is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 48, 1950, no 26, 01-04-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leestafelnieuws

De Grote Onbekende door H.K.H. prinses Wilhelmina, Uitgave W. ten Have, N.V. Amsterdam, ƒ!,— (16 blr.).

Toen Wilhelmina nog Koningin was, sprak zij op Kerstfeest en Paschen altijd via de radio tot ons volk. Nu zij Prinses geworden is, spreekt zij thans in een door Ten Have uitgegeven Paasboodschap. Zij gaat daarbij uit van het feit, dat Christus voor velen de Grote Onbekende is geworden, maar dat Hij met Zijn Evangelie nog altijd staat in de wereld, waarin wij leven en werken. Ten Have heeft van deze Paasboodschap een aantrekkelijk boekje gemaakt: stijlvolle omslag, goed papier en mooie letter.

Ik Geloof, geealligrafeerd door G. J. Haalkaan, Baarn, Boseh en Keunig N.V., ƒ 1,90 (gebonden) ƒ1,25 (gebrocheerd) (32 biz.).

Het is in vele kerken de gewoonte aan hen, die hun geloof belijden, een boekje te geven ter herinnering aan hun belijdenis. Het boekje van Haalbaar, is daartoe wel zeer geschikt. Het bevat de Apostolische Geloofsbelijdenis. Eén artikel op één rechter bladzijde, vergezeld van een gebed of een lofprijzing en een lied. Op elke linker bladzijde een oud christelijk symbool, passende bij het bepaalde geloofsartikel. Het geheel door Haalbaan gecalligrafeerd. Op de laatste bladzijde kan men een opdracht schrijven. Het geheel werd door Haalbaan geealligrafeerd en door Bosch en Keunig voortreffelijk uitgegeven.

Onze enige critiek is, dat enkele symbolen voor de meesten onbegrijpelijk zullen zijn: die bij het eerste, tweede en negende artikel. Een korte verklaring had niet achterwege mogen blijven. Wij zijn dankbaar voor deze stijlvolle uitgave. J. J. B. Jr.

Dr K. F. Proost. Aanvaarding. Van Loghum Slaterus. Arnhem. 1949.

Een bundel essays voor de mens van deze tijd. Het is opbeurend, dat een 67-jarige, die zo lang gesproken heeft van de macht der goede en heilige krachten in de mens nu te midden van de tragiek van deze tijd, die hij recht in de ogen ziet, van

zijn onverwoestbaar geloof aan de eeuwigheid van dat goede en heilige kan blijven spreken. Hij spreekt van veel oud vertrouwen en geloof, dat is weggevallen, maar blijft opwekken het vertrouwen te bewaren in een doel dat wij niet kennen. Wij moeten verder gaan al weet de mensheid, dat het kruis wacht. Christus moest ten Hemel varen opdat het Pinkster worden kon.

Proost bemoedigt ons met woorden als: „Wie niet verloren wil gaan, gaat niet verloren”. „Wie de berg heeft bestegen, heeft even het Paradijs gezien en bewaart de herinnering als een glanzend verlangen in zijn hart”. Hoe goed doet het, naar deze optimist te luisteren.

Erich Maria Remarque. Van het westelijk front geen nieuws. Geautoriseerde vertaling door Annie Salomons. Erven J. Bijleveld, Utrecht. 1949. ƒ3,90. Dat de uitgever het aandurft tussen de vele boeken, die hun stof ontlenen aan de laatste wereldoorlog, een herdruk van dit boek, dat een beeld geeft van de verwoesting van een jonge generatie in de eerste wereldoorlog, in het licht te doen zien (106 de tot 115 de duizendtal), bewijst met hoeveel meesterschap dit werk is geschreven. Het blijft ook bij herlezen en boeiend relaas van de vreselijke en ontstellende realiteit van de oorlog, van de aangrijpende verwording, de ontroerende kameraadschap en de bittere humor van een in de loopgraven ondergaande jeugd.

William Vogt. De laatste kans der mensheid. Oorspronkelijke titel: „Road to survival”. Vertaald door Nel Bakker, met medewerking van dr J. H. Westerman. Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij v.h. Van Ditmar N.V. 1950. ƒ6,90.

