is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1947, no 12, 13-12-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. dr P. J. Bouman c.a. Economiscli-hislorische opstellem geschreven voor, prof. dr Z. W. Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarsjubileum. Uitg. H. J. Paris, Amsterdam. 207 blz. geb. ƒ 8.50.

De onderwerpen in deze bundel zijn wel zeer uiteenlopend: prof. Niermeyer behandelt: Landbouw en handel in Friesland in de 13e eeuw; dr Jansma vertelt, hoe Dordrecht geus werd; dr Van Ravesteyn verzamelt karakteristiek en boeiend niateriaal uit Cats, Bredero en anderen over de geestesgesteldheid van de Nederlandse kooplieden uit onze gouden eeuw, dr. Wiskerke beschrijft de droogmaking van de Zuidplas in Schieland, de heer Renooy laat de werking van de Nederlandse Handel-Maatschappij en het emissiebedrijf zien; er staan nog een paar studies meer in. Men heeft ze verzameld om een geliefd en inspirerend ter te huldigen al zal zulk een boek nooit „populair” worden, het 'is een waardevol wetenschappelijk getuigenis, dat leermeester en leerlingen alle eer aandoet. Het stuk van prof. Bonman over' Socialisme In Nederland 1878-—1946 is het meest actueel; het heeft het grote voordeel geschrevente zijn door een geïnteresseerd objectief waarnemer, het nadeel dat de geschiedenis niet zelf is doorleefd. De hoofdstrekking van het verhaal lijkt mij juist, n.l. dat het Nederlandse socialisme der S.D.A.P. zich afwendde van de Duitse Marxistische dogmatiek naar idealen, die aan het Engelse Labour-socialisme herinneren. W. B.

Woodhrookersconferenlte te Noordlaren

Noordlaren, een Drents dorp in Groningen. Zaterdag 1 November.

Als om half acht ds. Munter van Groningen zijn inleiding aanvangt, voraien de aanwezigen oude en jonge mensen een grote groep vrienden, Ds Munter zet uiteen hoe schier overal in West* Europa de socialisten worden teruggedreven. Ook in ons eigen land bestaat de mogelijkhéid van terugdringing van het socialisme. Met zekerheid is slechts te zeggen, dat de K.'V.P. een onbetrouwbare bondgenoot is. Ds Munter zet dan uiteen, dat het moderne socialisme geen arbeiders-socialisme meer kan zijn. De Marxistische voorspellingen zijn niet uitgekomen, het kapitalisme is gewijzigd en de maatschappelijke ontwikkeling is eveneens anders dan men verwacht had. De funderingen van het nieuwe socialisme moeten zijn deze twee peilers; de erkenning van menselijke waardigheid en de gerechtigheid. Helaas zijn de geestelijke voorwaarden voor een dergelijk democratisch socialisme zwak. Daarom is het dan OQk nodig de binding van allen die de verantwoordelijkheid voor feestelijke vrijheid en gerechtigheid wèl kennen. Het moderne democratisch socialisme van de P.v.d.A. is ook op deze twee peilers gefundeerd; veilig is het in een Evangelische en godsdienstig Humanistische overtuiging.

De volgeiyie morgen gaat ds. Van Biemen, de directeur van „Bentveld”, vóór in de morgenwijding en spreekt naar aanleiding van Matbheus 22. Deze korte dienst is een prachtige inleiding tot de voordracht, die ds. Biemen vervolgens houdt over „Evangelie en Socialisme”. Het Christendom is niet meer dan een poging van de mensen, die van het Evangehe gehoord hebben, om deze dooide mensen aan scherven gegooide wereld een nieuwe, betere vorm te geven. De strijd voor het socialisme vindt hierin zijn oorsprong. Niet dus uitsluitend een strijd voor het materieele, maar voor de ■waarheid, de waardigheid en de vrijheid van de mens. Hierin heeft de Kerk gefaald.

Zonder Evangelie kunnen wij evenwel slechts aan een slechte wereld bouwen.

De Kerk moet het weten: „het geloof zonder de werking is dood” en „Als gij zegt, dat God Liefde is en gij hebt uwen broeder niet lief, dan zijt gij een leugenaanj’. Ze heeft van haar grote taa'k nog piet z» veel terechtgebracht; ze zal modem moeten gaan spreken, duidelijk, en ze zal iets moeten doen, ook duidelijk en daardoor de harten van de mensen openbreken voor het Evangelie.

