is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 45, 16-08-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

situatie beter te kunnen onderkennen, dan de overheid. Een kwalificatie van deze pretentie ligt buiten het bestek dezer opmerkingen, maar wel moet geconstateerd worden dat lijnrecht in. het verlengde hiervan het anarchisme ligt. Tenslotte moet vastgesteld worden dat er van consequente principiële dienstweigering bij N.N. geen sprake is. Zijn betoog laat zien, dat hij desnoods wel bereid zou zijn (geweest), administratieve werkzaamheden te verrichten, als militair. Gezien het feit, dat de „man achter de schrijfmachine” moreel even precies zo verantwoordelijk is voor het feit, dat er mensen sterven of geestelijk, zedelijk en ook lichamtelijk geschonden worden, wanneer er van wapengeweld gebruik gemaakt moet worden, als de arbeider in de fabriek, de chauffeur op een fouragewagen, de soldaat, die het schot lost, of de vliegtuigbemanning, die zijn bommenlast naar het doel brengt en daarop af werpt, kan zijn betoog m.i. onmogelijk als-inderdaad principieel doordacht en gemotiveerd worden aangemerkt.”

Om misverstand te voorkomen delen wij

nog mede, dat N.N., die al weer in de cel zit, ontkent, wat hem door de legerpredikant ten laste wordt gelegd, dat hij wel indirect militair zou willen zijn. » * . *

Wij vinden het niet nodig, op deze beide tijdsdocumenten, die voor zichzelf spreken, commentaar te leveren.

Maar indien dat Protestants Geestelijke Verzorging moet heten, weet ik niet meer wat protestant en al evenmin wat geestelijk is, om van verzorging maar te zwijgen. Deze legerpredikant Iste klas (hiajoor) draagt op zijn kraag naast zijn sterren een kruis: een heen wij zing naar het kruis van Christus. Maar wie, dat kruis dragend op zijn kraag wel te verstaan bij de gewetenskreet van een jong Christen zulke kanttekeningen plaatst en verder niets heeft te zeggen, maakt dat kruis tot een aanfluiting.

Dit is dan een voorbeeld van Protestants Christelijke Verzorging in het leger. Wij kwalificeren het als een proeve van de gruwelijke verwereldlijking van ons huidige Christendom. J. J. BUSKES Jr.

'T^entveld-niet/ws

IN|)RUKKEN VAN DE EERSTE VACANTIEWEEK IN BENTVELD (26 JULI—I AUG 1947)

Een week lang heeft Bentveld ongewone bezoekers geherbergd; geen ernstig uitaiende mensen, die gekomen waren om zware onderwerpen te bespreken, ingeleid door geleerde persoonlijkheden, maar een groep vacantiegangers met geen andere voornemens dan eens echt uit te rusten en veel kinderen met als simpel doel de zee, het strand en de duinen. Toch zullen weinig samenkomsten in Bentveld zo goed geslaagd zijn als deze vakantieweek. Het is een mooie week geworden, een week van sfeer, van zinvoUe ontsi>anning. Die sfeer proefde je reeds bij de aankomst, waar in de begroeting ieder mogelijk nog aanwezig gevoel van onwehnigheid onmiddellijk weggenomen werd. Zij was aanwezig op de wandelingen, bij het gemeenschappelijk thee- en koffiedrinken, bij de vele „bomen” die werden opgezet. Zij bereikte haar hoogtepunten enerzijds in de aandacht, waarmede iedere dag begonnen werd en anderzijds in de gezamenlijke maaltijden, waar zo menige kwinkslag' gehoord werd, waar je met een „varssien” moest boeten voor het verliezen van voorwerpen of overtredingen van het huisreglement.

„Als echte vacantiegangers waren de gasten geheel vrij in hun doen en laten; het programma, dat door de leiding (hr. en mevr. Wilzen, Meppel) voor belangstellenden was opgesteld, was echter zo pakkend, dat men zo weinig mSgelijk ervan wilde missen. Het was als zodanig een practisch voorbeeld bij de boeiende inleiding, welke mevr. Wilzen op een der avonden hield over de vrijetijdsbesteding. Ei- is veel genoten. Wie zal spoedig kunnen vergeten de prachtige voordracht, gegeven door Aafje Top, de levendige wijze, waarop mevr. Berkelbach van der Sprenkel vertelde van fauna en flora der duinen met de daarop volgende warme,, maar leerzame excursie? En lang zal in onze herinnering blijven het woord van man tot man van Da. Soutendijk over persoonlijk religieus leven en ’de kunstavond, zo goed verzorgd door ds. Van Biemen, Janke van der Veen en de heer Wilzen. En wat liet de laatste ons veel zien op onze tocht naar Haarlem, het Frans Halsmuseum, de St. Bavo, de vele mooie geveltjes. ,

