is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1949, no 47, 27-08-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

‘'Bentveld-Hiemi'S

I. Vacantle-cursus te Bentveld voor moeders van jonge kinderen. Deze cursus wordt gehouden van 19—23 September, de leiding berust bij mevr. J. Kuipers—Sannes. Verschillende aspecten van opvoeding van en omgang met kinderen worden behandeld, theoretisch en practisch. De volgende onderwerpen zijn geprojecteerd: Persoonlijk religieus leven; Hoe maken we allerlei speelgoed van waardeloos materiaal? Opvoeding in het gezin! Hoe geven we met weinig kosten een verjaarspartijtje? Hoe versieren we een verjaarstafel, lente- of herfsttafel. Faas- en Kersttafel? Moeilijke kinderen. Opvoeding in school en jeugdbewegmg. Kinderliedjes en spelletjes. Toneelspelen met kinderen, i ’

11. Vacantieweek voor huisvrouwen van 40 jaar en ouder. Deze vacantieweek In Bentveld is vastgesteld van IC—l4 October. Leidster: mevr. E. Schift—Stork. Deze week biedt u gelegenheid om voordat de winter ingaat, lichamelijk uit te rusten en geestelijk nieuwe kracht op te doen door het volgen van inleidingen en deel te nemen aan de onderlinge gesprekken. De onderwerpen, die hier aan de orde komen, luiden als volgt: Wezen van religieus leven. Hoe ziet onze maatschappij er uit? Hoe maken we ons huishouden efficiënt? De sfeer van ons gezin! De zedelijke grondslagen van het socialisme. De rol van de fantasie. Wat kan de vrouw doen? Zakelijke gegevens: Kosten naar draagkracht ƒ 10,—, ƒ 12,— of ƒ 14,— per cursus. Wanneer deze kosten een bezwaar zijn, kan geheel of gedeeltelijk tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Men schrijve aan de directeur ds A. van Biemen, Bentveldsweg 5, Bentveld. Aankomst Maandagmiddag, vertrek Vrijdag na het middagmaal. Practische mededelingen worden t.z.t. aan de deelneemsters gezonden. 24—25 September: „De betekenis van het gezin”. Weekend-conferentie te Bentveld, leider: ds L. H. Ruitenberg. Deze conferentie is in het bijzonder bestemd voor verloofden en gehuwden.

Programma: Gezin en samenleving door mevr. E. J. Wilzen—Bruins (gevr.), Zaterdag 19.30 uur. Ochtendwijding Zondag 10 uur. Gezin als geestelijk centrum door mevr. J. Kuipers—Sannes, Zondag 10.30 uur. Het open gezin door Ph. H. van Praag, Zondag 15 uur. Zakelijke gegevens: Cursusprijs naar draagkracht: ƒ 4,—, ƒ 5, of ƒ 6,—. Echtparen ƒ 8,—, ƒ 9,— of ƒ 10,—. Aankomst Zaterdagmiddag, vertrek Zondagavond. Practische gegevens worden t.z.t. aan de deelnemers gezonden. N.B. Voor hen, die deelnemen aan de vacantiecursus voor huisvrouwen van 19—23 Sept. is er gelegenheid het aansluitende weekend in Bentveld te blijven. j

Aanmeldingen voor bovengenoemde cursussen kan men nu reeds zenden aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

altijd nog een prachtig cijfer. Maar, hoe wordt deze productieverhoging verkregen? Ten koste van een groot stuk levensgeluk van duizenden en duizenden arbeiders. Tot slot nog dit voor zich zelf sprekende citaat: I

„En ja, zo zou ik door kunnen gaan met het opnoemen van grote en kleine moeilijkheden, maar dit zegt de anderen, die niet in ploegendienst werken of gewerkt hebben, blijkbaar weinig. Alleen dit. In overheidsdienst moeten oók deze mensen, precies als zij, die een normale daktaak verrichten, wachten tot zij 65 jaar zijn, voor zij recht op pensioen hebben. Dit lijkt mij, gezien hun veel zwaardere taak, onbillijk.” Samenvattend zouden wij ten slotte deze normen willen geven waarnaar gestreefd zou moeten worden bij de toepassing van het ploegenstelsel:

1. Het ploegenstelsel dient zo veel mogelijk beperkt te blijven. 2. Voor het werken In ploegen neme men uitsluitend hen, die er voor voelen, en die er physlek tegen opgewassen zijn. 3. Op een bepaalde leeftijd, bijv. 40 jaar, dient de ploegarbelder normale werktljden te krijgen. |

4. De werktijden van de ploegarbeider dienen korter te zijn dan die van de arbeider met normale werktijden. (Zie T. en T. 2-VI voor het vierploegenstelsel.) 5. De ploegarbeider dient mintens één van de drie Zondagen vrij te zijn.

