is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 26, 30-03-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLAND TYPINC OFFICE Typt en vermenigvuldigt Vertaalt in en uit alle talen Lintdrukt directmail-brieven Zendt geroutineerde typisten en bureaukrachten uit Verzorgt UW fotocopieën DAMRAK 44, AMSTERDAM, TEL. 44025-44625

JAN W. JACOBS: DE VLEK (novelle), 48 pag. ƒ2,50 HUGO HUYGEN : WAAIENDE BLADI3IEN (gedichten), 36 pag. .••••,■.•• lX'U"'\rAivT Reproductie naar Litho Mei 40 van JOH. VAN . – HELL (ansichtkaart) l"-;;". Voor Zangkoren : Een lied op de eerste wooiden J W. JACOBS, muziek HENRI C. VAN PRAAGH ... ƒl, UITGAVEN IN ZEER BEPERKTE .OPLAGEN BLAUWE LUCHT – HL.ASIUSSTKAAT I – AMSTEKDAMIO.)

Zojuist verschenen: Dr. J. SUYS DE NIEUWE POLITIEK Over politieke beginselen in deze tijd Omvang 224 talz. Gebonden ƒ 5,50. Een oriënterend belangwekkend boek, dat de smte nationale en internationale der laren op sociaal-economisch en POh“i®k gebied ot boeiende en wèldoordachte wijze behandelt en richt lijnen geeft voor de toekomst. ' VRAAGT UW BOEKHANDELAAR PROSPECTUS EN INZAGE VAN DIT WERK. Uitgave: H. MEULENHOFF – Amsterdam

BESTELBILJET iian het Boekenbedrijf van de N.V. Arbeiderspers, Hekelveld 15, Anisterdani-C. DE ƒ 5,5.0. Naam en voorletters Adres Woonplaats

Y nieuwe „Ploegsma-Boeken” a£s een G^OEd'"instrument Geb ƒ 3 40. Een boek voordonge mensen ,die tot de kerk willen toetreden, Uitstekend geschenk voor Pasen. houding ten opzichte VAN OORLOG EN CHRISTENDOM Geb. ƒ 2,40. Nergens vindt men de vraag, of het Christenen verboden is oorlog te voeren en de doodstraf uit te spreken, zo zuiver gesteld als bij Hugo de Groot. Een zeer actueel boekje. Dr. H. J. HEERING DE OPSTANDING VAN CHRISTUS. In linnen band ƒ 5,90. In dit theologische werk behandelt Dr. Heering het gehele opstandings- en onsterfelijkheidsvraagstuk. Prof Dr S F H. J. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL HUiSBÉZOÉK Geb. f 2,90. Dit boekje wil een bijdrage geven tot de activering van het lekenelement in de kerk. Het trekt riclithjnen, zakelijke en geestelijke. HENRIËTTE ROLAND HOI.ST-VAN DER SCHALK BELIJDENIS VOOR JONGE MENSEN, DIE GOD ZOEKEN. Typografisch fraai uitgevoerd, ƒ3,25. Een nieuwe gedichtbundel van de begaafde dichteres. Uit een groep van jonge mensen, die tegen Pasen met hun predikant samenkomen, klinkt telkens een afzonderlijke stem op. als GODSDIENSTIG DENKER In linnen band ƒ 4,50. Hugo de Groot is eigen wegen gegaan; een vroom Christen, die streefde naar de eenheid der kerken. Hij verdedigde de waarheid, de verdraagzaamneid en de vrede. G. J. SIRKS JAARKRING IN RIJMEN (Gedichten). Houtgravures van MARIA VAN EVERDINGEN. Gebrocheerd / 2,40 Gebonden ƒ3, . Zoals het licht de duisternis doorbreekt, zo moet het natuurlijke leven doorbroken worden door den Geest. Aan hen, die naar deze bevrilding verlangen, worden deze gedichten opgedragen. IN DE BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR. UITGEVERIJ PLOEGSMA AMSTERDAM

Gevraagd : voor de zomermaanden in Bentveld, daarna in Den Haag, een ZELFSTANDIGE KINDEIUCFFK., P.O. Dienstbode en werkster aanwezig. Brieven aan Mevr. V. Kohnstamm, Orenslaan 5, Bentveld.

