is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1946, no 8, 16-11-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op zoek naar nieuwe idealen

Weekendcursus voor jongeren op 14 en 15 December a.s. van de A.G. der Woodbrookers te Bentveld.

Van vele zijden wordt er een beroep gedaan op do jongeren en getracht hen enthousiast te maken voor geestelijke en politieke bewegingen. De reactie van de jongeren hierop Is over het algemeen gering. Ket gevolg Is, dat In woord en geschrifte de jongeren verweten wordt lauw te zijn en alleen uit te zijn op de genoegens van het leven.

Het komt ons voor, dat dit verwijt onrechtvaardig Is. De jongeren laten zich Inderdaad niet gemakkelljk spannen voor het karretje van geestelijke en politieke bewegingen, maar dat niet zozeer uit lauwheid als wel uit een algemeen gevoel van teleurstelling over de na-oorlogse gang van zaken. Het Is bovendien de vraag of de verlangens en Idealen, die In de jonge generatie leven, wel hun vorm en bevrediging kunnen vinden In die der thans leidinggevende generatie. Dat ook de huidige jonge generatie haar Idealen bezit Is bulten kijf. Alleen zijn de jongeren zich daarvan vaak maar vaag bewust. Gegeven deze situatie leek het ons alleszins goed en gewenst een weekend op te zetten, waar jongeren uit verschillende godsdienstige en politieke stromingen, alsook uit de verschillende jeugdbewegingen, zich als jonge mensen met elkaar kunnen bezinnen op de Idealen, die In hen mln of meer bewust leven.

Een jongere zal de situatie In geestelijk en maatschappelijk opzicht pellen, een oud-A.J.C.-er zal de politieke Idealen ter discussie stellen, terwijl Ds. A. van Blemen de vraag zal bespreken of het evangelie voor de jonge generatie geestelijk gezag bezit. Wij wekken alle jongeren van 18—30 jaar op zich op te geven voor deelneming aan dit weekend.

PROGRAMMA:

Zaterdag: Opening 17 uur. De jonge generatie door H. Wallenburg 20 uur.

Zondag: Korte religieuze toespraak 10 uur. Op zoek naar politieke idealen door W. Thomassen 10.30 u.

Volkszang 14 uur. Is het evangelie een bron van geestelijk gezag? door Ds. A. van Biemen I 9 uur. Sluiting 21 uur.

De kosten bedragen ƒ 5. per persoon. Daar er onder de deelnemers zullen zijn, die dit bedrag niet kunnen opbrengen, anderen, die misschien meer kunnen betalen, zijn er drie prijzen naar keuze: 1—• / 5. en ƒ 6.—. De reiskosten worden zo mogelijk omgeslagen.

Een cursus voor plattelanJsleidsters

Jeugdleiders worden geboren en niet gemaakt. Met deze dood-doener wordt meermalen de mogelijkheid van een doeltreffende leldersvormlng ten dienste van de Vrije Jeugdvorming in twijfel getrokken. Wanneer men daaraan dan nog toevoegt de oppervlakkige opmerking, dat op de dorpen hiervoor geen begrip zou bestaan, dat het te ,Ateeds” gedacht Is, Is de zaak met één slag van de baan.

Maar zij, die bovenstaande cursus organiseren, weten, dat het anders Is. Het Is de leiding van „De Vonk”, het bultenbedrljf van de Vereniging van Woodbrookers in Nederland, dat in het bijzonder In dienst wordt gesteld van de ontmoeting van jongeren uit verschillende levenskringen van onderscheiden geloofsovertuiging, die In samenwerking met de Vrijzinnig ChristeUjke Jeugd Centrale dit plan heeft ter hand genomen en uitgewerkt. Wij richten ons tot die meisjes en jonge vrouwen op de dorpen, die een plaats innemen of willen Innemen in het plaatselijk jeugdwerk. Wij doen dat In de overtuiging, dat er onder u velen zijn, die weten dat zij hier een taak hebben, dat zij de mogelijkheden In zich hebben om het jeugdleven

m hun plaats op een hoger plan te brengen, de zedelijke maatstaven voor de jeugd weer inhoud en geldigheid te geven, hun godsdienstig leven te helpen ontplooien. Wij weten, dat de bereidheid onder u allen er is, maar dat ge behoefte hebt aan die dubbele ontwikkeling, die geen leider kan ontberen. Ge zoekt voor u zelf naar verrijking, verdieping van uw geloof, van uw geestelijk en zedelijk leven, ge wilt steun hebben bij de ontplooiing van uw eigen wezen, ge wilt u beter bewust worden van de sociale en politieke omstandigheden, waaronder ge leeft, en van uw taak als burger van uw vaderland. Ge weet, dat om de jongeren te kunnen leiden, ge deze verdieping niet kunt missen. Maar dan is er die andere kant: ge zoekt naar kennis en vaardigheid om uw clubwerk beter te kunnen doen, ge wilt weten van methodes van clubwerk, ge wilt beter kunnen volksdansen en handenarbeid verrichten, ge wilt meer liederen kennen en beter een lekenspel kuimen leiden.