Als om drie uur de laatste lezing door de Groningse wethouder H. RoeUsema aanvangt, zijn we vol verwachting naar diens uiteenzettingen over „onze dagelijkse strijd”. Kalm en helder zet deze uiteen hoe speciaal de religieus-soclalisten de zware en dubbele taak hebben om : 1. de geestelijke bruggen naar andere groeperingen te slaan, en 2. de verdere doorbraak te bevechten. Hij zet de politieke situatie in Europa en Nederland uiteen en stelt daarbij de laksheid van de massa aan de kaak. Logisch ontwikkelt hij 'het standpunt van de Partij van de Arbeid, die.de enige verantwoorde weg naar een goede toekomst voor heel het volk m Nederland en daarbuiten aanwijst.

Dan is het afgelopen. Vol zijn we allemaal van het vele goede, dat we gehoord hebben. H. R.

; : ; t>c bcr rot. l4^«v/<^cmcev»sc^^|?

Van het secretariaat:

De brochure: „Kan een Christen lid zijn van de P.v.d,Arbeid?”, (prijs ƒ0.25) is aan alle afdelingen en particulieren, die bestellingen deden, verzonden. Wanneer deze uitgave wil slagen, moeten onze afdelingen zich er voor spannen. Zij moet spoedig uitverkocht zijn. En dat kan! De brochure prof. dr Ph. Kohnstamm is eveneens verkrijgbaar. Ook hier zijn alle bestellingen uitgevoerd. De prijs is ƒ 0.30.

’s-Gravenhage aan het woord.

De afdeling ’s-Gravenhage schrijft ons: „De bijeenkomst op 30 October, met de lezing: „Wat leert de Bijbel over bezit en eigendom?” mag zeker geslaagd héten. Uit de serieuze nabespreking bleek wel, met hoeveel aandacht prof. Schendstoks inleiding was gevolgd, We hopen daarom, dat de belangstelling voor de volgende vergadering, maar mr G. P. V. Walsum zal spreken, niet minder groot zal zijn. Het H.B. van de P.C.W. zag graag, dat de afdelingen enkele onderwerpen behandelen, waaronder; Zondagsheiliging. Waar de mening van de P.C.W. in dezen ook vaak gevraagd wordt, leek het ons goed deze kwestie in een ledenvergadering te bespreken. Daarom zal de voorzitter van de P.C.W. de zaak inleidén; wij verwachten, dat daarna verschillende meningen ook van de partijleden buiten de werkgemeenschap, naar voren zullen komen. Een bestuurslid van de Fed. Den Haag van de P.v.d.A. zal de motieven uiteen zetten, die leiden tot het beleggen van bijeenkomsten op Zondagochtend.

In grote trekken is het werkprogram voor deze winter als volgt opgezet:

Als Prot. Chr. leden van de P.v.d.A. zullen wij ons meer moeten bezinnen óp de sociale vraagstukken, gezien van onze eigen levensovertuiging uit; neemt dus actief aan het afdelingsleven deel.

Wij hebben gemeend, meer ruimte te moeten geven, om deze vraagstukken in kleine kring te bespreken, daarom stellen we voor niet meer elke maand maar om de zes weken een algemene P.C.W.-vergadering te beleggen. Tussentijds kunnen dan de* kernen bijeenkomen.

In de afd. 6,'7 en 12 en afd. Spoorwijk (5 en 9) werken deze kernen met succes. Dat moet toch voor de andere afdelingen ook mogelijk zijn.

Als onderwerpen voor grotere vergaderingen hebben wij nog: „Het behoud van de vrede”; „Structuur der hedendaagse 'maatschappij”; en „Onderwijs” met eventuele inleiders voor de beide eerste lezingen: G. J. Voogd en dr A. A. V. Rhijn. Graag Zouden wij uw mening hierover horen.

