is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 31, 03-05-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üentveld-niemvs

LEDENWEEKEND EN LEDENVERGADERING van de A.G. der Woodbrookers op 3 en 4 Mei a.s. te Bentveld.

Het ledenweekend in December 1946 was slecht bezocht, de belangstelling voor het komende weekend op 3 4 Mei a.s. is alweer niet opwekkend. Dat is teleurstellend -omdat de nieuwe opzet van ons werk, waarvoor de belangstelling over het algemeen wel bevredigend is, een zo breed mogelijk draagvlak behoeft wil het slagen. In December j.l. was er nogal wat critiek op de toen in concept aangeboden „Richtlijnen” voor ons werk. Het bestuur heeft zich over die opmerkingen en critiek 'beraden en legt op deze bijeenkomst een ietwat gewijzigd concept „Richtlijnen” voor. Willen deze Richtlijnen inderdaad weergeven wat er in onze ' geestelijke werkgemeenschap leeft, dan is het dringend nodig dat zoveel mogelijk leden dit weekend en anders in ieder geval de ledenvergadering bezoeken. We rekenen dus op--een grote opkom.st, we rekenen er zelfs op dat gij na ontvangst van dit nummer van T. en T. alsnog besluiten zult om de ledenvergadering bij te wonen.

Zaterdagavond zal prof. dr. W. Banning de zaak waarom het in de richtlijnen gaat toelichten door te spreken over de betekenis van geestelijke grenzen. Zondagochtend zal C. Kleywegt uit Nijmegen spreken over „Kracht en Zwakheid van het hedendaagse socialisme”. Ook dit zal in direct verband met de richtlijnen staan, omdat in zijn lezing onze positie en taak in het socialisfne ter sprake zullen komen.

PROGRAMMA r Opening .' Zaterdag 17 uur Broodmaaltijd Zaterdag 18 uur De betekenis van geestelijke grenzen door prof. dr. W. Ban-

ning Zaterdag 20 uur Ochtendwijding Zondag 9.45 uur Kracht en zwakheid van het hedendaagse socialisme door C. Kleywegt, Nijmegen Zondag 10.15 uur

Warme maaltijd Zondag 13 uur Ledenvergadering Zondag 14.30 uur

Sluiting Zondag T8 uur Daarna broodmaaltijd.

Leiding prof. dr. W. Banning. De kosten bedragen naar keuze: ƒ 4.—, ƒ 5.—, / 6.— per persoon of ƒ 7.—, ƒ 9.—, /•■lO.— voor echtparen. De reiskosten wórden zo mogelijk omgeslagen. Opgaven voor deelneming telefonisch K 2500, 26728 of 25708. A. VAN BIEMEN.

PINKSTERCURSUS TE BENTVELD. Onder het thema „Bezieling” oiganiseert de A.G. der Woodbrookers van Zaterdag 24 Mei tot Dinsdag 27 Mei een Pinksterconferentie. De opzet is dat men de feestdagen in onze sfeer kan doorbrengen, overdag vrij is en ’s avonds luistert naar een aantal inleidingen en naar een goed concert. Wij hebben het thema „Bezieling” gékozen, omdat wij overtuigd zijn dat de uitweg uit de politieke, geestelijke, morele en culturele chaos alleen gevonden wordt waar de mens zich openstelt voor de Heilige Geest. Wat dit op de verschillende levensterreinen betekent, wiUeii wij in een paar inleidingen en in de discussie daarover nagaan. Programma; Opening Zaterdag 17 uur.

Uitwegen uit de chaos, door dns. P. H. Vrijhof, Zaterdag 20 uur. Wijdingsdienst, door ds. A. van Biemen, Zondag 10 uur.

Evangelische bezieling, Zondag 20 uur. Socialistische bezieling, door ir. S. A. Posthumus, Maandag 10 uur. Kunstavond, Maandag 20 uur.

Vertrek Dinsdagmorgen. Leiding ds. A. van Biemen. De kosten voor deelname aan deze Pinkstercursus bedragen ƒ 9.— per persoon. Er zijn drie prijzen naar keuze: ƒ 8.—, ƒ 9. en ƒ 10.—. Voor eclitparen

ƒ 15.—, /16.— en ƒ 18.— naar keuze. De reiskosten worden zo mogelijk omgeslagen.

Dringend verzoek uw opgave zo spoedig mogelijk te zenden aan de administratie van d:e A.G. der Woodbrookers, Bentveldseweg 3 te Bentveld.

VACANTIEWEKEN IN BENTVELD.

Vacantieplannen worden zo langzamerhand gemaakt. Voor menig huisgezin is dat niet eenvoudig. Het vinden van een onderdak voor een gezin met kinderen is moeilijk, temeer omdat de kosten voor een vacantieverbiijf met het gehele gezin vaak zeer hoog zijn.

