is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 47, 31-08-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij ook één voel met Ragaz in diens aanvaarding der realiteit van het Messiasstreven, mij met dit inzicht niet kan verenigen. Wel geloof ik zeker, dat de Joodse gemeenschap in de loop harer wedergeboorte Jezus zeker zal opnemen, niet alleen als een grote figuur in de Joodse geschiedenis, maar ook in de levende samenhang van een Messias-gebeuren, dat zich over duizenden jaren uitstrekt, en zal uitmonden in de verlossing van Israël en van de wereld. Maar ik geloof ook vast, dat wij Jezus ook nooit zullen kunnen erkennen als den op aarde verschenen Messias, omdat dit in tegenspraak is met de diepste zin van onze Messiaanse hartstocht, met datgene dus, wat Ragaz juist zo belangrijk aan ons vindt voor de komst van Gods Rijk op aarde. In het machtige koord van ons Messias-geloof, dat vastgeknoopt is aan de Sinaï-rots, en dat gespannen is naar een nog onzichtbaar, maar in de diepten der wereld geslagen pin, is geen enkele knoop gelegd. Naar ons inzicht kan voor ieder mens dagelijks de verlossing geschieden, maar een luereidverlossing is er nog niet geweest. Wij, die aan de schandpaal der mensheid staan, wij die gegeseld en gefolterd worden, wij demonstreren met ons bloedig volkslichaam, dat de wereld nog niet verlost is. Voor ons gaat het niet om Jezus, maar om God!

In de wereldcrisis van deze tijd, die Ragaz als nog geweldiger ziet dan die van de laat-antieken, en waaruit hij een nog geweldiger crisis voor Israël verwacht dan in de tijd van Jezus, schrijft hij aan het Joodse volk een dubbele functie toe. De eerste noemt hij in 1942 „die van het ongehoorde lijden”. „Dit lijden”, zegt hij, „in zijn heiligste betekenis behoort tot de opdracht van Israël, dat op aarde de lijdende Godsknecht vertegenwoordigt, die voor de mensheid dat lijden draagt. Maar aan datzelfde Israël is óók de belofte gedaan, dat het hoog verheven zal worden,”

De andere functie is die van de activiteit, en drukt zich voor hem uit in „Zion”. De materiële en rationele vorm van het

huidige Zionisme ziet hij slechts als een aanvang. Daarachter verheft zich „het Zion der profeten”, de „Berg van Gods Gerechtigheid voor de volkeren en de sociale wereld”. Daarin zal ook het Jodendom naar Israël toe leven”. Hij ziet dus Zion, volgens de verkondiging van Jesaja, als het middelpunt van het komende Godsrijk.

Van deze gedachte uit moet men begrijpen, wat hij gedurende deze oorlog altijd weer, ook in de tijd die voor het Jodendom het gevaarlijkst was, aan zijn vrienden in Palestina schreef: „Op de Akropolis kan het hakenkruis aangebracht worden, maar nooit op de Berg Zion. Voor de poorten van het Heilige Land zal de overweldiger moeten terug keren”. Doch in October 1945 schreef hij mij in zijn laatste brief, hoezeer hij erop vertrouwde, dat de nieuwe stormloop, die zich weer schijnt voor te bereiden, Gods werk toch nooit kan verstoren. „Ik geloof nog steeds niet aan een Joodse staat”, schrijft hij. „Dat heeft God niet met Israël voor. Maar ik geloof er onwrik-

baar aan, dat God in Erez Israël Zion opnieuw wil oprichten.”

En in zijn beschouwingen over de wereldtoestand, die hij maandelijks schreef in zijn tijdschrift „Neue Wege”, eindigt hij een maand vóór zijn dood met de woorden: „Dit Zion, dat opgedoken is uit de vloed van de huidige bewegingen der volkeren, is het teken, waarin zich ook het Joodse probleem zal oplossen, omflat zich daarin Israëls hoogste bedoeling verwezenlijkt. Het is het teken, dat zich hoog boven de wereld verheft!”

In de kring der getrouwen, die zich om Zion scharen, zal Leonhard Ragaz voortleven als een groot vriend van Zion in de echtste en vruchtbaarste betekenis. In ons hart bewaren wij trouw zijn sterke bijdrage tot dat wat Jodendom en Christendom in deze dagen kan en moet verbinden; de zorg om de toekomst der mensheid in deze ure van het diepste verval, en de hoop op haar vernieuwing vanaf dit ogenblik.

(Vertaald door Dr. Juliette Binger.)

