is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 15, 11-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENTVELDNIEUWS

KORT VERSLAG van het week-end en de ledenvergadering van de A.G. te Bentveld, op 21 en 22 Dec. 1946.

In zijn openingswoord gaf prof. Banning een kort overzicht van het werk van de A.G. in de jaren voorafgaande aan de oorlog. Het Religieus-Socialisme heeft waarschijnlijk meer invloed uitgeoefend dan men zou menen. Enige van onze idealen hebben doorgewerkt, er is iets van een doorbraak op politiek en kerkelijk gebied. Maar onze tijd stelt ons voor nieuwe problemen. Er zijn veel nieuwe ideeën, maar de kracht ontbreekt om deze te verwezenlijken. Banning is dankbaar voor Linggadjati; dit zou ook een lichtend voorbeeld zijn op internationaal gebied.

Evenmin als vroeger is het ons erom te doen, veel leden te winnen. Wij willen blijven een „voorportaal”, waar wij aan mensen van verschillende richtingen op politiek en godsdienstig gebied, gelegenheid tot ontmoeting geven. Wij wiUen humanisme en socialisme confronteren aan het Evangelie. Naast de gelegenheid tot verdieping van het persoonlijk leven willen wij. ons richten, tot bepaalde groepen aan wie wij menen iets te zeggen te hebben.

’s Avonds spi-ak Ds. C. Aalders over „Geestelijke leiding in deze tijd”. Geestelijke leiding veronderstelt een opvatting over ’t wezen van den mens. Voor de democratisch-sociahsten is de mens een wezen, dat in staat is tot vrije en verantwoorde handeling. Ds. Aalders ziet deze visie op den mens ontsproten aan het antieke humanisme en aan het Bijbelse Christendom. Vrijheid is een Helleens begrip, verantwoordelijkheid komt uit de Bijbel tot ons. Het nationaal-socialisme en het communisme keren zich tegen deze. mensbeschouwing. Beiden trachten de nood van de massa te lenigen, maar komen niet tot een waardering van den mens als vrije persoonlijkheid. Het democratisch-socialisme verwacht geen heil van macht en wetenschap, zoals nat. soc. en communisme, maar van geestelijke waarden, waarbij speciaal het Christendom van grote betekenis is. Het is dan ook onze taak ons concreet op deze geestelijke waarden te bezinnen en deze uit te zaaien. Wij willen een samenleving waarin macht geadeld wordt tot gezag en de wetenschap verdiept wordt tot wijsheid.

De ochtendwijding werd geleid door ds. Van Blemen. Hierna sprak prof. Banning over „Houding en houvast”. Houding krijgen we op grond van wat van buiten tot ons is gekomen en wat we hebben overgenomen; houvast wordt geboren in het strikt persoonlijke leven. Onze houding is dikwijls een belemmering voor het diepere leven en voor nieuwe levensmogelijkheden. Houvast is een verankering in bepaalde geestelijke waarden. Wat betekent dit voor ons werk? Hebben wij een houding of hebben wij houvast? Wij hadden een houding. Wij. voelden ons verbonden met de socialistische strijd, al stonden wij daar dikwijls critisch tegenover. Hebben wij ook houvast om in de toekomst iets te betekenen? Weten wij, dat God ons vasthoudt? Het antwoord vindt prof. Banning in de engelenzang, die Christus’ geboorte aankondigt.

Zondagmiddag was de jaarvergadering. Prof. Banning wees er in zijn openingswoord op, dat dit de eerste normale ledenvergadering was sinds de bevrijding. Hij richtte een woord van hartelijke dank tot de heren Moltzer en v. d. Kieft, die 'beiden vanaf de oprichting van de A.G. in 1919 bestuurslid zijn geweest en zich nu niet herkiesbaar hebben gesteld. Punt 2 behandelde de verhouding tot de Ver. Woodbrookers. Er blijkt daar een grote trouw

bij de oude leden te bestaan. Helaas zijn de gebouwen te Barchem de eerste 5 jaar niet te gebruiken, de inventaris en het geld zijn verdwenen. Nodig is een verjonging van de Vereniging. Alleen als nieuwe mensen hun schouders onder het werk zetten kon de Vereniging blijven bestaan. Prof. Banning ziet drie mogelijkheden van werk; Ie de oecumenische beweging steunen, 2e een ontmoetingsplaats bieden voor kerkelijken en buiten-kerkelijken, 3e voortzetting van het oude werk (zakencursus, paedagogische cursus, plattelands-cursus). Getracht wordt nu een aantal jongeren uit vrijzinnige en orthodoxe kring te vinden, die bereid zijn het werk op die 3 punten voort te zetten.