De week vloog voorbij. Hoe goed zij slaagde, blijkt wel uit het feit, dat men het bij een van de laatste maaltijden durfde te bestaan om te zondigen tegen de goede Woodbrookersgewoonte om niemand voor zijn arbeid in de kring lof toe te zwaaien, Eiaarvoor waren er blijkbaar te veel gevoelens van dankbaarheid, voor de goede lei'ding, voor de toegewijde zorg van het huishoudelijke personeel en niet in het minst ook voor de prettige wijze, waarop Frida Mol en Ida Hilbrink j

I de zorg voor de kinderen overnamen en zodoende de vele moeders nog meer het gevoel van echt vacantie gaven. H. M. FRANSSEÏN.

CENTRUM VOOR GEESTELIJKE EN SOCIALE SCHOLING.

UITGESTELD TOT DECEMBER 1947.

Het besluit is genomen om de aanvang van de cursus voor geestelijke en sociale scholing uit te stellen. Het heeft ons triest gestemd deze beslissing te moeten nemen, maar de feiten dwongen ons ertoe. Het is namelijk zo, het aantal opgaven, dat tot nog toe voor deze cursus binnen kwam te gering is om tegen September het 40-tal te bereiken. De oorzaak van dit • geringe aantal opgaven is tweeledig.

In de eerste plaats was de tijd van aankondiging en verspreiding niet gdnstig. Mensen maakten hun vacantieplannen en moesten daarvoor heel wat geld op tafel leggen. Begrijpelijk dat hun gedachten afgeleid werden van een in September beginnende cursus voor geestelijke en sociale scholing.

Tegemoetkoming in de kosten: In de tweede plaats waren de kosten voor menige geïnteresseerde te hoog. Ook dit hebben we wel beseft, maar het was eenvoudig niet lager te stellen. Doch voor deze bezwaren kunnen we een oplossing aankondigen. Het Prins heeft ons een bedrag van f 1000.— toegezegd voor dit werk. Wij zijn daardoor in staat om diegenen, die deze cursus wel graag zoudfn vólgen, maar het bedrag niet kunnen opbrengen een tegemoetkoming in de cursusprijs te geven. Bovendien heeft een van onze vrienden een vrijplaats, of twee halve vrijplaatsen in deze cursus aangeboden.

Wie zich dus tot nu toe heeft laten weerhouden van aanmelding door deze bezwaren, richte zich ten spoedigste tot de directeur, ds. A. van Biemen, Bentveldsweg 5, Bentveld, en vrage korting. Overbodig te zeggen, dat dit strikt vertrouwelijk behandeld wordt.

Begin September zenden wij allen, die tevoren een prospectus van deze cursus hebben ontvangen, nog een mededeling over bovengenoemde mogelijkheden van korting. We hopen, dat dan eind November het aantal deelnemers en deelneemsters zo groot is, dat we zowel in Bentveld als in Kortehemmen in December de lessen van het Centnun met een behoorlijk aantal deelnemers kunnen beginnm. December is Üovendien de maand van de geschenken. Misschien kan men een hele, halve of een kwart-cursus cadeau vragen dp Sinterklaas. Het is maar een „tip”. Een belangrijk stuk algemene ontwikkeling. Over het belang van deze cursus behoeft weinig gezegd te worden. Wie in het maatschappelijk leven ' staat of zich voorbereidt op een plaats daarin, kan niet buiten een behoorlijke dosis kennis van een inzicht in de sociale en geestelijke verschillen in ons volk. Deze te kennen, ja meer, iets van hun oorsprong en van hun grote veelzijdig- V

heid, aan aspecten te leren Inzien en begrijpen, betekent niet alleen een stuk persoonlijke rijkdom, maar ook een steeds noodzakelijker blijkend stuk geestelijke, culturele en maatschappelijke vorming.