Zij, die deze cursus organiseren, hebben dit verstaan en hebben daarom het internaat voorbereid, waar ge hartelijk welkom zult zijn. Hier volgt dan het concrete plan: De cursus wordt gehouden als een internaat op „De Vonk” te Noordwijkerhout. Het wordt geleid door de leiding van „De Vonk”: mej. W. Bos, aan velen uwer wellicht nog goed bekend als adj.- directrice van het Oolgaardthuis en leidster van ons meisjesinternaat, dat daar van 1938-1941 werd gehouden, en mej. T. Dommisse, die ditzelfde werk, dikwijls met mej. Bos op „De Born” te Bennekom heeft gedaan. De duur is diie maanden, hartje winter, zodat het internaat het minst in botsing komt met de werkzaamheden, die het „platteland” nu eenmaal niet verzetten kan. Het internaat loopt van 25 November tot 28 Februari met een kerstvacantie van 22 December tot 3 Januari. lessen, die gegeven zullen worden, zijn geheel gericht op de beide bovengenoemde kanten: de persoonlijke vorming en de technische vaardigheid.

Ons geloof en ons leven, opvoedkunde, omgang met de natuur, burgerschapskiuide, kennis van land en volk, grote figuren uit onze vaderlandse geschiedenis: zullen allen een plaats vinden. Daarnaast: methodes van jeugdwerk, zowel van de V.C.J.C.: Bosvolk en Vrije-Vogelmethode, als \an andere jeugdorganisaties. En niet het minst: handenarbeid, zang, volksdans, lekenspel, sport en spel. Het intemaat-karakter waarborgt een intens werken.

Drie maanden lijkt heel lang als je eenmaal aan het werk bent, is het kort: er zal hard en ingespannen gewerkt moeten worden om „eruit te halen” wat „erin” zit. ’s Morgens 7 uur op, ochtendgymnastiek, morgenwijding, ontbijt, daarna 2 uur huis- en tuinwerk en dan beginnen de lessen tot half een, na de rust van anderhalf uur weer lessen van half vier tot half zes en na de avondboterham nog een avondprogramma tot half tien.

Twee belangrijke % medeJelingen

1. Bij beschikking van den Minister van Financiën d.d. 16 Augustus j.l. No. 165, Generale Thesaurie afdeling Economische en Sociale Zaken is

de Stichting tot steun van het werk der Arbeidersgemeenschap, werkverband van de Vereniging Woodbrookers in Holland te Bentveld-Haarlem

toegelaten als instelling met charitatief doel, als bedoeld in artikel 14, derde lid van de Beschikking Deblokkering 1945, waaraan bijdragen uit geblokkeerde rekeningen op een geblokkeerde rekening kunnen worden overgemaakt. Een verheugend besluit, dat zoveel maar mogelijk is moet worden bekend gemaakt! Onze eigendommen zijn, tengevolge van oorlogsomstandigheden, gedecimeerd. Girosaldi, belangrijke vorderingen op derden enz. zijn verdwenen en niet meer te achterhalen.

Het is derhalve nodig op veler hulp een beroep te doen. Daarom aan alle vrienden van ons werk de dringende vraag: Wilt ge van dit besluit goede nota nemen en het verder vertellen? Vooral daar waar het nuttig kan zijn? Overschrijvingen kunnen, onder aanhaling van datum en nummer van de beschikking het best geschieden op rekening van de Stichting De Twentse Bank te Haarlem.

2. De Stichting heeft thans, onder boón“er“™n67ÏÏ girorekening nummer. 4b7000. Daarom S.v.p. géén overschrijvingen meer op de particuliere rekening van ondergetekende maar uitsluitend nn dip van ® Stichting, nummer 467000. t-, i wna. penningmeester, A. ELFFERS Azn

Waf helpt en wat belemmert ons tot het Christendom te komen?

Een weekend-conferentie over dit thema organiseert de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers op 7 en 8 December a.s. in haar gebouwen te Bentveld.

Er is in het Christendom een ontwikkeling gaande, die zich eensdeels richt op een herziening van de plaats en de taak van kerk en Christendom in de menselijke samenleving, daarnaast zich bezint op een dieper verstaan van het Evangelie in verband met de innerlijke en uiterlijke nood dezer tijden. In deze gang van zaken spelen het socialisme en het humanisme een niet onbelangrijke rol, daar beide geestelijke stromingen een aantal door het Christendom verwaarloosde elementen van het menselijk geestesleven gered of althans bewaard hebben.

Is er daarvoor meer begrip tussen deze drie stromingen voor elkander gekomen, het gesprek tussen deze geestelijke machten is nog maar in het beginstadium en vooral in dat van de theoretische discussie.

Nadere bezinning, vooral een open en eerlijk gesprek van mens tot mens tussen humanisten, arbeiders en Christenen is dringend nodig. Er bestaan van humanistische en van arbeiderszijde zeer concrete bezwaren tegen dat Christendom, bezwaren, die even zoveel belemmeringen zijn om tot het Christendom te komen.

Deze belemmeringen willen wij als humanisten, socialisten en Christenen eerlijk en zakelijk onder de ogen zien. maar ook wat socialisten geholpen

heeft de weg naar het Christendom te vinden en in te slaan.

Het volledige programma vermeldt: Zaterdag: Opening 17 uur. Wat belemmert de humanisten? door Prof. Mr. H. R. Hoetink ... 20 uur

Zondag: Korte religieuze toespraak lo uur. Wat belemmert de arbeiders? door S. Doek 10.30 u. Wat helpt ons tot het Christendom te komen? door J. G. Suurhoff 19 uur. Sluiting 21 uur.

De kosten bedragen ƒs. per persoon. Daar er onder de deelnemers zullen zijn, die dit bedrag niet kunnen opbrengen, anderen, die misschien meer kunnen betalen, zijn er drie prijzen naar keuze; i —> ƒ 5. en ƒ 6.—. De reiskosten worden zo mogelijk omgeslagen.

Wij nodigen u met grote aandrang uit deze conferentie mee te maken. Opgave aan de Administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.