is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 14, 03-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hoe voortreffelijk is vertaald! dubbel waard was. Twee grote figuren uit de wereldlitteratuur worden vesgeleken en in hen ziet de schrijver de verpersoonlijking van de roekeloze idealist en van de egocentrische cynicus. Hij omspeelt deze tegenstelling met prachtige bespiegelingen, die hij op virtuoze wijze illustreert aan zijn voorbeelden. Er schuilt een schat van milde mensenkennis in dit boekje van een schrijver, die wel weet, dat de Ham-' lets verreweg in de meerderheid waren in zijn tijd. Alleen in zijn tijd? J. G. B.

Dr W. Sikken. Vaderschap. Een openhartig woord voor alle vaders en die het hopen te worden. In geleid door prof. dr G. van der Leeuw. Van Gorcum' en Conip. (G. A. Hak en H. J. Prakke) Assen. 1947. Prijs ƒ0.75 ing., geb. ƒ1.25.

Er bestaan in de ifjpdagogische Uteratuur geen geschriften over het vaderschap; dit is het eerste, dat mij in handen komt. Een van diep en edel gehalte. Uitgaande van het woord van Paulus in de Brief aan de Efeziërs, 3de hoofdstuk, 15de vers: „deswege buig ik mijn knieën voor den Vader, van wien alle vaderschap in de hemelen' en op aarde wordt afgeleid; en ik bid. dat Hij ” ontwikkelt dr Sikken ons zijn opvatting over het vaderschap, dat hij deswege grondt op de verhouding tussen God en mer.s. Gods Vaderbeeld zij ons vaderbeeld. Zo wordt aan de verhouding van de vader tot het kind een hoogste opgave, een opperst voorbeeld gegeven. Gods Vaderschap betekent volmaakt begrip, volmaakte liefde, vergeving, lankmoedigheid. Naar dit hoogstdenkbare beginsel iricijite zich de vaderlijke leiding.

Dit is geen werkje om verder te bespreken of om uit te citeren. Men kope het als een geschenk bij een hhwelijk of een- aanstaand vaderschap.

Dr A. Trouw. Het Onaantastbare. Overpeinzingen voor morgen- en avondwijding. Tweede, verm. druk. Van Gorcum en Comp N.V. (G. A. Hak en H. J. Prakke) Assen. 1947. Prijs ing. ƒ5.90, geb. ƒ6.90.

Een groot aantal van milde wijsheid vervulde gedachten zijn hier, in woorden gekristalliseerd, bijeengebracht. Elk ongeveer een bladzijde beslaand er daardoor uitermate geschikt om voor te lezen als huisgenoten bijeen zijn, of om zich persoonlijk 'in de stilte in te verdiepen bij het begin van de dag of de nacht, of om als uitganspunt te dienen bij een wijdi,-;gsstond. De schrijver heeft reeds zoveel bekendheid' verworven door zijn radiopraatjes, dat we met een warme aanbeveling, dit boek aan te schallen, kunnen volstaan. J. T.

Mlgil Balchin. „Mijn eigen rechter”, vert. W. Ploegman. V. Ditmar, Amsterdam-Antwerpen.

Dit boek, een roman uit het leven van- een #ychiater, geeft allerminst wat het belooft. Het is noch interessant noch „ademberovend spannend”, Het is alleen maar een eindeloze dialoog van een met afgestudeeide met allenei patiënten, van. wie één hem pikante situaties dreigt te leiden. Het is vermoeiend-vervelend, al .die gevallen te volgen van in de grond niet-interessante mensen. ' 'v

Dit boek heeft mij er eens te meer van overtuigd, dat er voor' de geestelijke zielszorg mits rekening houdend met de verworvenhedefl van de moderne zielkunde een grote plaats over blijft. Zo zij niet in de grond der zaak da grootste plaats mag opeisen.

Het Nederlandse Bijbelgenootschap tijdens en na de oorlog 1940—194?. Herengracht 366, A’dam-C.

Een onopgesmukt verhaal van taaiheid, geloofstrouw, ovei winning en zoeken naar nieuwe banen, zowel hier als in Indonesië.

Zulk een relaas geeft beter, dan welk betoog ook weer, wat wij in het N.B.G. bezitten, n.l. een centrum, waar de ganse christenheid van alle —maar dan ook alle schakeringen elkander ontmoeten, waar zij alleen maar de Bijbel in het middelpunt van alle aandacht hebben. Wij lezen van het wonderlijke onbegrip der Duitsers voor deze arbeid, van alle omvattende maar zeer stille arbeid onder gevangenen, van de geestelijke woisteling om de goede vertaling en van een zakelijk, nochtans uiterst onbaatzuchtig opgezet grootbedrijf.

