is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1947, no 1, 21-09-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Winter-program, bijeenroept kan men de opvattingen van de leden leren kennen en een goede vrucht in onze aanstaande vergadering van het kader doen rijpen.

„Tijd en Taak”-actie. Ons 'bureel heeft de te bewerken adressen thans aan alle afdelingen doorgezonden. Het tweede extra nummer van „Tijd en Taak” is hiermede uitgegaan en het derde is verschenen als u deze regelen leest. Nu komt het er op aan, dat partijgenoot v. d. Kieft een opgepoetst gelaat krijgt, dat wil zeggen, dat hij de opmars van 2000 nieuwe abonnementen te zien krijgt. Anders kunnen wij niet meer op het Hekelveld komen. Laten onze leden, die terecht zo dikwerf roepen: wat kunnen wij nu doen? aan de arbeid trekken. Wint, leden van de Werkgemeenschap, nieuwe betalende lezers op „Tijd en Taak”, maakt de lezers t.z.t. lid van de Partij en breidt uw bruggenhoofd uit. Bestormt de atlantikwal van de antithese! Uit het verlies van ,De Nieuwe Nederlander” hale' men thans winst voor „Tijd en Taak”! De Secretaris van de Prot.-Ghr. Werkgeip- Baamseweg 36 te Den Dolder.

'Bentvdd-nieuivs

Weekend-conferentie „De kentering in het socialisme”. Het ledenweekend op 28 en 29 September is volgeboekt. Nieuwe deelnemers kunnen niet meer worden Ingeschreven.

Weekend-conferentie „Evangelie en communisme”. Voor de conferentie op 11 en 12 October zijn bijna alle plaatsen bezet. Indien men nog aan deze bijeenkomst wil deelnemen, dan haaste men zich ons het opgave-formulier te zenden. Bericht of men geplaatst is wordt dan nog toegezonden.

Weekend-conferentie voor ambtenaren op 18 en 19 Oct. Tijdens de vorige conferentie voor rijks-, gemeenteen andere overheids-ambtenaren rees de .wens meer van dergelijke bijeenkomsten voor ambtenaren te organiseren. Aan deze wens wordt hierbij voldaan.

In alle lagen der ambtelijke wereld leven ideeën en wensen omtrent mogelijke veranderin'g en verbetering van de ambtelijke arbeidssfeer en arbeidspractijk. De industrie is hier verre voor. De betekenis van de team-spirit in en voor het productieproces en niet minder voor de arbeidssfeer kan reeds nu enigszins bekeken worden en dat op grond van vele en veelzijdige ervaringen in Amerika en Engeland.

Maar wat betekenen deze ervaringen voor de ambtelijke dienst? Is het in de ambtelijke dienst mogelijk een team-spirit te bereiken: verbeteren daardoor de arbeidssfeer en de arbeidspractijk? Hier en daar is men in het ambtelijke apparaat reeds met dergelijke team-spirit-bevorderend werk begonnen. Welke ervaringen heeft men daarbij opgedaan?

Toch is dit slechts één zijde van de zaak. De andere is „de mens” in de ambtenaar. Die mens heeft recht op en voor zijn arbeid dringend behoefte aan een grondige geestelijke, maatschappelijke en culturele scholing. Deze weekend-conferentie hoopt aan deze veelal

nog vrij vage wensen en ideeën enige vorm te geven, althans mogelijkheden te wijzen.

Programma: Opening door de cursusleider Zaterdag 17 uur De ambtelijke dienst als arbeidsgemeenschap (betekenis en belemmeringen van de teamspirit voor de ambtelijke dienst) Zaterdag 20 uur Ochtendwijding Zondag 10 uur Kadervorming onder ambtenaren (resultaten van de practijk) Zöndag 10.30 uur

De geestelijke, maatscpappelijke en culturele vorming van de ambtenaar Zondag 16 uur Leider: mr dr Jan F. de Jongh. Cursusprijs naar draagkracht ƒ 4.—, ƒ 5.— of ƒ 6.—. Echtparen ƒ B.—, ƒ 9. of ƒ 10.—. Opgaven aan de administratie van de A. O. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

