is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 34, 22-05-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROGRAMMA DER ZOMERCURSUSSEN VAN DE VERENIGING „W OODBRO O K E R S IN HOLLAND”

Twee cursussen in Bentveld. 1. Van 12—17 Juli onder leiding van ds F. H. de Bres over: Leven uit de opdracht van Christus. Lezingen: ds De Bres: Het aanvaarden van de opdracht in ons persoonlijk leven. Mevr. dr T. Berkelbach van der Sprenkel: Het vervullen van de opdracht in ons gezin. Mevr. D. v. d. Meiden—Coolsma: De plaats van het kind in het gezin. Ir J. D. J. Waardenburg: Het vervullen van de opdracht in ons beroep. Mej. da K. van Drimmelen: Woodbrooke, de geest en betekenis van dit werk voor het heden. J. Piebenga: Het vervullen van de opdracht in de maatschappij. J. ten Have: De gemeenschap der gelovigen. Muus Jacobse (dr K. Heeroma): Letterkundige avond.

2. Van 24—30 Juli, onder leiding van prof W. Banning over: De behoeften van onze tijd. Deze cursus is in het bijzonder bestemd voor leden der Woodbrookersvereniging en der Arbeidersgemeenschap. Lezingen: ds A. van Biemen: De behoefte aan perspectief. Ds P Kleyn: Onbezorgd leven. Mr G. E. van Walsum: De behoefte aan gezag. Prof. W. C. van Unnik: Christus de Heer. Prof. C. W. Mönnich: De behoefte aan verlossing. Mej. da K. van Drimmelen: De vrijheid der kinderen Gods. Dr J. F. de Jongh: De behoefte aan gemeenschap. Ds A. de Wilde: De'gemeepschap der kerk. Prof. W. Banning: De opdracht in een revolutionnaire periode der historie. Ds M. Enker: Innerlijk leven.

Een cursus in Driebergen op De Horst, onder medeverantwoordelijkheid van Kerk en Wereld. Van 16—20 Augustus onder leiding van dr H. J. Heering over het thema van de Amsterdamse bijeenkomst van de Wereldraad der kerken: Het heilsplan van God temidden van de chaos der mensen. Een aantal van de Amsterdamse sprekers zullen hier spreken over de verschillende aspecten van het Amsterdamse thema. Sprekers zijn: prof. John C. Bennett, New York; prof. J. Ellul, Bordeaux; prof. G. Florovsky, Parijs; prof. K. G. Grubb, Londen; Pfarrer W. Menn, Andernach, Bishop Stephen Neill; prof. O. F. Nolde, New York; Rev. E. C. Urwin, Londen; dr W. A. Visser ’t Hooft, Genève. Hoewel deze cursus wel grotendeels door predikanten zal wordeh bezocht, staat hij niet minder graag open voor allen, die op enigerlei wijze in het kerkelijk leven in ons land leidinggevend betrokken zijn.'

Tenslotte een cursus in Kortehemmen, van 23—28 Augustus onder leiding van ds J. de Graaf over: Het godsdienstige leven in deze tijd naar z’n meer persoonlijke kant.

Lezingen; Ds J. de Graaf: Godsdienstig leven in een ontkerstende wereld. Ij. van Randwijk: De ontbinding van de christelijke beschaving. Ir A. C. D. de Graeff: Leven uit geloof alleen. Ds C. Moulijn: De greep der totalitaire machten op de mens van deze tijd. Dr E. A. A. de Vreede: De vrijheid van de christen. Ds A. F. L. van Dijk: De motieven van ons dagelijks leven in het licht van het Evangelie. Ds D. A. Vorster: Geloof en geluk. Mr N. Stufkens: Christelijke solidariteit. Dr J. F. van Royen: Leven met God.

De deelnemersprijs voor elke cursus is ƒ3O.—, voor echtparen ƒ 60.—. Op verzoek wordt het volledige programmaboekje toegestuurd. Te bevragen bij de secretaris, ds P. Smits, Gronausestraat 126, Enschede.

be i>er-

Algemene Mededelingen.

Het eerste geschrift, verschenen met het oog op de komende verkiezingen, is in de afgelopen week aan onze secretarissen afgezonden. Wij rekenen er vast en zeker op, dat de afdelingen zullen zorgen voor vlotte en correcte verspreiding. De afdelingen moeten deze verspreiding zelf ter hand nemen. Het spreekt vanzelf, dat ons secretariaat geen 6 x 100.000 adressen verzorgen kan. Dat moeten de' c.fdelingen doen en wanneer zij dit met de leden niet klaar kunnen spelen, dienen zij de hulp van de afdelingen van de partij in te roepen. Dit eerste geschrift moes uiteriijk 29 Mei liezorgd zijn. Kunnen wij daarop rekenen? Voorts nemen wij aan, dat de voorzitters en/of

de penningmeesters van de afd. bij de secretarissen zullen nagaan of zij voor een vlot verloop hebben zorggedragen. Wat zouden onderscheidene voorzitters (penningmeesters) zeggen, wanneer zij moesten vaststellen, dat een deel van onze secretarisseni ons maar praten laat, geen antwoord geeft en geen opgave, onder welke vorm ook, doet?

Vergadering met leden-Predikanten.

De eerste regionale vergadering met Icden-predikanten in Drente is Ixtven elke verwachting geslaagd. Zij was goed bezocht, droeg een prettig karakter en de bespreking was, na een inleiding, van de heren N. Stufkens, prof. W. Schermerhom en J. H. Scheps, zeer geanimeerd, vele rijke beloften voor de toekomst dragende. Nu komt het er op aan, dat de Vergadering met leden-predikanten in Overijsel op Maandag 31 Mei 1948 in Hengelo iin het gebouw „Electra” (Nieuwstraat 39) te houden, evenzeer slaagt. Spreken zullen ds B. van Oosten uit Enschede en mr G. van Walsum uit Rotterdam. Deze vergadering vangt om 15 uur aan. Maken onze secretarissen in Overijsel de predikanten op deze samenkomst attent?

Afdeling Amsterdam.

Vrijdag 4 Juni zal voor Amsterdam een zeer belangrijke avond .zijn. De heren mr dr A. A. van Rhijn en C. Smeenk zullen in het Concertgebouw met elkaar een debatvergadering houden. Wij nemen aan, dat onze leden zorgen zullen voor een uitverkocht huis en derhalve de kaarten a 40 cent zullen halen bij de volgende adressen: C. de Rijk (Meteorenweg 75); J. J. Sijbrandy. (Monnikendammerplantsoen 5); A. Buys (IJselstir. 41); A. den Breejen (Celsiusstraat 46 (1); G. M. van Hoek (Van Beunlngenpleini 38 (1); D. Herlaar (Admiralengracht 216 (1); E. M. Buter (Jacob Obrechtplein 3 (1) H. M. Nieuwenhuys (Smaragdstraat 23 (II); mevr. M. P. Kramer (Baweanstraat 19 (I); H. v. Gaasbeek (Plantage Parklaan 21 (1); J. de Vries (Spechtstraat 10 bv.) en het Secretariaat Hudsonstraat 154 (II). Deze vergadering kan en moet slagen, wij rekenen op uw medewerking, leden!

Afdeling Botterdam.

Dinsdag 1 Juni spreekt ds W. Keizer ir. het gebouw „Zuid” aan de Doklaan 97 over: „Waarom behoort de Christen op de Partij van de Arbeid te stemmen?” Aanvang 20 uur.

Afdeling ’s-Gravenhage.

Dinsdag 25 Mei spreekt pg. C. Kleijwegt van Nijmegen over: „Het standpunt van de Partij van de Arbeid inzalce het Onderwijs”. Aanvang 20 mu. Deze bijeenkomst wordt in „Pomona” (Molenstraat) gehouden.

Brochures.

De brochure van ds R. Bijlsma van Amsterdam over „De dienaar des Woords en de politieke spanningen in de gemeente” is nog niet uitverkocht. Wij rekenen op bestellingen. Hebben alle afdelingen nu een colporteur aangewezen? De brochure van prof. Ph. Kohnstamm is wederom verkrijgbaar. Men bestelle tijdig met het oog op de verkiezings-vergaderingen.

De Secretaris van de P.C.W.G. Baarnseweg 36 te Den Dolder.

Leestafelnieuws

Nicolai Berdjajew: Slavernij en vrijheid, vertaald door Guy Voets. Uitgave Pantheon N.V. L. J. Veen, A’dam 1947, 348 blz. ƒ 7.50.

Beknopt in Het Parool (27III) en uitvoeriger in De Grdene (3IV), heeft onze redacteur Banning onlangs, bij gelegenheid van het overlijden van de grote Russische schrijver, diens betékenis uiteengezet. Hier in T. en T. schreef ds Van Biemen over hem een instructief artikel. Ik wil op hun bewondering niets afdingen, maar wel heb ik in hun waardering een critisch geluid gemist. Misschien gaf het minder pas in een necrologie of misschien zie ik het onjuist dat ik, na dit omvangrijk boek gelezen te hebben, toch waag het naar voren te brengen en nogmaals: ik deel hun bewondering voor deze grote mens. Maar daarnaast wenste ik wel eens nadrukkelijk te zeggen: wat een geniaal warhoofd! Deze man heeft alles gelezen: hij staat op het kruispunt van alle wijsgerige stelsels en culturele stromingen, niet alleen van West-Europa, maar ook van Rusland. Is het. zo vroeg ik me af, ooit in zijn geest tot rust gekomen? Overstelpend zijn de invallen, de herinneringen, de beweringen, maar hoe vaak ontgaat een gewoon mens de gang van zijn betoog. In de inleiding tot dit boek erkent hij de inconsequentie van zijn geest, zijn afkeer van systematiek. Men zou dit beter kunnen waarderen, als de stelligheid van zijn toon, de verwarrende hoeveelheid van zijn toelichtingen niet de schijn wekten, dat deze inconsequentie niet alleen existentieel (om een zijner liefste woorden te gebruiken) was, maar ook een doodgewoon gemis aan

zelfbeheersing. Het lezen van Berdjajew vermoeit, vooral wanneer hij abstracte onderwerpen behandelt: persoonlijkheid, wezen der vrijheid’. Boeiender is hij als hij beperkte onderwerpen behandelt, zoals in het tweede en derde deel van dit boek. Men heeft hier met een uitvoerige cultuurfilosofie en cultuurcritiek te maken. Uitgaande van het begrip der persoonlijkheid, wier kem hij in de vrijheid ziet (in Kantiaanse zin te verstaan, als ik hem goed begrijp), onderzoekt hij de verschillende vormen van slavernij, waarin <ie persoon verstrikt kan raken (sociale, aesthetische, burgerlijke, erotische, revolutionnaire, enz. enz.)

Tenslotte, als ge dit boek besluit te lezen en ik kan het u aanraden, mits ge voldoende doorzettingsvermogen, eruditie en critische zin hebt, maak dan eerst een inhoud. De uitgever liet dit na. Dan hebt ge niet het gevoel in epn oeverloze zee te zwemmen. Het schema van dit boek is overigens heel fraai èn, windt u niet op over de talloze slordige vertalingen in de trant van: vertrekken i.p.v. uitgaan (10), vernalatigd (36) i.p.v. verwaarloosd; koningdom i.p.v. koningsschap (78), inkomstbiljet (183) lees entréebewijs, enz. enz.

Frank Wilders Grensconflict. Uitgave A. A. M. Stols, Den Haag. 1948. 154 blz. ƒ 3.90. De avonturen van een groepje illegale werkers.

Men wil na de oorlog een filmopname maken, die levensecht weergeeft de avonturen van een groepje illegale werkers, die de vijand afluisterden. En terwijl de mannen nog eens in him verborgen hoekje de koptelefoons opnemen, beleven ze opnieuw de spanning dier vervlogen jaren. Ik werd niet overtuigd, dat het verhaal gewonnen heeft door zijn ingewikkelde bouw; de stijl leek me ook nogal zwaarwichtig: „eenzaamheid schiet als een steekvlam uit mijn schedel” (blz. 14). En toch bevat deze novelle vele fraaie passages en enkele treffende analyses van de tegenstrijdige gemoedsstemmingen der illegalen van destijds. Het boekje is fraai uitgegeven. J. G. B.

PROF. DR J. A. CRAMER.

„De Dominee van onze volkskerk”, uitg. Ten Have, Amsterdam, 1947, ƒ4,90.

De grijze Utrechtse hoogleraar heeft ons een stuk van zijn ervaringen als predikant hij stond o.a. hl Den Haag geschonken. Daarmee heeft hij ons een goede dienst gedaan. Hij behandelt op eenvoudige wijze zijn visie op de Kerk, en verder op aUe verrichtingen, die de predikant krijgt te doen: huisbezoek, bijbelgebruik, sacramentsbediening, trouw- en rouwdiensten en jeugddiensten.

De waarde is vooral gelegen in de vermaning, die een wijs man, nu op een afstand levend, geeft op allerlei punten, die wij thans voorbijgaan. In die zin is het belangwekkend, omdat het ons in de gedachtengang van hen plaats, die in het verleden de Kerk op fraaie wijze dienden.

Tevens treft ons, hoe toen toch wel op andere, voor ons niet meer mogelijke wijze, geworsteld werd met bepaalde problemen. De groot-stadse onkerkelijkheid b.v. schrijft Prof. C. toe aan de gebrekkige werktuigen der Kerk. Wij weten nu, dat de saecularisatie een veel dieper-grijpend proces is, dan dat het door méér predikanten en kerkgebouwen zou zijn tegen te gaan. (blz. 92).

Actueel is het boek niet. Wel doet het onze ogen opengaan voor waarheden, die in de dagelijkse practijk van lïet kerkelijke leven niet mogen verloren gaan, waaraan een vorig geslacht wellicht meer aandacht schonk dan wij. L. H. R.

Voor een Socialistisch Europa in een verenigde wereld! Intem. Vlamkam'p te Leersum van 17-JuU—7 Aug. Sprekers: Ds J. Buskes, Jef Last, dr P. Meertens e.v.a. Optreden van Rosa Spier, harpiste; Aatje Top met toneelkunst. Kennis... Kampvreugde ... Kameraadschap! , Pr. p.p. p.w. ƒ22.50 (alles inbegrepen). Kinderen reductie. Vraagt prospectus! Vlamkampbureau Singel 135, Amsterdam il

■ | GOUD EN ZILVER VU n UIJ K STEENWEG 39 – UTRECHT