is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 24, 15-03-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

virtuozer gebruik gemaakt. Maria verkeert in grote angst om het lot van Jezus. Zij raadpleegt een vrouw, die haar in trance brengt net iets voor deze tijd en haar midden in onze moderne wereld zet, om haar te laten zien, wat er met Jezus gebeurd is. De wijze, waarop Maria met kerk en christendom (de Roomse Kerk) in aanraking komt, heeft wel enkele boeiende zinsneden, maar is toch zo oppervlakkig, dat de uitgever zich belachelijk maakt, wanneer hij zegt, dat dit boek getuigt van de diepte, waarmee het probleem godsdienst en kerk wordt behandeld. Wanneer men meent, op deze „diepzinnige” wijze met de Roomse Kerk klaar te komen, heeft men van de Roomse Kerk weinig begrepen.

Wij zijn er van overtuigd, dat velen het een prachtig boek zullen vinden en zichzelf zullen suggereren, dat het met de Roomse Kerk niets is. Om den uitgever het laatste woord te geven: „Een boekje, dat men niet gauw vergeten zal”.

„De Dien&tweigeringswet", voor hen die op< grond van gewetensbezwaren van plan zijn den militairen dienst te weigeren, met toelichting van J. H. Frangois. Drukkerij D. V. Syn en Zonen. Rotterdam (11 blz.).

Gaarne vestig ik, in verband met mijn artikelen over de behandeling van hen, die gewetensbezwaren tegen de militaire dienst hebben, de aandacht op dit uitstekende geschriftje van den heer Fi'angois, den ijverigen secretaris van de „Commissie van voorlichting”. J. J. B. Jr.

Democratie, Achtergronden en mogelijkheden. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam. Geb. /8.50 (204 blz.).

Men behoeft de namen van de medewerkers aan deze bundel slechts te lezen om te weten: hier wordt stevige kost gepresenteerd. Bijdragen zijn er van zeven professoren en drie doctores, allen deskundigen op hun terrein. Mensen uit verschillende geestelijke en politieke hoeken, ook een a.r. en r.k. daaronder. Laat ik de titels van de stukken overnemen: De crisis van het denken, balans van rationeel en irrationeel (een prachtig stuk, al wordt het in verband met de democratie wat veel aan den lezer overgelaten); De sociaal psychologische achtergronden van de wereldcrisis; de grondslagen der dem.;

demow;atie pils v(X)rwaarde voor sociale gemeenschapsvorming in de Westerse beschaving; het personalisme en de crisis van de democratie; democratie en geestelijke vrijheid; de te verwachten verandering in de structuur van de economische orde; de positie van den arbeider in het bedrijfsleven; de nieuwe rijksgedachte; internationale aspecten van de dem.

Ik acht dit een rijk boek, dat .als studiemateriaal in groepen uitstekend dienst kan doen. Ik mis twee toch wel belangrijke problemen. Ten eerste: een sociologische analyse van de oorzaken, die in de democratieën zelf de democratie ondergraven, ook naar de geestelijke zijde. Een stuk als dat van prof. Vrij over de grondslagen wekt mij juist om hét ontbreken van deze analyse nogal eens tot tegenspraak of vraagtekens. Ik ben n.l. overtuigd, dat de strijd om een levenskrachtige democratie heel wat zwaarder zal bljjken te zijn dan menigeen denkt, juist omdat zij van binnen uit wordt aangetast. Een formele democratie Is zonder meer verloren. Ten tweede: een grondige uiteenzetting van wat de Russen democratie noemen, mag men niet uit de weg gaan, te meer niet omdat Rusland veel dichter bij gekomen is.

Prof. Verrijn Stuart, die schrijft over de te verwachten verandering in de economische structuur had m.i. zijn artikel belangrijker kunnen maken, indien hij op de Sowjet-economie en de daar gehuldigde arbeidsdemocratie ware ingegaan. Ik besef:, het is altijd wat onbillijk en ondankbaar, óm als je veel ontvangen hebt, nog meer te vragen. Zo bedoel ik echter mijn opmerking niet. Mijn critiek is eigenlijk meer een vraag aan de organisatoren van de voordrachtenreeks, waaruit dit boek ontstond :• hoe hebt gij de door mij genoemde problemen achterwege kunnen laten? Nochtans: zeer ter bestudering in groepen aanbevolen. W. B.

Briefwisseling

Neen, lezer, ge begaair geen onbescheidenheid. Ge kunt gerust meelezen. Aan Oen heer M. R. te L. U ziet van de lectuur van ons weekblad af, want u bent het niet altijd met ons eens. U behoort blijkbaar tot dat won-