6 Voor een feestdag, waarop gewerkt wordt, dient een redelijke vergoeding aan vrije tijd te worden gegeven. 7. Het verlof van de ploegarbeider dient langer te zijn.

8. Er dient een redelijke loontoeslag voor het werken in ploegen te worden gegeven. H. H. MEIJER

Kortehemmennieuws

Verslag van de vacantie-studieweek van B—ls Augustus 1949

Deze groep van + 40 personen, uit alle delen van ons land, stond onder leiding van ds D. Bakker uit Huizum. Keken we de eerste dag elkaar nog wat vreemd aan, al gauw groeide er een sfeer van saamhorigheid, die maakte, dat we ons voelden als één grote familie. De dag werd besteed aan sport, spel, zang en wandelingen. ’s Avonds werden lezingen gehouden. De eerste avond hield ds Bakker een inleiding over: „Christelijke solidariteit”. Ds J. Uitentuis (Huizum) behandelde ’t standpunt ivan de christen ten opzichte van het geweldsvraagstuk. Zowel uit ’t betoog van de spreker, als uit de gevoerde nabespreking, bleek wel, hoe moeilijk ’t voor een christen is, met dit vraagstuk „klaar” te komen. Prof. dr ir W. Schermerhorn kwam spreken over Indonesië. I

Wie beter dan Schermerhom zou ons dit probleem kunnen belichten, iemand, die er zo nabij betrokken was? Allen waren we dan ook dankbaar nader kennis te hebben genomen van ’t levenswerk van deze nobele en eerlijke strijder. Mr J. P. Hogerzeil sprak ons over; „’t Onvoldragen politieke en maatschappelijke spreken der Kerk”. Spreker begon met te zeggen, dat er veel critiek in dit opzicht is. Doch, alleen als wij ons solidair verklaren met de Kerk en met de wereld, mogen wij deze critiek uitspreken. De Ned. Herv. Kerk heeft sedert kort de noodzakelijkheid ingezien, dat de Kerk zich vanuit ’t Woord tot de wereld heeft te richten, met betrekking tot de politieke en maatschappelijke vraagstukken van haar tijd. Wij allen hebben in onze eigen gemeente de kerk voor haar sociale roeping voor te bereiden. Met grote belangstelling is naar de, met veel geestdrift uitgesproken, rede geluisterd. Laatste spreker in deze rij was: W. Scherpbier uit Leeuwarden, over: Evangelie en Socialisme. Als doorbraak-man voelde spreker zich maar weinig op z’n gemak tussen, (zoals spreker ’t zelf uitdrukte) „keien” van socialisten onder z’n gehoor. En evangelie én socialisme hebben de mensheid iets te zeggen in deze wereld, maar ’t is toch zo, dat men ze niet op één vlak mag stellen, want ’t evangelie zal steeds méér geven dan ’t socialisme, omdat ’t laatste niet kan beschouwd worden als laatste vorm van politiek en maatschappelijk leven. |

Voor een deel viel met deze week samen, ’t beraad van de A.G. in Bentveld; 2 leden van de Noordedelijke commissie, nl. D. Sijtsma en B. Knigge, werden hiernaar afgevaardigd en gaven ons uitvoerig verslag, zodat wij onmiddellijk op de hoogte waren. Tot afscheid werd een gezellige bonte avond gegeven, die besloten werd met een groot kampvuur. Na de korte morgenwijding, onder leiding van ds Bakker, die ons er op wees, dat we uit de besloten kring van Kortehemmen, weer terug moesten in ’t leven van alle dag, en dat ieder de Boodschap van deze week, moest uitdragen in eigen kring, keerde ieder weer naar eigen huis en haard terug. A. V.

• Verslag vacantieweek van I—B Augustus 1949

Over een vacantieweek een verslag te moeten maken, valt niet mee. Evenals bij een pension hangt het in de eerste plaats er van af wat voor mensen je er aan zult treffen. Dit kan mee-en tegenvallen. Zo ook hier. Van verschillende streken uit ons land waren zij gekomen ieder met z’n eigen gedachten en voornemens om het zo genoegelijk mogelijk met elkaar te hebben. Het geheel stond onder beproefde leiding van ds Eender, predikant te Marsum. De ontvangst was dan ook heel prettig, zowel van hem, z’n vrouw en het hoofd van het huis. I

’s Avonds hield ds B. een korte uiteenzetting wat het doel van de Woodbrookers is en de geest waarmede die mensen bezield zijn om tot een betere wereld te komen, daarbij de hoop uitsprekende dat-

wij zo met elkaar deze week mochten doorbrengen. In verband hiermede wilde hij dat wij dagelijks ’s morgens een ogenblik indachtig samen zouden komen in het eeuwen oude kerkje, gelegen aan de overkant van het huis, waar wij trouw gevoig aan hebben gegeven. De beide eerste dagen was het weer ons niet gimstig gestemd doch werd desondanks in prettig samenzijn thuis doorgebracht. Het was toen tevens een prachtige gelegenheid eens nader met elkaar kennis te maken, te spreken en over allerlei problemen van gedachten te wisselen. De avonden werden gevuld met belangrijke lezingen en causerieën Ds Lambers besprak met ons o.a. „Opvoeding der Jeugd” waarbij bij de nabeschouwing ook bleek dat bij ons als Ouders schuld aanwezig is zo de jeugd niet in elk opzicht goed voorgegaan wordt, dus ook geestelijk. Dit laatste element ontbreekt nog bij vele. I

