is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 38, 1940, no 22, 24-02-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zou Hildebrand dus met onze hedendaagse radio op gehad hebben? Ik waag het dit in twijfel te trekken. (Hoewel... dr. Ritter Jr., die zich zo volijverig inspant voor de „Camera”, ongetwijfeld op een gunstig oordeel van Hildebrand’s kant zou mogen rekenen.) Misschien is het verstandig niet al te geestdriftig over de „Camera” te praten, ook al is zij dan in alle eer en deugd! 100 jaar geworden. Als de brave Nicolaas Beets nu zou leven, zou hij dan ...? Stop! Niet verder op die weg! Je zou allicht te gewaagde gevolgtrekkingen maken. Maar dit durf ik dan toch wel zeggen: ondanks de geestdriftige dr. Ritter en de uitlatingen in de ~Camera”, zou hij van de radio niets willen weten. Dan ware hem het „dierbaar pronkstuk” van de familie Stastok, de „grote bronzen lamp, die door een olifant getorst wordt, in wiens voetstuk een speelwerk verborgen zit”, toch duizend maal liever. Zou hij gelijk hebben? Of ongelijk? Och, evenveel gelijk en evenveel ongelijk als die hooghartige tijdgenoten, die hun neus ophalen wanneer over de radio gesproken wordt. Het komt er bij de radio en niet bij de radio alleen —■ op aan, welk gebruik wij er van maken.

Maar al te vaak hebben wij de omroep tegen ongerechtvaardigde critiek in bescherming moeten nemen. Daarom is onze teleurstelling over haar wanprestaties gedurende de laatste weken te groter. Vooral het peil van de radioprogramma’s der oorlogvoerende staten is ontstellend. C’est la guerre! C’est la guerre...!

Ook het niveau van de Nederlandse omroep is bedenkelijk gedaald. Tot de laatste A.V.R.0.- klanken van 1939 behoorden de schone strofen over den Kl-Ka-Kolonel... Brrr! Niet onaardig was het overzicht, dat de A.V.R.O. op Oudejaarsavond van het afgelopen jaar gaf. Het viel op, dat wel gedeelten van een oude rede van Colijn werden weergegeven, terwijl we van De Geer zelfs niet het minste vernamen. Natuurlijk zijn Snip en Snap en Lou Bandy belangrijker, maar toch ...

Colijn heeft met zijn Nieuwjaarsrede voor de N.C.R.V. gewanboft. Zij was, zoals al spoedig tot den luisteraar doordrong, op platen opgenomen. En ... eensklaps vertikte de plaat het. Lag ’t aan haar? Of aan Colijn? Was de opname mislukt, of was Colijn blijven steken? Hoe dit zij, de uitzending moest gestaakt worden. Nogal een onverkwikkelijke geschiedenis.

Verschillende omroepverenigingen hebben weer een begin gemaakt met het uitpakken van hun nieuwe collectie hoorspelen in afleveringen. Ai zeer ongelukkig was de keuze van „De Pleegzoon”, naar de roman van Jacob van Lennep. (Misschien zou Beets dit nu weer „erg lief” hebben gevonden.)

Onder de diverse Bruiloften van Kloris en Roosje viel de „Bruiloft” van de K.R.O. op om haar onmiskenbare en verheugende tendenz. Overigens gaat de K.R.O. nu ook een „Radio-Almanak” uitzenden.

Het beste hoorspel, dat ik de laatste tijd van een Nederlands station hoorde, was het sprookje voor grote mensen van de V.A.R.A.; „Hoe maken we geld?” Een snedige satire op onze te zakelijke tijd.

Waren er ook opmerkelijke radio-voordrachten? Ja! Ik noem: dr. Ritter’s voordracht ~Eigen karakter en eigen taal” voor de A.V. R.0.; dan de nieuwe cursus van Banning „Motieven in de hedendaagse reiigieuze strijd”; verder las zij het wat te pathetisch Andreas Glotzbach voor de V.P.R.O. uit de door hem bewerkte psalmen voor; en tenslotte is daar Vliegen’s Oudejaarstoespraak voor de V.A.R.A.: een rede zo fris, zo vitaal, zo begrijpelijk zonder afgegraasde banaliteiten zo doordacht, dat zij slechts bewondering voor den spreker kon wekken. Over de worstelende wereld sprak hij en over de felle stormen, die haar teisteren.