Het concept-reglement gaf aanleiding tot discussies. In een ingekomen brief maakte ir. K. Kooy bezwaar tegen het noemen van het Evangelie in de doelstelling, waardoor algemeen relig. mensen zouden worden terzijde geschoven. Uit de vergadering sloten zich enigen hierbij aan. Prof. Banning verdedigde de formulering: men wil de orthodoxen een basis geven, waarop zii mee kunnen doen.

Na de opmerking aan ds. Wansink, dat dit alles bij de richtlijnen ter sprake zal komen, die belangrijker zijn dan het huishoudelijk reglement, werd de discussie gesloten.

Het financieel verslag van den heer Elffers was weinig opwekkend. De A.G. verloor ƒ 125.000 en een groot deel van de inventaris. Daarentegen bleven de gebouwen in Bentveld en Kortehemmen gespaard. Bij de leden blijkt grote bereidheid om het werk opnieuw op te zetten. Velen gaven spontaan gehoor aan de oproep om him contributie voor de bezettingsjaren alsnog te betalen. Er kwam reeds ƒ 17.000 binnen. Het is echter dringend nodig dat nog meer leden zich een offer getroosten voor de A.G. Het gironummer is 4 67 0 00!

Daar helaas geen afgevaardigde uit Kortehemmen was verschenen bleef een verslag over het werk dadr achterwege. Ds. Ruitenberg gaf een kort verslag over de rel. soc.. conferentie in Zwitserland, waarover men reeds in „Tijd en Taak” heeft kunnen lezen. Het blijkt, dat er van een internationale rel. soc. beweging geen sprake is. Wel zijn er vele bewegingen, alle met een eigen stempel. Men kwam overeen om de 3 jaar een conferentie te houden. Hierna kwam „Tijd en Taak” ter sprake. Het blijkt, dat het blad meer aboimé’s heeft dan voor de oorlog. Over de inhoud kwam lof noch critiek uit de vergadering. In verhouding tot andere bladen vinden sommige leden de 3 maandelijkse abonnementen te duur.

Ds. van Biemen vertelde over de plannen van het Centrum voor Geestelijke en Sociale Scholing. Voor het sociologische deel is reeds een leider gevonden, men zoekt nog iemand, die het werk dat vroeger door mej. Van der Zeyde werd gedaan, kan ovememen. Men hoopt het scholingswerk spoedig te kunnen hervatten. Bij acclamatie werd hierna het nieuwe bestuur benoemd, waarin zitting hebben: W. Banning (voorzitter), A. Elffers (penningmeester), C. Aalders, D. Bakker, M. J. Hille, J. F. de Jongh, J. Piebinga, L. H. Ruitenberg, N. G. J. van Schouwenburg, D. J. Wansink en mej. M. H. V. d. Zeyde. Hierna sloot Prof. Banning de vergadering. c. P. B.

WEEKEND voor Toezichthouders Politieke Delinquenten op 1 en 2 Februari.

De vrijlating van een groot aantal lichte politieke delinquenten heeft een nieuw instituut in het leven geroepen: het toezicht houden door leken over deze vrijgekomen politieke delinquenten. Voor dit* werk heeft een groot aandeel vrouwen en mannen zich aangeboden, die echter al doende

merkten, dat dit toezicht met erg veel moeilijkheden gepaard ging. Ei- is een veelzijdige materiële nood, waaraan de toezichthouders weinig of niets kunnen doen. De omgang met deze politieke delinquenten, in het bijzonder het gesprek van mens tot mens is moeilijk; er is wantrouwen en verzet tegen het huidige bestel aan hun zijde en aan de zijde der toezichthouders een gevoel van onmacht, voortr spruitend uit een niet duidelijk weten, wat dit politieke toezicht houden eigenlijk bedoelt te zijn. Moeten bijv. de toezichthouders alleen politieke politie-agenten zijn of hebben zij ook een reclasserende taak? Is dit laatste het geval, wat is dan het doel van deze politieke reclassering, enz.? Vragen genoeg dus.

Daarnaast staat de vraag, waarin kunnen we deze mensen nu wèl en niet helpen? Om al deze redenen heeft de Arbeiders (Gemeenschap der Woodbrookers te Bentveld een cursus voor toezichthouders uitgeschreven, om in haar geest deze vragen eens open en eerlijk met elkander te bespreken. Wij zijn verheugd, dat twee mensen, die midden in dit werk staan, bereid zijn op dit week-end te spreken.

leder is ons op dit weekend welkom, mits men kome mèt de bereidheid om in een geest van openheid voor elkander en met eerbiediging van elkanders religieuze overtuiging over deze zaken te spreken.

Thema: „Wat willen we met het toezicht op politieke delinquenten?”

