is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 48, 1950, no 31, 06-05-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leestafelnieuws

Anne Frank Weet je nog? illustraties en band van Kees Kelskens, ƒ2,50, 63 blz. Uitgeverij Contact Amsterdam 1949.

Een bundeltje met acht sprookjes en verhaaltjes geschreven door de 14 j. Anne, toen ze ondergedoken was in „Het Achterhuis”. Ze zijn ontroerend, deze schetsjes, omdat ze ons weer doen voelen welk een gevoelig mensenkind Anne Frank geweest is. De vorm is dikwijls onhandig, maar wie wil verwachten van een 14-jarige dat ze de caal beheerst? Zij is geen kind meer en toch ook nog niet volwassen, maar hoe worstelt ze om een zuiver mens te wezen. Als boek voor kinderen vind ik het niet zo geslaagd, omdat de taal niet altijd kinderlijk is. Het boekje ziet er aantrekkelijk uit. De vele tekeningen doen het bijzonder goed tussen de tekst.

L. de Vries—Hamburger. Het breien in betere banen. Uitgeverij Daamen, Den Haag 1949, 72 blz., 50 foto’s ƒ3,25.

Een „apart” breiboek, dat begint met een citaat uit Henr. Roland Holst, De Nieuwe Geboort! Mooi papier, duidelijke foto’s, goed leesbare tekst maken het tot een zeer verzorgd boekwerkje. En de inhoud?

Brei niet domweg na, n)aar denk uit wat je maken wilt. We zijn niet klaar als we „een aardige steek” gekozen hebben, leder dis breit maakt een stof, die tegelijk vorm krijgt. Wie durft ontwerpen, krijgt de vreugde van zelf-scheppen. leder kan het leren, verzekert de S. ons. Zij geeft een aantal practische wenken (geen patronen!) en veel foto’s van eigen ontwerpen, die „apart” aandoen. De S. houdt een vurig pleidooi, maar practisch geeft ze m.i. weinig waar voor de hoge kosten van dit boekje.

Eleanor Estes. Janneke en Robbic. Uitgeverij 'Van Breda, z.j. 215 blz. ƒ 3,95. Vertaling A. C. Tholema, illustr. L. Slobodkin.

Nieuwe belevenissen van de kinderen Moffat. Wie de andere boeken van deze schrijfster heeft gelezen, zal blij zijn met deze nieuwe uitgave. Wij bespraken reeds eerder in T. en T. „Met z’n vijven” en ..Janneke de middelste”, allebei o.i. bijzonder geslaagde kinderboeken. Ook dit deel lazen we met veel genoegen. Ze zijn zo doodgewoon, niet braaf en saai, maar levendig en echt, die vier broers en zusjes. En ook in dit deel trof me weer de knappe tekening van de moeder-kostwinnares op de achtergrond, die zelden ingrijpt en toch met een warm en wijs hart haar troepje leidt. Gelukkig dat zulke kinderboeken vertaald worden. Geschikt ook om voor te lezen in een gezin met kinderen van ong. B—l2 jaar. Warm aanbevolen.

Avontuur en techniek-reeks. Gezamenlijke uitgave van de uitgeversmaatschappijen N.'V. de Wereldbibliotheek en Van Ditmar N.V., beide te Amsterdam, adm. Singel 90, A’dam. 32 blz. formaat 15x21 centimeter, ƒ 0.50 per deeltje (voor leden van de

W.8.-ver. /0,45 p.d.). Maandelijks verschijnt een deeltje. Bij abonnement op 12 deeltjes ƒ4,80. Verhalen met een avontuurlijke of een technische grondslag, zowel historisch als modern. Een o.i. zeer geslaagde opzet, om inplaats van beeldromans en strips de jeugd van 12—18 j. voor weinig geld boeiende verantwoorde lectuur te verschaffen. De eerste drie deeltjes, die wij ontvingen, „Leonard de Vries Rob’s Avontuur met de Ph-TCE”, N. G. Hazelfhoff „Met kapitein Scott naar de Zuidpool” en „Carl Stephenson Een strijd op leven en dood”, zijn goed geschreven en geïllustreerd. Zij verdienen stellig de belangstelling van ieder die met opgroeiende jeugd te maken heeft, omdat ze werkelijk goed en goedkoop zijn.