Onlangs beloofde het V.A.R.A.-programma de uitvoering van het goede lied: „Eens gaat de felste storm voorbij”.... Wij mochten het echter nog altijd niet horen. Zou de RoCoCo er eensklaps een staatsgevaarlijk kantje aan ontdekt hebben? Alles is mogelijk.

En nu schakelen we over op enkele huitenlandse stations... Londen: jazz-herrie. Berlijn: plompe moppen voor een bot, stuiplachend publiek. Parijs: gedurfde chansons d’amour.... Europa beeft Chansons d’amour Stuiplachen.... Jazz.... AUDITOR.

Verenigingsleven

R.S.C. – Afd. Den Haag

Wij brengen nog even onder uwe aandacht onze bijeenkomst op Woensdag 28 Februari, ’s avonds 8 uur in zaal 2 van het Volksgebouw, Prinsegr. 73. De heer B. W. Schaper uit Amsterdam zal voor ons spreken over: Britse en Franse oorlogsdoeleinden. Houdt u deze avond vrij? Het onderwerp heeft zeer zeker ons aller belangstelling.

Voor de cursus: Grote strijders voor de vrede op Donderdag 14, 21 en 28 Maart en 4 April in samenwerking met het Inst. voor Arb. Ontwikkeling kunt u zich opgeven bij het secretariaat: Meloenstraat 149, na 1 Maart: de Carpentierstraat 196 en bij het Instituutskantoor: Prinsegracht 73. Kosten bedragen ƒ0.75. Per avond ƒ0.25. HET BESTUUR.

R.S.C. Haarlem

Bij de voorbereidingen, die getroffen werden om met enkele Bentveld-vrienden een z.g. debatclubje te vormen, is gebleken, dat er bij leden en geestverwanten van de A.G. te Haarlem en omgeving behoefte bestaat aan een leesclub.

Ondergetekende zou gaarne namen en adressen vernemen van hen, die tot de vorming van een leesclub willen komen.

ALI DEKKER, Delftlaan 109, Haarlem.

Bentveldnieuws

Onze eerstvolgende weekeindcursus wordt gehouden op 2 en 3 Maart a.s. en heeft enigszins het karakter van een korte leergang: één onderwerp en één inleider. Het onderwerp, de rol van het kwaad, waarmee alle godsdienstige mensen in alle tijden geworsteld hebben, kan daardoor wat veelzijdiger en dieper bekeken worden, dan wanneer er één lezing tussen andere aan werd besteed. Men wordt verwacht Zaterdag tegen zes uur. ’s Avonds om 8 uur geeft de leider, dr. W. Banning, na de opening, een inleiding op het onderwerp.

Zondagmorgen na een korte religieuze toespraak komt dan haat als factor in de religie aan de beurt, terwijl de inleiding Zondagmiddag besloten wordt met een lezing over Oordeel en genade. Zondagavond 7 uur is dan een algemene nabespreking naar aanleiding van de drie lezingen.

Nu ons aantal bedden tot ruim 80 is uitgebreid, kunnen de laatkomers waarschijnlijk ook nog een plaatsje krijgen, al blijft snelle opgave wel zeer gewenst. Programmaboekjes met intekenbiljet zijn nog gratis verkrijgbaar bij het administratie-adres van de Arbeidersgemeenschap, Bentveldsweg 5, Bentveld, post Aerdenhout, aan welk adres ook de intekenbiljetten verwacht worden.

Studieconferentie over „Beginselen van samenwerking, gericht op een blijvende vrede" (Vredesopbouw)

Het probleem der internationale samenwerking vraagt op het ogenblik aller belangstelling. Met het plan hierover een studie-conferentie te organiseren, heeft zich een Comité gevormd, bestaande uit de dames en heren:

Mr. J. C. Baak (voorzitter), dr. J. C. Brandt Corstius, mr. A. B. Cohen Stuart, mevr. J. C. Isbrücker-Dirksen, mevr. W. van Itallie-van Embden. Joh. Kann (penningmeester), mevr. mr. B. J. A. de Kanter-van Hettinga Ti'omp, mevr. G. A. Kramers-de Vlaming Pleysier, dr. J. ter Meulen, F. S. Noordhoff, mevr. C. Ramondt-Hirschmann, jkvr. J. Repelaer van Driel, mej. M. Romme. mr. H. E. Scheffer, mevr. Sj. Straub-Schmidt, J. A. van Sijn, pater Caec. Timmer O. C., prof. dr. J. Tinbergen, drs. G. J. de Voogd (secretaris) en mr. B. Th. A. Westerouen van Meeteren.

