is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 38, 1939, no 5, 28-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEHENIGINCSLEVEN

Onze getuigenisavonden

Voor de lezers van „Tijd en Taak”, die niet zijn aangesioten bij de K.S.G. in hun piaats, geven wij hierbij nog even afzonderiijke bekendheid aan de getuigenisavonden.

Het eerst staan op het programma:

Amsterdam : 3laandag 30 October 20 uur in „De Vrije Gemeente”, Weteringschans 8, sprekers dr. W. Banning en J. van de Kieft;

Haarlem : Vrijdag 3 November 20.15 uur in het Gebouw van de Vrijzinnig Hervormden (Protestantenbond), Vestestraat, sprekers dr. W. Banning en J. van de Kieft;

Rotterdam : Dinsdag 7 November 20 uur in „Ons Huis”, Gouvernestraat 133, sprekers dr. W. Banning en mevrouw A. Wolthers-Arnolii.

Delft: Vrijdag 10 Nov. ’s avonds 20 uur in de foyer der Stads Doelen. Spr.: dr. W. Banning en mevr. A. Wolthers-Arnolii.

Arnhem : Dinsdag 14 Nov. ’s avonds 20 uur in „Musis”. Sprekers: dr. W. Banning en S. de Jong.

Eindhoven: Donderdag 16 Nov. ’s avonds 20 uur. Zaal wordt nader bekend gemaakt. Sprekers: dr. W. Banning en J. van de Kieft.

Verder zijn in voorbereiding: Groningen, Enschede, Leeuwarden en Utrecht.

R.S.C. Amsterdam

„MAKKERHULP IS GEEN LIEFDADIGHEID”,

In September is in Amsterdam de bekende circulaire voor Makkerhulp wederom verzonden. De toezeggingen en geldzendingen komen langzaam, te langzaam, binnen, en zijn voor een belangrijk deel van nieuwe deelnemers. Waar blijven de vroegere Jielpers?

De bijdragen worden successievelijk lager en veranderen van periodieke bijdragen in stortingen voor éénmaal. Dit alles is verklaarbaar en begrijpelijk en de gevolgen daarvan zijn te ondervangen indien een ieder, die iets voelt voor makkerhulp, zijn of haar bijdrage stort op de rekening bij het Girokantoor van de Gemeente Amsterdam A. 1435, op naam van Arbeiders-Gemeenschap, groep Amsterdam.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Dora de Jong, Abr. Gerhardt en Mien Koster, Zuider Amstellaan 11, Amsterdam-Zuid.

R.S.C. Rotterdam

Houdt u vooral de avond van Dinsdag 7 November vrij, dan komen dr. W. Banning en mevr. A. C. Wolthers-Arnolii spreken op een Getuigenisavond in „Ons Huis”, Gouvernestraat 133. Deze avond is belegd, om ons te beraden over verschillende problemen. Brengt belangstellenden mee, maar voorziet u tijdig van kaarten, die te bekomen zijn a 15 cent (werklozen 10 cent) bij: J. v. Rhijn, Doezastr. 8; E. Schouten, Lange Geer 97; A. Bramkamp, Boezemsingel 188; J. Krul-Bulsing, v. Heusdestr. 9; boekhandel „Voorwaarts”, Meent 81, en (indien nog voorradig) ’s avonds aan de zaal.

Reeds gaven zich verschillende deelnemers op voor het weekeinde te Bentveld op 11 en 12 November, waar een zeer belangrijk onderwerp als cursusthema besproken zal worden, n.l. „Het socialisme van nu... en straks”. Het is Cursus IV uit het Programmaboekje, dat aangevraagd kan worden bij mevr. J. Krul-Bulsing, v. Heusdestraat 9, waar men zich, liefst zo spoedig mogelijk, ook kan opgeven voor die Cursus (telefoon 37535). Wanneer wij gezamenlijk gaan, is de cursusprijs ƒ 2.— en het reisgeld ƒ 2.20. J. K.—B.

