is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1945, no 7, 10-11-1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van Indië, in deze tijd. leze de brochure van J. F. H. A. DE LA COURT: HET VRAAGSTUK INDONESIË Een met overtuiging geschreven pleidooi voor liquidatie van de koloniale status; gebaseerd op een eerlijke ana-Lye van de verhouding, zoals die tot 1940 was. Prijs ƒ 2.10 en PAEDAGOGISCHE RICHTLIJNEN VOOR INDONESIË Een ontwerp voor een autonoom onderwijsstelsel, gezuiverd van koloniale kentrekken, voor Indonesië. Prijs ƒ 2.35. Verkrijgbaar in de boekhandel UITGEVERIJ W. V. HOEVE, Deventer.

Uitgeverij relatie met AUTEURS voor de uitgifte van romans. Br. onder no. 217, Adv.-Bur. AGIDUS, N. Z. Voorburgwal 318, A"dam-C. J

Modern Engelsch leert U schriftelijk in 8 maanden bij SERVIRA, Neerland’s Speciaal Inst. voor schriftelijk Engelsch. Nieuwe populaire methode t Verrassende resultaten . ■« brochure V ®met 9ERVIRA Geuzenkade S 6 Amsterdam

OPEN BRIEF aan 'vrijgekomen of nog vrij komende N.5.8.-ers. Twaalf pagina’s. Prijs 25 et. Per 10 ex. è, 20 ct. Per 100 ex. k 15 et. ledere ICO meer 10 gld. Bestellingen Herv. Pastorie, Zuidbroek (Gr.).

LIJKVERBRANDING Lidm. afd. A’dam Ver. v. Facultatieve Lijkverbranding, minimum contr. ƒ 1.50 per jaar voor man, vrouw en kinderen beneden 21 jaar tezamen. Lopend jaar geen contr. Crematiekosten voor leden ƒ 34.43, niet-leden ƒ 163.61, zonder transportkosten. Prosp. gratis. Corii. Krusemanstraat 337 huls, Amsterdam, tel. 29649

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Weteringschans 153, Tel. 35439 Westermarkt 7, Amsterdam

Brandstoffen w%\j bijl VROLIKSTRAAT 449 IjNa Amsterdam, Tel 51232 mm 5 uur

De VRIJZINNIG NED. HERVORMDEN te Amsterdam roepen sollicitanten op voor: A. SOCIALE WERKSTER (diploma Scliool v. M.W.) voor Gezinszorg. Indiensttreding 1 Januari a.s. B. HOOFDLEIDSTER voor clubwerk onder arbeidersjeugd van 12—20 jaar (aangesloten bij V.0.J.0.). Salaris nader overeen te komen. Schriftelijke sollicitaties aan ds. B. J. Aris, p.a. Bureau Vrijz. Hervormden, Weteringschans 100, Amsterdam-C.

WONINCRUIL! DE AMSTERDAMSE WONINGRUILCENTRALE Leliegracht 38' bij de Keizersgracht, Amsterdam Inschrijvingskosten zijn gering. Succes is verzekerd! Men blijft ingeschreven tot men geslaagd is zonder verdere kosten. Ruiladressen te kust en te keur. Ook buiten Amsterdam. Goedkoper en vlugger dan adverteren!

VAN 2 LAKENS maken wij een goed passende REGENJAS OF -MANTEL ring A a. 6 weken. KLEDINGBEDRIJE' M. SAKKERS, Ki n kerstraat 237-241 Tel. 83793 – Amsterdam.

©X w

Overschrijving van Uw geblokkeerde rekening IS mogelijk! Het geweldige Rode Kruiswerk moet ook nu voortgang vinden. Daarom is In de „Beschikking deblokkering” de mogelijkheid geopend tot overschrijving van bedragen van geblokkeerde rekeningen op de bankrekening van het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bij de Twentse Bank, de Rotterdamse Bankvereniging, de Nederlandse Handel-Maatschapplj of op haar girorekening no. 22120. Doe het. Het Rode Kruis kan niet zonder U – PA U! HET I NEDERLANDSE RODE KRUIS ■

