is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 18, 31-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i>e trot. P^^erl^^cy^ee>^scl^X|^

Algemene Vergadering te Utrecht.

De Algemene Vergadering, oorspronkelijk uitgeschreven tegen Zaterdag 14 Februari 1948 kan op deze middag niet doorgaan. De Partij kwam voor de noodzaak te staan de Partij-raad uit te schrijven tegen dezelfde dag en de P.C.W.G. bleef niets anders over dan haar vergadering te verzetten naar Zaterdag 21 Februari 1948. Ook deze vergadering wordt te Utrecht gehouden, echter niet in het N.V. Huis, doch thans in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats. Wij rekenen nochtans op aller medewerking en op aller komst. Deze omzetting zal voor U lastig zijn, zij is het voor ons in sterker mate.

Afdeling Groningen,

Dinsdag 24 Februari 1948 zal in ’t C.J.M.V.-gebouw aan de Spilsluizen, een openbare vergadering gehouden worden. Spreker is prof. Van der Leeuw en het zangkoortje 0.1. v. mevr. Smets verleent haar medewerking. Dat wU zeggen: alle Groningers trekken naar de Spilsluizen.

Afdeling ’s-Gravenhage.

Openbare vergadering op 6 Februari a.s. in het gebouw De Ruyterstraat 67, 8 uur n.m.; spreker: prof. dr G. van der' Leeuw, over het onderwerp: „Waarom als Christen lid van de Partij van de Arbeid?” Muzikale medewerking van Lyda Claus. Gelegenheid tot vragen stellen. Wij er niet in geslaagd een tweede spreker te vinden; dat prof. Banning zou spreken, zoals in „Tijd en Taak” staat, is helaas een voorbarig bericht geweest. Kaarten ad ƒ0.35: Ananasstr. 28; Cam. Obscurastraat 82; Daguerrestr. 27; Drogersdijk 34; Hulshorststr. 307; v. Lumeystr. IE; Tomatenstr. 189; Volksgebouw, Prinsengracht 73, kamer 12.

Vrienden, deze avond moét slagen, we doen een dringend beroep op Uw aller medewerking. 30 Janüari, 8 uur ‘s avonds, studiegroep bij mej. W. Jalink, Cabeliaustraat 3. Mej. Jalink bespreekt het eerste hoofdstuk van ir Dippels boek: „Kerk en wereld in de crisis”.

Wij wekken U graag tot deze bijeenkomst op en rekenen in. ieder geval op diegenen, die' al eerder

hiervoor belangstelling toonden.

7 Januari werd. de jaarvergadering gehouden met een geringer aantal aanwezigen, dan we gewoon zijn te zien bij de lezingen, hoewel de opkomst niet tegenviel. En dat was, meen ik, met de huishoudelijke vergadering zelf wordt doorgaans „saai” gènoemd ook het geval. De kleinere kamer, waar we in een grote kring zaten, gaf een gezellige sfeer.

Het financieel verslag lokte weinig discussie uit; wel gaf het aanleiding tot het betalen van achterstallige bijdragen (het gironummer van de penningmeesteresse is; 377338, t.n.v. mej. H. M. Scheffer, Goudenregenstraat 1191.

Het verslag van het wel en wee der P.C.W. meer „wee” dan „wel” heeft tot enige activiteit gewekt. Deze vergadering gaat vruchten Een kascommissie werd benoemd, bestaande uit mej. J. A. A. Ort en dr J. C. C. Rupp. De pg. H. v. Ekeren en J. Rietkerk werden in het bestuur gekozen.

Onze voorzitter, die gedureride de anderhalf jaar van het bestaan der P.C.W. de bijeenkomsten leidde, trad uit het bestum. De heer Geitz is een der oprichters van de Haagse afdeling geweest en het voorbereidend werk heeft hem heel wat tijd en arbeid gekost. Wij danken pg. Geitz van harte voor alles, wat hij voor de Werkgemeenschap heeft gedaan.

Spreekbeurten Secretaris.

Maandag 2 Februari 1948 spreekt J. H. S. te Boskoop en Vrijdag 6 Februari te Hattenft Vrijdag 20 Februari wordt te Ameide een debatvergadering gehouden tussen de heren R. Hagoort en J. H. Scheps. De antithese en de doorbraak zullen de punten van debat zijn.

Lectuur.

Alle orders, tot de laatste bestelling toe, zijn uitgevoerd. Welke afdeling bestelde nog niets? Wij wachten.

De secretaris van de P.C.W.G.

in de P.v.d.A.

Baamseweg 36, Den Dolder.

