is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 38, 1939, no 10, 02-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dient dit te doen. Terecht maakt Czopp de orthodoxen het verwijt, dat zij, voor de micro, nog altijd te pathetisch zijn. Zij spreken als steunden zij op de kansel van hun gemeente. „Wellicht”, merkt de schrijver verder op, „zegt u het succes van de vrijzinnige dominees iets. Zij waren het vlugst met de radio vertrouwd, omdat zij al veel hadden laten varen, waaraan gij, orthodoxen, nog vastzit. Zij hebben dan ook door de radio een enorme voorsprong gekregen.”

Ik heb enkele opmerkingen uit dit boekje aangehaald. Het is amusant, opwekkend, en prikkelt vaak tot verzet. (B.v. daar waar de eis gesteld wordt, goede orkestmuziek, niet door de radio te laten uitzenden Hier houdt de schrijver geen rekening met tal van aandachtige luisteraars, die in kleine plaatsen wonen en daardoor nagenoeg niet in staat zijn een enigszins behoorlijk concert te bezoeken.)

Dit ~dagboek van een reporter” is daarom zo aantrekkelijk, omdat hier niet een techniekmens aan het woord is, die prat gaat op alle mogelijke technische successen, maar iemand, die onder de oppervlakte delft, iemand, die waarachtige waarden zoekt.

De wereld kreeg radio... Radio verandert, als de mens anders wordt.

AUDITOR.

P.S. Aangezien Czopp in dit boekje niet als de woordvoerder van de A.V.R.O. spreekt, heeft deze organisatie hem op staande voet ontslagen. Dat de A.V.R.O. zo gauw met een ontslag bij de hand is, wisten we niet. Met ds. E. Ekering heeft het een beetje langer geduurd.

Verenigingsleven

Federatie R.S.C.

Verkrijgbaar bij J. Bhi.jn, Doezastraat Bb, Rotterdam, postrekening no. 257553 de nieuwste uitgave der Federatie van Religieus-Socialistische Gemeenschappen: „Nieuwe feiten en oude waarheden”. Een religieus-sociaiistisch woord ter opwekking van ds. L. H. Ruitenberg. Prijs 10 ets., bij aantallen Th et.

Onze Cetuigenisavonden

De Friezen hebben de getuigenis bijeenkomst groter opgezet dan elders: zij namen er een gehele Zondag voor, en maakten er een provinciale bijeenkomst van. Het was hondenweer die Zondag de 26e November, zodat fietsen van de dorpen naar Leeuwarden onmogelijk was. Daardoor leed de opkomst zeer. Toch het voor de aanwezigen een goede dag. Een der deelnemers schreef ons: „hjoed in goede dei hawn yn Ljouwert”. Het Volksblad gaf een zeer uitvoerig verslag.

R.S.C. Arnhem

Bijeenkomst van Tijd en Taak-lezers: Maandag 11 December ’s avonds 8 uur ten huize van de familie Geertsma. Pontanuslaan 40. J. G.—H.

Tijd en Taakgroep Dordrecht

Maandag, 4 Dec., tweede avond van onze groep in Huize „De Boer”, 8 uur precies. Denkt erom leden, de belangstelling was zeer groot de vorige keer en de be.sprekingen naar aanleiding van ’t boek „Wat dunkt u van de mens” van Dr. W. Banning zeer geanimeerd.

Onze leider Dï. L. B. Houtgast gaat verder met de bespreking van bovengenoemd werk.

R.S.C. Den Haag

Vrijdagavond 24 November hield ons bestuurslid mevrouw mr. A. de Kanter—v. Hettinga Tromp haar inleiding over: ~De weg naar wereldvrede”. Zich baserende op uitspraken uit de Bijbel, zowel uit het Oude, als Nieuwe Testament stelde de inleidster vast dat oorlog zonde is.

Tot nu toe heeft de mensheid, hebben wij gefaald deze zonde te overwinnen.

Wij hebben echter twee steunen, n.l. de vergiffenis uit het evangelie en de taak om mede te werken dat de volkeren, volgens een uitspraak van Hugo de Groot eenmaal zonder onrecht, in vrede zullen kunnen leven. Eerst dan is geen oorlog meer mogelijk.

Dit kan volgens spreekster alleen, wanneer een rechtsorde ontstaat, internationaal geïnspireerd op barmhartigheid en verdraagzaamheid, een rechtsorde gebaseerd op christelijke beginselen. De grote taak der neutrale landen, inzonderheid ook van ons land is reeds nu deze internationale rechtsorde voor te bereiden.