Drs K. I. L, M. Peters. Hoe kan mijn kind zijn vrije tijd besteden? Mr F. G. Prins. Wat wordt er van het kind in nood? E. W. J. Rosenberg. Wat kan mijn kind worden. Dr G. G. J. Mettrop. Hoe groeit mijn kind op? O. van Andel Kipke. Hoe voed ik mijn kind op?

een serie boekjes met duidelijke tekst en mooie foto’s, verzorgd uitgegeven mede ter gelegenheid van de tentoonstelling Jeugd van Nederland, vorige zomer m het RAI-gebouw te Amsterdam gehouden. Prijs van de serie ƒ 2,—, losse boekjes ƒ 0,45. te bestellen bij Sec. Jeugd v. Nederland, Stadhouderslaan 146, Den Haag.

Waardevolle geschriften, nuttig voor ieder die met kinderen te maken heeft, vol practische raadgevingen, die ieder kan gebruiken. M.i. ook geschikte stof voor ontwikkelmgswerk, ter bespreking op leeskringen e.d. Zeer aanbevolen aan opvoeders. R. B.—V. R.

Arthur Morrison. Het Kijkgat. Roman. Uit het Engels vertaald door Renée van Walcheren. Geïllustreerd door A. Molenaar. Amsterdam. N.V. De Arbeiderspers. 1949. Geb. ƒ4,50.

Een boek uit de Arbo-jaargang 1949—1950. Een prachtig-realistische schildering van een Londense havenbuurt en haar bewoners in de tweede helft der negentiende eeuw. We genieten van de rake typeringen en de kostelijke Engelse humor. Uitmuntend is de uitbeelding van de onschuldige, niet door de verdorven omgeving, door de lugubere tonelen en mensen aangetaste jongensziel. Dit wordt mede bereikt door de regelmatige afwisseling van gewone beschrijvende hoofdstukken en hoofdstukken, waarin de jongen zij n visie in de ik-vorm beschrijft. Het is een boek om in één spanning uit te lezen De illustraties zijn best en passen zich volkomen aan bij de sfeer van het verhaal.

H. Rauschning. ’Rjd en delirium. H. F. Leopolds Uitgeversmij N.V., Den Haag. Prijs ing. ƒ 7,15, geb, ƒ 8,90.

Rauschning ontleende de titel van zijn boek aan de Romeinse dichter Horatius, die de periode van binnen- en buitenlandse chaos, welke aan zijn eigen

tijd, het gouden tijdperk van vrede, voorafging, een „tijd van delirium” noemde. Zal het moderne delirium wederom leiden tot een duurzame vrede? Het spreekt vanzelf, dat de schrijver deze vraag niet kan beantwoorden. Het is al moeilijk genoeg een juiste diagnose van deze tijd vast te stellen. Rauschning beproeft het. Na het eerste deel van zijn boek, „De paradox van de overwinning”, volgt het tweede deel, getiteld: „De grote crisis en de ontbinding van de westerse beschaving”. Daarin geeft hij de anatomie van de grote crisis. Deel 111 noemt hij: ..De crisis en de vrede".

Rauschning is bij ons bekend geworden door zijn: „De nihilistische revolutie’', populair zelfs door zijn: „Hitlers eigen woorden”. Of dit boek in zal slaan? Zeker is het, dat dit boek hoge eisen stelt aan de lezer: voor velen zal het een vermoeiende worsteling zijn. De nuchteren zullen er een teveel, de bewogenen er een te weinig in vinden, De evenwichtige zal zich stoten aan het onrustige, het onmatige. Rauschning nadert vaak het apodictische; in zijn behoefte om te definiëren en te systematiseren kan hij de proporties niet bewaren, wordt hij onbillijk, holt hij door. Bijv. op blz. 194, waar hij het „populaire humanisme” uitknijpt. Over de plaats van het socialisme zegt hij dingen, die een rechtgeaard socialist niet kan aanvaarden (zie blz. 123 en 173/174). Op blz. 51 zegt R.: „De Westerse beschaving, het Christelijke Westen, gefundeerd op het klassieke en Joods-Christelijke humanisme, is stervende.” Maar op blz. 93 zegt hij, bewerende dat hei nihilisme slechts overwonnen kan worden door het licht van het Christendom, dat de grondslagen van de vrije èn van de collectivistisch-geordende maatschappij verankerd liggen in „dat Hebreeuws-Christelijk-Klassiek humanisme, dat zich bewust is van zijn transcendente oorsprong”.

