is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 25, 22-03-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergeschikt aan de belangen van de klassenstrijd. Zedeiijk is alles wat bevorderlijk is voor de vernietiging van de oude maatschappij met haar uitbuitende karakter en dienstig voor de vereniging van het proletariaat.”

In het communisme wordt dus gehandeld volgens de regel:

als het moet = dat Jiet mag. Het doel heiligt alle miiidelen. Goed is alles wat de oude maatschappij radicaal opruimt. Ook al moet het met concentratiekampen gaan.

De Doorbraak-mogelijkheid.

> Het funeste in het communisme is dit: men heeft op de verouderde beginselen van dialectisch materialisme, naïef optimisme en utilistisch moralisme vastgelegd. Er is geen doorbraak mogelijk vanuit een andere werkelijkheid. •

Dit is mijn inziens een der grote verschilpunten met het christendom. Vanuit het wezen der kerk, vanuit de wezenlijke Opdracht der kerk, die wij leren kennen uit de Bijbel ik noem hier nu alleen maar de Oud-Testamentische profeten en de Evangeliën kan er steeds weer een Doorbraak plaats vinden in die vaak reactionnaire, conservatieve en laffe kerk. En dan raakt er iets in brand. En er wordt veel akeligs weggebrand. Denken wf slechts aan het begin van de Gemeente-Opbouwbeweging in de Nederlands Hervormde Kerk.

Ook wij denk aan de ooriogspraktijken,. aan wat we deden in de bezettingstijd handelen vaak volgens de regel: het doei heiligt de middelen. Maar plotseling wordt het ons duidelijk: de weg waarop wij gaan is verkeerd. Nog één stap en we zijn zélf barbaren geworden... De Doorbraak heeft plaats gevonden. Omdat we ons niet hebben vastgelegd op

de leuze: ais het moet dat het mag. Dadrom zal er steeds een stuk verwijt, gewetenspijn, bij ons blijven leven omdat we niet van tevoren vastgesteld hebben het góed is, wat we doen.

Deze Doorbraak-mogelijkheid nu heeft hét communisme voor zichzelf afgesneden. Het heeft zich zie b.v. de Beginselverklaring C.P.N. vastgeiegd op de beginselen van dialectisch materialisme, naïef optimisme en utilistisch moralisme. God wordt principieel buitengesloten. Men gaat uit van een forso-mens. En dat moet zich, uiteindelijk, wreken.

Want waar God niet wordt gediend, daar vervalt de massa aan de tyrannie van een afgod. En die is altijd wreder en bloeddorstiger dan de ware God, wiens wezen en wiens wil wij door Jezus Christus kennen.

Hengelo (O.). KR. STRIJD.'

i 'Hentvdd-nieuws

MENS EN GELDHANDEL in een veranderde maatschappij. Weekend-cursüs voor mensen uit het Bank- en Effectenbedrijf.

Op 12 en 13 April a.s. organiseert de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers te Bentveld een weekend-conferentie voor mannen en vrouwen, werkzaam in het bank- en effectenbedrijf. Leidende figuren en eenvoudige employé’s vi'oegen ons de problemen, waarmede zij in hun werk te worstelen hebben, eens in een aan de orde te stellen. •

Onze maatschappij verkeert in een proces van diepgaande verandering, zodat allerlei instituten door die maatschappelijke veranderingen meer of minder aangetast worden. Dat geldt voor het bankbedrijf en de effectenhandel zeker in ons vaderland in bijzondere mate.

. Het is dus alleszins gewenst zich met vak- en bedrljfsgenoten te bezinnen op de diepte en de omvang van die veranderingen en zich enigszins een beeld te vormen van de functie, die deze bedrijven in een toekomstige socialistische maatschappijvorm zullen krijgen.

Behalve zakelijke overwegingen willen wij ons ook met „de mens” bezig houden. Die m,eris bezit een religieuze en politieke overtuiging, leeft uit een zedelijk normbesef. Aan de “andere kant staat het zakenbelang, dat vaak totaal andersgerichte eisen aan de mens stelt. Hoe vindt de mens in deze tegenstelling een houding, die de menselijke persoonlijkheid haar waardigheid, ontplooiing en verantwoordelijkheid laat behouden? Het volledige, programma luidt:

ZATERDAG; 17 uur: Opening. 18 uur: Broodmaaltijd. 20 uur: Het bank- en effectenbedrijf in een veranderende maatschappij. ZONDAG*. 10 uur: Korte religieuze toespraak. 10.30 uur: De mens tussen overtuiging en zakenbelang. 13 uur: Warme maaltijd. 18 uur: Het bank- en effectenbedrijf in een socialistische maatschappij. 18 uur: Broodmaaltijd. +2O uur: Sluiting Vertrek.

