is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1949, no 24, 12-03-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bcntvdd-fiieuws

Verslag van de Onderwijs-conferentie. ~De verhouding openbaar en bijzonder onderwijs”, gehouden op 19 en 20 Februari 1949 te Bentveld. Leider: prof. dr W. Banning.

Deze problemen zitten vol oud zeer, sprak prof. Banning bij de opening van de cuisus en het zal daarom moeiUjk zijn de besprekingen boven de emotionele sfeer uit te trekken. Schijnbaar zitten wij met bevroren posities: De voorstanders van openbaar onderwijs heffen de leus: „één en onverdeeld naar de openbare school”, terwijl de voorstanders van bijzonder onderwijs zich beroepen op de doopbelofte. Deze verhoudingen berusten echter op de schoolstrijd, die wortelt in de 19e eeuwse cultuursituatie. Sinds dien is echter in die opzichten iets veranderd:

1. Het 19e eeuwse liberahsme heeft afgedaan, waardoor een stuk geestelijke achtergrond van de openbare school betwistbaar is geworden. 2. Het socialisme is niet meer ongodsdienstig. De Partij van de Arbeid is niet zonder meer voor de openbare school, dus tegen de bijzondere school. 3. De Hervormde Kerk heeft een andere visie op haar positie in het Nederlandse volksleven en voelt zich mede verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Zij geeft geen advies meer aan de ouders de kinderen naar de bijzondere school te sturen. Deze bevroren posities kunnen, volgens professor Banning, niet worden los gemaakt door de vakorganisaties, volksonderwijs en de kerkelijke functionarissen, maar zuilen eerst moeten worden besproken in een zuivere sfeer zonder machtsstrijd en oud zeer. De A.G. der Woodbrookers wil luervoor de gelegenheid bieden aan allen die willen werken aan een betere verhouding tussen de richtingen van onderwijs.

’s Zaterdagsavonds kreeg als eerste de heer Deering het woord met als onderwerp: „Ons onderwijsstelsel in de veranderde maatschappij.” Spr. behandelde aan de hand van uitvoei-ig cijfermateriaal de uitbreiding van het onderwijs in het algemeen, maar wees er met nadruk op, dat wij niet kunnen spreken van een onderwijsstelsel. Ons onderwijs vait in een aantal losse delen uiteen. Hoe een onderwijsstelsel moet worden opgebouwd, dat beantwoordt aan de veranderingen, die zich in de maatschappij voltrekken, heeft de spreker niet duidelijk gemaakt. Dit bleek ook later bij de nabespreking. Zondagmorgen, na de ochtendwijding, sprak de heer Hulsebosch over: „De betekenis van de levensbeschouwing voor onderwijs en opvoeding”. In een zeer logisch opgezet betoog kwam de spreker tot de voigende conclusies: 1. Opvoeding is geen doel in zich zelf, maar beoogt een doel.

2. De vraag van het opvoedingsdoel is fundamenteei voor het onderwijs. 3. Elke persoonlijkheid heeft stuwing, een levensbeschouwing nodig, die aan zijn krachten vorm en richting geeft. Dit maakt de mens zich eigen in zijn jonge jaren (kleuter, schoolkind). 4. De Ghristen ziet dat het doel van het mensenleven ligt in God.

5. De levensbeschouwing is fundamenteel voor de opvoeding, hieruit volgt, dat een zo groot mogelijke harmonie tussen school en gezin moet zijn. Bij de nabespreking bleek, dat men de praktische vragen, voortvloeiend uit deze theorie, wel gaarne nader zag uitgewerkt.

Zondagmiddag kreeg de heer Apperloo het woord over: „Waarom en hoe behoort de huidige verhouding openbaar en bijzonder onderwijs veranderd te worden?” Volgens deze spreker is de verhouding openbaar en bijzonder onderwijs wettig zo, zoals men het zou wensen, maar nationaal en kerkelijk gezien is deze een kanker. Ze brengt schade aan het persoonlijk leven van velen. De leuze „de school aan de ouders” is historisch en feitelijk onjuist. De bijzondere scholen zijn bestumsscholen, net als de openbare. Voor de openbare school zou het aan te raden zijn In z’n organisatievorm te gaan in de richting van de bijzondere (benoemingen).