Leestafelnieuws

Gelovige gedachten, door E. van Loenen, prijs ƒ 3.—Verkrijgbaar bij mej. G. Schutte, Frans Halslaan 9, Bilthoven. Ziehier een bundeltje godsdienstige toespraken, eenvoudig en hartelijk van toon. Men kan ze nader omschrijven als vrijzinnig en actueel; onderwerpen als de moderne huwelijkscrisis en de wraakgevoelens jegens de Duitsers worden er van uit het Evangelie belicht. Allereerst bestemd voor de gemeenteleden (de toespraken zijn uitgesproken in de „Woudkapel”) van den schrijver, de vrienden en kennissen, kan het ook anderen in den lande iets zeggen.

Lau-Tze en Confucius, door Jan Poortenaar, Torenreeks no. 23. Uitgave In den toren. Naarden, 1946. Prijs ƒ 1.55. Een leerzame inleiding in de gedachtenwereld van deze twee grote Chinese denkers. Voor een eerste kennismaking met deze, voor ons toch onbekende wereld, is dit boekje uiterst geschikt. De ontmoeting met deze nobele geesten kan slechts winst betekenen. Eén opmerking moet me van het hart: het hoort tot de m.i. slechte gewoonte van dergelijk soort inleidingen om hun onderwerp te

verheffen door het Christendom te kleineren en als men dan leest, wat ze over de Christelijke boodschap in het midden brengen, krijgt men de ondeugende verleiding te twijfelen aan hun deskundigheid in verre dingen, als ze de dingen van nabij niet goed blijken te kennen. Dit terloops. Het is een interessant boekje!

TWEE GOEDE IDEEËN

Een trouw abonné schrijft ons, dat hij nu een-, maal niet alle weekbladen bewaren kan en zendt ons de tot nu toe verschenen afleveringen van Tijd en Taak. Een uitstekend idee! Gooi uw oude T. en T. nummers niet weg, maar zendt ze ons. Vaak bereikt ons een verzoek om een oud nummer. Onze voorraad is te klein. U kunt ons helpen. Doe het.

We krijgen ook nogal eens verzoeken om gratisabonnementen: van vrienden, die het niet meer betalen kunnen, van kampbewoners, solda.ten, jeugdgroepen, enz. Vraagt u zelf af, of de lectuur van T. en T. u niet raadzaam lijkt voor anderen dan u zelf: zo ja, weest eens gul en stelt ons in staat een of meer gratis-abonnementen uit te reiken.

Namens de redactie J. G. Bomhoff, secretaris Roerstr. 48IV, A'dam-Zuld.

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amfiterdam. Weteringschans 153, Tel. 35439, 7.

w

Glazenwasserij – Schoonmaakbedrij-f „NIEUW LEVEN" neemt nog opdrachten aan! Eandsgracht 19, Amsterdam-C, Telefoon 33586.

Poor sociaal en geestelijk opvoedingswerk In het centrum des lands, wordt een plan samengesteld. Eén medewerker (-ster) inwonend wordt nog gei.ocht. Br. onder no. A 2061, bureau van dit blad.

Voor Goud en Zilver jVan Dijk B steenweg 39 Utrecht

;. – s v Ja‘ = u-nvnm 4... — ; I

In dit nummer: J. E. Stokvis: De Commlssle.<ïeneraal. Geert Ruygers: Oorlog of Vrede? D. Roemers: Verhoging der Kinderbijslagen. Dr. V. -A. M. Beermann: Grenscorrectie bij Nijmegen. ■A Ebblnge: Jeugdige Politieke Delinquenten. Het politieke kamp op Paasheuvel. WEEST PARAAT! LEEST PAR.A.AT! Abormementsprljs ƒ 0.20 p. week; ƒ 2. per kwartaal; ƒ B. p. jaar, plus IS et. incassokosten. Administratie: HEKELVEILD lö, A’DAM-C.

herschenen: A. MARJA SNIPPERS OP DE RIVIER 2e druk Gebonden ƒ 3.75 De bekende criticus W. ,L. M. E. van Leeuwen schreef over dit boek 0.m.: Ik wil allereerst als mijn mening te kennen geven, dat „Snippers op de Rivier” de beste roman Is, die Ik in laren In Nederland las. Dit boek heeft verscheidene zeer belangrijke deugden. Ten eerste Is het boeiend dan Is het beeldend. De stijl Is uitstekend. Tot heden de beste prestatie van de jongste generatie. F. C. KROONDER, UITGEVER. BUSSUM

Brandstoffen dij Dul VROLIKSTRAAT 449 D>4>a Amsterdam. Xri. 51262 HIV 5 onr

DRUK: N.V. DE ARBEIDERSPERS, A’DAM.