is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 38, 1939, no 14, 30-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. G. Wells en de rechten van den mens

Komt er nog een tijd voor de rechten van den mens ?

In samenwerking met enige vrienden heeft Wells geprobeerd de verklaring van de Rechten van den Mens aan te passen aan de huidige tijdsomstandigheden. Hier volgt ze: „Daar de mens op deze wereld komt buiten zijn schuid, daar hij mede-erfgenaam is van de verwezenlijkingen van het verleden, en deze verwezenlijkingen meer dan toereikend zijn om te voldoen aan al de gestelde eisen, vloeit hieruit voort:

1. Elke mens, zonder onderscheid van ras of kleur, heeft recht op voeding, onderdak, kleding en een voldoende medische zorg voor de harmonische ontwikkeling van zijn lichamelijke en geestelijke krachten, waardoor hij in een goede staat van gezondheid verkeert van zijn geboorte af tot aan zijn dood. ;

2. Hij heeft recht op een behoorlijke opvoeding, die van hem een nuttig en geïnteresseerd burger zal maken, hij moet gemakkelijk ingelicht kunnen worden over alle normale kwesties, die zijn leven aanbelangen en genieten van de grootste vrijheid van discussie.

3. Hijzelf en zijn langs wettelijke weg verworven bezittingen hebben recht op wettelijke verdediging tegen particulier geweld, roof, dwang, intimidatie. |

FRANS MASEREEL

4. Ofschoon hij blootstaat aan vrije critiek vanwege zijn medemensen moet hij nochtans beschermd worden tegen leugens of valse voorstellingen, die hem schade zouden berokkenen. Elke inschrijving of aantekening betreffende burgers moet persoonlijk kunnen worden gecontroleerd door de belanghebbenden. Er mogen geen geheime dossiers zijn in de administratieve departementen. Elk dossier moet vatbaar zijn voor correcties op verzoek van de belanghebbende. Een dossier is slechts

een memorandum; het kan niet worden gebruikt als bewijsstuk zonder toestemming. 5. Hij mag vrijelijk elk wettelijk beroep uitoefenen, waarvoor hij een loon krijgt, dat antwoordt aan de behoeften van zijn werk en aan de verhoging, die het betekent voor het algemeen welzijn. Hij heeft het recht werk te vragen en een vrije keus te doen, indien hem verschillende bezigheden worden aangeboden. Hij mag een bezigheid voor zichzelf suggereren en zijn eis moet publiek in overweging worden genomen. |

6. Hij mag zich vrij in de wereld op zijn eigen kosten bewegen. Zijn privaat huis ot appartement of zijn redelijk begrensde tuinomheining is zijn kasteel, waar men alleen kan binnenkomen met zijn toestemming, maar hij heeft het recht te zwerven waar het hem belieft, over heide, berg, boerderij, grote tuin en dies meer, waar zijn aanwezigheid niet indruist tegen het gebruik, dat er van wordt gemaakt, noch gevaarlijk is voor zichzelf, noch ernstig ongemak bezorgt aan zijn medeburgers. I

7. Hij heeft het recht te kopen en te verkopen zonder enige beperking al wat wettelijk kan gekocht of verkocht worden, in zulke kwantiteiten en met zulk voorbehoud als verenigbaar is met het algemeen welzijnj

8. Een mens mag, tenzij behoorlijk werd vastgesteld dat hij geestelijk ontoerekenbaar Is, niet langer dan drie weken worden opgesloten, zonder In beschuldiging te worden gesteld voor Inbreuk op de wet en het verhoor mag hoogstens drie maanden uitblijven. Indien hij na het verloop van deze periode niet werd verhoord en gevonnist, volgens de regels van de wet, zal hij worden vrijgelaten. 9. Geen mens mag worden blootgesteld aan enigerlei verminking of sterilisatie, tenzij met zijn eigen spontane, vrijelijk gegeven toestemming, noch aan een lichamelijke