De sprekers zijn werkzaam in of hebben gewerkt in het bankbedrijf of de effectenhandel. De leiding berust bij mr. dr. J. F. de Jongh. Het aantal deelnemers kan maximaal 80 bedragen, weshalve spoedige opgave voor deelneming aan de administratie van de A. G. de Woodbrookers, Bentveldsweg 3 te Bentveld dringend gewenst is. Maak ooH collega’s op deze conferentie opmerkzaam. De prijzen bedragen ƒ 4.—, ƒ 5.— of ƒ 6.— naar keuze. Reiskosten worden zo mogelijk omgeslagen.

PROT. CHRIST. WERKVERBAND Afd. Groningen. Zaterdag 29 Maart ’s avonds 8 uur, spreekt mr. dr: A. A. van Rhijn over het onderwerp: „Geleide Economie”. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Mennozaaltje naast de Doopsgezinde Kerk, O. Boteringe- Etraat 33.

Belangstellenden uit de provincie worden verzocht hun adres aan den secretaris op te geven, daar er ’s middags een gewestelijke vergadering in dezelfde zaal gehouden wordt. F. KERSAAN, Secr. Studentenlaan, 10 A, Groningen.

Kindergemeenschap DE VONK Indlv. voortgezet onderwijs met veel gelegenlield voor spontane activiteit. Opl. v. h. 1.V.0.- diploma. Adres (na Pasen): Kraalpanstr. 58, A’dam-O. 5 mln. V. d. Berlagebrug, lijn 3, 5 of 9, tel. 32504 »

Weer verkrijgbaar: PIET BEGEER JAAP SCHILT EEN VACANTIE IN DE POLDER 2e DRUK Fris en gezond als de polder, waar het verhaal speelt. Interessant cn avontuurlijk. De Linie. Zowel om het gegeven als om de strekking kunnen we dit boek voor onze Trekvogels warm aanbevelen. Het is bovendien vlot verteld, we doen heel wat milieukennis op en er gebeurt voldoende in om de aandacht vast te houden. Adrie van Maanen in „Weg en doel". Een voortreffelijk boek voor 12—16 jarigen Illustraties BACH SCHUURMANS 248 pagina’s ...! gebonden ƒ4,50 Alom in de boekhandel verkrijgbaar N.V. DE ARBEIDERSPERS AFD. UITGEVERIJ – AMSTERDAM

~Laat ik U nu met alle nadruk •en overredingskracht waarover ik beschik zeggen, koop dit kostelijke leverschuddende boekje". Welk boekje bedoelt „Paraat"? Natuurlgk: 100 DWAASHEDEN DOOR S. CARMIGGELT

De pers is enthousiast! „Ik voel me als een weldoener van raiin lezers als ik dit boekje TffJ en Taak. „Wij hebben ze met erg veel plezier gelezen, om hun stijl, hun woordenkeus, hun eenvoud en hun dwaasheid". Wereldkroniek. „Geen Nederlander, die het goed meent met zijn eigen humeur en de sfeer bij zich thuis, mag zich de uitgave van deze 130 Nederlandse centen besparen". De Nieuwe Nederlander. Alom in boekhandels verkrijgbaar. ARBEIDERSPERS ,Afd. Uitgnerg Amsterdam.

Mr. Jan F. de Jongh DE VERNIEUWING van ons STAATKUNDIG BESTEL De schrijver, thans Directeur van de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam, poogt In dit boek, na een analyse van de fouten van het verleden, een weg te wijzen naar een staatkundige organisatie, waarbij, behalve aan de eisen der vrijheid en democratie, ook aan de eisen van daadkracht, slagvaardigheid en efficiency wordt voldaan. . ..Het werk van De Jongh is buitengewoon helder geschreven. Het stelt de problemen » kort maar scherp en poneert duidelijk een eigen mening zonder de argumentatie van tegenstanders te verwaarlozen." (De Vlam). PrlJ.s f 4.25 gebonden. Verkrijgbaar In de Boekhandel VAN LOGHUM SLATERUS N.V. – ARNHEM

Voor Govd en Zilver jvan Dijk I Steenweg 39 – Utrecht Jongelui die wensen te trouwen, zoeken voor tijdelijk (li jaar) 2 kamers met kookgelegenheid te Rijswijk, Voorburg of Delft. Brieven aan G. .Flameling, Vestestraat 1 te Haarlem.

Fries meisje, 27 jr„ wenst in omgeving Delft leiding huishouding op zich te nemen in gezin met kleine kinderen. Inlichtingen mevrouw v. d. Sluis—Beckering Lankhorst, Stationsstraat 11, Sneek. Brieven S. Jelsma, Terwispel (Fr.).

Advertentietarief TIJD EN TAAK 15 cent per m.m.

Veracbenen; n Nieuwe bundel gedichten van JAN W. JACOBS HARTS APPÉL «8 pagina's f2.— L „BLADWIB LDCHT" Blasluastraat 1 —i Amsterdam-Oost —> Olro tMB4I.

KV. OE ARB£JD£RSPEfIS • AUSTEfUMM