Een gesprek tussen personen van verschillende richtingen (niet door organisaties) zou ten goede kunnen werken. Bij de nabespreking werd vooral ingegaan op detaU-

kwesties. Er bleken nog wel gevoelige tenen geraakt te kunnen worden. In z’n sluitingswoord sprak prof. Banning de hoop uit, dat de grote groep jonge cursisten niet waren afgeschrikt door de onderlinge moeilijkheden van de ouderen, maar dat zij achter dit alles de grote liefde voor het onderwijs hadden gevoeld. Tevens opperde hij de mogelijkheid deze zaak opnieuw in de rustige sfeer van een studieweek aan de orde te stellen en dan dit voorbereidend werk te laten doen door personen, los van de organisaties. Eeni commissie ter voorbereiding van deze week zal worden benoemd. B. B. H. H.

i>er I

ALGEMENE MEDEDELINGEN Het dagelijkse bestuur van de Werkgemeenschap kwam Zaterdag 5 Maart te Utrecht in vergadering bijeen. Het besloot o.a. de afdelingen bij de komende verkiezing van de raden bij te staan en de afdeiingen hieromtrent nader ii;i te lichten. Ook het nummer van „Doorbraak” zal in April, Mei en Juni in het teken van de verkiezingen worden gesteld. Nodig is thans te weten, welke leden van de P.G.W.G. leden van de raad en/of wethouders zijn. Wellicht kunnen wij deze leden een keer in een vergadering samen brengen. Mogen wij derhalve verzoeken, liefst zo kort, zakelijk en zo duidelijk mogelijk, op te geven of men lid van een raad is, van welke gemeenteraad (woonplaats en naam gemeente zijn niet ovei'al ident) en of men het am'bt van wethouder bekleedt. Liefst onder vermelding van het getal leden van de fractie van de Partij, getal leden van de raad der gemeente. Voorts besloot het bestuur het algemene bestuur tegen Zaterdag 19 Maart, te 14 uur, bijeen te roepen te Amerefoort (Volksgebouw, Snouckaertlaan). Het lid N. Stufkens zal aldaar een korte inleiding houden inzake het vraagstuk Zondagsrust (heiliging) hetgeen van betekenis is nu deze zaak binnen afzienbare tijd in de Kamer aan de orde kan komen.

GEWESTEN Aan de mededeling van verleden week hebben wij slechts toe te voegen, dat Rotterdam zich in drie afdelingen heeft georganiseerd en dat een Stedelijke Federatie Rotterdam, die dan Vlaardingen, Schiedam, Barendrecht en Maassluis omvatten zal, derhalve uit zeven afdelingen zal bestaan. Dat kan een behoorlijke federatie worden. De besturen zijn nu als volgt samengesteld: Rotterdam-West: Ir J. P. Dommisse, Essenburgersingel 73, voorzitter; L. Westhof, Westersingel 116, secretaris; K. T. Postma, Allard Piersonstraat 1, penningmeester; J. Krommenhoek, Burg. Meinerszlaan 55 en A. C. v. d. Mark, Brederodestraat 32a, leden.

Kotterdam-Noord-Oost: P. de Knegt, Bergsingel 88, voorzitter; C. Huyne, Borgesiusstraat 91, secretaris; mej. A. J. van Dijk, Dr De Visserstraat 171 en R. Slot, Molenlaan 142, leden. Deze besturen zijn uit de aard der zaak voorlopig. Het bestuur van Rotterdam-Zuid moet nog worden aangewezen. Binnenkort zal een vergadering tot oprichting van de Federatie worden gehouden. Mogen wij de secretarissen verzoeken van deze wijzigingen en aanvullingen nota te nemen? In het April-nummer van Doorbraak zullen wij een nieuwe, volledige lijst publiceren.