R.S.G. Den Haag

Woensdagavond 18 October hielden we onze eerste maandelijkse bijeenkomst in het „Vredeshuis”, L. V. Meerdervoort. Eerst werden de zaken voor onze jaarvergadering afgedaan. De verslagen van de secretaresse en penningmeesteresse werden na enkele kleine bemerkingen goedgekeurd.

Het bestuur, dat volgens de statuten in zijn geheel moest aftreden, werd weer herkozen.

Mej. W. Rasué, Drebbeistr. 1, die zich als 2e secretaresse uit de vergadering beschikbaar stelde, is aan het bestuur toegevoegd.

Als leden voor de kascommissie werden benoemd: mej. De Zaayer en de heer Otte.

Na beëindiging van de jaarvergadering, hield ds. F. Kleyn zijn inleiding over: „De mens en het lot”. Hiernaar werd met grote aandacht geluisterd. Hij gaf een heldere uiteenzetting over de drieërlei betekenis van „het lot” en lichtte dit met duidelijk sprekende voorbeelden toe.

Uit de nabespreking, die op zijn inleiding volgde, bleek wel dat dit onderwerp de belangstelling van de aanwezigen had gehad. Het Bestuur.

R.S.C. Utrecht

Op de bijeenkomst op Zondag 29 October in gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12, zal voor ons spreken de heer J. v. d. Kieft te Bussum.

Onderwerp: „De Stem Gods”. Aanvang des avonds zeven uur. Toegangsprijs 10 cent, voor werklozen vrij entrée.

R.S.C. Delft

Getuigenisavond op Vrijdag 10 Nov. Aanvang acht uur in de foyer der Stads Doelen. Dr. W. Banning en mevr. Wolthers-Arnolii uit Utrecht zullen spreken. Kaarten verkrijgbaar bij de Arbeiderspers, Oude Delft. Willen alle leden zo veel mogelijk kaarten in voorverkoop bij den heer Wemmers, Pr. v. d. Puttenstr. 37, halen? Deze avond moet slagen, dus allen aan het werk.

Op de bijeenkomst, die a.s. Zondag 29 Oct. voor oud-internaatsbezoekers gehouden wordt in „Ons Huis”, zijn ook de leden van harte welkom. Aanvang half vier. Mevr. Walhout-Timmerman en haar dochter zullen vóór en mèt ons zingen. Mej. Bruins zal spreken over „Wat heeft Bentveld u nu te zeggen”.

R.S.C. Enschede

In de op Woensdag 18 October gehouden jaarvergadering van onze R.S.G. werd de heer S. de Jong tot voorzitter gekozen. De overige bestuursleden werden alle herkozen. De verslagen der functionnarissen werden goedgekeurd en een kascommissie benoemd. Verder werd het winterwerk besproken naar aanleiding van het verslag, dat S. de Jong uitbracht over de werkersvergadering van 1 Oct. te Bentveld, waarbij het trachten te beleggen van een openbare getuigenisavond in November als voornaamste programmapunt aan de orde kwam. Ook zal door colportage van T. en T. en van brochures getracht worden meer bekendheid aan het streven der vereniging te geven. Voor de leden onderling en verdere belangstellenden zal „Geloof en Arbeid” van dr. Banning door De Jong worden besproken.

Woensdag 8 Nov. ’s avonds acht uur is hiervoor de eerste bijeenkomst, Javastr. 106. Deelnemers kunnen zich opgeven aan dit adres en Perikweg 23 en Laareschsingel 148.

Bentveidnieuws

Hoe meer de wereld in beweging is, hoe meer allerlei verschuivingen ons meeslepen, velerlei verwarring ons onzeker maakt, des 'te sterker wordt niet alleen de behoefte aan vastheid, maar ook de drang naar meer bewustheid van de vaste krachten, waarop we steunen. Waar voor zeer velen de grond van die vastheid rust in het Christelijk Evangelie en ook zij, die enkel nog maar het verlangen naar vastheid in zich weten, toch geesteiijk gevormd zijn door het Christendom, wil onze weekeindcursus van 4 en 5 November meer inzicht en naar we hopen meer verdieping brengen in het Evangelisch levensbesef.