Mevr. Aarsen Jansen gaf ons richtlijnen aan „Hoe onze houding moet zijn als socialist in ons dagelijkse leven”. Bij dit onderwerp kwam bij de nabespreking jammer genoeg nogal duidelijk naar voren hoe verschillend onze meningen waren, hoewel wij dit hier niet verwacht zouden hebben. Een heel goede avond vond ik toen ds Eender een inleiding en bespreking hield over het boek van Graham Greene, getiteld: „Het geschonden geweten”, waarin op boeiende wijze de persoonlijke strijd van goed en kwaad van een schuldbewust Priester wordt verhaald. Naast wandelen, fietsen, spel en een babbeltje was het hoogtepunt van deze week de traditionele boottocht over de prachtige Friese meren tot Grouw en terug, waarbij wij ons heerlijk hebben laten bruinbranden en zeer voldaan ’s avonds huiswaarts keerden. I

Nadat SüatMdagmiddag de gehele familie deel had genomen aan een vossenjacht werden wij ’s avonds, vergast op een zangvoordracht van mej. Mien Peters uit Leeuwarden, een begaafde zangeres, die wij nog veel succes toewensen, terwijl we Zondagmorgen na de kerkdienst konden genieten van declamatie ons gebracht door mej. Van Lier. Een bonte avond besloot deze week met medewer-i king van jong en oud.

I Ouders die met hun kinderen hier waren, zullen wel dubbel genoten hebben van hun vacantie, want door de goede zorgen van enige leidsters hadden zij vrijwel geen omkijken naar hun kroost, ja het was zelfs verboden er naar om te zien. Al met al mogen wij terugzien op een goede vacantieweek.

V. d. B.—L.

Leestafelnieuws

A. C. Boonacker. Weerspiegeling. De Tijdstroom, Lochem. ƒ2,90.

Wélk beeld de schrijfster voor ons oproept, hetzij dat van de waterlelie, de dagpauwoog, de hazelaar, de leeuwerik of de zonnebloem, hetzij dat van het kruis, van eb en vloed, van de meeuwen en de vuurtoren, altijd roept ze mede op het gedachtenbeeld, dat, uit het innerlijke, onaantastbare en onvergankelijke rijk van God geboren in de dingen daar buiten, in het geschouwde beeld, haar syinboUsche weerspiegeling ontmoet. Onwillekeurig denken we bij het lezen in dit boekje aan het woord in het Chorus mysticus, waarmede het tweede deel van Goethe’s Faust eindigt: Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis.

In dit kleine, fijne boekje leidt de schrijfster ons langs visuële weg de wereld binnen van de Geest, die zich in al de waarneembaarheden openbaart en verbergt. Ds E. B. A. Poortman schreef een geleidewoord. „De schrijfster”, zegt ze, „die biologie studeerde, legt ons eerst het feitenmateriaal voor, maar gaat er dan mediterend op in. Telkens weer wordt zij getroffen door het gelijkenis-karakter van wat daar buiten in de wereld kiemt en groeit met wat binnen in ons als leven van de geest zich ontwikkelt.” Overal weet de schrijfster het geschouwde beeld en het gedachtenbeeld te doen samenvloeien. Een heel mooi boekje, een zeer fijn geschenk.

Nigel Balchin. De mannen in de achterhoede. Roman. Uitg. v. h. Van Ditmar. N. V. Amsterdam—Antwerpen, ƒ5,90 ing.

Wie de film zag of het luisterspel hoorde, naar dit verhaal zal zich nog wel de beklemming herinneren, die zich van hem meester maakte bij dat sober, maar aangrijpend, realistische relaas van die gebeurtenis aan het strand: het onderzoeken, hoe de gevaarlijke, zo gemakkelijk bij lichte aanraking exploderende boody-trap moest worden gedemonteerd, een meesterlijk geschreven episode, met een diep indringend psychologisch vermogen door de schrijver getekend. Ditzelfde scherp kunnen waarnemen en begrijpen van zielstoestanden treffen we door dit hele boek aan. Hoe gemakkelijk, los, schijnbaar nonchalant, weet de schrijver de ervaringen van de wetenschappelijke werkers van het „thuisfront” tot een boeiend, beurtelings schrijnend, honend of humoristisch verhaal te verwerken! Een uitstekend werk van een nog jong Engels auteur. J. T.

KV. DC ARHIOUSKR9 • AMBTCRBAU