is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 32, 10-05-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kent de etisöhe verontrusting over de schending van geestelijke waarden door het kapitalisme: het heeft een „geestelijk gelaat”, al is het socialisme in wezen een economisch begrip. Het zal niet het laatste antwoord geven op de vraag: „Wat dunkt u van de mens?” Dat antwoord geeft de Kerk. Het is noodaakelijk, dat we hier goed afgrenzen. Na de heroriëntering, die binnen het socialisme heeft plaats gevonden zal het socialisme geen „geestelijk tehuis” kunnen zijn en daar het dit voor vele wel was, zal dit voor hen verlies aan kracht en élan kunnen ibetekenen. Er zal dan ook voor hen geestelijke 'beanning noodzakelijk zijn: Daartegenover staat, dat het socialisme is doorgestoten naar allerlei groepen, die vroeger terzijde stonden en die nu van ganser harte mee kunnen doen. Geestelijke afgrenzing betekent: sterkte, o.a. in zijn t.o.v. het Communisme. In de Zondagmiddag gehouden ledenvergadering werden de richtlijnen na uitvoerige discussie aldus vastgesteld:

Gedrongen door de geestelijke en maatschappelijke nood, de bedreiging van de hoogste geestelijke goederen,. het verval der zedelijke normen, gedrongen ook door de behoefte aan richting en houvast voor geloof en leven, spreken wij uit, wat ons in de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers verbindt.

Richtlijnen.

1. Wij willen noch naast de bestaande kerken of godsdienstige richtingen, noch naast de ibestaande politieke bewegingen komen met een eigegi •geloofsbelijdenis of met een eigen poUtiek program. Wij willen een werkgroep van socialisten, die voortdurend evangelie, humanisme en socialisme aan elkaar willen confronteren; een werkgroep die bovenal haar gemeenschappelijlce geloofsopdracht gelegen weet in het bezielend en kritisch dienen van de beweging. Wij willen trachten deze taak te vervullen in vertrouwensverhouding tot kerkelijke, godsdienstige, politieke bewegingen en andere instituten.

2. Ons verbindt het oprecht verlangen naar God, de bereidheid open te staan voor Zijn Rijk en Zijn Wil te dienen met ons leven; wij trachten te verstaan, wat ons het 'evangelie van Jezus Christus te zeggen heeft. Dit sluit in, ons geloof in de toestemming en de roeping van mens en mensheid tot gerechtigheid, vrede, vrijheid, liefde. Waar wij niet streven naar eenheid van belijdenis, kunnen aan ons werk deelnemen aanhangers van verschillende godsdienstige en geestelijke inzichten.

3. Wij strijden voor een socialistische democratie, gericht vanuit het evangelie. In de socialistische 'beweging en in ons zelf willen wij de godsdienstige en zedelijke krachten naar vermogen versterken.

Een scherpe afgrenaing dus en een duidelijke uitspraak over de igeestelij'ke fundamenten en toch een grote openheid naar alle kanten, zodat ierfer, die verontrust is over de grote geestelijke nood van onze tijd en die zich geroepen weet door God tot de strijd voor het socialisme, mee kan werken. Tijd en Taak zal waarschijnlijk een belangrijke verandering en uitbreiding oryiergaan. Uit het' verslag van de secretaris hoorden we, wat er reeds is gebeurd en wat ons dit jaar nog geboden wordt, o.a. het herbeginnen van het 'centrum voor geestelijke eni sociale scholing. Bentveld heeft z’n plaats heroverd.

Door de offervaardigheid der leden, waarop ook in. de komende jaren wordt gerekend .heeft het werk een behoorlijke financiële basis-. Na een korte opwekking, sloot Banning dit uitstekend geslaagde weekend. V. B-IEZEN. DE WEEK-END CURSUS VOOR MENSEN UIT HET BANK- EN EPFECTENBEDRUP.

Uit verschillende plaatsen in Nederland zijn Zaterdag en Zondag 12 en 13 April de bedienden uit het bank- en effectenbedrijf bijeengekomen te Bentveld ter bespreking van die dingen, die speciaal deze groep na aan het hart liggen. Zaterdag om 5 uur werd de bijeenkomst geopend met een korte toespraak van Ds. van Biemen, waarin hij doel en wezen van de Arbeiders Gemeenschap der 'Woodbrookers uiteen zette.

Na de maaltijd benutten velen de gelegenheid het huis en het terrein eens te verkennen en tegen 8 uur begaven wij ons naar het lezingzaaltje, waar de Heer Ed. van Cleeff (Centraal Planbureau te ’s-Gravenhage) een inleiding hield getiteld: „Het bank- en effectenbedrijf in een veranderende maatschappij”. De Heer van Cleeff besprak hierin de geschiedenis van het bedrijfsleven in het algemeen waarbij hij telkens even het werk der banken aanroerde. Hij verdeelde deze geschiedenis in drie phasen, n.l. die van het individualisme, die van de orgaanvorming (werkgevers- en werknemersverenigingen 0.a.) en daarna de geleidelijke overgang tot een zekere reglementering van het bedrijfsleven door „planning”. Bij de nabespreking kwam het hierover tot een zeer levendige discussie, inzonderheid betreffende het punt: .socialisatie van de belangrijke bedrijven of niet. De Zondag werd begonnen met een korte ochtendwijding, na enige minuten gevolgd door een lezing door de Drs. J. Paardekooper, waarin hij het conflict besprak, dat kan ontstaan tussen onze overtuiging en de dingen, die het zakenbelang in de tegenwoordige maatschappij' van ons eist. De nabespreking vond plaats op het zgn. „platje” 2sodat wij van het heerlijke zonnetje konden genieten, en aldus het aangename met het nuttige paren.