Ie lezing: De geestehjke en maatschappelijke situatie der politieke delinquenten, door Ds. J. M. van Krimpen.

2e „ Wat is het doel van dit toezicht houden? door Dr. H. W. v. d. Griendt.

3e „ Wat kunnen we wèl en wat niet doen? door K. de Wilde (gevr.)

Dë gebouwen van de .Arbeiders Gemeenschap, waar deze conferentie wordt gehouden zijn gelegen te Bentveld, en bieden plaats aan 80 gasten. De kosten bedragen ƒ 5.— per persoon. Daar er onder de deelnemers zullen zijn, die dit bedrag niet kunnen opbrengen, anderen die misschien meer kumien betalen, zijn er drie prijzen naar keuze: ƒ4.—, ƒ 5. en ƒ 6.—. De reiskosten worden zo mogelijk omgeslagen. Dringend verzoek eventuele opgaven ten spoedigste te zenden aan: Administratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3 te Bentveld.

WEEKEND VOOR AMBTENAREN OP

8 EN 9 FEBRUARI.

8 en 9 Februari organiseert de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers te Bentveld een weekend-cursus voor ambtenaren over het thema:

„De Ambtenaar in een Veranderende Maatschappij”. Leider: Mr. Dr. J. F. de Jongh.

Onderwerpen: 1. Een nieuwe functie van de overheid, door

Mr. Dr. J. F. de Jongh.

2. De efficiency van het ambtelijk aparaat, door Dr A. Mey (gevr.) 3. Democratie en het ambtelijk apparaat, door

Mr. Dr. J. Baxents (gevr.)

Uitvoeriger mededelingen in het volgend nummer van „Tijd en Taak”.

Voor inlichtingen en opgaven richte men zich tot Ds. A. van Biemen, Bentveldsweg 3 te Bentveld.

Nogmaals brengen wij onder uw aandacht, dat eventuele betalingen aan de A.G. kunnen plaats vinden op postgiro 467000 van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers te Bentveld, Bentveldsweg 3.

BESLAGEN TEN IJS in het politieke debat met Uw collega’s, bent U, indien U regelmatig kennis neemt van PARAAT Het weekblad van de Partij van de Arbeid sterk verlaagde abonnementsprijs van 20 op 15 ets per week. Abonneert U of vraagt proefnummer.

proefnummer Aanvrage PARAAT abonnement Naain: Adres: Woonplaats: 15 ets p. week Betaling ƒ 1.95 p. kwartaal

, Dit formulier opzenden naar een eer kantoren van De Arbeiderspers of afgeven aan den bezorger van Het Vrije Volk.

C.B.YOLBROEK voor schrijf-, tel- en rekenmachines. Revisie en onderhoud. Kantoorbenodigdheden. Stempelartikelen. Hartenstraat 3, A’dam, Telefoon 40492.

Vrijz. Godsd. Echtpaar (onderwijzersgezin) zou graag een kindje aannemen, weesje, niet ouder dan ongeveer één jaar. Br. aan Ds. L. B. Houtgast, Remonstr. pred. te Dordrecht (Toulonselaan ■ 8), die gaarne nadere inlichtingen verstrekt.

ADVERTENTSETARIEF TIJD EN TAAK 15 CENT PER m.M.

Voor Boud on Zilver 111911 Diik ■ ■ J I Steenweg 39 Utrecht

In jong Ideal. gezin, midtijdelijk. Br. no. A 3783, bur. van dit biad.

CHRISTEN-ANTI-MILITAIRISME IN 1947 Abonneert U met Ingang van Januari 1947 op NILITIA CHUISTI Maandblad voor Cbristen-anti-mUitarlsten. Officieel orgaan van „Kerk en Vrede”, Landelijke afdeling van de Intern. Fellowship of ReconcUlation. Redactie: Ds. J. J. Buskes Jr.; Prof. Dr. G. J. Heering; Ds. J. B. Th. Hugenholtz; Ds. Kr. Strijd en Dr. M. van der Voet. Abonnement ƒ 2.50 per jaar. Wie zich thans abonneert ontvangt het binnenkort verschijnende KERSTnummer gratis. Uitgeefster: N.V. ~De Tijdstroom”, Lochem. Giro 60016.

LIJKVERBRANDING Lldm. afd. A’dam Ver. v. Facultatieve lijkverbranding, minimum contributie 11.50 per jaar voor man, vrouw en kinderen beneden 21 jaar tezamen. Crematiekosten voor leden ruim 50 pet. lager dan voor niet-leden. Prosp. gratis. Gom. Krusemanstraat 37 huls, telefoon 29649, Amsterdam.

DBUK: N.T. iDB ABBEIDEBSPEBS, A’DAM.