Kortehemmen-nieuws

Weekend 21 en 22 Februari. In ons huis te Kortehemmen wordt op 21 en 22 Februari a.s. een weekend gehouden, waar twee zeer actuele onderwerpen aan de' orde zullen komen. Ds D. Bakker zal spreken over: „Geloof in de toekomst” en ds C. J. Munter over: ,',Onze taak in deze tijd”.

Om de vrienden, die veraf wonen, het bijwonen gemakkelijker te maken, is nog eens dezelfde financiële regeling getroffen als voor het vorige weekend. De ' deelnemersprijs (reiskosten inbegrepen) is nl. weer gesteld op ƒ4.50 per persoon (echtparen ƒ8.—). We verwachten veel belangstelling. Aanmelding graag vóór 11 Februari a.s. bij: B. H. A. Peters, Ferd. Bolstraat 37, Leeuwarden. Weekend voor de jeugd 20 en 21 Maart. Op 20 en 21 Mlaart a.s. (en niet op 13 en 14 Maart, zoals in „Evangelie en Socialisme” is aangekondigd) willen we de uit het Noiji'den in Kortehemmen bij elkaar brengen. Wij hopen, dat ze zullen komen uit alle organisaties en ook zij, die hun plaats daar niet'in vonden. De heer P. Weidema zal spreken over: „Jeugd in nood”, ds Ê. Gast over: „Jeugd op weg”.

De deelnemersprijs voor dit weekend bedraagt (buiten de reiskosten) ƒ3.— per persoon. Aanmeldingen graag vóór 10 Maart a.s. aan bovenstaand adres.

WEEKEND TE KORTEHEMMEN.

Op 10 en l 4 Januari verenigden zich verschillende leden van de groepen Sneek, Groningen, Veendam en andere plaatsen, waar men het „Vraagstuk van de Arbeid” van Prof Dr W. Banning in studie heeft genomen. Dit weekend was bedoeld, samen enkele belangrijke punten nog eens te bespreken in de rustige omgeving van Kortehemmen. Na de broodmaaltijd op Zaterdagavond hield Ds Bakker een inleiding over de „Evangelische beginselen voor maatschappij en staat”. Ds Bakker betoogt in zijn zeer heldere uiteenzetting, dat de wereld, en het Godsrijk uit de aard der zaak steeds op gespannen voet staan. Uit de christelijke liefde resulteren 4 positieve stellingen n.l.

1. eerbied voor de' menselijke persoonlijkheid, 2. geestelijke vrijheid.

3. dienst aan de gemeenschap, 4. sociale gerechtigheid.

Deze 4 stellingen worden 'stuk voor stuk behandeld en uit de bespreking, die op deze inleiding volgt, blijkt wel, dat er vele en veelsoortige vraagstukken kunnen worden opgeworpen. Het is over half twaalf geworden, als we onze legersteden opzoeken.

Zondagmorgen eerst even proberen, of de sneeuw geschikt Is voor sneeuwvallen. De hoed van onze oude veteraan Jonkmans moet het ontgelden.

Ds Bepder van Marsum houdt dan een Inleiding over „onze houding tegenover het Communisme”. Na een geschiedenisoverzicht van Tsarenrijk tot Sowjetstaat worden behandeld de principiële grondstellingen van het Communisme.'De grote moeilijkheden daarbij Is de grote tegenstelling, die men steeds weer tegenkomt, In de verschillende werkèn over dit land. Ds Bender bestrijdt de opvatting, dat we moeten kiezen tussen Amerika en Rusland, en ontwikkelt de stelling, dat we Inplaats van een van deze belde, een eigen systeem moeten hebben, waar het mogelijk Is, op grond van de Evangelische waarden te leven.

Op de hierna volgende bespreking worden enkele punten nog eens nader bekeken.

Des namiddags maakten we een dienst mee samen met de bevolking uit de omtrek in het knusse kerkje van Kortehemmen, waarin Ds Klundert voorging.

Al met al een zeer geslaagd weekend, waarvan de deelnemers zeer voldaan naar huis gingen.

l^entveld-nieuws

PLATTELAND EN SOCIALISME.

Weekend-conferentie te Bentveld bij Haarlem

op Zaterdag en Zondag 21 en 22 Februari 1948 De maatschappij venandert. Men kan deze veranderingen betreuren, men kan dit toejuichen, in feite heeft men er zich in te schikken. Ja meer, men zal daarin nieuwe vormen van menswaardig bestaan moeten zoeken. Ook het platteland is in deze verandering onzer maatschappij .'Volledig be-

trokken; de boer, de landarbeider, de middenstander, kortom allen die leven op en -van het platteland.