6 Februari 1948: Fropaganda-avond met als eerste spreker: prof. G. E. v. d. Leeuw: „Waarom als Christen lid van de P.v.d.A.?” Als tweede spreker wordt een der Haagse predikanten gevraagd. Muzikale medewerking is toegezegd. Met de federatie wordt nog het een en ander besproken, maar 12 December staat alles voor elkaar en dan rekenen we op uw aller medewerking inzake kaartverkoop e.d. Deze avond moet slagen, zeker met het oog op de a.s. Kamerverkiezingen. De nieuwe brochure van het H.B. is a ƒ 0.25 te verkrijgen bij H. M. Franssen, 'Valkenboskade 614 en aan het secretariaat.

Let u even op: 12 December spreekt mr. G. F. V. Walsum over: „De Zondag”, in een der kamers van de Remonstrantse kerk. Jan Hendrikstraat 95, aanvang 8 uur.”

Middelburg doet ook haar best.

De afdeling Middelburg meldt ons:

Wegens ziekte van ds Waardenburg sprak ds Breukelman van Ritthem in een goed bezochte bijeenkomst over „Kerk en Over-

heid”, aan de hand van Barths „Christengemeente en Burgergemeente”, waarop een interessante bespreking volgde en waarbij de conceptie van Van Ruler, de noodzaak van actuele politiek, enz. aan de orde kwamen. De secretaris A. 'P. Stufkens deed mededeling van de door de afdeling bezochte congressen over het Indonesische vraagstuk, alsmede van de kaderbijeenkomst, terwijl jhr mr Schorer, die de leiding had o.m. sprak over „Tijd en Taak”.

Gewest Friesland.

Men kan lang spreken over de vraag of onze werkgemeenschap gewesten en gewestelijke vergaderingen nodig heeft, doch dit praten wordt doorbroken door de feiten en een feit is, dat het gewest Friesland bestaat en actie voert. Men deelt ons althans uit het Friese gewest mede, dat:

Het gewest Friesland van de Pr. Chr. W.G. Zaterdagmiddag j.l. in najaarsvergadering bijeen in het gebouw „Irene” te Leeuwarden, onder leiding van de heer H. Posthuma bijeenkwam. In zijn openingswoord heette hij in het bijzonder p.g. R. v. d. Brug als vertegenwoordiger van het H.B. van onze werkgemeenschap welkom.

Ds D. Bakker van Huizum sprak hierna over het 'onderwerp „Ons beginsel”. Op duidelijke wijze toonde spreker aan, dat het Evangelie de toetssteen moet zijn van onze houding t.a.v. de maatschappelijke vraagstukken. Als positieve beginselen, welke zijn af te leiden uit het Evangelie, noemde spreker: eerbied voor de menselijke persoonlijkheid, geestelijke vrijheid, dienst aan de gemeenschap en sociale gerechtigheid.

Fel critiseerde spreker vervolgens het kapitalistisch systeem, het z.g. vrije spel der maatschappelijke krachten, waarbij de normen van het Evangelie met de voeten worden getreden, doch evenzeer hebben wij ook de totalitaire systemen als fascisme en communisme af te wijzen, want een staat mag nimmer gaan in totalitaire lijn, doch hij behoort dienaar der gerechtigheid te zijn.

Op deze rede volgde een leerrijke discussie. Nadat nog uitvoerig de te voeren actie in de provincie werd besproken, waarbij bleek dat uit vele plaatsen aanvragen tot het houden van vergaderingen waren ingekomen, welke alle ter afdoening in handen van het bestuur werden gesteld, sloot ds Bakker deze vergadering.

Laten de andefe afdelingen iets van zich laten horen en enige activiteit ontwikkelen, zeker met het oog op de komende verkiezingen. Het is verkeerd om tot April door te slapen en dan precies op 1 April 1948 wakker' te worden. 'De naderende verkiezingen roepen om strijders en het in het land van de antithese gevormde bruggenhoofd dient te worden uitgebreid.

DE SECRETARIS.

Baarnseweg 36 te Den Dolder. Telefoon 3114 (K3402).

Heer zoekt ZIT-SLAAPKAMER met vegetarische maaltijden van Maandagmiddag tot Vrijdagmiddag. Liefst omgeving Velperplein te Arnhem. Brieven met prijsopgave onder nummer A 5315 bureau van dit blad.

II n ■ ■ Vuil UIJIV STEENWEG 39 – UTRECHT

MV. 01 AROEIOeOSKRS • AMITCMAJ