Fap OIUKS KONINGINNEWEG 325 lEL, 24801 – Amsterdam. Kunstnijverheldsartikelen Behangerij Stoffeerderij Meubelmakerij Voorlopig alleen reparatlewerk HET HUIS VOOR APARTE GESCHENKEN

r „BIBLIOPHIEL” Voor boekenvrienden verschijnt op I December a.s. het eerste nummer van dit maandblad. Vraagt gratis proefnummer aan bij de Administratie, Hartenstr. 2,

Voor democratie en , socialisme Leest V HET VRIJE VOLK

[STOPPAGE BERLAGE I Amsteldijk 130 I Tel. 97835, A’dam Z. S Onzichtbaar stoppen I Snelle aflevering \

KINDERFOTO’S Bij U aan huis maken wij van Uw kind of baby een leuke serie /i)& KINKERSTB. 58, Tel. 83340 en DE LAIRESSESTB. 168, Amsterdam

speelt en zingt ü. rhyth- J misch, meesteepend, na 15 jchriftel. lessen voor piano, _ M A accordeon Iknop of plano) B B vlooi gitoor of microf.zong. H Vroogt gratis prospectus ■ metopgove van instrument. I MUZIEKSCHOOL MAüREKS^f BROUWERSGRACHT 168 • AMSTERDAM vkAAGI gratis proefles

Zo juist verschenen: H Jan W. Jacobs: ~Voor D Vrede en Vrijheid” ƒ 1.75; ■ Ru ie Caveiier: „Mandaat” H ƒ1.75; Jan H. de Groot: M Moederkoren ƒ 1.85. ■ Gedichtenbundels 36 pag. mm Genum. oplage 375 exempl. ■ Uitgeverij Biauwe Lucht i J. W. Jacobs, Blaslusstr. 1, 9 Amsterdam-O, tel. 51236. ■ Postgirol64B4^^^^^^^^^^j

, en behoort tot de grote flbOnné. ■ ■ ■ schare van hen, die zich gelukkig prijzen met de wederverschijning van „Tijd en Taak”? Laat ook Uw vrienden en bekenden in dit geluk delen. Geeft ons hun adres, opdat wij ons blad ter kennismaking kunnen toezenden, DE ADMINISTRATIE.

SPREEK, en men kent U!

Ja zeker, men taxeert U naar uw spreken; uit Uw woorden B besluit men wat gij waard zijt, H Schat men U hoog of schat men n U laag ? Wilt gij slagen in het Q leven, dan MOET men U hoog ® schatten. Leert daarom beter M spreken. ledereen moet spreken H en daarom moet iedereen leeren H beter te spreken en logischer H te denken. Dat geldt voor den I zakenman, den leeraar, den ver- H kooper, den ambtenaar, den ma- R kelaar, den vertegenwoordiger, –

dat geldt ook voor U. Dalmeijer’s Cursus leert U dat en geeft U overredingskracht en zelfvertrouwen. Door toepassing van de moderne psychologie maakt hij een spreker en een persoonlijkheid van U. Hrj geeft U de macht van het woord. Dalmeijer’s Cursussen hebben een ruim 30- jarige ervaring en leidden tienduizenden naar succes. Zij zullen ook U den weg naar succes wijzen. Vult daarom direct onderstaanden Bon in en verzendt hem.

KIIN (langs deze lijn afknippen a.u.b.) ■ ■P %P I 1 Zendt mij koiteloos Uw uitgebreide H brochure over ..Vrij spreken, logisch B denken en practische levenskunst'' B NAAM: – —I STRAAT: – No. B ADRES: I in drukletters a.u.b.) B Na invulling opzanden mal 15 ct. aan postzagals, aan: H OalmailaT'a Cursussan. Koninginnawag 182, B Afd. T.T. 245 Amstardam-Z. U leunt ook par brief schrijven, als U dit blad niet wilt baschadigai). Bi

Cursist N0.103992 adiurtct -directeur van een Zuiveliahriek schrijft ons: „Voorheen sfond hef engsf* 2weef mij op het gelaat. Nu. een /aar later, spreefe ik, dank zij Uw cursus heel graag en tot genoegen van anderen. Uw cursus opent den weg naar promofie, en is een onmisbare schakel om den top van het Succes te bereiken".