In de middag gaf Mej. Mia van Brakel – een piano-recital, dat bij de aanwezigen zeer in de smaak viel. Nadien hield Mr. A. J. d’Ailly een inleiding over de taak van de beurshandel in de toekomstige maatschappij. Hij wilde de uitwassen van deze handel, als speculatie e.d. wegnemen. Bij he{ napraten daarover bleek, dat door niemand de speculatie werd verdedigd en dat ieder van mening was, dat elke maatregel daartegen op haar plaats zou zijn. Een enkele wilde zelfs verder gaan en de gehele beurshandel, met als uitvloeisel arbeidsloos inkomen, uitschakelen. Daarna besloot de Heer Paardekooper met een korte toespraak deze zeer geslaagde bijeenkomst, terwijl ook de Heren Meijer (voorzitter der Bedrijfsgroep Geld- en Effectenhandel van de Algemene Bond „Mercurius”) en Toet een kort woord van dank spraken. Onze laatste gezamenlijke maaltijd vpnd toen plaats en na beëindiging daarvan ging het' gezelschap geleidelijk uit elkaar met naar mijn stellige overtuiging de beste herinneringen aan deze bijeenkomst. EEN DEELNEEMSTER.

0 Boekbespreking

Het lied van de vrede, een bundel gedichten voor onze tijd bijeengebracht en ingeleid door Dr. L. M. Pi'. Daniëls 0.P.. Uitgeverij „In den Toren”, Naarden, z.j. 163 blz. /8,50 i

Een bloemlezing uit de Nederlandse litteratuur met gedichten over de vrede. Wie eerst de gedichtenverzameling doorleest, zal zich 'wel eens verbazen over de keuze en de volgorde, maar de inleiding kan hem een en ander duidelijk maken. Daar vindt men een uitvoerig tractaat over de vrede, waarin de R.K. visie van de verzamelaar de uitverkoren verzen vaak doeltreffend toelicht, maar soms ook wanneer het dichters betreft, die zijn godsdienstig inzicht niet delen, is hij m.i.’ wel wat voorbarig met daar’ onmiddellijk zijn overtuiging zegevierend tegenover te stellen. De keuze der verzen is boeiend, de tekstverkla-

ringen bij de moeilijke gedichten zijn uitstekend, maar de inleiding lijkt me alleen te genieten door degene, die de religieuze overtuiging van de schrijver delen. Hiertegen te polemiseren heeft geen zin.

J. G. B.

„Hoe kun je in een geordende maatschappij nog bidden voor je dagelijkse brood ?”, vroeg iemand mij, die geld had.

„Man, heb je er wel eens over nagedacht, dat ons het „ons” der rhensheid'is? Juist de geordende staat zal voor allen vervullen wat je voor allen moest bidden, echter tot nu toe nog maar steeds voor jou alleen gevraagd hebt.

Het gebed is geen vure vorm, maar behoort ook aanleiding tot de daad te zijn. Niet alleen de gebedsverhoring, maar ook de middelen daartoe moeten , aanvaard worden.

De ervaring tot nu toe heeft bewezen, dat het „ieder voor zich” tenslotte leidt naar de ondergang van ons allen.

„Heer geef ons heden ons dagelijks brood en leer ons het egoïsme af, dat geen offer wil brengen voor onze medemensen, die zwak zijn en in nood”. H. R.

In Amsterdam wordt bij geestverwanten jong meisje gevraagd, die genegen Is "wat ïmish. werk te doen en voor gezelschap. In de kost. Extern. Br. ond. No. A 1569. Voor Goud en Zilver jVan Dijk I Steenweg 39 – Utrecht

JsSlcsl ■ ïïSfe**"» I ■ I I I

\m Di LEEFT, DIE DiMET! Dat zegt hij I Maar U ? Hebt U reeds een levensverzekering gesloten bij „De Centrale" ? Dit is de Maatschappij, die bekendheid heeft gekregen door haar steun aan sociale Instellingen en héar eigen sociale arbeid.

FEEST!!

Bij alle vreugde, die wij beleven, bij alle dankbaarheid, dat wij weer vrij werdeti, moeten wij ééo ding niet vergeten

– de eenzaamheid, dezorgvandenabestaanden der velen, ,die tijdens de bezetting hun leven offerden.... ook voorU!

Help die zorg verlichten ! Stort een bijdrage (liefst maandelijks) op postgiro 194012.

STICHTING1940-’4‘’ .«45

Zojuist verscheen: JOSEPH CONR^I^ OVERWINNiNj Vertaling: Mevr. M, Van der Meulnn. Ban omslag: Martin Horwltz- Een roman van Joseph Conrad behoeft een aanbeveling. Weinig schrijvers hebben, gP hij, de spanning, de sfeer, de karakterteKenn „gip – de literaire kwaliteiten In een volmaakte ec samengebracht. va*, OVERWINNING speelt, evenals vele andere zijn werken. In de Tropen. Het boek ' aangrijpend beeld van eenzaamheid en levlng in de Oostlndlsche archipel . >gs®' Omvang: 380 blz. Prijs geb. ' alom in de boekhandel verkrijgbaar N.V. DE,arbeiderspers AFD. UITGEVBBU ■ AMSTERP^^.

HV. Of ARaftO********