is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 39, 28-06-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Doet wel,

% Toen in November 1938 de beruchte progrom in Duitsland uitbrak, besloten veel Duitse Christenen, die door afkomst of huwelijk aan Joden verwant waren, te vluchten. De meesten van hen gingen naar Engeland of Amerika. Er was geld voor nodig, om te kunnen vluchten. Een grote som moest betaald worden voor de toe- , stemming om het land te verlaten. Meubels en bezittingen moesten achtergelaten worden. Ook de toestemming om Engeland binnen te komen werd niet zo gemakkelijk verkregen. Men moest vrienden of familieleden hebben in Engeland, die bereid waren borg te staan voor het onderhoud der vluchtelingen. Want toestemming om een betrekking te aanvaarden kregen ze niet. Een comité van de Anglicaanse kerk bood hulp aan. Twintig predikantsgezinnen kwamen met hulp van dit Comité in Engeland. Het betaalde niet alleen het onderhoud van deze gezinnen, maar ook de opvoeding der kinderen op Engelse scholen. De meesten van deze predikanten zijn nu weer in hun ambt werkzaam, hetzij in Engeland,* hetzij in Duitsland.

Toen de oorlog uitbrak werden de Duitse mannen geïnterneerd (of naar de Domi-

degenen die u haten”

nions gestuurd). In het grote interneringskamp op het eiland Man, ontstond Wistow Centre.

Het ging in het interneringskamp precies als bij ons in St. Michelsgestel en elders. Men vond elkaar, men praatte, men maakte plannen. De predikanten zochten elkaar op en spraken over het Duitsland van na de oorlog, dat in de eétste plaats herkerstening zou behoeven. Het was vooral dr. C. G. Schweitzer, die/ concrete plannen maakte om krachten te gaan opleiden voor het evangelisatiewerk in Duitsland. Hij kreeg zijn kans een jaar na zijn vrijlating. Een Engelse adellijke familie, zéér geïnteresseerd in het werk, dat voor de Duitse vluchtelingen gedaan werd, bood haar landgoed aan de Anglicaanse kerk aan, daar het anders door het leger gevorderd zou worden. (Zelf bewoont deze familie een ander landgoed. Op het punt van landgoederen en kastelen waant men zich hier in een vorige eeuw. Maar dit tussen haakjes). Het bovengenoemde comité wist alles van dr. Schweitzer’s plannen, en zo kreeg hij Wistow Hall tot zijn beschikking.

Er werd een comité gevormd, waarin ook

andere kerken vertegenwoordigd werden. De kerken betaalden en dr. Schweitzer en zijn vrienden werkten.

Van 1943 tot 1946 heeft de opleiding geduurd. Een opleiding, die vrijwel parallel liep met die van „de Horst” in ons land. Ongeveer 30 studenten volgden de colleges, die gegeven werden door theologische professoren, dr. Schweitzer en enkele anderen.

Het is nu 1947. Dr. Schweitzer en zijn familie zijn teruggegaan naar Duitsland. Verschillende studenten van Wistow Hall zijn hem gevolgd. Niet allen konden gaan. Enkelen van hen wonen nog op Wistow. Ze werken in de omgeving (vooral in de krijgsgevangenenkampen) of in het huis zelf. Er worden geregeld conferenties gehouden, en men is juist begonnen gasten uit te nodigen van de geteisterde landen: Holland, België, Frankrijk. Deze zomer zullen een aantal Hollanders een heerlijke tijd doorbrengen in Wistow Hall, op uitnodiging van de gezamenlijke Protestantse kerken van Engeland.

Hollanders in Wistow Centra betekent; Hollanders gastvrij .ontvangen door Duitsers en Engelsen.

In mijn vorige brief beschreef ik U reeds mijn eerste reactie. Het is de bedoeling van het comité, dat we deze schok zullen Daarom expres nodigt het die Hollanders, die Fransen en die Belgen uit, die een gegronde reden hebben om de Duitsers te haten. Het Franse meisje, dat hier gelijk met mij is, bracht een jaar door in het concentratiekamp Ravensbrück. Wat we hier leren is dit: dat de Heilige Geest zijn werk niet doen kan in een hart, dat gevuld is met haat. Dat alle Christefien van alle landen zich buigen voor Eén God, die ons allen gelijkelijk liefheeft/ „Indien God ons zó heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben”

(1 Joh. 4:11). Wistow Centre is een oecumenisclj trum, waar steeds weer mensen uit veir schillende kerken worden tezamengebracht. Maar het is meer dan dat: het Werkt aan de verzoening der volken. De achtergrond van Wistow is Duitsland. Het is een buitenpost van het werk der kerken

in Duitsland. Men weet, dat dit werk nu door de kerken van de meeste landen wordt gesteund. Maar het is Engeland, dat reeds in de oorlogsjaren werkte aan de geestelijke opbouw van Duitsland. Toen de legers elkaar op het felste bevochten, gaven de Christenen in Engeland hun giften reeds voor het Duitsland van na de oorlog.

„Doet wel, degenen die U haten”. Misschien dat deze daad van Engelse Christenen in oorlogstijd iets goed zal maken van wat andere Engelsen, in het bezettingsleger, aan het verknoeien zijn. Maar dat is een ander onderwerp.

MARY J. DE GEUS—SMELT.

2e Brief uit

Wistow Centre, 10 Juni 1947. De eerste verscheen in T. en T. 21-6,

Contrapunt

Het tokkelt op de donkere grond

Keem uw schalmei, verscholen herder.

en vorm, met toegeronde mond, het regendroppelen spelend verder.

Het tokkelt op de donkere grond

Hoort gij de tonen van de regent

Blaas nu de volle stem ertegen. God luistert naar uw schoon verbond.

Ida G. M. Gerhardt.

Aanvulling

„Dringende oproep”

In onze „Dringende Oproep” in Tijd en Taak van de vorige week, waarin wij gastvrijheid vroegen voor zwakke kinderen is het adres waar men zich melden kan, weggevallen.

Wie in zijn huis zo’n kind kan opnemen, wende zich tot de heer J. de Vries, Oude IJseistraat 141, Amsterdam-Z.