REGLEMENTEN Het Reglement van de P.G.W.G. zal, zodra het de toestemming tot werking van het Prov. 'best. van de P.v.d.A. zal hebben bekomen, worden afgedrukt en aan de leden worden gezonden. Wij zullen dit via de adressen van de secretarissen van de afdeiing doen. De secretaris van de P.C.W.G., Baamseweg 36, te Den Dolder.

Kortehemmen-nieuws

Wij menen goed te doen, mede op verzoek van deeinemers van een vorige cursus voor verplegend personeel, nogmaals een conferentie te beleggen en wel op 19 en 20 Maart. Wij kunnen u tot grote vreugde mededelen, dat dokter B. van Vliet uit Groningen zich bereid verklaard heeft een inleiding te houden over: Tuberculose en tuberculosebestrijding. Mej. da K. van Drimmelen van Ureterp zal ditmaal voor u spreken over: Het leven als dienst. De kerkdienst op Zondagmorgen zal geleid worden door ds D. Horst van Boombergum, terwijl ds D. Bakker van Huizum de algehele leiding heeft. Voor degenen onder u, die hiermee niet bekend zijn, delen we nog mede, dat het huis van de A.G. der Woodbrookers te Kortehenunen ligt aan de rand van de bossen van Beetsterzwaag en Olterterp.

De deelnemers worden ’s Zaterdags tussen 4 en 6 uur verwacht en de conferentie wordt ’s Zondags om 4 uur gesloten. De kosten bedragen ƒ3,50, bij aankomst te voldoen. Opgaven gelieve men in te zenden vóór 10 Maart as aan de Administratie te Kortehemmen. Na opgave volgt een deelnemerslijst met nadere gegevens.

LEESTAPELNIEUWS

Het boek van Anton van Duinkerken, waaraan ds Buskes in Tijd en Taak van 26 Februari j.l. het hoofdartikel wijdde heet; Begrip van Rome" en is een uitgave van Paul Brand, Bussum.

Socialisme en Democratie

Maart: Drs. F. Hartog: Planning in het Buitenland. Diplomaticus: Bij de sterfdag van Jan Masaryk. Geert Ruygers: Halt voor de grens? J. de Kadt: Het plan-Beel en verder. Prof. mr dr J. Barents: Oost en West Van het Kremlin. Mr A. B. Cohen—Stuart: Welvaartszorg in Indonesië. Alfred Mozer: Niemandsland 1949. Discussies, commentaren, boekbesprekingen. Dr J. P. van Praag: Een ontmoeting. Mr M. van der Goes van Naters: Verklaring. Prof. mr dr J. Barents: T. S. Eliot in zijn begrip van de cultuur. Zo is elk nummer de moeite waard voor wie iets meer wil zien dan de oppervlakte Socialisme en Democratie Maandblad van de Partij van de Arbeid. Abonnementsprijs ƒ 6,75 per jaar, ƒ 3,50 per haif jaar. Losse nummers ƒ0,60.

Bestelformulier Adm. Socialisme en Democratie: Hekelveld 15, Amsterdam. Gelieve mij te noteren voor: x) los nummer a ƒ 0,60 /iSN x) halfjaarab. a ƒ3,50 (/ II ) X) jaarab. a ƒ 6,75 Naam Adres Woonplaats x) Doorhalen wat niet verlangd wordt. T. en T.

Onderlinge Maatschappij NEERLANDIA Tel. 551331, Schevenlngen, Corn. Jolstraat 1, Harlngkade 163. BRAND-, INBRAAK-, BEDRIJFSen STORMVERZEKERINC Combinatie-polissen

V2n U IJK STEENWEG 39 – UIRECHT

wete, dat reeds door trouw te zijn véél hulp geboden wordt. Ja, dit zijn voorlopige opmerkingen. Konden wij het er maar over eens worden, dat wij te zamen, als volk, hier een gemeenschappelijke taak hebben. Hoeveel tranen zouden dan niet behoeven te worden geschreid. L. H. RUITENBERG

HV. DC AftBOOeRSPERS • AMSTERDAM