aanval, uitgenomen voor het tegengaan van zijn eigen geweld, noch aan marteling, slagen of enige andere lichamelijke straf; hij mag niet worden gevangen gehouden in een overdreven stilte, lawaai, licht of duisternis, die geestelijk lijden zou veroorzaken, noch in een besmette, met ongedierte gevulde of enige andere onhygiënische plaats; hij mag niet worden gepiaatst in gezeischap van besmette mensen of mensen vol ongedierte. Hij mag niet tot eten worden gedwongen, noch weerhouden worden zich uit te hongeren, indien hij dit wenst. Hij mag niet worden gedwongen medicijnen in te nemen en deze mogen hem niet worden toegediend zonder zijn medeweten. De hoogste straffen, die tegen hem mogen uitgesproken worden, zijn een strenge opsluiting voor een duur, die 15 jaar niet mag te boven gaan of de doodstraf.

10. De bepalingen en principes, die besloten liggen in deze Verklaring, zullen nader omschreven worden in een wettelijke code, waarvan iedereen gemakkeiijk zal kunnen kennis nemen. Geen enkele wijziging of afwijking van deze Verklaring, onder welk voorwendsel ook, zal worden toegelaten. Het bevat alle vroegere Verklaringen van de Rechten van den Mens. Van dit ogenblik af is het de fundamentele wet voor alle volken van de gehele wereld.”

Men ziet, dat de punten van Wells heel wat verder reiken dan wat men gemeenlijk onder oorlogs- of vredesdoeleinden verstaat. Zij raken aan al de geledingen van het maatschappelijk leven. In elk geval is het mogelijk, dat de oorlog er een krachtige stoot aan zal geven.

Uit: Leiding, Vlaams socialistisch maand-

schrift. Novemberno. 1939, pag. 667—669. (Noot der T. en T.-red.) Ik heb Wells altijd beschouwd als een man, die wat te zeggen heeft, maar ook als een slecht filosoof en als een rationalist van de oude stempel. Deze „Verklaring” bevestigt die indruk. Zij is óok een teken van de verwarring in het „democratisch” en „humanistisch” kamp. Is wat hier beweerd wordt, nu waarlijk het wezenlijke, de uitdrukking van onze diepste nood en onze hoogste waarheid? Ik denk er anders over!)

VAN DE ADMINISTRATIE

Wij maken de abonné’s er op attent, dat 1 Januari a.s. een nieuw kwartaal Ingaat. Ter besparing van onnodige kosten, verzoeken wij de abonné’s vriendelijk, het abonnementsgeld vóór 15 Januari op onze giro-rekening 21876, voor Amsterdam V 4500, te willen storten. De binnenlandse abonnementsprijs bedraagt: per kwartaal ƒ0.90; per halfjaar ƒ1.75; per jaar ƒ3.40; de buitenlandse ƒ 1.15 per kwartaal. Na 15 Januari wordt over het abonnementsgeld, verhoogd met ƒ0.15 incassokosten, per kwitantie gedisponeerd. In Centrum op eerste vrij bovenhuis Voorsuite

te huur Alleen inwonend ƒ6.25 per week, eventueel pension ƒ1.50 per dag. Leliegracht 17a, De Vries

INHOUD; Blz. Bij de overgang van het jaar, W. B. ... 1 Buitenland: Bij de wisseling van het jaar, B. W. Schaper 2 Op wacht, P. Kalma—Koops 3

Binnenland: Het ambtsgebed, Pen en zwaard, De dode Rijn, J. A. Bruins 4 Jaarwende, René 8 Het oorlogsdoel, E. C. Knappert 5—6 Ons blad in vier oorlogsmaanden 6

Uit de kerkelijke wereld, L. H. Ruitenberg 3 Plaat uit Vrije Geluiden 8 Libera nos, domine (Uit Experimenten van Geerten Gossaert) 8 Nieuws van overal 9—lo

Het teken des duivels. Joh. Winkler .... 10 Boekbesprekingen 10—H—l2 Van de uitgeefster H Kerstsproke, J. G. de Ridder H

Welke God?, P. Eldering H H. G. Wells over de rechten van den mens