordt bevestigd door het grote aantal dronken lieden, dat men tegenwoordig weer op de Duitse wegen aantreft. De voortdurende dwang en de leegheid van het bestaan, doet velen in de alcohol vluchten. Om dezelfde reden stijgt ook het verbruik van verdovende middelen en dat van tabak en koffie. Ziehier de cijfers:

De „plezierreis" van de „Dora"

Van de kleine 200 Joodse passagiers die te Amsterdam aan boord van de „Dora” gingen en het ongeveer gelijk aantal dat te Antwerpen passage nam, moest er niet één gedwongen vertrekken. Allen gingen uit vrijen -wil, om eens een zeereis mee te maken, uit zucht naar avontuur: de passie van den wandelenden jood. Het vluchtelingen-comité gaf hun nog geld toe, dat ze eigenlijk niet eens nodig hadden, zeker als ze zijn, dat na de reis wel weer ergens een land en volk op zal duiken om hen liefdadig op te nemen. Deze reizigers van de „Dora” gingen dus uitsluitend weg voor hun plezier, om een heerlijke zomerreis mee te maken, een vacantietrip op zee, die gewoonlijk alleen zeer rijke mensen zich kunnen veroorloven. Men moet deze parasieten der gemeenschap, die nooit gewerkt hebben of hoogstens het beroep van woekeraar uitoefenden, eens en voor altijd kenmerken, om gewone mensen onmiddellijk voor hun practijken te waarschuwen.”

(Zwart Front, Oostenrijk).

De „World Review” publiceert een artikel van Douglas Reed. Deze zegt hierbij 0.a.:

Het Vredesfront schiet niet op, maar het Britse pubUek geeft zich weer over aan de geruststellende sfeer van zelfbedrog, even tevreden als een baby die een speen tussen zijn lipjes voelt. Het wordt elke dag door kranten gevoed die voortdurend verkeerde indrukken weten te wekken door koppen als: Wederom geen oorlog. Massa’s van onze landgenoten wisselen dan ook weer waanzinnige opmerkingen over de toestand, zoals:

„Europa schijnt nu toch eindelijk tot rust te komen, niet?”

De aniversiteit verkracht?

Ook de Indische Pers wijdt veel aandacht aan de benoeming van Dr. Romein tot hoogleraar aan de Amsterdamse Universiteit. De ~Sumatra Post” te Medan uit zich op de volgende wetenschappelijke -wijze:

De benoeming van den heer Romein tot hoogleraar te Amsterdam bewijst dat de plebejische gedachte Amsterdam in haar greep heeft. Niet tevreden met het beheer over de electriciteits- en gasfabrieken, over tram, en gemeentediensten, wil zij ook de Universiteit nog bezitten en dat betekent de Universiteit verkrachten. .

Daar was de Jood goed voor

Zoals men weet heeft de Jodenvervolger Julius Stretcher een zware operatie ondergaan. Hij is thans weder hersteld en wijdt zich met vernieuwd fanatisme aan zijn lijfblad „Der Stürmer”. De Duitse couranten hebben hun blijdschap over dit herstel niet onder stoelen en banken geschoven. In hun blijdschap hebben alle echter, vergeten te vermelden, dat Stretcher zijn leven te danken heeft aan een behandeling volgens de methode van den wereldberoemden Weensen Joodsen chirurg Dr. Jacob Borak!

(Ontleend aan: Jewish Chronicle).

Duitse visie op Engeland

De Duitse haat tegen Engeland is groot, en voor zover ze nog niet bestaat wordt ze in het leven geroepen. Wij citeren uit de Berlijnse „Angriff”:

Engeland koopt Polen als kanonnenvoer en wil de Sowjet-Unie daar ook voor kopen. Dat is de waarheid. Engeland vecht alleen dan wanneer het anderen kan vinden, die als soldaten willen dienen. Het hitst de volkeren tegen elkaar op, om zelf als bemiddelaar te kunnen optreden.

De as in Zuid-Amerika

Uit een brief:

hier ir. Argentinië informeert de regering bij den dienstdoenden geestelijke, hoe of het in zijn gemeente met de nazi’s gaat. De pastoor antwoordt, dat in zijn gemeente het katholicisme het nazisme overwonnen heeft. , En hoe staat het in werkelijkheid? Juist deze gemeente is een der ergste haarden van nazistische ophitsing en nazistische terreur in geheel Argentinië. Naderhand kreeg de regering van een andere, beter geïnformeerde zijde een namenlijst der nazi’s, die in deze kolonie woonden: twee dozijn nazileiders, honderd zeer actieve nazi’s en over de honderd meelopers. Terwijl de pastoor niets ziet en hoort, houden de nazi’s in zijn parochie elke week minstens een vergadering, dwingen met een ongelovelijke terreur de bevolking, die voor 95 pet. katholiek is, om mede te doen, ruïneren iedere nazitegenstander, economisch en maatschappelijk, midden in Argentinië, alsof het Duitsland was. Karrenvrachten van propagandageschriften circuleren in de Duitse kolonie, het ene Duitse feest na het andere wordt gevierd, er gaan collectelijsten rond voor de „Winterhilfe” en God weet wat nog meer. Alleen de pastoor schrijft: ~In deze parochie heeft het katholicisme het nazisme overwonnen”.

Deze brief werd geciteerd in „Der Deutsche Weg”.