Deze dames en heren kunnen representatief worden geacht voor bepaalde schakeringen der vredes-

beweging in de ruimste zin, maar zij hebben niet als vertegenwoordigers van organisaties zitting.

Als onderwerp van de conferentie is gekozen „Beginselen van internationale samenwerking, gericht op een blijvende vrede” (Vredesopbouw). Het doel is de problemen aan de orde te stellen, die zich bij het streven naar internationale samenwerking voordoen, problemen, die thans minder dan ooit te begrijpen zijn zonder hun geestelijke achtergrond, en die voor een oplossing een nieuwe gezindheid eisen. De conferentie, die zich buiten partij-politiek zal houden en zich op de grondslag stelt van de Nederlandse neutraliteit, zal te Den Haag in hotel Wittebrug op Vrijdag 12, Zaterdag 13 en Zondag 14 April gehouden worden. Een zevental inleidingen staat op het programma, die het probleem belichten van historisch-juridische en economische zijde en van de zijde der gezindheid.

De toegangsprijs voor de gehele conferentie bedraagt ƒ 3.—.

Nadere bijzonderheden worden gaarne verstrekt door den secretaris, p.a. Centraal Vredes Bureau, Laan van Meerdervoort 19, Den Haag.

BOEKBESPREKING

Mijn land en mijn volk door Dr. Lin Yutang. Z.-H. Uitg. Mij., Den Haag, 375 pg. ing. ƒ3.75, geb. ƒ4.90.

Vanwege verregaande ondeskundigheid volgt hier niet een bespreking maar een aankondiging van dit boek, dat China door een Chinees doet leven. Wie detailproblemen wetenschappelijk behandeld wil zien, raadplege Duyvendak en zijn litteratuuropgaven; wie echter van China wil lezen, van binnen uit, over wat de kenmerken van het Chinese volk, karakter, verstand en idealen zijn, wie over het sociale en culturele leven van China op levendige wijze wil voorgelicht worden, vindt hier een vertrouwenwekkende gids.

De actueel-pojitieke kwesties werden niet behandeld. Minder, dan deze westers-opgevoede schrijver zou doen verwachten, wordt China met het indringende en opdringerige westen geconfronteerd. Na lezing van dit boek beseft men, hoe wonderlijk zulk een confrontatie ook eigenlijk is. L. H. R.

INHOUD: Blz.: Christendom en Gerechtigheid, W. B 1 Buitenland: Verenigd offensief tegen de neutralen? B. W. Schaper 2 Proberen, F. Kalma—Koops 3

Het gegeven woord, L. K.—S 3 Binnenland: Het geld moet er komen. Wijze bezuiniging, Eng familiegevoel. Voorstanders van staatspensioen de kerk uit! J. A. Bruins 4 Middernacht in de eeuw, H. Roland Holst ... 5 Feiten en vragen 5 Welke God? P. Eldering 6 Welke God? H. J. Nieman 6—7

De God der filosofen, O. D. Moulijn 7 Terug tot de bron. Joh. Winkler 7 Nieuws van overal 8 Uit de Kerkelijke Wereld 9—lo Wie zei dat? 10 Winter 1940, Jan Pin H Bakels en nog wat, Kr. Strijd 11

Herinneringen, J. v. d. Kieft H De Camera en radio nu. Auditor 11—12 Verenigingsleven 12

Heden overleed zeer onverwacht onze lieve Man en Vader Doeke Bijlsma Leeuwarden, 16 Februari 1940 Engelumerstraat 23 E. Bijlsma—Ganzinga Antie, Jannie

wat zult ge blij zijn met het boek van

A. Médant JAN-WILLEA/<

door M. J. Brusse, schrijver van „Boefje", ingeleid Het is sprankelend van humor en een verademing in deze barre tijd. „Deze vader”, schreef A. M. de Jong in „Het Volk”, „is de prachtigste paedagoog, juist omdat hij het helemaal niet zijn wil. Lees dit boekje, lach en wordt wijs”.

Ceb. / 2.40 Uitg. Ploegsma, Zeist In de Boekhandel