derlijk slag mensen, die alleen maar datgene willen lezen, waarmee ze instemmen. Wij kunnen u geen andere raad geven dan zelf een weekblad op te richten en dat ook zelf vol te schrijven, want u zult wel nimmer een weekblad aantreffen, waarmee u het helemaal eens zljt. Stel u voor: zelfs de redactieleden van T. en T. zijn het niet altijd met alle bijdragen eens! Wij maken, zo vindt u, onze ondertitel „Weekblad voor Evangelie en Socialisme” niet waar. „Jawel”, zo smaalt u, „gezien uw houding tegenover het militarisme kon u het eerste wpord beter door Kerk vervangen”. Wij laten het bordeel aan onze lezers over. Regelmatig heeft ons blad artikels, gepubliceerd, waarin het standpunt van „Kerk en Vrede” (twee van onze redacteuren behoren er toe!) werd uiteengezet; dat is nu juist niet het standpunt van „de Kerk”. Ook het meer gematigd standpunt kwam in ons blad soms ter sprake. Wij menen nog steeds, dat wij in deze kwestie naar elkaar moeten luisteren. Het is zo gemakkelijk „het Evangelie” tegen „de Kerk” uit te spelen. Het wordt zo vaak gedaan. Maar laat men zich goed rekenschap geven: in deze tegenstelling moet men lezen „mijn Evangelie” tegenover ,Jiet Evangelie der Kerk”, Uw tweede grief is, dat we „een ziekelijke belangstelling hebben voor alles wat specifiek Duits is”. Nu hebt u ons door! Onze hoofdredacteur leed al aan dit euvel voor de oorlog. Toen waarschuwde hij tegen de Duitsers, nu bepleiten wij deernis met de Duitsers. Wij zouden niet mogen wijzen op het feit, dat er in Berlijn mensen dood vriezen, want „door I>uitse schuld stierven er ook duizenden in Polen, in de Balkan, in Rusland ” Treurig genoeg, dat u gelijk hebt, maar u vertelt ons geen nieuws. Dat is ook geen gewetensprobleem voor de wereld. Ze moéten geholpen worden. Maar de Duitsers ? Onze „ziekelijke belangstelling” drijft ons aan ons zelf te vragen: wat dunkt u van het lijden der Duitsers? Redactie-secretaris.

ADVERTENTIËN

Voor Goud en Zilver iVan Dijk I Steenweg 39 – Utrecht

Gevraagd Hedendaagsche sociale bewegingen VA N W. G. Leenhart, Rozenhagenplein 4, Haarlem.

Nieuwe en antiquarische boeken op elk gebied m het bijzonder over Socialisme en moderne kunst. REPUBLIEK DER LETTEREN ROKIN 40 AMSTERDAM Vraagt onze catalogus. Inkoop van Boeken en Bibliotheken.

Beschaafde dame wed., 41 j„ zou graag weer in eigen tehuis haar taak Vinden en zoekt nu langs deze weg een levenskameraad, die dezelfde verlangens heeft. Br. onder A-1480, bur. van dit blad.

Wat heeft MULTATULI ons nog te zeggen ? Zojuist verscheen De betekenis van MULTATULI voor onze ijd I door HENRI A. ETT, Conservator van het Multatuli-museum. Gebonden ƒ 3,90 BRIEVEN VAN MULTATULI aan zijn uitgever J. Wattman Jr. Gebonden f 2,90 Verkrijgbaar bij de boekhandel G. V/, BREUGHEL • AMSTERDAM

Over REINHOLD NIEBUHR, Hoogleeraar aan het Union Theological Seminary te New York, verscheen zoojuist hij ons: REINHOLD NIEBUHR, een Profeet uit Amerika, door D. R. Davies. Prijs gebonden ƒ 3.75. Ter inleiding tot de kennis van persoon en werk van dezen schrijver. In Maart verschijnt van de hand van Prof. Nicbuhr: De teekanen der tijden Toesfiraken voor heden en morgen. (Vertaling van „Discerning the Signs of the Times”.) Een bundel essays. In voorbereiding de Nederlandsche uitgave van: Nature and destiny of man The Gifford Ijeetures. 2 Deelen. Deel I verschijnt dit najaar. The chlldren of light and the children of darkness Verschijnt September van dit jaar. In den boekhandel verkrijgbaar. UITGEVERIJ W. TEN HAVE N.V. – AMSTERDAM

Adverteert In dit blad

DE VERENIGING „ONS HUIS" – AMSTERDAM roept sollicitanten op voor de functie van : a. Afdelingsdirectrice Deze functionaresse wordt belast met de leiding van één van de afdelingshulzen. De arbeid in deze huizen omvat: Kinderclubs (4-12 jaar). Rijpere Jeugdgroepen (12-24 jaar), Volwassenengroepen, Lessen in moderne talen en op Huishoudelijk gebied ; b. Rijpere Jeugdleider Draagt de verantwoording van het Centrale werk in Amsterdam en heeft de directe leiding van enkele groepen in de afdelingen ; c. Assistente (vrouwelijk) Moet leiding kunnen geven aan de Kinderclubs en assisteert de afdelingsdirectrice. Brieven, onder opgave van alle bijzonderheden nodig tot een juiste beoordeling, aan het Secretariaat der Vereniging, Rozenstraat 16, A’dam-C.

Zojuist is verschenen: AB VISSER NA DE REIS Formaat 20x14.5 cm. Omvang: 112 blz. ƒ4.75. Ab Visser, die met zijn romans Woonschepen, en Rudoir de Mepse, zijn verzenbundel Millennium en een aantal kinderboeken zijn naam heelt vestlgd. bimdelt In „Na de reis” zijn dichtwerk van een tiental jaren. Tezamen met Millennium geelt Na de reis een beeld van zijn prestaties In poëtlcls. HIJ Is met zijn eenvoudige dichten een van de beminnelijkste dichters, die wij hebben. ALOM IN DB BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR. N. V. DE ARBEIDERSPERS AFDELING UITGEVERIJ – AMSTERDAM

HV. OE AME<DERSPERS • AMSTCROAtf