Een actueel boek bij uitstek, dat men geboeid, met klimmende belangstelling leest. Het is fascinerend! Het is als een bazuinstoot, die ons ontsteld doet opschrikken. Het is niet slechts een waarschuwing, een vermaning, het is een noodschreeuw, een hartstochtelijk beroep op bezinning, een rood noodsein, dat ons een halt toeroept I

Het gaat om deze feiten: Er is voor ieder mens ongeveer 2i hectare nodig om van de opbrengst te leven; er is slechts 1 hectare beschikbaar. De wereldbevolking neemt per jaar met 20 millioen zielen toe. Van de vruchtbare aardlaag is door verschillende oorzaken al een derde deel verloren gegaan. Van deze oorzaken noem ik hier: slechte landbouwmethoden, overmatig kappen, bosbranden, overbeweid ing, landuitputtlng, erosie.

Vogt wijst op de noodzaak van internationale overeenkomsten, van aanpassing van de mens aan de gesignaleerde omstandigheden door groter soberheid te betrachten, van vrijwillige geboortebeperking. Hij maant aan om meer belangstelling te tonen in de oecologie, d.i. de verhouding van mens.

dier en plant tot zijn omgeving en wijst op de uitroeiing van nuttige diersoorten. Met tal van voorbeelden bewijst de schrijver, dat de „beschaving” onberekenbare schade heeft toegebracht aan het voortbrengingsvermogen der aarde.

Het boek heeft in Amerika geweldige opgang gemaakt, het heeft maandenlang op de lijst der „bestsellers” gestaan. Ook wij, meelevenden in de tragische wereldprocessen, moeten dit boek lezen. Maar we zullen goed doen, dan tevens kennis te nemen van het boek van onze professor dr ir E. de Vries: „De aarde betaalt”. (Uitg. Albani. Den Haag. Frijs ƒ7,50) en van: ..De voedselvoorziening der wereld”; verslag van het congres, gehouden voor het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers te Wageningen op 8 en 9 October. 1948. J T.

J. P. Sartre. De wegen der vrijheid. Eerste deel. De jaren des onderscheids. Vertaald en ingeleid door Jo Boer. Uitgeverij Contact. A’dam, 1948. 376 blz. ƒ6,90.

Het rumoer rondom Sartre is een weinig afgenomen. Ik geloof dat geen ter zake kundig mens hem vandaag de titel zal bestrijden van een begaafd wijsgeer, een knap romanschrijver en dramaturg. Men heeft nu hier in Nederland enkele toneelstukken van hem kunnen zien, er zijn enkele inleidingen op zijn wijsbegeerte geschreven; reeds enige tijd eerste deel van zijn grote roman (waarvan ondertussen het derde deel in Frankrijk verschenen is) op een bespreking. Het heeft geen zin elkaar rondom deze roman te verketteren. Ik kan ine zeer goed indenken, dat men deze roman als weerzinwekkend afwijst. Ik kan me ook voorstellen, dat juist deze roman in enig lezer een diepe en gezonde ontroering verwekt. Het is er mee als met de homoeopathische geneesmethode: de wanhoop aan het leven kan genezen worden door motieven tot wanhoop aan te voeren. Toegegeven, dat is niet ieders weg. Er zijn gelukkig tallozen, die hun levensplan gevonden hebben zonder door de dikste duisternis te hebben moeten gaan. Hun zal dit boek bevreemden of ergeren. Deze roman is een prachtig voorwendsel tot bespiegeling over de zin van het leven en dat is al een hele- verdienste: het is een dood-emstig boek over zielige mensen. Men kan Sartre verwijten, dat het milieu van zijn roman door en door bedorven is. Hij zou kunnen antwoorden, dat juist deze afgedwaalden het geschiktste demonstratiemateriaal vomien. Aan wie in staat is beven de anecdote van het verhaal uit te komen tot overweging omtrent ’s levens zin, kan deze roman aanbevolen worden, die literair gesproken wellicht geen meesterwerk is, toch een sterk boek, waarbij vooral het inwendig gesprek, dat de personen met zich zelf voeren, vaak zeer aangrijpend en onthullend is. J. G. B.

Korte aankondiging

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij er u even op:

1. Hervormd Kerkelijk Vademecum 1950. Uitgave Boekencentrum Den Haag, 392 blz.

Hier is dan weer het overzichtelijk samengesteld repertorium van alle namen, adressen, gegevens omtrent colleges en besturen, raden, werkgroepen, commissies, inrichtingen en stichtingen, verenigingen en bezetting der predikantsplaatsen binnen de Hervoimde Kerk. Aanbevolen aan wie het aangaat: hij zal er een handige gids in vinden.

