is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 39, 29-06-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEINEKEN's SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ AMSTERDAM-ZUID Ie V. d. HELSTSTRAAT ld TELEF. 21134-22041-22082

HOFLEVCRANCICII

w

Zojuist verscheen: LIN YU TANG: „Peking onder Bliksemlicht” HET LIED VAN DE HERFST vertaling JEP LAST. Met de verschijning van het derde deel van deze trilogie is deze typisch Chinese familieroman compleet. „Het Lied van de Herfst” is het spannendst en meest dynamische deel, dat verhaalt van de pogingen van China om tot een nationale regeneratie en nieuwe eigen cultuur te geraken. Het beschrijft de definitieve ondergang van het oude, maar overal voelt men tussen de regels door, dat de nieuwe lente reeds in aantocht is. In geheel linnen gebonden ƒ 5.25. Voorhanden in de licht-hruine en geel-rode band. Alom in de boekhandel verkrijgbaar. N'.V. De Arbeiderspcrs-.Afd. Uitgeverij .Anisterdam-C.

Brandstoffen dij Dul VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7.

als't vlek uteqenlacht!

PZorg dan, dat U klaar slaat om Uw kans waar te nemen! Werk dus aan Uw toekomst en veriiSSi-S/" groot Uw kennis! Onze populaire schrlflelijke'cursus MODERN- ENGELS leert U in 8 maanden niet alleen Engels lezen en sciirljven, maar tok spreken en verstaan! Verrassende resultaten zijn reeds rnet onze nieuwste methode bereikt! Vraagt gratis broch. E met proefles. Wilt U zich een vrij en onafhankelijk bestaan verwerven? Leg daarvoor dan nu de grondslag door speciale cursus ter opleiding voor het DIPLOiMA. De gratis brocli. M met proefles ligt voor U gereeal stuur dus nog heden onderstaande bon in open enveloppe voorzien van Uw naam en adres) ais Drukwerk aan. INSTITUUT „SERVIRA”, Geuzenkade 36, Amsterdam-West. nnu II Stuur mij gratis Brochure UJ.. ULI * (Doorhalen wat niet gewenst wordt)

Beschaafd tehuis gezocht in gezin met kinderen voor één of twee, uit indië gerepatrieerde, meisje, 8 en 12 jaar, uit ingenieursgezln van 4 kinderen, moeder in sanatorium, vader tijdeiijk in Holland. Br. no. A 335, hur. van dit blad. Tandarts (wedn. met 2 kinderen van 6 en 9 j.) zoekt bekwame paedagoge tevens goede huisvr., algem. ontw., leeftijd 30 a 35 j. Salaris ƒ 2000 p. j. niet aftr. kost en inw. Br. no. A 336, bureau van dit blad. Wij hebben

prima stoffen ontvangen voor het opnieuw bekleden van Uw meubelen. Speciaal Ingerlcht voor het moderulsereu van Uw meubelen. Wij leggen lopers, maken sn vermaken Uw gordijnen alléén door prima vakmensen. J. A. des Bouvrie Ceintuurbaan 200, Tel. 91434, A’dam-Zuid.

Zo juist vf;r.scheen de zesde druk van: Henr. L Eibink van Beusichem „De Kleuter” Niet alleen de zo belangrijke lichamelijke verzorging van onze kinderen wordt in dit hoekje behandeld, maar ook de moeilijkheden, welke zich in de kleutertijd bij de opvoeding voordoen. 72 pag. vele illustraties, gebrocheerd ƒ 1.85. Alom in de Boekhandel verkrijgbaar. N.V. De Arbeiderspers, Afil. Uitgevcrl.l, A’dam.

Voor Goud en Zilver jvan Dijk I steenweg 39 Utrecht Uw adres voor antiquiteiten en kunstvoorwerpen J. TILLER P. C. HOOFTSTRAAT 40. ' Amsterdam

Reparatie op elk gebied. IGoedgeorienleerd-vakkundig I I geredigeerd. Daarom de krant I I voor Uen Uv» j

Gelieve mij „Het Vrije Volk” GRATIS één week op proef te zenden. Naam: Adres: I Plaats: 1 ADM. HET VRIJE VOLK ; Hekelveld 15, Amsterdam, . Telefoon 38811. Advertentietarief TIJD EN TAAK 15 cent per m.m.

Zo even verschenen: HET OUDE VERBOND ■ Een inleiding in Oud-Testamentische Theologie H door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. ■ Deze bundel Is een ongewijzigde herdruk van de Leidraad v d. studie v. h. O. T.. in de cursus 1942-3, H zeschreven in opdracht v. d. Syn. Commissie der N H.K. voor opleiding v. KerkelUke medearbeiders. Het is dus een werkje voor „leken” geschreven. Toch hoopt schr. dat het ook voor den aankomenden theoloog bruikbaar zal blijken, door zijn jarenlange omgang met het O. T. Met registers. H Prijs geb. r 3 25. AMSTERDAM EN WASSENAAR I De Zittingen van de Generale Synode der Ned. H Herv. Kerk, gehouden in het jaar 1945 door Ds. A. J. BRONKHORST. ■ Ds B lid V. d Synode en schr. van „Op weg naar een nieuwe Kerkorde”, geeft hier een beschrijving H van de/.e gedenkwaardige zittingen, v'aarbU het de betekenis der genomen besluiten in het lip.Ut stelt. Met fraaie toto’s. Prijs ƒ l.ou. Verkrijgbaar in de boekhandel. UITGEVERIJ W. TEN HAVE N.V. ■ Amsterdam, Tel. 32553—34066, Kalverstraat 154

Electro-Technisch- en Sanitair-Bureau IN 'T VELD BRENGT UITKOMST Vakkundige aanleg op elk gebied van Gas, Waterleiding en Electriciteit. Directe leverlng van vaste wastafels. Ook zetten wij nieuwi tllriii Uwpannen!

H. C. HUIS IN 'T VELD 3e Weteringdwarsstraat 26 – Amsterdam Telefoon 35007

Politiek en Cultuur Marxistisch Maandblad INSTRUCTIEVE VOORLICHTING inzake binnen- en buitenlandse politieke en economische vraag- TOONAANGEVENDE BIJDRAGEN op Cultureel-Wetenschappelijk en Literair gebied. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling; per per halfjaar ƒ2.—, per jaar ƒ4.—, franco per post. UITGEVERIJ PECASUS LeUlsestraat 25, Amstcrilam Centnim. Telef. 3t59'57. Postgiro 173127

LIJKVERBRANDING I,idm. afd. A’dam Ver. v. Facultatieve IHkverbrandlng minimum contrihutie ƒ1.50 per jaar voor man, vrouw neden 21 Jaar tezamen. Crematiekosten voor leden ruim-50 pet. lager dan voor niet-leden. Prosp. gratis. Corn. Krusemanstraat 37 huis, telefoon 29649, Amsterdam.

Glazenwasserij – Schoonmaakbedrijf „NIEUW LEVEN" neemt nog opdrachten aan! Elandsgracht 19, Amsterdam-C., Telefoon 33586

BONTWERKEN Wij repareren, moderniseren alle soorten bontwerken. J. WESTHOFF, Wilheiminastr. 51 111, A'dam

Werft abonnés