De stijl van ons gezinsleven, 25/en 26 Oct, Een goed gezinsleven is van de grootste betekenis voor de samenleving, niet minder voor de gehele vórming van de opgroeiende 'mens. Hoe komen we tot een goed gezinsleven? dat is de grote vraag. Welnu, deze weekend-conferentie voor verloofden en gehuwden wil de moeilijkheden duidelijk aanwijzen en trachten, er een oplossing voor te vinden. Leider: ds A. van Biemen. Programma: Opening door de cursusleider Zaterdag 17 uur De stijl van het gezinsleven Zaterdag 20 uur door mevr. A. W. Berkelbach v. d. Sprenkel-v.’t Hoff Ochtendwijding Zondag 10 uur Religie en' gezin, door J. D. Rutgers-v. d. Loeff Zondag 10.30 uur Bouwen met en aan elkander, door K. Toornstra Zondag 16 uur Cursusprijs naar draagkracht ƒ 4.—, ƒ 5.— of ƒ 6.—. Echtparen ƒ 8.—, ƒ 9. of ƒ 10.—. Opgaven aan de admmistratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

Cursus voor huisvrouwen, 27—31 Oct, In samenwerking met de reünieleden van voormalige I. K. 8.-verblijven te Den Haag organiseren wij van 27—31 Oct. een korte weekcursus voor huisvrouwen. De bedoeling van deze cursus is om, voor de winter goed en wel inzet, geestelijke en hchamelijke energie op te doen.

Leiding: mevr. E. J. Wilzen-Bruins, Meppel. Programma: De mens en zijn spel Maandagavond De vrouw en de politiek Dinsdagmorgen Opvoedingsmoeilijkheden Dinsdagavond Gezin en Arbeid' Woensdagmorgen De stijl van het huis en de sfeer in het gezin Woensdagmorgen De vrouw en de nieuwe tijd Donderdagmorgen Muziekavond Donderdagavond Aankomst' Maandagmiddag, vertrek Vrijdagochtend Cursusprijs naar draagkracht ƒ 10.— of ƒ 12.—. Opgaven aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

DE VERENIGING NEDERLAND-INDONESIË organiseert op Zaterdag 4 en Zondag 5 Oct. een WEiKEND-CONFERENTIE in de Internationale School voor wystoegeerte *e Am.ersioort (Leusden). Inleiders: Mr; Th. A. Fruin: De worsteling om een nieuwe veihoudlng -tussen Nederland en Indonesië; Prof. Dr. H. Kraemer: De 20ste Juli in de Aziatische werkelijkheid. Prof. mr. W. F. Wertheim: Bldhtlijnen voor een Indonesisch beleid.

Ruime gelegenheid tot discussie en onderling contact In rustige omgeving. Max. 75 logerende deelnemers, inschrijving in volgorde van opgave. Totale kosten (logies, maaltijden, enz.l ƒ 7.50 per persoon. Opgaven richten aan; Keizersgracht 462, Amsterdam-Centrum.

Boekbespreking

Sociologisch bulletin, no. 1 dr. J. P. Kruyt, R. Katholieken en Protestanten in Nederland', dr. W. Banning. Literatuur over Sowjet-Rusland. Uitgave van het sociologisch instituut van de stichting ~Kerk en wereld”. Uitgever: Boekencentrum, Den Haag 1947. Het bulletin verschijnt ■viermaal per jaar. Abonnementsprijs ƒ3.90, losse nrs. ƒ2.25.

De eerste studie behandelt een thema, waarover in ons land naar mijn indruk ontzettend veel het woord moet er uit: gedaasd wordt. „Verroomsing van Nederland” noemt dr. Kruyt zijn eerste paragraaf. Men moet voortaan over deze zaak nu niet meer praten zonder de statistische gegevens en de resultaten der enquêtes van dit bulletin aandachtig bestudeerd te hebben. Nu niet meer argumenteren uit toevallige beperkte- ervaringen, maar de cijfers bekijken en eerste eens aandachtig het commentaar betuderen, dat Kruyt ze meegaf. Dit commentaar is voorzichtig, m.i. toch nog niet voorzichtig genoeg (b.v. blz. 21 einde der eerste alinea). Prof. Banning oriënteert in ditzelfde bulletin omtrent boeken, die over Sowjet-Rusland gaan. Nuttig werk, waar ieder belangstellende van kan profiteren, al was het maar om zijn oordeel aan dat van Banning te confronteren. Jammer, dat het nu al weer verouderd is, maar dat is te verhelpen, als de schrijver ons de dienst wil bewijzen van tijd tot tijd een vervolg te schrijven. J. G. B.

Margaretha Vervxy, De Smidse, 122 blz., met twee foto’s van de schrijfster, uitgave Santpoort. ƒ 4.90, geb. ƒ 5.90. Een oude vrouw schrijft haar levensgeschiedenis. Zij vertelt van haar jeugd in een groot, somber

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons de mededeling, dat op Woensdag ; 1 October a.s. in het gebouw „Waakt en Bidt” aan Laat te Alkmaar, de heer D. A. V. d. Plas de vraag zal behandelen „Kan een Christen lid zijn van de P. v. d. A. ?