N. O. J. van Schouwenburg EU IS EEN VENSTER GEOPEND Een blaadje om met Pasen uit te delen. Pasen geeft ' vèrgezichten. Het zonlicht van de eeuwigheid valt de tijd binnen. EEN NTEI W UITZICHT Om met Pinksteren te verspreiden. Er is een nieuw uitzicht en wij zijn bevrijd van alles wat ons tegenhield om verder te gaan. Beide blaadjes zijn met zorg geschreven en goed > geïllustreerd. 25 ex. ƒl.—, 100 ex. ƒ3.50 500 ex. ƒ 15,— .1. N. Voorhoeve, Den Haag

Voor Goud en Zilver

IVan Dijk I steenweg 39 Utrecht

Wanneer U ditkunt.benl U anderen een slag voor! Dan hebt U het middel om van Uw leven een succes te maken. „Rhetorica” wijst U de weg! De volledige brochure ■preken’' ontvangt U, als U f 0.30 postzegels zendt aant Instituut „Rhetorica” N.Z. Voorburgwal 81, Anuterdam-C.

HLTSIIOCDSTEK

gevr bij vrouw, predikant, ds. Rappold, Van Houtenkade 19, Alkmaar.

Huize Avondrust te Behagen vraagt voor dlreci: HOOFD VOOR DE lIUISIIOI DING, leeftijd 30-40 jaar. Salaris ƒ 1000 p. jaar. Intern. 2 Leerllng-verpleegsters, salaris ƒ720 per jaar, intern. Kamermeisje, salaris ƒ 45 per maand, In- of extern Nederl. Herv. Namens Bestuur: C. Bestevaar, Hoep B 185, Behagen.

I I ■ Ê ■ ■ JPfiKSÊ

ADVERTENTiETARIEF TIJD EN TAAK

15 CENT PER m. M

LIJKVERBRANDING

Lidm. afd. A’dam Ver. v. Facultatieve Lijkverbranding, minimam contr. ƒ 1.50 per jaar voor man, vrouw en kinderen beneden 21 jaar tezamen. Crematiekosten voor leden f 84.43, nletleden ƒ 168.61, zonder transportkosten, Prosp. gratis.

Corn. Krusemanstraat 3T huls, Amsterdam, tel. 29649.

HEINEKEN's SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ

AMSTERDAM-ZUID Ie V. d. HELSTSTRAAT ld TELEF. 21134-22041-22082

hofleverancier

I ÉÉN UIT VELEN! k t Op onze Jaarbeurs-stand, 2e ver-1 dieping no. 2427/29 komen wij Wf I met de fraaiste gebeeldhouwde I Lljstenfabrlek L. Wlllekes I Amsterdam. f j Ferd. Bolstraat 68-68 a, tel. 98084

VERHUURINRICHTING van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439. Westermarkt 7.

WIJ WAREN GETUIGEN Dertig tekeningen van PIET KLAASSE Inleiding van U. M. VAN RANDWIJK. Dertig gedichten van THEUN DE VRIES Formaat 20x38 cm., houtvrij papier, fraai gebonden in halflinnen stempelband. PRIJS f 7.50 De intekening op dit prachtige album, dat in artistiek en typographisch. opzicht alle tot nu toe schenen plaatwerken verre overtreft, is thans reeds mogelijk door bemiddeling van het Boekenbedrijf van de N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam Hierlangs afknippen.

Aan het Boekenbedrijf van de N’ V DE AKBEIDEKSPEItS, Hekelveld 15, Amsterdam. M., U gelieve mij te noteren voor ex. „WIJ WAREN GETI'IGEN” _ è, ƒ 7.50 Gebonden. " Naam en voorletters Adres: Woonplaats: