is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 24, 13-03-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i>e i>er (Pre*, cy. We.y

Algemene Vergaderingen:.

De twee vergaderingen, welke wij in de afgelopen week gehouden hebben, mogen als buitengewoon geslaagd worden beschouwd. De vergadering met de leden-Predikanten was goéd bezocht, de Inleiding voldeed uitstekend en de bespreking stootte de zaak een heel eind in de goede richting. Duidelijk bleek, dat de leden-Predikanten hun volle aandacht en hun volle liefde aan de Partij hebben gegeven. Dit bleek ook des Zaterdags, toen • andermaal te Utrecht de leden-Leraren (Onderwijzers) samen kwamen en partijgenoot Van Aalten uit Arnhem de positie van de (Christelijke) Leraar (Onderwijzer) in de Partij in het geding bracht. Beide vergaderingen hebben getoond, dat de doorbraak veel omvangrijke!- is, dan wij zelf hebben geweten. Thans staan 160 leden-Predikanten, uit onderscheidene Kerken, als leden geboekt, terwijl wij reeds een getal van 160 Leraren en Onderwijzers mochten noteren. Weet U, lezer, wat dit voor de doorwerking van de idealen van de Partij, het democratische Socialisme, zeggen wil?

Zaterdag 3 April 1948 zullen opnieuw de afgevaardigden van de afdelingen samen komen, teneinde de actie der komende Kamerverkiezingen te bespreken. Elke afdeling kan één afgevaardigde op kosten van de P.C.W.G. zenden, terwijl de afdelingen met meer dan 50 leden de kosten van twee

afgevaardigden kunnen declareren. De vergadering is voor elke bestuurder toegankelijk. Bijzonderheden zullen zo spoedig mogelijk volgen. Laten de afdelingen de middag thans reeds vrijmaken. Deze vergadering wordt niet te Utrecht, doch te Amersfoort gehouden in het „Volksgebouw” aan de Snouckaertlaan 11. Aanvang 14 uur.

De Secretaris van de P.C.W.G. Baarnscheweg 36 te De Dolder.

Afdeling Groningen.

Zaterdag 20 Maart 1948 vergadert, in het C.J.M.V.- gebouw, de afdeling. De agenda vermeldt o.a. Verslag Algemene Vergadering betr. „Onze verhouding tot de K.V.P.” Onze taatf bij de komende verkiezingen en voorts een bespreking van het boek van dr C. J. Dippel „Kerk en Wereld in de crisis” door ir A. W. Swets. De vergadering vangt om 20 uur aan. Het C.J.M.V.-gebouw staat aan de Spilsluizen.

Afdeling Amsterdam.

Maandag 15 Maart spreekt Roel Timmers, theologisch student, lid van het bestuur van „Nieuwe Koers” over „De Antithese”. Bijeenkomst: fam. Buijs, IJselstraat 41. Dinsdags 16 Maart spreekt dezelfde spreker over hetzelfde onderwerp ten huize van de familie Edwards, Brinkstraat 50.

‘lietUveld-nit//u'.s

In antwoord op een aantal vragen omtrent onze zomerplannen het volgende:

Vacantic-weken.

Ie week van 3 Juli—9 Juli. (De tweede week in begin Augustus is reeds vol). Indien mogelijk komt er einde Augustus nog een week bij. We moeten echter wel zeker zijn van deelnemers.

Studie-vacantleweek.

Woodbrookers en A.G. 0.1. v. prof. Banning. Datum 24—3o' Juli. Het aantal A.ci.-leden dat aan deze cursus kan deelnemen is beperkt. Men geve zich dus spoedig op.

Studie-vacantieweck over het thema De Internationale situatie van het socialisme. Datum 14—20 Augustus.

Onderwerpen: 0.a.: De situatie van het Socialisme in Engeland, Frankrijk, Duitsland; ideologische wijzigingen in het Socialisme; Verdeeldheid der socialisten; Azië en het socialisme; Federalisme en Socialisme; Evangelie en Socialisme in Amerika; Evangelie en Socialisme in Europees perspectief.

Twee Studic-vacantleweken: met Engelse vrienden van 4—lB September.

Onderwerp is de betrekkingen die er tussen Engeland en Nederland op sociaal, economisch en politiek gebied bestaan. Het doel: in onderling gesprek tussen Engelsen en Nederlanders dit werkelijkheid te maken. De omgangstaal is Engels.

Er kunnen 40 Nederlanders aan deze cursus deelnemen. Kan men slechts één van beide weken, dan gaan zij die beide weken kunnen blijven voor. Kosten maximaal ƒ 50. voor beide weken, uitstapjes inbegrepen.