Bovendien verlangt menigeen naast lichaipelijke ontspanning ook geestelijke ontspanning. Wij bieden de gelegenheid aan leden van de A.G. der Woodbrookers, alsook- aan nieWeden om een week vacantie door te brengen in Bentveld. Bentveld ligt aan de tramlijn Amsterdani—Haarlem—Zandvoort, in een prachtig duinterrein. De afstand Bentveld—Zandvoort is 3 km, Bentveld—Haarlem 5 km. Men kan er wandelen, fietsen, van het strand in Zandvoort genieten, een -dagtochtje naar Haarlem of Amsterdam maken en vele andere vacantievreugden beleven. Wij zorgen voor de ons eigen sfeer en voor boeiende geestelijke ontspanning: een lezing, een goed concert. Er wordt samen gegeten, verder is ieder vrij de dagen naar eigen believen te besteden. Er is een behoorlijke bibliotheek, een studiezaal, men kan er gezamenlijk zingen en musiceren. Voor de kinderen van 4—14 jaar (kinderen beneden 4 jaar kunnen wij niet plaatsen) is vertrouwde hulp aanwezig, die zich de gehele dag met hen bezig houdt en hen meeneemt naar de duinen en de zee.

De eerste vacantieweek duurt van 26 Juli tot 1 Augustus en staat onder leiding van ds. en mevr. Mentzel—Van Aken. (Aankomst. Zaterdag 17 uur. Vertrek Vrijdag pi.m. 13 uur).

De tweede vacantieweek duurt van 2 Augustus tot 8 Augustus en staat onder leiding van den heer en mevr. Wilzen—Bruins. (Aankomst Zaterdag 17 uur. Vertrek Vrijdag pl.m. 13 uur)..

De kosten bedragen ƒ 27.50 per persoon. Voor echtparen ƒ5O.—. Voor kinderen beneden de 12 jaar ƒ 15.—, boven de 12 jaar ƒ 27.50 per kind. Gezien het tekort aan vacantiemogelijkheden is spoedige aanmelding gewenst. Aanmelden per brief met opgave van aantal personen, leeftijd, sexe, voornamen van de kinderen, bepaalde wensen, kamer, vegetarische maaitijden, eventueel dieet, zo mogeiijk beroep, enz., aan de administratie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bentveldsweg 3 te Bentveld.

Boekbespreking

Dr. Rudolf Liechtenhau, Die urchristliche

Mission. Voraussetzungen, Motive und Methoden. Zürich 1946, 98 bldz.

De schrijver betoogt in dit werkje, dat de zending reeds in de bedoelingen van Jezus opgesloten was. Deze bedoelingen ontvouwen zich dan in de eerste Christelijke gemeenten en in het bijzonder bij Paulus. Het is een voortreffelijk geschrift, dat aan theologen en theólqgisch georiënteerde leden hartelijk ter lezing wordt aanbevolen.

H. DE VOS.

BOEKEN VOOR EN OVER KINDEREN.

De uitgeverij Van Gorcum en comp. N.V. te Assen zond ons toe de derde druk van Aafje Fokker, Kleuters werken en spelen, + 90 blz., prijs? Prettig dat dit voor de oorlog al zo bekende werkje herdrukt is en dus bereikbaar voor gezinnen met jonge kinderen, die het nog niet bezitten. Dit handige boekje behoort tot de uitrusting van ieder die met kleuters te maken heeft. Het geeft duidelijke aanwijzingen niet alleen over vouwen, knippen en plakken •en tekenwerkjes, alles berekend op kindervingers, maar het leert ook eenvoudige cadeautjes, speelgoed en feestversieringen te maken. Kortom het is onmisbaar voor elk klein-,kindergezin.

Dan ontvingen we ter bespreking van dezelfde uitgever enige nummers uit R. Oostra’s Akkerkiokjes en wel: „Peppeltje”, 2e druk, door Mej. Joke A. van Kuipers, prijs ƒl,lO gecar., bij minstens 20 ex. ƒ 0,95. „Bastiaan, de kleine Timorees”, door Ds. A. Durkstra, prijs ƒ ƒ0,75 gecar., bij minstens 20 ex., ƒ 0,65, en „Kroeskopje”, door Mej. R. Winkel, prijs ƒ 1.10 gecar., bij minstens 20 ex. ƒ 0.95. Het zijn boekjes, uitgegeven, in stevig gekleurd kartonnen kaft aardig verzorgd met illustraties. De uitgever meldt, dat ze ook bedoeld zijn voor uitdeling ais Kerstboekje. Het zijn dood-onschuldige, wat brave verhaaltjes voor lagere schoolkinderen.