We vonden in „People Topics Opinion” enige nadere gegevens over de Duitse invloeden in dit toekomstland: Zuid-Amerika.

Men vergete niet: in Brazilië zijn ongeveer een millioen rasechte Germanen, in Argentinië meer dan 101.000 en in vrijwel alle streken van Latijns Amerika is er een groter bevolkingsdeel Duits, dan Brits of Noord-Amerikaans.

Op ’t ogenblik zijn de Duitsers druk bezig om Zuid-Amerika economisch te veroveren. Sinds

verbruik per hoofd gestegen 1932 1938 Brandewijn .... 0,61 1. 1,21 1. +98% Wijn 4.0 1. 6,1 1. +53% Bier .. 51.4 1. 68,6 1. +33%

Verbruik per hoofd gestegen 1932 1938 Sigaren ... 85 stuks 131 stuks +54% Sigaretten 483 „ 676 „ +40% Koffie 1,6 kg. 2,3 kg. +44%

de opkomst van Hitler hebben zij de controle verkregen over kopermijnen, nikkelmijnen, oliebronnen en over 125.000 acre mogelijk olie-land van Brazilië, ze hebben er ook 13.000.000 ton ijzererts gekocht In Chili bezitten zij munitiefabrieken, papierfabrieken en brouwerijen en hun invloed is snel groeiend in Peru, Paragay en in Columbia. Hun banken hebben bloeiende filialen in alle Latijnse staten .

Engeland verliest overal terrein. In Ecuador, Peru, Venezuela, Colombia, Chili en Brazilië is de Duitse handel nu ook belangrijker dan de Engelse. In het laatste land is Hitler zelfs de V.S. de baas geworden en verkreeg Duitsland een order voor een nieuwe spoorweg, die de belangrijkste zal worden van het gehele land.

Al even belangrijk is de Duitse propaganda. Er bestaat een Duits Nieuws Bureau, onder controle van het Rijk, dat alle andere nieuwsbureau’s overtreft door de z.g. Hell-service. Dit is een radio-teletype-monopolie, waardoor een enkele uitzending gelijktijdig elke hoek van de wereld bereikt en automatisch opgenomen wordt. De kosten bedragen vrijwel niets, tenzij de installatie van het apparaat „Pres-Schreibfunk”. Dit wordt geïmporteerd door Siemens en Halske, waarbij een proefplaatsing van drie maanden toegestaan wordt. Hiertegen kan niemand concurreren. Alleen in Brazilië zijn vijftien nazi-kranten, daarnaast inhetSpaans-Amerika een groot aantal kranten in de volkstaal, die onder invloed en met steun van Duits geld uitgegeven worden. Zo nu en dan geeft Duitsland aan een politieke partij een pers cadeau (als b.v. in Panama). Alleen in Rio zijn er 4 radiostations van de Duitsers.

Vervolgens is vrijwel heel de luchtdienst in Duitse handen, b.v. een filiaal van de Lufthansa onderhoudt een dienst over de Andes tussen Buenos Aires (Braz.) en Santiago (Chili). Als gevolg van een en ander ligt Duitsland op ’t ogenblik dichter bij Z.-Amerika dan de V.S. (vanuit Argentinië scheelt het 3 dagen, Rio de Janeiro 4 dagen en Noord-Brazilië ligt op 2 dagen afstand van de Rijn.

Men voege hieraan toe de geweldige emigratie van Italianen raar Zuid-Amerika. Ook hier een niet zo geweldig propaganda-apparaat als van Duitsland, maar toch ook een zeer intensieve bewerking van de Italiaanse kolonies en een drukke handel, speciaal in munitie. In Peru zijn Italiaanse officieren benoemd om het leger te oefenen. De as verwacht dat in de volgende wereldoorlog bepaalde Latijns-Amerikaanse staten haar tehulp zal komen en daardoor hoopt ze in staat te zijn Engeland van zijn kolonies en Dominions af te snijden.

Verdediging van generaals

Zegt niet te veel kwaad van een stommen generaal. Herinnert u, dat soldaten hun vak in vredestijd niet kunnen leren.

Generaal Slr Edmund Ironside, aangehaald in de Daily Herald.

De „Ligue des Droits de l’homme" over het vredesprobleem

Op het in Juli gehouden congres van de ..Ligue des Droits de I’Homme is met op vier na algemene stemmen de volgende resolutie aangenomen:

~Het Congres, trouw aan de begmselen der Mensenrechten, die alleen in staat zijn een rechtvaardige en vreedzame oplossing te geven aan de internationale problemen, spreekt als zijn mening uit:

1. De vrede moet als ieder ander goed verdedigd worden;

2. Men verdedigt de vrede niet, wanneer men de dienstbaarheid aanvaardt, omdat de menselijke persoonlijkheid zich alleen maar harmonieus kan ontwikkelen in vrijheid;

3. De verdediging van de vrede, die een der aspecten is van de verdediging van de veiligheid, is evenmin mogelijk voor één volk als voor één persoon;

4. De verdediging van de internationale vrede behoort dus collectief te zijn en vereist een vredesfront;

5. Het organiseren van de vrede betekent niet alleen het tegengaan van ondernemingen van hen die de vrede bedreigen, maar ook het wegnemen, zoveel mogelijk, van de conflictstof tussen de volkeren;