Niemand schrome, ter kennismaking, zulk eenjaarveiElag aan te vragen.

H. J. V. d. Broek „Hier Badio-Oranje, vijf jaren radio in oorlogstijd”. „Vrij Nederland” 2 j. (194?) 343 blz. ƒ7.50. «

Moegelezen van alle oorlogsmemoires, grijpt men gretig naar dit boek. Terecht Want nu lezen wij van een man, wiens' stem wij vier jaren lang dagelijks hoorden, hoe het daar toeging achter die zo vertrouwde microfoon in Londen. Wij volgen de oorlog ruit van de studio, die op de buitenwerela uitzicht geeft. Het boek wekt de indruk met een eerlijke pen geschreven te zijn. Geen heldendom, maar stoere toewijding aan ons volk. En 't gaat tevens over de radio, dat geheimzinnige, veelomstreden instrument. Over de huidige situatie

zegt het terecht niets. Maar hier en daar glanst iets door van waarop wij na de oorlog gehoopt hadden, en niet verkregen

Als boeiend verslag, als onthulling van de dingen, die wij ons wel eens verwonderd afvroegen, als kennismaking met' de mannen, wier namen toen niet genoemd mochten worden, is dit boek belangwekkend. L. H. R.

2e Woodbrookers-conferentie op 13 en 14 December 1947 te TSlpordlaren

Op de „Hondsrug” verzamelden zich Zaterdag 13 Dec. ca 50 deelnemers (waarbij veel jongeren) voor de confetentie over het „Hedecdaagsch Socialisme”. Over de „Orthodox-Protestant en het Socialisme” zou spreken ds J. Uitman, over „De Buitenkerkelijke en het Soc.” J. Tuin, en over „De Christen-Humanist en het Soc.”*ds J. Goorhuis. Ds U. wees in zijn eerste gedeelte erop, dat de orthodoxe bevolkingsgroep een overgang naar het socialisme! veelal neg alleen wil accepteren, als men dit zou doen met het neven-motief van evangelisatie. Dit argument wees ds U. zéér beslist af. Evenmin als men naar een bakker gaat met de verkapte opzet om te evangeliseren, maar om er brood te kopen, evenmin gaat men om nevenmotieven in een socialistische partij. De broodvraag der arbeiders is een vraag naar gerechtigheid. De bezinning op de Bijbel geeft ons de rechte wijze aan, waarop wij hebben samen te leven.

De inleider wees op de ontwakende bezinning in zijn groep in de jaren 1920—1940 en 1940—1945, en cp de concretisering hiervan in 1946 door de toetreding van een nog vrij kleine, doch zeer bewuste groep tot. de P.v.d.A. ■

Als Bijbels voorbeeld van de Gerechtigheids-eis wijst U. op het Bste Gebod (Gij zult niet stelen). Bit betekent niet de onvervreemdbaarheid van het bezit en de bescherming van de bezitter, zoals veelal wordt gedacht; het keert zich juist tegen de bezitter, want het gaat om de vraag: Wat komt de naaste minder-bedeelde toe.

In zijn 2e gedeelte wees U. op de solidariteits-eis. Christus leert ons, met de naaste in nood, als broe'tler te staan; niet op grond van zijn menselijke waardigheid, maar op grond van de Barmhartigheid Gods, die met de verloren mens solidair is geworden in Jezus Christus (Christus is onze broeder geworden).

Tuin weer erop in zijn inleiding, dat de socialistische beweging aanvankelijk vooral de niet-kerkelijke arbeiders had gepakt. Deze waren niet antigodsd'ienstig, maar onverschillig. 2 Heilsboodschappen werden hun gebeden: een materiële, en een geestelijke. Hun concrete nood was zo groot, dat ze de Iste kozen. Er moet een bestaans-min. zijn, voordat geestelijk leven kan groeien. Dit werd bereikt en toen leerde men het socialisme te zien in zijn betrekkelijkheid. Men voelde zich geroepen „het goede” in zichzelf en in anderen op te wekken; hieraan kon men voldoen in de strijd voor het Dem. Soc.

De communistische arbeiders waren en zijn eensdeels de minder geestelijk-cntwikkelden, die nog te sterk alleen bij het materiële leven; anderdeels zijn socialisten, die nog wat huiverig staan t.o. de nieuwe toevloed in de P.v.d.A., en hun oude sfeer missen.

