is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 38, 22-06-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLAND TYPINC OFFICE

n TjT3t en vermenigvuldigt Vertaalt in en uit aIH talen Lintdrukt directmail-brieven Zendt geroutineerde typisten en bureaukrachten uit Verzorgt UW foto- . copieën DAMRAK TEL. 44025-44625

I ifoor wie heijuisie ufeien wt!

N.V. Maatschappij Volharding tot Exploitatie van Onroerende Goederen GEVESTIGD TE AMSTERDAM SEDERT 1890. Telefoon 34263—37057. Kantoor: AMSTEL 2 HOEK MUNTPLEIN. BELAST ZICH MET ADMINISTREREN VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam. Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7.

„UIT EN THUIS '

gelegen dicht bIJ bos en hel, heeft disponibel van half Juni tot half Sept. (huur p. m.) flinke huiskamer en slaapkamer (ook 2 kl. slaapk.) en gebruik van keuken. Bewoonster Is genegen huisvrouw tegemoet te komen met hulsh. werk en zo nodig verzorging van kinderen, ook baby, bij vacantle van haar man. Adres: Mej. J. VAN DELFT, Hildegondestraat 14, Bussum. Thuis Dinsdag, Zaterdag en Zondag.

als't vlek uteqenlacht!

i ' 4 Zorg dan, dat U klaar staat om Uw kans waar te nemenl Werk A ~ dus aan Uw toekomst en vergroot Uw kennis! Onze populaire schrifteiijke cursus .MODERN- ENGELS leert U in 8 maanden niet alleen Engels Ic/.en en schrijven, maar ook spreken en verstaan! Verrassende resultaten zijn reeds met onze nieuwste methode bereikt I Vraagt gratis broch. E met proefles. Wilt U zich een vrij en onafhankelijk bestaan verwerven? Leg daarvoor dan nu de grondslag door het volgen van onze speciale cursus ter opleiding voor het .MIDÜE.NSTANDSDIPLOMA. De gratis broch. M met proefles ligt voor U gereed 1 Stuur dus nog heden onderstaande bon In open enveloppe voorzien van Uw naam en adres) als Drukwerk aan: INSTITUUT „SERVIRA". Geuzenkade 3G. Anisterdam-West. QflM II Stuur mIJ gratis Brochure |_J of DUn V (Doorhalen wat niet gewenst wordt)

Voor Goud en Zilver jVan Dijk I steenweg 39 Utrecht

•zMidtt aftg^si! Wanneer U ditkunt,bent U anderen een slag voorl Dan hebt U het middel om van Uw leven een succes te maken. „Rheiorica” wyst U de weg! De volledige brochure •preken” ontvangt U, als U f 0.30 postzegels zendt sant Instituut „Rhetorica ” N.Z> Voorburgwal 81. Amsterdam>Ck

I iDfPjfCc I

I Goed georienteerd -vakkundig I I geredigeerd. Daarom de krant 1 I voor U en Uw gezia I

Gelieve mij „Het Vrije Volk” GRATIS één week op proef te zenden. Naam: Adres: Plaats: ADM. HET VRIJE VOLK Hekelveld 15, Amsterdam, Telefoon 38811.

HEINEKEN's SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ AMSTERDAM-ZUID Ie V. d. HELSTSTRAAT ld TELEF. 21134-22041-22082

hoflcvkrancicn

Brandstoffen niJ VROLIKSTRAAT 449 llNa Amsterdam, Tel 5146Z 5 uur

HET SEXUELi LEVEN VAN DE MENS

door Dr. Fr. KAHN; Nederl, bewerking van wijlen Dr. Heyermans; inleiding van wijlen Prof. Dr. v.Rooy. Een bekend en hoogstaand boek, dot op heldere en eenvoudige wijze de vele problemen van het sexuele vraagstuk behandelt. – Het was [aren uitverkocht. Duizenden zien naar drt boek uit. D 6 sdB druk „Een langdurige ervaring heeft mij , sterker nog don ooit overtuigd van IS zojuist verschenen de fatale gevolgen van onkunde in het huwelijksleven Daarom zijn en in iedere goede ooede boeken over het geslachte. I lijk leven een uitkomst.” boekhandel ver- Uil öe inleiding van Dr. Heyermans krijgbaar. kon hun, die uitleg zoeken ’ voor veel, waarover zij niet kunnen jm. of willen praten, zeker oongeroden Omvang 268 pag. worden." gedrukt op hout- Tijdschr. v. proct. verloskunde , , . . ««Een goede wegwijzer, onverschü* nOUdend papier tl llg welke wereldbeschouwing men nf*h fS QH I toegedaan.'' geo. T OeVUe ■ r//c/schr. v. Geneeskunde.

UÏTqEVÉRIJj:CONTACT, I Prinsengrci'cHt 795i'’T – Amsterdam H

De Natuur geeft het voorbeeld Een kleine zaadkorrel In hei voorjaar, een schoone vrucht in den herfst. Zoo gaat hel ook met Uw polls. De geringe premie, toevertrouwd aan „De Centrale", groeit tot een kapitale som. Daarenboven hebt U van den eersten dag a( de zekerheid, dat er voor vrouw en kind gezorgd is. Laat vooral Uw levensverzekering nu niet in het gedrang komen. Integendeel, verhoog, indien eenigszins mogelijk, de verzekerde som. Bijna alles is immers duurder geworden. DE CENTRALE ARBEIDERS-VERZEKERINGS- EN DEPOSITO-BANK N.V. RIJNSTRAAT 28 – DEN HAAG