Voor dé rijpere jeugd en voor jonge mensen vestigen we de aandacht op de Uitgeverij Nederi. Boekenimpoit en Uitgevers Mij v.h. v. Ditmar te Amsterdam, die een kinder-odyssee brengt van de Zwitserse schrijfster van kindeiwerhalen Lisa Tetzner. Hfet is een serie van 10 boeken, die ieder op zichzelf een apart geheel vormen. Ze zijn ai in

vele talen vertaald. Bep Otten vertaalde ze in onze taal.

Wij ontvingen „Erwin gaat naar Zweden” en „Het -zw'ervende schip”, beide ƒ 2,90 ing., ƒ 3,90 geb.

Hier zijn nu eens jeugdboeken, die je als vol-' wassene van het begin tot het einde geboeid leest en die toch beslist geschikt zijn voor jongeren.

Ze zijn door en door menseiijk; er wordt niets te mooi of te lelijk voorgesteld, de personen zijn geen boekenhelden, maar kinderen en mensen, die voor ons leven, omdat ze zo echt zijn en de avonturen die ze belfeven zijn de harde werkelijkheid geweest van ontelbaren in de oorlogsjaren.

Denkt u nu niet dat het oorlogsboeken zijn, wier gruwelen u uw kinderen wilt besparen. Het gewone leven van kinderen in een grotestadshumkazeme wordt beschreven. Maar de kindergemeenschap wordt verbroken; Erwin gaat met zijn vader mee als hij, de vurige socialist, voor ven'oiging moet vluchten en komt tenslotte in Zweden. Mirjam vaart op een schip met honderden andere emigranten en we lezen van hmr dagelijks leven op 'Sie boot, van de kibbelarijen èn van de mooie ogenblikken als de avondhemel of muziek vrede brengt in hun onrustige harten. Eerst zijn we toeschouwer, maar al gauw worden we medepassagier, zó raken we beklemd door het gebeuren: ze blijven varen, geen haven wil het schip ontvangen. Ze zijn statenioos, ze zijn arm, soms ook oud, velen hebben besmetteiijke ziekten. Er is geen plaats voor de jood. De stemming zakt én zakt, de ouderen laten de moed zakken, ieder is geprikkeld of versuft, maar de kinderen hangen bij iedere haven weer vol verwachting over de railing, zij blijven fier en vol moed: natuurlijk zal hun schip ergens landen. Ze varen en varen, geen land wil hen opnemen. Het voedsel raakt op, de ziekten en sterfgevallen nemen toe. Eindelijk lijkt er uitkomst te komen: Bolivia wil de mensen opnemen, maar op weg daarheen steekt er een hevige storm op, het schip vergaat, maar de kinderen spoelen aan op een eiland. Hoe het hun daar gaan zal, zullen we wel in een volgend deel te lézen krijgen.

Ais kind waren we diep onder de indruk van boeken als „Alleen op de Wereld”, maar wat er in beschreven werd, was uit een andere bestaan. Deze boeken grijpèn ons aan en sterken ons, omdat we weten dat ze echt zijn en omdat we erin lezen wat een kracht kameraadschap geeft.

R. B.—v. R.

MEDEDELING.

Ter aanvulling van het artikel van mr. W. Verkade in Tijd en Taak van 26 April delen wij nog mede, dat het secretariaat van de Europese ratieve beweging gevestigd is Herengracht 99, Amsterdam,

PROTESTANTS-CHRISTELIJK WERKVERBAND AFDELING DEN HAAG.

Op Dinsdag 6 Mei a.s. belegt h?t P.C.W. in de P. V. d. A., Afdeling Den Haag, des avonds om 8 uur een vergadering in het gebouw Kerkewerk, Alexanderstraat 13, aldaar, waar ds. L. H. Ruitenberg een inleiding zal houden over het radiovraagstuk.

Hoe weinig is men ervan doordrongen hoe belangrijk dit vraagstuk is. Met aandrang wekken wij u daarom op, deze vergadering te bezoeken. Verdere inlichtingen verschaft gaarne de secretaresse, mej-M. S. A. de Vries, Van Lumeystraat 1, Den Haag-

Voor Goud en Zilver jVan Dijk I Steenweg 39 – Utrecht

Bp/lfics] I SSSEt*'2? I ■ MESbelem Ê ■ I I ffl I I 1

Advertentietarief TIJD EN TAAK 15 cent per m.m.

I imiiUEEfi'; »ie DM üobW’ II? Dat zegt hij I Maar U U reeds een levensverze gesloten bij „De Dit Is de MaatschapP'J' bekendheid heelt 9® door haar steun aan instellingen en haar . sociale arbeié. l Depo»'‘° V<» A ' is