is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 36, 08-06-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJKVËRBRANDINC • • Z liidm afd A’dam Ver. v. Facultatieve liikverbrandmg, minimum contributie ƒ1.50 per jaar voor man, vrouw en kinderen be- » neden 21 Jaar tezamen. Crematiekosten voor leden ruim 50 pet. ' lager dan voor nlet-leden. Prosp. gratis. Corn. Krusemanstraat i 37 huis, telefoon 29649, Amsterdam.

HEINEKEN's SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ AMSTERDAM-ZUID Ie V. d. HELSTSTRAAT ld TELEF. 21134-22041-22082

HOLLAND TYPING OFFICE Typt en vermenigvuldigt Vertaalt in en uit aile talen Lintdrukt directmail-brieven Zendt geroutineerde typisten en bureaukrachten uit Verzorgt UW fotocopieën I DAMRAK 44, AMSTERDAM, TEL. 44025-44625

wl

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7.

Verschenen: JAN. W. JACOBS SCHERING EN INSLAG in halflinnen stempeltaand, 292 pagina’s groot ƒ 4.90 SCHERING EN INSLAG” wil een eenvoudig verhaal zijn, een fragment uit het vele en zo verschelden heuren in oorlogstijd. Een geschiedenis van een land, van mensen, die het beste voor elkaar willen zijn, maar verhinderd worden, niet alleen om een levensdoel te bereiken, een menswaardige plaats in do gemeenschap in te nemen, maar dagelijks door onderdrukking en groeiende ontaarding worden

BESTELBILJET Naam: Adres: » Woonplaats: wenst te ontvangen exemplaar-(en) JACOBS „SCHERING EN INSLAG” f 4.90. Dit biljet Inieveren bij de boekhandel of rechtstreeks inzenden aan de Uitgeverij van de N.V. De Arheiderspers, Amsterdam.

ATTENTIE! Zojuist verschenen: VERSCHILPUNTEN Tussen geloofsbegrippen van Protestanten en Roomsen door Ds. D. A. van Krevelen, Red. van „De Protestant”. 6e druk. Ais antwoord op de Conferenties voor niet Katholieken is dit geschrift een veilige gids. Protestanten leest dit geschrift en geeft het door. Per ex. f 0.6.'5, franco tliiiis. De Prop. Comm. v. d. Evangelische Mij. Haarlem, Ki. Heiligland 17. Giro 306900.

Voor Goud en Zilver jVan Dijk I steenweg 39 Utrecht

In de boekwinkels van de N.V. De Arbeiderspers is verkrijgbaar het nieuwe deeltje der A.BC.-serie: B. HARRADEN VOORBIJGAANDE SCHEPEN IN DONKERE NACHT Een herdruk van dit zo bekende boek. 194 pag. Gebroch. ƒ 0.90

Zo juist verschenen: S. S. LANTINGA Veel groenten van weinig grond 9e druk, 100 blz. gebrocheerd f 2.25 voor allen, die slechts een kleine tuin hebben en toch veel en goede groenten willen winnen, zal blijken, dat de titel van dit handige boekje niet te veel belooft. Alom verkrijgbaar in de boekhandel, N.V. De Arbeiderspers, Afd. Uitgeverij, Amsterdam.

HetVKjeVblk I Goed georiënteerd-vakkundig I I geredigeerd. Daarom de kranig f I voor U en Uw gezin. 1 Gelieve mij ~Het Vrije Volk” GRATIS één week op proef te zenden. Naam: ■ Adres: Plaats: ADM. HET VRIJE VOLK Hekeiveid 15. Amsterdam, Telefoon 38811.

Advertentietarief TIJD EN TAAK 15 cent per m.m.

CONFERENTIE VIER OPENBARE BiJBELLEZINGÉN op 7,8, 9 en 10 JUNI Gebouw „Piccadilly", PI. Middenlaan 24 7 Juni: Waar gaat het met de wereld naar toe? Tljdspredikatle. Vijf minuten voor twaalf. 8 Juni: Christendom en Antl-Chrlstendom De wonde van het Christendom. 9 Juni: De komende Christenvervolging Waar het in de toekomst om gaan zal. 10 Juni: De bevrijding voltooid De komende konlng en zijn wereldprogramma. _ Aanvang der lezingen 8 uur. Toegang vrij. Spreker: prediker A. RINGELBERG uit Den Haag

Glazenwasserij – Schoonmaakbedrijf „NIEUW LEVEN" neemt nog opdrachten aan! Elandsgracht 19, Amsterdam-C.. Telefoon 33586

iPÏ^KsI I'Srl ■ stoffeeuderij I ■ ■ I pies I I geschenken

SftceUcH xondec a*t^! Wanneer U dit kunt, bent U anderen een slag voorl Dan hebt U het middel om van Uw leven een succes te maken. „Rhetorica” wi/si U de wegl De ▼olledigc brochnre «Vlot •preken’* ontvengt U, als U f 0.30 postzegels zendt sant Instituut „Rhetorica ” N.Z. Voorburawsl U, AjMtttd»m-<l

Ds. J. J. KALMA [Warga, Friesland) „REDT DE JODEN" Wat gebeurt er met de Joodse oorlogspleegkinderen? Met inleiding van Prof. Dr. W. Banning. Het probleem van de Joodse oorlogspleegkinderen raakt ons gehele volk. Elke daad, die de Joodse kracht ondermijnt, is gevaarlijk. 16 pagina’s, in omslag. Prus ƒ 0.50. Alom in de boekhandel verkrijgbaar. N.V. De Arbeiderspers, Afd. Uitgeverij, Amsterdam

als't vlek uteqenlacht!

Zorg dan, dat U klaar staat oin Uw kans waar te nemen! Werk dus aan Uw toekomst en vergroot Uw kennis! Onze populaire schriftelijke cursus MODERN- ENGELS leert U in 8 niet alleen Engels lezen en scUrlJven, maar cwk spreken en verstaan' Verrassende resultaten zijn nieuwste methode bereikt! Vraagt gratis broch. E met proef les. Wilt n 7ich een vrU en onafhankelijk bestaan verwerven? ton nu*^de grondslag NiYSsTAnSlmrsiis ter opleiding voor het DIPLOMA, De gratis broch. M met proefles U gereed! stuur dus nog heden onderstaande bon In ' voorzien van Uw naam en adres) als Drukwerk aan. INSTITUUT „SËRVIRA*% Geuzenkade 36, Amsterdam-West. onu ir stuur mij gratis Brochure uj uu riSiTl DUn W (Doorhalen wat niet gewenst wordt) WERFT NIEUWE ABONNÉ'S