is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 30, 27-04-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEINEKEN's SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ AMSTERDAM-ZUID Ie V. d. HELSTSTRAAT ld TELER. 21134-22041-22082

Abonneert U op de ______ KRONIEK VAN KUNST EN CULTUUR onder redactie van D. A. M. Binnendijk, Jac. Bot, L. P. J. Braat, Emile Langui, Lou Lichtveld, Maurice Roelants, Dr. A. van Schendel, Mr. E. Straat, Jan Wiegers. Een internationaal, modern, actueel en onafhankelijk maandblad, fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd Prijs per jaargang van 12 nrs. slechts ƒ 15.— (franco per post ƒl6.—); losse nummers ƒ1.50. Bestelt een nummer ter kennismaking! De KRONIEK VAN KUNST EN CULTUUR is verkrijgbaar In iedere goede boekhandel en hij den uitgever. UITGEVERIJ CONTACT AMSTERDAM PRINSENGRACHT 795,

mäìèìw/í]

Deze gebeeldhouwde lijst, „Voorstelling yan de Arbeid” trok vele duizenden bewon- deraars op de Jaarbeurs. Waarom? geheel handwerk en ver- « l vaardlgd bij de Lijstenfabr. te

VERHUURINRICHTING van

MODERNE ZWARTE HERENKLEDING

JOH. HUYER

Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7.

Verschenen: HET MEI-NUMMER von POLITIEK EN CULTUUR Marxistisch Maandblad Speciale bijdragen in verband met de verkiezingen. Onder Redactie van; F. Baruch, H. Gortzak, A. Meilink, Eva Tas.

Uit de Inhoud: Paul Elua.rd: VRIJHEID A. F. Meilink: DE BETEKENIS VAN DE EERSTE MEI F. Baruch: OP DE TWEESPRONG J. van Santen: HET TSJECHISCHE PARTIJCONGRES Theun de Vries: MARX’ OPVATTING VAN DEN MENS B.v.d.Muyzenberg-Willemse: ONDERWIJSVERNIEUWING Wladimir Wantsjoera: DON QUICHOTTE 1936

Abonnementsprijs franco p. post ƒ4.— p. j., f2,. p. half J., ƒl PƒO 35 Verkrijg bij de boekh., kiosken en onze agenten. De oplage is beperkt. Abonneert U ten spoedigste. Stort ƒ 4.—, ƒ 2. of ƒ I. op onze post-giro nr. 173 127 of per postw. ten name van I I A Cl icn Amsterdam-C., tel. 35957, Postgiro 173 127 UIIutVcKIJ „rtLiAiUo en U bent verzekerd van toezending!

Onderwijzeres met hulpbeh. moeder vraagt besch. HUISHOUDSTER hulp V. werkster. B. Brouwer, Kempstr. 29 zw., Haarlem.

Voor Goud en Zilver iVan Dijk I steenweg 39 Utrecht

Is Uw tuin een lustoord ? Aanleg en onderhoud van tuinen; levering van planten en vruchtbomen. Ook zaal- en balconversierlng. A. LANGEZAAL Th. Schwartzestraat 7 hs., telefon. te bereiken onder no. 99477, A’dam.

„Groot-Brittannië – Rood-Brittannië” door OBSERVER Zal Groot Brlttannie Inderdaad rood Brlttannië worden en als zodanig zlcb aan de spits der volkeren handhaven? M.a.w, heeft Groot-Brittannië ook in de politiek zijn ellanden-positie verlaten en zal de democratie ook daar onder aanvoering van de Labourparty zegevieren? Wie zich in deze veelbewogen vredestijd deze vragen stellen en openstaan voor de moeilijkheden, waarmee Groot-Brittannië nog te kampen heeft nu de vrede gewonnen moet worden, leze het meer dan interessante boekje, waarvan we de verschijning hierboven aankondigen. 70 pagina’s. Gebr. ƒ 2.36. Alom in de boekhandel verkrijgbaar. N.V. De Arbeiderspers Afd. Uitgeverij, Amsterdam.

Sftceücft Wanneer U dit kunt, bent U anderen een slag voorl Dan hebt U het middel om van Uw leven een succes te maken. „Rhetorica" wijst U de wegt De volledig* brochor* «Vlot •preken” ontvangt U» •l* U f 0.30 postzegels zendt aani Instituut „Rhetorica ” N.Z. Voorborgw.l 81, Aimterd»ai-a

HOLLAND TVDiMA nn^cE Typt en vermenigvuldigt Vertaalt in en uit alle talen Lintdrukt directmaii-brieven Zendt geroutineerde typisten en bureaukrachten uit Verzorgt UW fotocopieën DAMRAK 44, AMSTERDAM, TEL. 44025-44625

W mmdschaitsbancijetem^oedelmntlia

HetVrijeVolk

Brandstoffen nu Dul VROLIKSTRAAT 449 n»* Dusas Amsterdam, Tel. 51262 5 uur

En nieuwe plannen yoor |F de toekomst. Leg NU de * grondslag voor een beter bestaan! Ontwikkel 01 Vergroot Ow kansen door bet volgen van één der onderstaande, volgens geheel nieuwe methode samengestelde schrtftelljke Servlra-cursussenl • MODERN ENGELS en ve^gevorderden). I •MIDDENSTANDS-DlPLOMA^lfexa^^nis^^ • NEDERLANDSE TAAL (n. spelling) • REKENEN en HANDELSREKENEN S PRAKTISCH ROEKHOUDEN.

Onderstreep de cursus welke Üw belangstelling deeft. Knip de advertentie uit en zendt deze ons toe u ontvflTiGft. dan nTTicaand brochure met uitvoerige lU” lichtingen en gratis proefles van INSTITUUT SEKVIKA. Geuzentade 36. Amsterdam-W

WERFT NIEUWE ABONNÉ'S