Opgaven voor deelname aan een dezer cursussen kunnen nu reeds worden gezonden aan de Adpiinistratie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

Wij zjjn begonnen met de grote schoonmaak van de gebouwen in Bentveld en Kortehemmen. Een grote moeilijkheid hierbij is echter: gebrek aan zeep. Mogen wij een beroep doen op onze vrienden om ons indien zij het kunnen missen een zeepbon of stuk zeep te-zenden?

Voor Bentveld: Administratie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld. »

Voor Kortehemmen: Administratie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers te Kortehemmen. (Pr.).

DE HOOPDARBEIDERS IN DE MAATSCHAPPIJ VERSLAG WEEKEND-CURSUS 7—B Pebr.

Afls maatschappelijke vraagstukken worden besproken, niet alleen hun achtergronden, maar ook hun mogelijke ontwikkeling, ontstaat er licht een zekere spanning tussen ideaal en werkelijkheid. Dit verschijnsel zal zich vaak hebben voorgedaan op conferenties van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, maar waarschijnlijk zelden zo sterk, als op die van 7 en 8 Februari van dit jaar, toen een veertigtal bestuurders van de algemene bond „Mercurius”, werkzaam op industriekantoren, onder auspiciën van de Arbeidersgemeenschap te Bentveld bijeen waren om zich te bezinnen op de problemen, waarvoor de hoofdarbeider zich ziet gesteld.

Hoe kan het ook anders. Meer dan voor wie ook dreigt voor vakbondsfunctionarissen het gevaar,' dat zij verzinken in de dagelijkse'strijd voor wat zij op het stuk van arbeidsvoorwaarden als recht en billijk zien. Zij ontmoeten vaak zo felle tegenstand, dat zij zich nagenoeg niet kunnen losrukken van de bittere ervaringen die zij daarbij opdoen. Als zij van nieuwe inzichten horen, langzaam zich baanbrekend in kringen wier vertegenwoordigers zij hebben leren zien als hun tegenstanders, dan is hun eerste reactie er een van zeer gezond wantrouwen en hun tweede, een vraag: Kunt u, inleider, mij zeggen, wat dit voor Maandag betekent?

Dat „Maandag” beheerste de discussies, als symbool van de haast voelbare spanning tussen wat als wenselijk en wellicht ook verwezenlijkbaar%erd gezien en de kilte van de realiteit, waarmee men op de eerstvolgende werkdag weer te kampen zou hebben, bij het dicteren van de eerste brief, het boeken van de eerste post, in de eerste conferentie met een werkgever.

Wantrouwen is een lelijk begrip, maar herhaalde teleurstellingen vreten diep Er vielen', des Zaterdags vooral, grote woorden als „mentaltraining’ „to make the ether man great”, „maak je zelf als leider overbodig”, die thans opgeld doen in zeer gezaghebbende ondernemerskringen.

Aan de oprechtheid van een aantal werkgevers wordt niet getwijfeld, maar als alle schone en goede begrippen zijn ook deze bruikbaar voor zeer onschone en slechte doeleinden. De kardinale vraag is: worden zij toegepast uit een diep geworteld gevoel van verantwoordelijkheid voor de medemens, of zijn zij het nieuwste middel tot verhoging van de winst? Moet de arbeider „plezier in het werk” krijgen, omdat zijn bestaan daardoor inhoud krijgt, of omdat de ingenieurs nu zij voor de noodzaak staan van productieverhoging en niet de modernste arbeidsbesparende machines maar voor het bestellen hebben, de productiefactor „mens” op zijn elasticiteit gaan beproeven? Zie, zulke vragen getuigen van wantrouwen, maar wantrouwen mag niet gezond worden genoemd, als het niet' bereid is plaats te maken voor vertrouwen. En van die mogelijkheid getuigen gelukkig deze vragen ook.

Dat was trouwens het verheugende in deze conferentie: de openheid van de gedachtenwisseling, de bereidheid kennis te nemen van anderer inzicht, ook als dat ver afweek van de gebruikelijke

gedachtengang, zoals des Zondagsmiddags, toen een scherpe analyse werd gegeven van de positie van de hoofdarbeider in de huidige maatschappij; of op een ander tijdstip toen een beroep werd gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel; of, tenslotte toen er gemaand werd, de „massa-mens", die in allen woont te bestrijden.

Natuurlijk bleven er veel vragen zonder bevredigend antwoord; de ontwikkelingsgang van de maatschappij zelf zal de vraagtekens moeten wegwissen (hetgeen overigens voor geen der deelnemers aanleiding zal zijn die ontwikkelingsgang lijdelijk aan te zien).

In het scherp stellen van problemen, de eerste voorwaarde om ooit tot hun oplossing te geraken, schuilt echter ook een grote verdienste en alleen al hierom verdient de Ai-beidersgemeenschap de grote dank van hen, die dit weekend mochten

meemaken. F. J. W.

PLATTELAND EN SOCIALISME.

De A.G. der Woodbrookers heeft het week-end 21—22 Febr. een cursus belegd over Platteland en Socialisme. Onder de ruim veertig deelnemers waren blijkbaar vrij veel nieuwelingen, maar dat kon niet verhinderen dat er spoedig een kameraadschappelijke toon heerste. Het is opvallend hoe snel men elkaar leert waarderen in zo’n bijeenkomst; aanzienlijke verschillen in maatschappelijke positie komen vooral bij het debat tot uiting wanneer er gesproken wordt over ieders moeilijkheden van de dag. Zonder verdoezelend te sprekeiT- over dit, vooral in de landbouw, sterk gevoelde verschil, is tóch een dergelijke cursus één van de beste wegen naar vervaging van de klassen-tegenstellingen.

Het is onmogelijk en niet de bedoeling om in dit bestek een verslag te geven van hetgeen achtereenvolgens door Drs. C. D. Saai, door minister S. L. Mansholt en door Mr Cramer werd besproken. Zowel onze minister als de heer Saai gaven eerst een historisch overzicht, doch de eerste ontwikkelde dat geheel in practische banen vooral in het grote verband met de algemene voedselpositie van de wereld. Er vindt een ingrijpende verandering plaats in de bronnen van voedsel en in de aard van de consumptie. Enerzijds de toename van het gebruik van z.g. veredelde producten in grote delen van de wereld, anderzijds de veranderingen ten gevolge van politieke factoren. Daartegenover stelde de heer Saai de ontwikkeling van sociale factoren en vooral de verandering van de invloed van de Overheid op de landbouw-wereld.

Mr Cramer vertelde ons van de oprichting en de werkwijze van de opbouw-organen. Deze organen beogen een stimulering van het sociale en culturele werk op het platteland en de kleine steden. Deze opzet heeft het aantrekkelijke van de natuurlijke grondslag, n.l. de medewerking van de bevolking zelf. Daarnaast wordt de vi-aag naar geschikte personen m.i. nog belangrijker dan de organisatie vorm.

Op pittige wijze gaf Ds van Biemen leiding aan de nabesprekingen; het pleit op zich zelf reeds voor het peil van deze bijeenkomst dat er niet afgedwaald is naar bij-omstandigheden en dat de deelnemers een ruime kijk kregen op de moeilijkheden en gedachten van de verschillende groepen. Zo werd er ernstig gesproken over de economische noodzaak en de sociale gevolgen van de verdere mechanisatie in land- en tuinbouw; een onderwerp dat iedereen blijkbaar erg hoog zat en ook door minister Mansholt sterk naar voren werd gebracht. T. T.

Leestafelnieuws

Ivar Lo-Johansson. Tractor. Roman van het Zweedse land. Uitgeverij Vrij Nederland. Amsterdam. Een merkwaardig boek, een werkelijk unicum. De Zweedse pers geeft er hoog van op en terecht. We maken in dit boek de ontwikkeling mee van een oud Zweeds landgoed tot een moderne stichting, waar volgens de nieuwste opvattingen en modernste wetenschappelijke uitkomsten een modelboerderij en een coöperatieve zuivelfabriek worden opgericht, waar de allerlaatste methoden worden toegepast en de positie van het personeel in overeenstemming met de nieuwe eisen wordt herzien. Dit modern bedrijf zien we door drie invloeden ondergaan: die van de wereldoorlog, vaii een abnormale droogte en van sabotage. De beschi-ijving van de moedige opzet en snelle uitbreiding en de tragische ondergang van het bedrijf, van de karakters der personen is uiterst suggestief. Alles, landschappen, gebeurtenissen, ontmoetingen en situaties zien we in een doorzichtige, heldere sfeer; door het groot, breed venster der moderne zakelijkheid zien we alles nuchter en met scherpe contouren getekend; de stijl is zonder versiering, kort en bondig, glaszuiver en frappant door de grote openhartigheid en meedogenloze zekerheid, waarmee een gedachtengang, een karakter, een conflict, voor ons wordt uitgebeeld. Dit boek is een prachtig document en een zuivere roman tevens; het is bovendien een psychologisch meesterstuk. Maar nergens een spoor van een geestelijke achtergrond, een warme bezieling, een toetsing aan allesoverheersende eeuwige waarheden. J.T.