De buiten-kerkelijke niet-arbeiders zochten veelal het socialisme niet uit individualistische neiging, én uit stands-overwegingen.

Ds Goorhuis betoogde in een voortreffelijk referaat de groei van de Humanist naar de Christen-Humanist. Hij schetste het Rationalistisch en Romantisch Humanisme (Jeugdbeweging) en daar tegenover het Universele Humanisme, dat dlle geestelijke vermogens tot een gaaf geheel wil vormen. De rede blijft belangrijk, maar het leven richt zich naar een zedelijk ideaal; het erkent de grote waarde van het Godsbesef.

De Christen-Humanist voelf zich in Christus door God aangesproken, erkent dat een mysterie aan het leven ten grondslag ligt en dat dit-in Christus geopenbaard wordt, fevehals de Humanist onderwerpt hij zich aan de zedenwet (dat, wat je zelt wilt, óók voor een ander doen) doch tracht dit niet, met heel zijn willen, te verwerkelijken zoals de Humanist, doch erkent zijn onmacht dit zelf tr, kunnen en belesft dit als schuld; In deze gebrokenheid komt de vernieuwing als een genadegave, en wordt het doen van het goede geen „willen” maar een „mogen”.

Alle Humanisten tezamen'Strijden voor een schappij waarin de menselijke waardigheid niet wordt geschonden, al is het met een verschillendi achtergrond. Zij streven naar het scheppen van een andere gezindheid. |

I ' Met een kracht'g appèl op dlle groepen soc. om met elkaar mee te leven, in eikaars achtergrond belang te stellen en van elkaar te willen leren werd deze voortreffelijk geslaagde conferentie, met zulke openhartige discussies, gesloten, met de verwachting, dat de volgende niet te lang op zich zal laten wachten.

cy. w.

Afdeling Apeldoorn. De afdeling Apeldoorn van de P.C.W.G. heeft het vraagstuk van het onderwijs aan de orde gesteld en 'liet door p.g. J. G. Kessler, hoofd van een Openbare School, het onderwerp: „De Bijbel op de Openbare School” behandelen. Het was een zeer leerrijke avond met een geanimeerde discussie. Het zij andere afdelingen aanbevolen.

Afdeling Rotterdam

Afdeling Rotterdam spreekt over haar kinderziekten, doch ziek of niet, zij bestelde 50 exemplaren der brochure Mr Van Walsum en zal deze aan de man brengen. Een goed karwei voor een „zieke”. De atdeling heeft haar bestuur gereorganiseerd en thans als volgt samengesteld: P. J. de Rooy, Randweg 124 te Rotterdam-Zuid, voorzitter; A. A. Kleywegt, Van Vlooswijkstraat 9a, R'dam-Ctr., secretaris; H. van der Linde, Nieuwenhoornstraat 83, R’dam-Z., penningmeseter. en H. de Ruiter, P. van Harmelen, A. de Jong, leden.

Het programma, voor de komende winter zal nader worden aangekondigd.

Verandering van adres

Mr. J. P. Hogerzeil woont thans Deventerstraatweg 95 te Zwolle. Onze leden willen deze verandering van adres wel in de lijst van sprekers aanbrengen.

Verkoop van geschriften.

Als de verkoop van onze uitgaven slaagt, zullen wij een reeks geschriften 'doen verschijnen. De klacht over het gebrek aan lectuur zal derhalve verstommen als de afdelingen, behalve klagen, ook verkopen kunnen. Welke afdelingen hebben nog geen geschriften besteld? Baarnseweg 33, te Den Dolder. (Tel. K3402 3114). De Secretaris.

Onderlinge Maatschappij NEERLANDIA Tel. 551L31, * Scheveningen, Corn. Jolstraat 1, Haringkade 163. BRAKD-, IHBRAAK-e BEDRIJFSen STORMVERZEKERINC Combinatie-polissen

Van Dijk VOOR GOUD •• EN ZILVER STEENWEG 39 UTRECHT

ADVERTEERT IN TIJD EN TAAK

’UIEiE ZOIKi EllCIJ, een zorg, waaraan ü i gaarne zo goed mogelijk wilt voldoen] Dan sluit U ook een studie* of uilzetver» zekering bij „De Centrale , de maatschappij die belangrijke financiële steun verleende op sociaal gebied, ■ o.a. aan ontwikkelingswerk. _ I en Depo"‘“ A » -28 Den Ha^ 1 p-.-.n.traat T» — f<7y

M¥. N AUliOCIISKM • AUmUMM