is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 24, 16-03-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk en wereld

A ■ I I 1 AV J» I# T rn m m I 111 111

uomme s Kunnen veel. Een bombardement zetten zij om in „Ze- rd°in": staa in vuur . van al wat er m de wereld gebeurt maken zij boetpredicaties: de zwarte handel, het dansen, het communis- ane Kanten ligt de stof voor het grijpen, net verwonderde ons, dat nog geen van de collega’s zich op de atoombom geworpen ’

.. Wij hebben ons te vroeg verwonderd. Een advertentie in „Trouw” kondigt een Openöare Tmreae aan van Prof. Dr. G. Wisse. De Atoomhoom en de komende Wereldbrand.

In het City-theater draait de Deense Rode Aarde in Edison de Russische Regen-Doog en in de Lutherse Kerk aan het Spui de Atoombom en de komende Wereldbrand. Wat een voorrecht, dat Amsterdam de primeur heeft van deze echt Nederlandse fL.

Henri ter Hall beval in vroeger jaren zijn revues aan met de woorden: lachen, lachen, lachen!

Prof. Dr. Wisse zou zijn revue kunnen propageren wij kennen het Amsterdams publiek met de woorden: griezelen, griezelen, griezelen!

Overigens kan men de komende Wereld-hrand op de meest comfortahelP wüvp w>'- fietsenstalling aan de kerk. Toch ook wel gewenst als het over atoombommen en een wereldbrand eaat

waarin geleerden atoombommen samenstellen, om den vijand bij honderdduizend tegelijkertijd te vernietigen en dominé’s In kerkss "en fiGtSGnstalling’ tijcirGd.GS houden over atoombommen en de komende wereldbrand, is zonder enige twijfel op weg naar de ondergang. "

Goddank, dat God er ook nog is. Vlak naast de advertentie over Prof Wisse’s tijdrede staat een familiebericht' Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Lida Margaret.

God wil dat wij leven zullen en Hii gaat door met Zijn weJk. """ Elk kind in de wieg is van Godswege een protest tegen atoombommen en tegen tiidrf kerken.

Zolang God kinderen in ons midden zendt, heeft Hij zich nog niet van ons afgewend'

Van de werkgroepen

Uit Heerlen ontvangen we het volgende bericht: In Januari hebben we op inititief van een Comité, bestaande uit drie predikanten, den plaatselijkeri secretaris der S.D.A.P. en den secr. com. v. actie N.V.8., een begin gemaakt met een studiekring, die wij naar de ondertitel van „Tijd en Taak” genoemd hebben: „Evangelie en Sociahsme”.

Wij zijn nu driemaai bijeen geweest met tussen 30 en 50 deelnemers, de meesten uit Hervormde kring, een kleine groep uit de Vrijzinnig Protestantse kring en een flink aantal leden van de S.D.A.P. De belangstelling is groot en velen nemen aan de bespreking deel. We zijn ertoe overgegaan, de inleiding telkens korter te maken. Er hebben zich alweer voor twee keer mensen opgegeven, die graag van hun kijk op „Evangelie en Socialisme” probleem willen getuigen. Misschien is dit in „Holland” als probleem overwonnen, voor ons is het dat niet en het gaat er bij ons niet om, of de leidslieden in den lande ermee klaar zijn, maar wij willen het met elkaar verwerken!

Er is wel eerlijk bedoelen elkander te begrijpen maar de oud-S.D.A.P.’ers zijn volkomen buitenkerkelijk, de kerkelijken staan geheel vreemd tegenover de sfeer van de zich ongelovig noemende S.D.A.P.’ers. Men zoekt over en weer naar de grond van zijn ideahsme en spreekt aan de éne kant van het gehoorzamen aan Gods wil, aan de andere kant van een „stem binnen in mij”. Er wordt wat strak vastgehouden aan eigen terminologie, maar de toon der besprekingen is goed. Langzaam maar zeker leren we elkaar beter verstaan. Het eigenaardige IS, dat er hier niemand met de religieussocialistische traditie bij is en dat hier in hoofdzaak predikanten, die vroeger geheel buiten het socialisme stonden, en sociai.sten, die geen of weinig aanraking met geloof en kerk hebben, de gedachtewisseling inleiden.

De bijeenkomsten hebben om de drie weken plaats, terwijl naast de vrije ’nleidingen ook plaats wordt ingeruimd voor bespreking van artikelen uit Tijd en Taak. Tot zover Heerlen. Alle hulde voor dit initiatief. Wie volgt met een berichtje uit het Noorden Oosten, Westen?

Het kinderkamp HUIS TER HIIDE

Naar aanleiding van het artikeltje van mevr. Roland Holst over bovengenoemd kamp in het nummer van 23 Pebr., ontvingen wii een brief van een oud-Barchembezoekster uit Baarn, die ook het kamp bezocht en een veel betere indruk meenam. Het stukje van mevr. Holst lag al een paar maanden op plaatsing te wachten. Dat verklaart wellicht de andere indrukken van mevr. W. Eerlijkheidshalve laten we hier een gedeelte van de brief van mevr. W. volgen:

Wij kregen een zeer goede indruk van het geheel en alle hulde voor de organisatie in een tijd als deze, waar toch nog zo bitter weinig te verkrijgen IS als hef om een massa gaat.

