is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1946, no 5, 26-10-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEESTAFELNIEUWS

Prof. dr. G. v. d. Leeuw. Balans van Nederland. Paris, A’dam 1945. ƒ3.50.

Ziehier een boekje, dat wij in 1946 met beschaming lezen. Geschreven tijdens de oorlog, los van de nu alweer vastroestende geestelijke en politieke verhoudingen, is dit werk een heenwijzing naar mogelijkheden in ons volksleven, die slechts verwerkelijkt kunnen worden, als wij ze zien. Prof. V. d. Leeuw, die moeilijke stof met merkwaardige helderheid weet voor te dragen, laat de geestelijke samenstelling van ons volk zien, toont de weerstanden tegen groter eenheid aan, en geeft ondanks alles blijk van goede verwachting. Daartussen door komen klare visies en rake opmerkingen voor over de verhouding tot de Roomse Kerk, van de richtingen in de Hervormde Kerk, over school, jeugdbeweging, universiteit, kortom over al die dingen, waarvan het alleen maar jammer is, dat hij nu niet meer te beslissen heeft. Dit boekje leent zich uitstekend als uitgangspunt van besprekingen op kringavonden van het Prot. Chr. Werkverband van de Pptij van de Arbeid en geüjkgerichte kringen. L. H. R.

LOSSE OPMERKINGEN

De arbeider is zijn loon en de dominee zijn pensioen waardig. De lezers van het Hervormd Weekblad „De Gereformeerde Kerk”, orgaan van de confessionele vereniging, krijgen zo nu en dan tussen de pagina s van het blad een blanco girobiljet toegezonden. Op het girobiljet kan men een bedrag storten, bestemd voor het pensioenfonds voor de Evange-. lisattfrïïWlHtamten.

In het begin vond ik deze manier van bedelen wel aardig, doch bij enig nadenken kwam mij het scheve van het geval voor ogen te staan. Hebben naar de eis der rechtvaardigheid alle werkers van hoofd en hand geen recht op een verzorgde oude dag? Bov6ndi6ii zou ni€n voor kouiiscliß situati6s komen te staan als men dit systeem over de gehele linie door zou voeren. Men zou dan vandaag

of morgen een girobiljet in zijn brood gebakken of onder zijn schoenen gespijkerd vinden. Voor de metselaars wordt het op deze manier wel heel moeilijk, daar een girobiljet tussen de stenen gemetseld weinig nut verricht, terwijl de smeden voor een onoplosbaar probleem staan. Volgens mij is het eenvoudigst, dat er een verplichte sociale verzekering in het leven wordt geroepen. Alleen voelen voor dit socialistische plan de confessionele dominee’s over het algemeen bitter weinig. Was het niet Abraham Kuiper, die staatspensioen een gruwel in Gods ogen vond? Al met al is de pensioenfonds-girobiljettenkwestie nog niet opgelost. Is het niet om van te gruwen?

Te veel van het goede. In erikele weken tijd kreeg ik van de volgende verenigingen en instellingen een convocatie toegezonden: „Humanistisch Verbond, Sociaal-Democratisch Centrum, Prot. Werkverband, Vlamgroep, Hivo, D.S.J.V. Nieuwe Koers, de comm. 01 en O. van de P. v. d. A„ N.V.V., plaatselijke afd. der N.V.B. Het Reveil. Als ik hierbij tel de Volksuniversiteit, Vormingscentrum Vrij Nederland, Instituut V. Arbeiders Ontw., Dr. Wiardi Beckmanstichting, de A.G. en Tijd en Taakgroepen en bovendien bedenk dat er in een grote stad een overvloedige stroom van culturele bijeenkomsten vloeit en ook mijn gezin nog enige tijd opeist, dan vraag ik me bezorgd af, waar dat naar toe moet, temeer, daar genoemde organisaties ongeveer hetzelfde terrein bestrijken. Als men in deze overorganisatie van culturele stichtingen en centra niet weet te coördineren, dan is de kans niet denkbeeldig, dat men door het vele vormen een misvormd kindje ter wereld brengt.

Triomf der vrijheid of het recht der sterksten. In het Alg, Dagblad van 10 Sept. lazen wij het volgende bericht; „Het Franse persbureau A.F.P. meldt, dat een vertegenwoordiger van de Ver. Staten een bezoek heeft gebracht aan den republikeinsen gouverneur van Zuid-Sumatra, ten einde de mogelijkheid van olieconcessies aan Amerika te bespreken.” Als dit berichtje juist is en het plan eventueel doorgang vindt, dan zullen de Partij v. d. Vrijheidvrienden en de Anti’s wel op hun neus kijken

door de onprincipiële gezagsondermijnende houding van hun Amerikaanse free-enterprise-verwanten. Laten zij zich echter troosten met de gedachte, dat het economisch vrijheidsbeginsel tot in de uiterste consequentie wordt toegepast en zo moet het Immers gaan, wil het goed gaan, dat hebben de verkiezingsleuzen van genoemde heren mij tenminste geleerd. A. S.