De onderdelen van 'deze cursus spreken in dat opzicht voor zichzelf. Het eerste jaar; een inzicht in de sociale en geestelijke structuur van pns volk, door drs. C. D. Saai; een behandeling van de hoofdgedachten van het Oude Testament en van de verschillende godsdienstige en geestelijke stromingen in ons volk door ds. A. van Biemen en tenslotte een behandeling van de geschiedenis der 19de eeuw om daardoor de historische grondslagen van de 20e eeuwse maatschappij en cultuur te leren verstaan, door dr. J. J. Westendorp Boerma.

In het tweede jaar komen aan de orde; de onir wikkeling van de literatuur in verband met de geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling door ds. F. R. A. Hehkels; de hoofdgedachten van het Nieuwe Testament en een voortgezette behandeling van de godsdienstige en geestelijke stromingen in ons volk door ds. A. van Biemen en tenslotte de geestelijke grondslagen van het socittlisme door mr. dr. J. Barents.

Bovendien willen we op de'weekends de deelnemers in kennis brengen met de ontwikkeling der schilderkunst en der muziek.

Bedenkt u verder, hoe belangrijk de combinatie van schriftelijke lessen met een bespreking van het bestudeerde op de 6 weekends en gedurende een' studieweek kan zijn. Om nog maar te zwijgen van de vreugde en het belang van het samen zoeken, studeren en spreken op deze bijeenkomsten in Bentveld en Kortehemmen.

Wie er mee kan doen?

Wie wij ons als deelnemers aan deze cursus denken? We doen een willekeurige greep: fabrieksen landarbeiders, lager en hoger leidinggevend personeel uit bedrijven, leerlingen van middelbare technische scholen, onderwijzers, ambtenaren, verpleegsters, sociale werkers en werksters, leden en vooral leidinggevende figuren uit de jeugdbewegingen, ook de religieuze, mensen uit het kerkelijk werk, mensen uit de socialistische beweging en uit de vakverenigingen, studenten, enz., gehuwden en ongehuwden, dames en heren.

Wij hopen en verwachten dat mede door de mogelijkheid van de geldelijke tegemoetkoming in de kosten (deze zijn ƒ 6.50 per maand),, velen zich zullen aanmelden voor deze cursus.

stel het niet uit, maar meldt u aan bij de administratie of bij de directeur ds. A. van Biemen, van het Centrum voor Geestelijke en Sociale Scholing, Bentveldsweg 3, Bentveld. Mocht u geen prospectus ontvangen hebben, vraag er dan een aan. Hebt u keimissen en vrienr den die er belangstelling voor hebben wij rekenen erop dat u belangstelling wilt opwekken en aanwakkeren! geeft ons hun adressen. Wij zorgen voor de rest

Ds. A. yAN BIEMEN.

Briefwisseling

Aan P. R. te L. en G. M. te 'H.

U schrijft me, dat u onder de indruk bent van wat op de landelijke vergadering van de Prot. Chr. Werkgemeenschap terloops gezegd werd door de heer N. Stuïkes over Rom. 13 :1-8; „de overheid... zij draagt het zwaard niet tevergeefs”. En „nu kom ik er helemaal niet meer uit”, schrijft u. Inderdaad hebt u gelijk: we hadden mogen verwachten, dat krachtens zijn bedoeling deze werkgemeenschap de discussie en de inleidingen\ zou leiden in de richting van dit probleem. Wat dit betreft, liet men ons in de kou. Ik durf niet te beweren, dat ik eruit kom, maar ik kan u misschien enige elementen ter oplossing aan de hand doen. Vooreerst dit: er ligt een eigenaardige spanning tussen Christendom en Socialisme op dit terrein: als Christen heeft men te stellen, dat elk ook het wettig staatsgezag uit God is en dat 'wij daaraan hebben te gehoorzamen; en dat dan ook de overheid het recht heeft de weerspannigen te straffen. Dit houdt ons Paulus op de bewuste plaats voor. Het socialième is een revolutionnaire beweging, die zich verzet tegen de bestaande kapitalistische di'de en dus ook tegen het gezag, voor zover dit de strekking heeft de bestaande orde te handhaven.

In rustige tijden is deze spanning verborgen, omda‘ althans ons democratisch socialisme er naar streeft langs legale weg, dus met erkenning van wet en gezag, de bestaande orde te wijzigen. Ik behoef u echter maar te herinneren aan de „staatkundige” ongehoorzaamheid der eerste Christenen, of dichter bij, aan het Calvinistisch aandeel in de opstand tegen Spanje, om U te laten zien, dat een Christen zich niet in geweten verplicht hoeft te