Er zijn geen 4000 N.5.8.-kinderen, maar slechts 450. Dat is al een belangrijk aantal. De vloeren zijn inderdaad kaal, maar is dat zo erg? Ze zijn schoon, ze waren juist allemaal gedweild. De bedden zijn uiterst sober, geen nieuwe dekens, maar ordelijk. Geen lakens, noch slopen, maar waar zouden ze ook voor 450 kinderbedden vandaan moeten komen? Ik ben overtuigd, dat de meeste dezer kinderen, indien ze bij de ouders thuis hadden kunnen blijven, óók geen lakens zouden hebben gehad. Dat is natuurlijk niet prettig, maar toch ook weer niet zo, dat men de kinderen erom beklagen moet.

In de hoek

Uit de lawine van bladen en blaadjes, waar we aan het einde van de week onder bedolven dreigen te worden, blijft af en toe een enkel woord achter en haakt zich T!' ° dat 'vij voortdurend ezen in Gods Woord . Nu denkt u natuurlijk, dat we bij bij voortduring in de bijbel moeten lezen. zo beperkt bedoelde de schrijver het ëelukkig met al zijn er helaas genoeg mem beperken tot de bij. beL Nee, Ik kan het met nazeggen: de bijbel IS Gods woord Ja, ook uit de bijbel komt Gods woord tot mij maar lang niet uit fJ , de bijbel staat. Eigenlijk zou Ik de bijbel willen uitdunnen tot – nou ja dat weet ik met zo precies, maar in ieder geval zou ik heel veel willen schrao. pen; maar dat is zo’n vreselijk heidense opvatting’ dat ik daar maar gauw over

H 7 j 7 -7 7 , , . s avonds alleen buiten loop onder een schitterende sterrenhemel, als ik uitzie over de heuvels, stnmZr, 'jT SZ ’ l'mde, recht en sterk er uit oprijzend: schep mij een rein hart, o God! Gods woord lees ik in de klare blik van kinderogen, in de stille moe. gewerkte handen van een oude vrouw, in het eenvoudige toegewijde leven van een, maar zich

Gods Woord komt tot ons in de stilte. Kunnen we daarom misschien in de kerk omTunnfn r om kunnen we tenminste niet beginnen TL'Z meestal helaas dankbaar zijn, dat de organist voor de

dienst maar flink wat registers uittrekt, het orgelspel de gewichtige en onge. wichfge, maar vaak al te nadrukkelijke praatjes van de kerkgangers overstemt. O, naar dat éne moment, dat het orgel zwijgt, de voorganger voor het bestijgen van de preekstoel neerknielt en bidt en geen enkel geluid de stille stoort! Maar zodra staat de predikant niet op de preekstoel, of aan alle kanten breekt het gehoest en gekuch los, zodat ik soms niet eens hoor, wanneer de dominee be. gint. Is het dan zo’n wonder, dat velen de stilte, waarin alleen Gods woord kan wor. den gelezen, ergens anders zoeken dan in de kerk? In de stille eigen kamer, op de wijde hei, in het doodstille sparrenbos, aan het strand van de zee, die bruist en schuimt en zingt tot de horizon toe? Geluid hoeft de stilte niet te breken, ook mensengeluid den prediker, het over. gegeven zingen, het spel van den dienenden organist kunnen de stilte, waar het om be. gonnen is, dragen, als we zelf maar in de de wil om stil te zijn. Maar vraag eens aan de trouwe kerkgan. ger.s, waarom ze naar de kerk gaan? Hoe vaak zoudt ge horen: om de stilte te zoe. ken, waarin ik Gods woord kan lezen? Alleen zit ik in m’n vertrouwde kamer; de storm ruist door de dennen en de blaad. jes van de paarse en witte crocussen in de vensterbank glanzen in het felle zonlicht, dat telkens tussen de witte wolkenstoeten door de kamer vol stroomt. „Stil, wees ■■ ■ ■ Stil, Opdat ik sterk kan zijn, als ’t moet.

’t Is kerktijd, en ik zit hier, maar ik ben in veler ogen ook maar een

HEIDEN.

INHOUD

pag.

Kerk en Socialisme, J. J. Buskes 1 De ene of de andere eenheid, A. E. Cohen 2

Gezangen, H. Wielek 2 Proza van het verzet, M. H. v. d. Zeyde 3 Alleenspraak, A. Morrien 4

Christendom en planhuishouding, Ed. van Cleef 4 Sociale studie, Harm de Jong 5

Amerika op zijn best. Jan Harkesz 6 De atoombom, J. J. B. Jr 7

In de hoek, Heiden 7