2. Rome. Fotografie van Care! Blazer. Inleiding van mr J. Derks. Uitgave Contact, A’dam 1950, ƒ 7,50. Een levendige foto-reportage van Rome, als stad van antieke beschaving, als stad van kerken en beelden, als centrum van het R.K. Christendom, als levende stad van vandaag; dit alles goed ingeleid door een frisse bijdi-age van Jan Derks, die aan Rome-pelgrims leert, hoe ze Rome te zien hebben. 3. Marie Beynon Ray, Artsen van de ziel. Vertaald door L. Cornils. Uitgave van Engelhard, Van Embden en Co, A’dam, 1949, 336 blz. ƒ 8,90.

Ondertitel van dit boek is: ontwikkelingsgeschiedenis der psychiatrie, psychologie en psychotherapie. Wie over dit onderwerp een boeiend boek wil lezen, vindt hier iets van zijn gading: men leest het als een ontdekkingsverhaal, doorspekt met sterke staaltjes. Een ernstig bezwaar is echter, dat de schrijver in zijn inspanning om toch vooral duidelijk en boeiend te zijn, doorlopend allerlei ingewikkelde problemen ontoelaatbaar vereenvoudigt en maar dat is in dit verband hetzelfde een materialistische visie op psychologische problemen verkondigt, die m.i. onhoudbaar is.

4. Vrije Vaaxt. Maandblad. Orgaan van de N.J.G. Uitgave N.J.G., Henri Polaklaan 14, A’dam. ƒ4,— per jaar.

Laat ik zorgvuldig het onderschrift overnemen: algemeen oriënterend en voorlichtend op het gebied van het nationale jeugdvraagstuk. Bestemd voor personen en instanties die op enigerlei wijze met het sterk-gedifferentieerde werk der vrije jeugdvorming in aanraking komen. Voor het ogenblik wijzen we slechts op het bestaan van dit maandblad en durven we er nog niet veel over te zeggen: de opzet is sympathiek, de uitvoering viel me niet mee, noch in de keuze der onderwerpen, noch m de uitwerking.

5. Dr D. Loenen. Het Griekse geweten, Socrates en Athene. Uitgave Van Loghum Slaterus, N.V. A’dam 1949, 61 blz. ƒ2,90. Dit is het eerste deeltje van een serie „Gastmaal der eeuwen”, die taferelen belooft te bieden uit de cultuurgeschiedenis van Europa en laat me meteen zeggen, dat dit eerste deeltje een voortreffelijk essay is, 'berustend op grote kennis van en innige sympathie met de hoofdpersoon. Aanbevolen. Red. secr.

Een waardige Jubileum-uitgave Troelstra’s gedenkschriften Sedert jaren uitverkocht en thans herdrukt. Een sieraad voor Uw boekenkast. Onmisbaar voor Uw kennis omtrent het socialisme. Een boeiende autobiografie van grootse allure. Jubileum-uitgave van de complete gedenkschriften van onze eerste hoofdredacteur ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Socialistische pers geproduceerd door de N.V. Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers. 0K)C>0O0C5OC>0C>0CS00S0C3O0!0 BON. Aan het Boekenbedrijf van de N.V. Compleet In 4 delen sa- De Arbeiderspers. Hekelveld 15, Amster- mengebonden in 2 prachtdam-C banden. Prijs slechts f 25,— compleet. Eventueel Hierbij verklaar ik in te tekenen op de betaalbaar in 5 termijnen Jubileum-uitgave van Troelstra’s gedenk- van ƒ5,— of in 8 termljschriften. 4 delen in 2 prachtbanden. nen, resp. lx/ 4,— en Prijs ƒ 25, compleet. Ik betaal in s*) 8*) 7x ƒ 3,— per maand, termijnen *) ineens bij verschijnen *). Deel I verschijnt ca Juni Naam- in Sep- tember. Adres: Tekent nog heden in op deze prachtige en waar- V dige Jubileum-uitgave. De *) doorhalen wat niet gewenst wordt. oplage is uiterst beperkt! 3IOÖiOC«OCfOOIOOIOOiaCIOOIOCIOHHHMHamHHB^^M»»MM