is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 49, 14-09-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de krijgsgevangenen, die uit hun huis en land verdrevenen en dan kan ook bij U in de kampen gesproken worden, hoe ge eikaar helpen kunt in deze omgeving, waar men telkens elkaar „aanbrengt” en men slechts op eigen voordeel bedacht is, en kimt ge U innerlijk vrijwaren van de poging het recht van de sterkste te laten gelden. Dan kunt ge de tijd van Uw krijgsgevangeschap benutten om elkaar te onderrichten, om mee te helpen aan de wederopbouw van het land waar ge gevangen zijt en om banden te leggen tussen de volken van het Avondland. De meesten van U zullen zeker dit woord ter begroeting horen, maar het komt er op aan, dat ge de inhoud niet naast U neer legt. Daarom willen wij bovenal, dat ge nauw verbonden blijft aan het Woord van God en dan ook de band met ons van Uw kant oprecht bewaart. Wij kunnen geen van allen de broederlijke omgang ontberen. Geen van U staat alleen, maar ook wij in de Evangelische Kerk in Duitsland staan niet aileen en zijn aangewezen op de hulp van onze broeders in de gevangenschap. Ons ambt is in de eerste plaats een geestelijk ambt. Er wordt in de wereld naar Uw en ons woord geluisterd, of deze wereld nu de barak is van een afgelegen gevangenkamp of het toneel

van grote politieke beslissingen. Oefent Uw ambt met vreugde uit, wanneer ge het Woord verkondigt en de sacramenten bedient.

De wereld verlangt een program van ons, hoe wij ons de wederopbouw denken. Maar met een program kunnen wij haar niet helpen, omdat de wereld ons niet vrij laat, plannen te maken en te werken. Het moet ons daarom duidelijk zijn, dat alles wat 'wij van de toekomst kimnen zeggen, slechts gezegd kan worden, wanneer wij spreken in het geloof, dat rust op de belofte en dat dan bergen verzetten kan. Het is ons niet mogelijk de wereld een program voor te leggen, dat iedereen kan ten uitvoer brengen, die slechts gezond verstand heeft. De wereldpolitiek heeft zich zelf een grens gesteld, die ze niet overschrijden kan. Dat onrecht kunnen wij U niet besparen. Dat dit zo is, ziet men hier bij ons en gij in de kampen ervaart dat op duideiijke wijze. Wat we thans nog te zeggen hebben, kan alleen in het geloof gebeuren en op grond van de belofte en daarom ligt de verwachting voor de toekomst van het gehele Duitse volk in de ailereerste plaats bij U, aan wie de prediking van het Evangelie in de gevangenkampen is opgedragen.

LEESTAFELNIEUWS

Het Hooglied, vertaald, ingeleid en toegelicht dm R. J. Spitz, Torenreeks no. 26-27. Uitgave: In dM toren, Naarden, 1946. Pri.ls ƒ2.60. |

Een deskundige inleiding oriënteert den'lezer W de vraagstukken rondom dit prachtige, maar dtfhh tere bijbelboek. Schrijver verwerpt de allegorisch# verklaring en beschouwt het werk als een bundej profane bruiloftsliederen, door één hand zo al niet gedicht, dan toch samengestelds, „apotheose van d# waarachtig-monogame liefde”. Er volgt een fraaie vertaling, waarin vooral te prijzen is de boeiende! articulatie van het geheel, en dan nog een rijkei schat toelichtende nota’s. Toch heeft dit boek ietsi onbevredigends voor den gelovige, zowel Jood als. Christen. De allegorische uitleg moge dan hebben! afgedaan, de schrijver gaat wel heel vlug óver de moeilijkheid heen: waarom hoort het Hooglied tot de bijbelboeken? En dan moet men o.i. zeggen, dat indien de Joden en later de Christenen deze liederen niet allegorisch hadden opgevat, ze stellig gMD' plaats hadden gekregen onder de boeken fan het O.T. De Synagoge is de bruid Gods, zo lazen d# Joden, en later kwamen de Christenen in hv# 'voetspoor: Christus is de bruidegom en de bruid J# de gemeente, de kerk, de menselijke ziel. Aan deze gelovige exegese, die de zijne niet tegenspreekt, maar oneindig verdiept, komt de schrijver niet toe.:

Glazenwasserij – Schoonmaakbedrijf „NIEUW LEVEN" neemt nog opdrachten aan! Elandsgracht 19, Amsterdam-C„ Telefoon 33586.

w

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringsclians 163. Tel. .35439, Westermarkt 7.