Uit de vragen die gesteld werden bleek dat de

aanwezigen met grote belangstelling de inleiding hadden gevolgd.

Wij vestigen er voorts even de aandacht op dat ons bestuuralid mevrouw W. Kuin op Woensdagavond 13 December in het Vredeshuis voor ons zal spreken over: „De betekenis van het Kerstfeest”.

De viering van het Kerstfeest in intieme kring zal hoogstwaarschijnlijk plaats vinden op Zondagavond 24 December in de benedenzaal van de kerk der Vrijz. Godsdienstigen.

U krijgt natuurlijk hierover nog nader bericht.

HET BESTUUR.

Het Internaat te Bentveld van 20-25 No. 1939

Een groep van pl.m. 46 werkloze arbeiders waren deze week de gasten van dit internaat. Eén week uit de zorgen en verdriet. Eén week weg uit de ledigheid van het werkloos-zijn. Eén week zich weer mens te voelen in een sfeer van kameraadschap en liefde voor het leven. Spijtig is het dat velen dit moeten ontberen in deze chaotische wereld. Daarom is het werk der Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers niet genoeg te waarderen. Onder leiding van mej. Van Rhijn (dr. Banning was door familie-omstandigheden ten dele verhinderd) was alles tip top in orde.

Eten en drinken waren in goede handen bij mevrouw Donia, meer dan goed. De ligging opperbest. De lezingen in het leeszaaltje, met die drie prachtige ramen, werden zeer op prijs gesteld wat wel duidelijk bleek uit de nabespreking. Wij denken nog aan de twee dames welke ons met muziek en zang een zeer fijne avond hebben doen meemaken. Verschillende sprekers waaronder dr. Banning, ds. Faber en andere gaven ons een rijke geestelijke herbewapening, waardoor meer waarde aan het leven geschonken werd.

Hoe voldaan wij waren, zowel op geestelijk als op stoffelijk gebied bleek maar al te duidelijk, wanneer er onderling over dit internaat werd gesproken.

Bij de sluiting door dr. Banning schoot velen onzer een brok in de keel.

Moge het werk der Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers uitgroejen tot een zegen voor vele mensen.

J. van V.

KERSTLECTUUR

Wie jaar op jaar zoekt naar geschikte Kerstverhalen, begroet met vreugde nieuwe bundels. Dit keer kregen we er twee in handen. Allereerst: De Kerst-Schoof, door C. E. Pothast—Gimberg, acht Kerstverhalen voor jonge kinderen, van 9—12 jaar, of eigenlijk zeven verhalen, waarin Kerstmis een rol speelt en het bijbelse verhaal naverteld. De verhalen zijn eenvoudig, aardig verteld, ook boeiend, en ’t is gelukkig niet zo, dat Kerstmis er zo’n beetje bijhangt. M’n dochtertje maakte dezelfde opmerking hardop, die ik ook al stilletjes voor mezelf gemaakt had: „Waarom staat het gewonp Kerstverhaal achterin? Daar begin je toch mee!”

De illustraties van G. D. Hoogendoorn verhogen zeker de waarde van dit boek, dat uitgegeven is bij J pioegsma te Zeist en gebonden ƒ 1.95 kost.

Bij Van Gorcum & Co. te Assen werd uitgegeven Kerstnachten, door Lucie Rauzier—Pontavne (prijs ing. ƒ0.90, geb. ƒ1.50), drie Franse kerstverhalen, bewerkt door T. van Buul. Dez.e verhalen zijn bestemd voor boven 14-jarigen. Ze zijn op een eigenaardig boeiende, fijne wijze geschreven. Vooral het eerste met het eerste hoofdstuk: Op hetzelfde tijdstip, dat ons de oude verbitterde boer laat zien en kinderen, die hun leven anders wilden leven dan hij voor ze bestemd had en die hij dus heeft verstoten, allen ’s middags twaalf uur op een Decemberdag, pakte me sterk. Ook het tweede verhaal, dat in Straatsburg speelt, in de eerste jaren na de Franse revolutie, lees je aan één stuk geboeid uit. En toch stelden ze me als Kerstverhaal, juist voor ouderen, teleur. Ze lijken me uitermate geschikt voor niet-religieuze jongerengroepen. Maar mij dunkt, dat jonge mensen, in wier leven het bijbels Kerstverhaal wat betekent, veel zullen missen.