In deze situatie heeft het weinig zin optimisme of pessimisme te prediken. Aanvaardbaar en uitzichtbiedend is alleen een nuchtere werkelijkheidszin. Willen wij in ons land, ja in geheel West-Emopa een plaats voor de agrarische productie behouden

en een lonend en menswaardig bestaan voormalle groepen op het platteland verzekeren, dan zullen wij, plattelanders èn stedelingen, ons moeten be-

zinnen op de veranderingen die gaande zijn. Wij zullen moeten vragen hoe wij door reorganisatie van onze veeteelt, land- en tuinbouw een bestaansmogelijkheid voor grote groepen van ons volk

behouden. Wij zullen ons ook moeten afvragen hoe de mensen op het platteland hun menselijke persoonlijkheid zo volledig mogelijk kunnen ontplooien.

Wij willen deze vragen in onze geest d.i. een geest van onbaatzuchtigheid bespreken. Evangelie, humanisme en socialisme aan elkaar te con-

fronteren is het doel van ons werk. Wij vragen daarbij van de deelnemers geen instemming met een geloofsbelijdenis of politieke overtuiging. Welkom is ons ieder die de grondslag van onze samenkomsten wil eerbiedigen en in openheid en eerbied voor elkaar wil meewerken aan een geestelijk gesprek in oprechte kameraadschap.

PROGRAMMA: '

Opening Zaterdag 17 uur

Het platteland in een veranderde maatschappij, door

drs C. D. Saai Zaterdag 20 uur

Ochtendwijding Zondag 10 uur Socialistische landbouwpoUCiek door minister S. L. Mansholt Zondag 10.30 uur Sociaal en cultureel leven op het platteland in verband

met de oprichting van de provinciale opbouworganen, door mr J. Cramer Zondag 15.30 uur Sluiting ..- : Zondag 18 uur

Leider: ds A. van Bienlen

Zakelijke gegevens: De cursusprijs bedraagt paar draagkracht ƒ4.—, ƒs. of ƒ6.—. Voor echtparen / 8-—ƒ 9. of ƒ 10.—. Men kan ook van Zondag op Maandag in Bentveld overnachten. Wanneer wij na 14 Februari bericht van afschrijving ontvangen, wordt voor de vaste kosten ƒ2.50 in rekening gebracht. Practlsche mededelingen worden t.z.t. aan de deelnemers toegezonden.

Wij hopen dat velen aan onze uitnodiging gehoor zullen geven en onderstaand formulier ten spoedigste Ingevuld zullen zenden aan de adihinlstratle van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld. Adressen van belangstellenden geve men daar eveneens op. Wij zorgen voor toezending van het programma!

Korte aankondiging

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op: Oriëntatie, veertiendaags algemeen tijdschrift. Ie jrg. Ie afl. Nov. ’47. Redactie en administratie Goenoeg Sahari 84, Batavia, jaarabonnement ƒ 18.—

Dat er in Batavia een algemeen cultureel tijdschrift verschijnt, lijkt me een beiangrijk feit voor de gemeenschap aldaar; dit eerste nummer ziet er aardig uit. Hoewel de redactie onder eigen verantwoordelijkheid optreedt, is het een uitgave van de R.'F.D. We hopen maar, dat deze de onafhankelijkheid der uitgave niet beknot. Het tijdschrift is algemeen oriënterend en het is niet veel beter of slechter dan Nederlandse periodieken van dit soort. In de redactie-raad is geen Indonesiër opgenomen en er wordt ook niet over politiek gesproken, maar overigens is het veelzijdig, vooral op kunstgebied.

De Christelijke school verschijnt tweemaal per maand. Uitgave H. Veenman, Postbus 7, Wagenlngen. ƒ2.50 per kwartaal.

Bestemd voor hen, die werken aan en in de christelijke school; de artikelen zijn vaak wel aardig, maar zelden meer dan dat, voor zover we op de drie eerste afleveringen mogen afgaan; niet ledereen zal de geest van dit periodiek, dat b.v. aandringt op een Christelijke volkshogeschool, dat het humanisme typeert met „verlangen als God te zijn”... waarderen. Natuurlijk staat er veel behartenswaardlgs In, riiaar het wordt vaak zo algemeen gesteld, dat' ledereen het te vlot beamen zal. De onderwijsvernieuwing, waar we naar ultzlen, heeft nu al genoeg beginselen gelanceerd; gevraagd wordt concrete aanwijzingen voor een nieuwe methode en... de bijbel Is toch meer en anders dan onderscheidingsteken.

Universum, populair-wetenschappelijk maandblad onder redactie van prof. dr J. G. Sleeswijk. Uitgave Retèl en Felkers, Postbus 67, Dordrecht, jaarabonn. ƒ 10.50.