is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1945, no 2, 06-10-1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillen In weersomstandigheden spelen ook nog een rol en zullen dat blijven doen. Veel belangrijker invloed op het agrarische levenspeil speelt echter de wisseling in conjunctuur. Wel nu: eerst wanneer het gelukt zal zijn, stabiliteit in het economische leven te brengen, den boer een meer gelijkmatig en behoorlijk prijspeil te garanderen, eerst dan zal men het morele recht hebben, elke poging tot bovenmatig profijt in jaren van voedselschaarste zonder voorbehoud af te keuren. Niets ligt den

boer in het algemeen eigenijlk beter. Juist de boeren vormen een groep, zoals Schermerhom in zijn bekend geschrift „De boeren in onze volksgemeenschap” zegt, die maat houdt, krachtens de aard van, hun werk en hun karakter. En zeer velen van hen hebben gelukkig in de bezettingsjaren, ondanks de verleiding, die in de vorm van zwarte handel uit de stad kwam, maat weten te houden,

J. P. KRUIJT.

Wat met het Religieus-SocLaüsme?

Binnenkort zal er een intern beraad moeten plaatsvinden van de leidende figuren uit het vroegere religieus-socialisme (landelijk en plaatselijk), met figuren uit tijdens de oorlog ontstane groeperingen (b.v. de Haagse werkgroep van Christen-Socialisten). Men zal daarover binnen enkele weken wel nader horen. Ten einde de gedachten nader te bepalen, geven wij hieronder een aantal stellingen, waarover de A.G. vrienden in het Noorden (Korte Hemmen) zich deze zomer hebben beraden, uiteraard zonder bindende conclusies te nemen. Laten de vrienden in het heie land zich daarvan rekenschap geven.

I. Voor een religieus-socialistische beweging, naast en buiten de partijen en kerken, met eigen ledenwerving en godsdienstige bijeenkomsten is in de nieuwe situatie geen plaats.

Het vroegere rel. soc. was noodzakelijk tegenover een sociaal onbewogen kerk en een voor religie ontoegankelijke arbeidersbeweging. In beide groepen hebben zich belangrijke wijzigingen voltrokken, die de positie der rel. soc. mede bepalen.

11. Wel blijft noodzakelijk, gegeven het nog aanvankelijke begin van geestelijke wijziging in kerken en socialistische beweging, gegeven de nog vrij diepe klimaatverschillen, bewuste arbeid aan de ontmoeting en confrontatie van Christendom en Socialisme.

De noodzakelijke heroriëntering van het socialisme betreft o.a. de besliste keuze inzake de geestelijke uitgangspunten van alle politiek en sociaai streven; daarbij hebben de godsdienstige socialisten een duidelijke roeping. De Kerk zal, indien zich een openbaar geworden vernieuwing doorzet, uit diepe verantwoordelijkheid moeten meespreken over sociale en politieke vraagstukken, en daarbij teikens op het socialisme en zijn oplossingen stoten. De socialisten in de kerk hebben daarbij een duidelijke taak.

, worden door werkgroepen voor Chnsten, „ . , dom en Socialisme, die landelijk m één , . , , , verband worden gebracht. Daarbij moeten nieuwe mensen direct worden ingescha,,, , , keld, de grootst mogelijke concentratie van , , , ■ j. krachten nagestreefd, Christenen van ver, schillende richting worden samengebracht.

Kras gezegd: zowel het sectekarakter als de overwegend vrijzinnige signatuur van het vroegere rel. soc. moeten radicaal worden overwonnen. Bij het werk is te denken aan: cursuswerk, openbare vergaderingen, lectuurverspreiding, sociaal paedagogische arbeid (b.v. in dienst van Volkshogeschoolwerk e.d.). Men late na de stichtelijke bijeenkomsten, het armoedige kerkj e-spelen. Voortzetting van de „Scholingscursus” (geestelijk en

sociaal) en uitbreiding daarvan is ge, boden.

IV. Het werk in Bentveld – Barchem – Korte Hemmen is méér nodig dan vroeger. Ten eerste om een type van Christelijk geloof te helpen groeien, waarin een radicale sociale bewogenheid een wezenlijke en onmisbare factor is, tevens om aan de vele socialisten, ouderen en jongeren, die godstdienstige verdieping zoeken en geestelijke fundering van het socialisme, steun en leiding te geven. Ten tweede om vanuit deze centra de Scholingscursussen te leiden. Ten derde om ontmoetingspunten te bieden, zowel voor geestelijk als sociaal verschillende groeperingen in ons Nederlandse volk en aldus bevruchtend en samenbindend te werken. Ten vierde: om een eigen aandeel te leveren voor het hoognodige sociaal-paedagogische werk in ons Nederlandse volk.

V. De vraag of en zo ja, hoe dit werk in Bentveld – Barchem – Korte Hemmen binnen het verband der Woodbrookers Vereniging kan geschieden, is voor beantwoording niet vatbaar, voor deze Vereniging zelve haar zaken heeft geregeld.

VI. Het is noodzakelijk, dat het werk onder II en 111 bedoeld met dat onder IV en V aangegeven, in één verband gebeurt. Krachtverspilling aan meerdere verwante organisaties is ongeoorloofd in dit uur, dat uiterste concentratie vraagt.

111. Dit werk moet plaatselijk verricht