Zojuist verscheen WIARDI BECKMAN Met inleiding van K. VOSKUIL. Dit gedenkboek bevat een aantal van de beste artikelen van den in het concentratiekamp overleden hoofdredacteur van de Arbeiderspers. Herlezing van wat Wiardi Beekman geschreven heeft, zal evenveel éerbied en waardering wekken als het grote werk, dat hij in de strijd met den bezetter heeft verricht. 90 pagina's Houtvrij papier Prijs f 2.90 Alom in de boekhandel verkrijgbaar. N.V. De Arbeiderspers, Afd. Uitgeverij, Amsterdam

LIJKVERDRANDINC I.ldm. afd. A’dam Ver. v. Facultatieve lllkverbrandlng, minimum contributie ƒ 1.50 per Jaar voor man, vrouw en kinderen beneden 21 Jaar tezamen. Crematiekosten voor leden ruim 50 pet. lager dan voor nlet-leden. Prosp. gratis. Corn. Krusemanstraat 37 huls, telefoon 29649, Amsterdam.

WERFT NIEUWE ABONNÉ'S

TENTOONSTELLING

Werken van den beeldhouwer

F. DE MIRANDA

15 Sept. t.m. 6 October, in het Joods Cultuurcentrum (Beth-Am), Joh. Vermeerstr. 26, A’dam-Z.

Geopend 10.30—5 uur. Zaterdags, alsmede 26 en 27 September gesloten.

Voor Goud en Zilver

IVan Dijk I steenweg 39 Utrecht

p , MafSSP

uit net nummer van deze week: Op de tweesprong. Geert Ruygers. strijd ot overleg in de oinroep. Het Indisch Congres. K. Woudenberg. Hersteid internationaal sociaiisnie. Mr. M. van der Goes van Naters. Het congres van de Franse socialistische partij. Het vrouwenwerk in onze beweging. Dr, H. Brugmens. VVEEST PAR.4AT! LEEST PARAAia Abonnementsprijs ƒ 0.20 p. week; f 2. per kwartaal; ƒ8.— p jaar. plus 15 ct. incassokosten. Administratie; HEKELVELD 15, A’DAM-C.

was wigleven

ADVERTENTJETARIEF TIJD EN TAAK 15 CENT PER m.M.

Als vader dat siet is zijn dreumes hoofdzaak en vergeet hij al het andere. Neen, toch niet alles! Hij heeft er aan gedacht zijn levensverzekering bij „De Centrale" te verhoogen. Immers, bijna alles is nu zooveel duurder. Hebt U, vaders van andere dreumesen, aan deze noodzaketijk geworden verhooging ook reeds gedacht 7 DE CENTRALE ARBEIDERS-VERZEKERINGS- EN DEPOSITO-BANK N.V. RIJNSTRAAT 28 – DEN HAAG

Zojuist verscheen S. CARMICGELT 100 DWAASHEDEN Paraat schreef; „En dat komt allemaal omdat Carmiggelt over de gewone dagelijkse dingen zijn eigen licht laat spelen, oftewel dat hij, deitig gezegd, het algemeen menselfjke beschrijft. Laat ik U nu met alle nadruk en overredingskracht, waarover ik beschik, zeggen: Koop dit kostelijke leverschuddende boekje.” 256 pagina's Slechts ƒ 1.30 Alom in de boekhandel verkrijgbaar. N.V. De Arbeiderspers, Af d. Uitgeverij, Amsterdam

DRUK; N.V. DE ARBEIDERSPERS, A’DAM.