Zaterdagavond spreekt de leider dr. W. Banning over het verval van het Christelijk bewustzijn in Europa. Zondagmorgen, na een korte religieuze toespraak van Dora de Jong, zal Joh. Winkler de 19e en 20e eeuwse anti-christelijke stromingen (Marxisme, Nietzsche, Germanisme) behandelen.

Na zo sterk de aandacht te hebben gevestigd op de tegenkrachten, hoopt ds. P. Smits Zondagmiddag door een lezing over de zelfherziening van het Christendom meer de positieve krachten, die uit het Evangelisch levensbesef voortvloeien, naar voren te brengen.

Wie nog geen herfstprogramma met intekenbiljet heeft, kan dat aanvragen bij de administratie van de Arbeidersgemeenschap, Bentveldsweg 5, Bentveld, post Aerdenhout. Aan hetzelfde adres worden ook vóór a.s. Woensdag de opgaven verwacht.

Kortehemmén, bijeenkomst 14 en 15 Ocfober

Nadat de avond van te voren een samenkomst had plaats gehad van werkers van de Arbeiders Gemeenschap, waarin, na een lezing van J. v. d. Kieft over het onderwerp: „Wat kunnen wij doen om onze taak te volbrengen en ons werk uit te breiden”, heel ernstig en heel vertrouwelijk werd gesproken over moeilijkheden en de tegenwoordige omstandigheden, waren Zondag de religieus-socialisten uit het Noorden bijeen gekomen om met elkander zich te bezinnen over de tegenwoordige positie van het religieus-sociaiisme. ’s Morgens werd een kort wijdingswoord gesproken door ds. D. Bakker in het oude kerkje te Kortehemmen.

Des middags sprak ds. L. H. Ruitenberg over: „De kracht van het sociaiisme”. Op dit ogenblik, zo zeide spreker, is het normaal, dat allerlei bewegingen de getrouwen oproepen, om zich te oriënteren.

Twee houdingen zijn dan mogelijk: óf die bewegingen laten zien: wij hebben meer dan ooit gelijk en zullen met dubbele kracht zeggen, wat wij altijd hebben gezegd, of we worden stil en luisteren naar wat de dingen óns te zeggen hebben. De eerste houding wekt veler vertrouwen en sterkt ook de randbewoners van een beweging, maar het gevaar is, dat men zich zo afsluit voor bepaalde en geweldige problemen.

De tweede houding is niet aantrekkelijk door

krachtsvertoon, maar er komt in naar voren een element van grote moed, de moed om de situatie, hoe moeilijk die is, onder ogen te zien.

We zullen daarom eerlijk vragen: Wat is in de storm van het heden ons geestelijk bezit? Deze houding is ook reiigieus het meest verantwoord. Als we vragen: Wat is de kracht van het sociaiisme? dan moeten we goed onderscheiden tussen het socialisme als gedachte en het socialisme als beweging.

In het socialisme als gedachte zit een groot stak verontwaardiging over onrecht en een ware hartstocht om de duister schijnende krachten te doorgronden. Van dat socialisme zingen onze liederen en in dat socialisme geloven wij.

Het socialisme als beweging omvat de mensen, de organisatie, het apparaat. Die beweging is de draagster van het socialisme als gedachte. Wij mogen die beide onderscheiden, maar niet scheiden op straffe van sectariërs, utopisten te worden. Wij moeten trachten de feiten en krachten zo goed mogelijk te leren kennen, en zoveel mogelijk daaruit ons een beeld vormen.

