is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 23, 09-03-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen op Vlieland kolonlegewijze broedt, in de winter uitstekende waarnemingsmogeiijkheden.

Dit geidt evenzeer voor de middelste zaagbek, die men nochtans ook vrij veel op de Maas kan waarnemen. De grote zaagbek vertoeft ’s winters tegelijkertijd in het kustgebied, maar de binnenwateren (plassen, rivieren enz.) worden niettemin door de vogei voorai druk bezocht. Tenslotte willen wij, wat de duikeendenreeks betreft, nog melding maken van een derde zaagbekkensoort, het nonnetje, dat zich ’s winters in de eerste plaats als een echte zoetwatereend gedraagt. De vogel bezocht in groten getale de rivieren en de monden daarvan. Volgens dr. C. G. B. ten Kate vertoefden „op 31 Jan. 1937 bij Kampen op de IJsel alleen reeds langs de stad ver over de 1000 ex., op één plek minstens 300.”

Ook de sneeuwvogels zijn in de winter door verschillende soorten vertegenwoordigd; de meest bekende onder hen is de kap- of kokmeeuw, die in ’t begin van ’t jaar echter nog geen chocoladebruine kop heeft; de vogei is onder meer een algemene verschijning in veie van onze steden, waar duizenden ’s winters boven grachten, kanaien en havens vliegen om er hun kostje op te halen. De geelgesnavelde forse zilvermeeuw, die de laatste jaren zo vaak over de tong is gegaan, omdat de vogel op grote schaal eieren van andere soorten rooft, is ’s winters meermalen stadsbewoner, al kan men hem oneindig veel talrijker aan de Noordzeekust tegenkomen, waar in hetzelfde jaargetijde eveneens ettelijke mantelmeeuwen vertoeven, een soort, die soms eveneens in de steden haar tenten opslaat. De verdere meeuwen, die men ’s winters kan waarnemen, zijn: de dwergmeeuw, die in 1942 voor het eerst in ons land heeft gebroed, n.l. in de gemeente Weststellingwerf: Friesland, de drieteenmeeuw, een echte vogel van de open zee, die o.a. veei broedt op de Britse rotskusten, de kleine zeemeeuw (stormmeeuw), meer of minder een „miniatuuruitgave” van de zilvermeeuw en de burgemeester.

Van de roofmeeuwen, die er de gewoonte op nahouden om meeuwen en zeezwaluwen zo lang te achtervolgen, dat deze in arren moede tenslotte hun buit prijsgeven, zijn het de grote, middelste en kleine jager, alle dieren van het Noorden, die deze lage landen bij de zee nogal eens opzoeken, maar het is steeds een grote buitenkans, wanneer men ze in de kijker krijgt. Zeldzamer nog als wintergasten zijn over het algemeen de Noordse stormvogel, het gewone en het vale storm vogelt je, alle drie echte Oceaandieren.

Ook met vertegenwoordigers der alkenfamilie, dieren van de volle zee, waarvan de soorten de jongen vooral grootbrengen op Noordelijk gelegen rotskusten, kan men in deze gewesten ’s winters kennis maken en wel in de eerste plaats met de Noordelijke zeekoet, die herhaaideiijk wordt waargenomen in de wateren voor onze kust; hetzeifde geidt ook voor de Zuidelijke zeekoet. De .kans, dat men de zwarte zeekoet obser-

Op 1 Maart werd te Amsterdam in de Nieuwe Kerk de tentoonstelling van het verzet Weerbare democratie geopend. Onze foto’s geven een beeld van het grote sluitstuk der tentoonstelling: het Nederlandse gezin, dat in het vrije daglicht treedt en van twee der wandborden, die verschillende perioden van het verzet vertolken. Wij komen op de tentoonstelling nog nader terug.