A’d'ams herenhuis, van gezinsgewoonten en stads- ' gebruiken. Een meisje, dat zich zou ontwikkelen tot een vróuw van grote invloed op ontelbare vrouwen. Hoe dikwijls heb ik als kind en jongmeisje haar naam met eerbied horen noemen., omdat zij pen eigen weg durfde gaan in een tijd dat dit voor een vrouw nog moeilijk en ongewoon was.

„Handwerken met naald en draad en ’t spelen met kleuren zat mij al jong in ’t bloed”. Wat is ze blij als ze zelf een handwerkzaak kan beginnen. Ze koopt en verkoopt en voelt zich vrij. Maar ze ontmoet Berlage (in de tijd dat hij de Beurs bouwt) en hij schudt haar wakker: „jij moest ]e schamen, altijd nog zoveel prullen de wereld in te eenden”. Ze vertelt over teken- en ontwerples, die ze nemen gaat, over het eerste eigengemaakte werk, over de vergrote eigen zaak Nw. Spiegelstr. 64—66, 15 Sept. 1902 heropend onder de naam: „Margaretha Verwey, Hollands Kunstnaaldwerk”, met eigen atelier. Zij was toen 35 jaar_ oud. De zaak breidde zich snel uit. Er waren weldra een 25-tal werksters. Aardig beschrijft zij het leven in haar zaak; „We waren als één grote familie”, ’t Werk werd gedaan met liefde en toewijding”.

Dan breekt de oorlog uit, in 1914. Het geeft haar een grote schok. Haar zaak kan haar niet meer ten volle bevredigen. Zij kómt in contact met de kunstenaar Karei Schmidt in Blaricum en leeft mee met de oprichting van het Genootschap De Smeden. Als Schmidt jong sterft, wordt zij de steun van diens weduwe en zijn jonge kinderen. Haar zaak verloopt, maar zij vindt dat niet erg. Het gezinsleven eist haar ,op. Zij komt in nauwe relatie met de in ons land opgerichte Christengemeenschap. Ouder wordend waardeert ze de rust om haar heen. Zij gunt zich nieer tijd tot lezen, x)k van het werk van haar broer, de dichter Albert Verwey. Na haar jongémeisjestijd vervreemdt zij van hem, maar nu, na zijn dood, voelt ze zich nauw met hem verbonden. Zo vertelt deze bijna 80,-jarige vrouw ons eenvoudigweg van haar leven. Zij ging niet de gewone paden, zij verwierp vele kansen om geld te verdienen. Zij zocht de schoonheid en verloor daarbij het in haar kinderjaren gewekt, godsdienstig besef. Zij bleef zoeken en zij bleef vertrouwen tot zij het terugvond. Een boek, belangrijk als tijdsdocument, maar het is meer, naar ik hoop u duidelijk gemaakt te hebben. Van harte aanbevolen. R. B. R.

Het gedenkboek Robert Baelde, aangeprezen onder deze titel in ons blad van 6 Sept. j.L, kost niet ƒ2.—, maar /3.75, Onze verontschuldigingen aan de uitgevers: N.V. v. Loghum Slaterus, Arnhem. ■>

GROTE. ZONNIGE KAMER gest. en ged. gemeub., met alle comfort (w. en k. water centr. verw., tel.) te huur Apollolaan v. 1 Oct. af, met middagmaal ƒ 125 per maand. Desgew. keukengebr. Gaarne referenties Br. onder no. A 5101, bur. v. d. bl.

Gevraagd door dame allee'' b.b.1i.1i., één of twee gestoffeerde kamers in rustig gezin, liefst bij dais] alleen. Met stookgelegenhe' en warme maaltijd. Brleve' pnder A 5102 bur. v. d bla<’ Voar Goud en Zilver jVan DijK I Steenweg 39 – Utreclil

Hierlangs afknipP^

Abonneert U thans op Tijd en Taak. Weekblad het Protestants-Christelijk Werkverband in “ Partij van de Arbeid. Abonnementsprijs f 2.30 V kwartaal. I Naam: :. Adres: Woonplaats: ....'. verzoekt een kwartaalabonnement op Tijd en & f 2.30 per kwartaal. (Dit formulier zenden aan de Administratie, Hekelveld Amsterdam-C.

KV. OE ARBEIDERSPERS '