RETRAITE-WERK

Wij hebben destijds gemeld, dat onder leiding van Ds. A. F. L. van Dijk te Ellecom er gelegenheid zou zijin een Protestantse retraite mee te maken. We kunnen nu melden, dat dit initiatief zijn beslag heeft gehad en delen iets mede uit het dankbare verslag van een deelneemster; lk geloof, dat ik hier heel lang op zal kunnen teren. Het heeft me zo rustig gemaakt „Twee maal daags mediteerden we, na net voorlezen van een bijbelgedeelte, waar Ds. van Dijk dan een toelichting bij gaf. |

„De kennis” was het onderwerp van onze retraite. In deze tien meditaties leidde hij ons in tot de bron der kennis, naar de waarheid der kennis, tot het dienen in liefde bij ons werk aan de gemeenschap. Van welk een grote betekenis deze retraite zal zijn voor ons persoonlijk, is zeker voor de meesten van ons nu nog niet in zijn volle omvang te omvatten. Eveneens wat dit werk voor de Kerk in de toekomst betekenen zal. Hier waren mensen van allerlei protestantse kerken en groepen samen met een bereidheid om elkaar te willen begrijpen en nader tot elkaar te komen. Want ook voor een algemene bespreking en het onderlinge gesprek was een ruime plaats ingeruimd.

Naast al deze geestelijke arbeid en inspanning was er ook ontspanning in het gezamenlijke verrichten van kleine huishoudelijke taken als aardappelen schillen of wassen en de wandelingen, waar dan de vrolijke noot niet bij ontbrak. Het is te hopen, dat Ds. van Dijk spoedig in de gelegenheid zal zijn zich geheel en al aan he<; retraitewerk te kunnen wijden en daar ook de mogelijkheden voor komen. Want wie eenmaal heeft ervaren, hoeveel kracht en rust hij heeft opgedaan in deze vijf dagen, zal zeker verlangen, dat menigeen met dit werk in aanraking komt en ook zelf in dit drukke gejaagde leven naar een retraite terug verlangen.”

HÖIIAND TYPING OFFICE – Typt en vermenigvul-; digt Vertaalt in en uit alle talen t Lintdrukt direct- [ mail-brieven Zendt geroutineerde i tjTisten en bureau-j krachten uit i Verzorgt UW fotocopieën ! DAMRAK AMSTERDAM TEL. 44025-4462^^

w

Glazenwasserij – Schoonmaakbedrijf „NIEUW LEVEN" neemt nog opdrachten aan! Elandsgracht 19, Amsterdam-C„ Telefoon 33586.

Voor Goud en Zilver iVan Dijk I steenweg 39 Utrecht

Wat VRIJZ. CHRISTENEN geloven De Bibliotheken van de Postpropaganda bij de N.P.B. lenen gratis en franco boeken in Vrljz. Christ. geest uit. Aanvr. te richten aan Mevr. Van Lohuizen, Epe (Gld.); Mevr. Loman en Mej. Van Schelven, Stadionkade 8, 11, A'dam; Mevr. Westhoff, Vries (Dr.); Mevr. Boogerd, Warmonderweg 7, Leiden. Vat moed

■■llnrlali

In. het nummer van deze week: Mr M. van der Goes van Naters: Grondwetsherziening en troei)enuitzending. F. S. Noordhoff: Amerikaanse schandalen. In gesprek met: J. G. Suurhoff. Duitse verkiezingen: Berlijn maakt wereldpolitiek. WEEST PAR.iAT! LEEST PARAAT! Abonnementsprijs ƒ 0,20 p. week; ƒ2.— per kwartaal: ƒ 8.— per paar, plus I's ct Incassokosten. Administratie: HEKELVELD I's, AMSTERDAM-CENTRUM.

ADVERTENUETARIEF TIJD EN TAAK 15 CENT PER m. M.

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDINC JOH. HUYER Amsterdam, Weterlngschanfl 153, Tel. 35439, Westermarkt 7

■De slag om STALINGRAD door W GROSSMANN. Uit het Russisch vertaald De prijs is, in fraai omslaÉ. GEBONDEN 1 2.90. Wie herinnert zich met de roemvolle slag om Stalim grad. Wie heeft niet medegeleefd met deze heroïsche strijd der Russische soldaten. Wie heeft niet met intense spanning deze emotievolle slag tegen het Duitse barbarendom gevolgd. Heel de vrije wereld heeft in die dagen deze Russische overwinning aan de Wolga bejubeld. En ieder zal dit boek over deze beslissende slag aan de Wolga willen bezitten. uitgeverij PEGASUS boekhandel Leldscheslrasl 25. Amsterdam (C.) Tel 35957 – Postgiro 173127 Ondergetekende wonende 'beslelt ex. DE SLAG OM STALINGRAD è 2.90 per ex 170107 De betaling zal geschieden a) per ' c) bij aflevering i. ** Wf" D,| biljet opzenden aan oc a-j r uitgeverij PEGASUS, Leidschesiroot 25, A dam-C.

Brandstoffen du D'<»- VROLIKSTRAAT 449 Qv. Dhsss Amsterdam, Tel. 51262 WÊW 5 uur

DRUK: N.V. DE ARBEIDERSPERS, A’DAM.