„Terwijl dit werk nergens gewild-stichtelijk is, spreekt er toch een innig geloof uit, dat echter bij alle warmte en liefde nuchter blijft en met beide voeten op de bodem der werkelijkheid staat”, zegt het bijgevoegde prospectus. Zeker, met beide voeten op de grond blijven staan, maar gericht naar boven, geoordeeld door de reinheid van het Christuskind, opgericht door de Liefde aan het Kruis, en van deze gerichtheid omhoog en naar de diepte, speur ik in deze verhalen te weinig.

Verhalen horen bij Kerstmis, maar niet minder het zingen van Kerstli.ederen.

We ontvingen van den uitgever Van Gorcum & Comp. te Assen een eenstemmige kindercantate:

Om de kerstboovi. De woorden zijn van mevr. Bakker—Tenthoff, de muziek van mevr. Dikboom—Beekhuis, de fijne kinderlijke illustratie van Corrie Hazendonk. De woorden van de versjes en van het Kerstverhaal, dat er in gedeelten tussengevoegd is, om te worden voorgelezen, zijn bijzonder eenvoudig gehouden, echt ingesteld op de kleintjes. Is de muziek dat ook? ’k Speelde ’t geheel even door, maar ’t viel me niet mee: grote om vang, vaak moeilijke overgangen. Een geoefend zangklasje of een Zondagschool, onder goede muzikale leiding, zal ’t na deugdelijke oefening wel klaar spelen, maar een gewoon gezin zal er niet veel aan hebben.

H. B.—S.

Hunkering des Harten, Mildred Walker. Uitgave A. G. Schoonderbeek. Laren.

Als men iets heel mooi vindt, zwijgt men liefst. Toen ik dit boek gelezen had, voelde ik het als een onaangename plicht, het te moeten bespreken en uiteen te zetten, waarin en waarom het mooi is. Mildred Walker, een doktersvrouw, brengt ons in een wereld van gezinnen, wier mannen in een ziekenhuis werkzaam zijn. De vrouw van een dezer dokters is ongeneselijk ziek; haar zuster neemt haar plaats in, zowel in haar huishouding als in het hart van haar man. Hier is een dubbel conflict. De zieke vermoedt, dat zij haar leven zal moeten verliezen en dat haar nog voor de dood haar man ontnomen wordt. Het boek eindigt met een sonnet van Shakespeare, een oplossing van het conflict in deze geest:

„Doch liefde wisselt niet met dag en uur.

Zij groeit en bloeit tot aan de jongste dag.”

De titel van het boek kon ook zijn: De zege der liefde. De beschrijvingen zijn kleurig en levendig, de gesprekken niet in boekentaal maar natuurlijk en eenvoudig. Men is er al lezende bij, en hoort en ziet de mensen. Men bemerkt niet met een vertaling te doen te hebben. Dat is de beste lof, die men van een vertaling geven kan. Recenseren is meestal critiseren, maar bij dit boek zwijgt de critiek. Het wordt van harte aanbevolen. J. A. B.

Wegens teleurstelling onmiddellijk gevraagd door Mevr. Wibaut

eenv. keukenwerkmeisje

Liefst extern. 2e Meisje en werkster aanwezig. Brieven onder No. A 6678 bur. v.d. blad.

Flinke hulp in de huishouding gevraagd. Mevr. M. Bosman. Heemstralaan 45 Baarn

De 24e November overleed te Makkum, in de ouderdom van ruim 76 jaar, onze lieve Moeder Afke Canrinus Zij is in vrede heengegaan Verzoeke geen rouwbeklag en geen brieven Uit aller naam: W. BANNING

INHOUD

Blz.

De kleine volken, W. B 1 Buitenland: Op de oorlogszee, B. W. Schaper 2 Eerstelingen, F. Kalma—Koops 3 Binnenland: De eerste Kamer, In het gedrang. Geen weermacht. Christenen en de militaire dienst, J. A. Bruins 4 Gedicht, L. G. v. Doorn 5

Een onsolide rots, M. H. v. d. Zeyde 5 Kalenders, H. B.—S 5 Nieuws van overal 6 Drie levensfasen, A. Trouw 7 Uit de Kerkelijke Wereld, L. H. Ruitenberg . 7—B Late vrede 8 Op de zevende dag..., Bep Otten 8 Bij de Kerstnacht van A. v. Dobbenburgh 9 Boekbesprekingen 9

Franse lessen in democratie, René 10 Faun, I. G. M. Gerhardt 10 Passieve weerstand, J. Sterk 11

Een radioreporter schrijft 11—12 Boekbespreking 12 Verenigingsleven 12