Als wij zo een zo zuiver mogelijke analyse hebben gemaakt,, vormt ons geloof een oordeel. Wat is het geloof van ons religieus-socialisten? Het is tweeledig: 10. God richt deze wereld; 20. God vraagt onze kracht. Wat nu gebeurt in de wereld gaat als een gericht over den mens, die gehoorzaamde aan boze machten. Wij ailen socialisten en niet-socialisten staan schuldig. Dat maakt het onmogelijk, dat wij geweldig ketteren, dat vervult ons met schaamte.

En nu vraagt God onze kracht. Wij moeten medearbeiders zijn om een orde te verwerkelijken in de wereld, waarin deze zondigste alier zondigheden, de oorlog, zal uitgebannen zijn. Wij moeten dus ook nuchter bekijken, waar de meeste kansen liggen om zulk een orde te verwerkelijken. De meesten onzer zuilen wel menen, dat een overwinning van Engeland, met alle slechte kansen, die wij daarbij lopen, te verkiezen is boven een overwinning van Duitsland. Laten wij ons echter hoeden voor de gedachte, dat een overwinning van de z.g. democratische landen ons het behoud van vrijheid en democratie garandeert. Wij moeten ook rekening houden met een overwinning van Duitsland en dan niet vergeten, dat er wijsheid zijn kan in de dwaasheid, die geschiedt.

Het voornaamste wat wij te doen hebben is met grote kracht zeggen: Socialisme Daar gaat ook een oordeel over ons socialisme, over het goedkope vooruitgangsgeloof, over de overschatting van de menselijke kracht. Ordening is niet alles, is alleen de basis voor een nieuwe wereld. Het is honderden malen gezegd en het moet nu juist duizenden keren herhaald worden, dat er ook is geest, ziel. Dat ten aanzien van de beginselen.

Ten aanzien van de beweging moeten wij eerlijk erkennen, dat die er internationaal slecht voorstaat, ontstellend zwak is. Het is geen schande, dat te bekennen, het is noodzaak. Nationaal is het deelnemen aan de regering geen reden om een hoge borst op te zetten. Dit alles neemt niet weg, dat de beweging nog altijd rust op de trouw van duizenden, dat zij achter zich heeft een 40-jarige scholing. Daarop moeten wij een beroep doen: weest nu socialistisch, vliegt er niet in, verzet u tegen dictatuur in eigen land, tegen verdoezeling der gi enzen, tegen de vermilitarisering van land en volk, tegen allerlei mythen. Wij hebben 40 jaren lang ons getraind om deze te ontmaskeren, daarmede mogen wij niet ophouden, ook al komen ze over ons.

Op deze lezing volgde een zeer uitvoerige gedachtenwisseling, waaruit bleek met hoeveel moeilijkheden velen te worstelen hadden, maar ook hoe sterk de verbondenheid, hoe diep het vertrouwen in dat wat in wezen het socialisme is, zijn kan.

Ds. Bakker drukte dat in zijn slotwoord uit, toen hij sprak van de grote dankbaarheid, waarmede men kon terugzien op deze beide dagen.

ONTVANGEN BOEKEN

Moeilijkheden hij de opvoeding onzer kinderen, door dr. Joh. v. d. Spek. 2de druk. Uitg. A. Voorhoeve, R’dam. Prijs ing. ƒ0.70; geb. ƒ1.25. Per 20 ex. ing. ƒ 0.45.

De Nederl. Hervormde Kerk en de Gemeente van Christus, door prof. dr. A. J. Wensinck. Uitg. A. Voorhoeve, R’dam. Prijs ƒ 0.50

Het Leven van Mohammed, door E. Dinet en El Hadj Sliman bin Ibrahim. Uit het Frans door Jan Prins. Uitg. H. Meulenhoff, A'dam. Prijs ing. ƒ3.90, geb. ƒ4.90.

Flink meisje, 20 jaar, in bezit dipl. H.B.S. en huishoudkunde, met V 2 jaar pract. zoekt betrekking in gezin als juffr. in de huishouding in Amsterdam of omgeving. H. Visten Diepenveenseweg 131, Deventer.