Het is geen boek om zonder potlood in de hand te lezen; telkens zal men treffende uitspraken en daar wemelt het boek van willen aanstrepen en confronteren met reeds eerder gelezene. En dan bemerken, hoe vaak de schrijver vervalt in herhalingen en soms zelfs tegenspraken. Maar iedereen, die zich verdiepen wil in de tijdsproblemen. raad ik sterk aan, dit boek te lezen. Het is origineel, moedig, briljant, groots van visie, het is realistisch en idealistisch tegelijk. Het is scherp en hekelend, maar tevens utopisch. Hij wil het universele gemenebest en meent dat de grote crisis overwonnen kan worden door een „conservatieve revolutie”. Ze zal revolutionnair zijn in de creatie van nieuwe vormen; conservatief in de handhaving van de bronnen van onze geestelijke beschaving. R. schrikt telkens terug voor zijn eigen visie, zijn eigen verlangen. Op de voorlaatste bladzijde zegt nij: „Men behoeft geen pessimist te zijn om te geloven, dat de vooruitzichten voor een grote creatieve revolutie, welke de crisis zal overwinnen, pover zijn”. Maar het slot kan de onrust in ons hart weer stillen, waar hij de redding stelt in het geloof. „Hij die niet gelooft is reeds geoordeeld.” De schrijver eindigt als volgt: „De Christen heeft de sleutel in handen tot het begrip van de grote hoewel tragische gebeurtenissen van onze tijd. Wat wij in deze grote crisis doormaken :s meer dan een verandering van politieke of sociale orde. Op een hoger plan is het het inluiden van een geestelijk advent. Welke richting de uiterlijke ontwikkeling ook zal gaan, één ding gaat reeds in vervulling, de universitas van de mensheid. Maar zij is geen intellectueel begrip of sociologische categorie. Zij leeft omdat God leeft. En slechts door God leven mens en mensheid.” Eén opmerking nog: Al vindt men in de tekst verwijzing naar en citeren van belangrijke werken en zijn er zeker een 25-tal namen van de meest vooraanstaande schrijvers op het onderhavige terrein genoemd, toch mag, dunkt mij, in een boek als dit een lijst van geraadpleegde literatuur niet ontbreken. J. T.

H. Boelaars e.a. Onrust in de zielzorg. Uitg. Het Spectrum Utrecht-Brussel 1950. 224 blz. ing. ƒ 3,50. Een boek van een aantal Rooms-Katholieken, geestelijken en leken. Op zich zelf al, los van de inhoud, belangrijk: deze groep mensen is niet alleen maar verontrust vanwege de voortdurende afval van de kerk, maar ziet, en durft dat in het openbaar uitspreken, dat de zielzorg, zoals de Kerk die toepast, niet meer in overeenstemming is met de eisen van de moderne maatschappij, en niet voldoende gebruik maakt van de wetenschap der menselijke ziel. Vooral dr Ramselaar, die zijn sporen in de jeugdbeweging heeft verdiend en daar zelf mee is gevormd, neemt geen blad voor de mond, en spreekt onomwonden zijn verontrusting uit over de schrikbarend toenemende afstand tussen priester en leek! Scherp wordt gehekeld, het clericaal traditionalisme, waardoor de priesterstand niet in levende aanraking is met de werkelijkheid der maatschappij ik beken, dat de critiek die de heren van der Hoeven en Rosmalen zich veroorloven, mij zeer heeft verrast. Het boek is natuurlijk geschreven voor Rooms-Katholieken; het moge nochtans óók gelezen worden door protestantse zielzorgers, en hen aansporen tot een eigen bezinning

zwaag is per bus te bereiken vanuit Groningen. Heerenveen (in aansluiting op de trein), Leeuwarden, Sneek.

De kosten bedragen ƒ3.50 naar keuze, bij aankomst te voldoen. Wij vertrouwen, dat ieder naar draagkracht zelf een prijs kiest.

Opgaven gelieve men vóór 11 Mei as. te zenden aan de administratrice van het Woodbrookershuis te Kortehemmen. Daarna volgen nadere mededelingen.

Vormingscentrum „De Vonk” Noord wij kerhout

Evenals vorige jaren organiseert het Vormingscentrum „De Vonk” ook dit voorjaar een huisvrouwenbijeenkomst en wel van 13—17 Juni. Het onderw'erp, dat we in deze week met elkaar willen bespreken is „De Vrouw en haar Leven”.

In het drukke leven van alledag bent u het, huisvrouwen, die wei graag eens wat zoudt willen lezen of horen, wat u geestelijk voedsel kan geven, maar door de vele beslommeringen van uw werk komt u er weinig toe. Daarom menen we, dat het goed is, u de gelegenheid te geven, een paar dagen naar buiten te gaan, om bij ons, in een huiselijke omgeving, met anderen van gedachten te wisselen over dit onderwerp, dat u zeker belang inboezemt. Er zullen inleidingen gehouden worden over: „Hoe staan wij vrouwen in het leven?”, over „t/rouwelijke t/orming” en over „Verschillen tussen Man en Vrouw”.

Denkt u niet, dat het te moeilijk is, de inleidingen sluiten dadelijk aan bij het (iagelijkse leven der vrouw.

Verder is er gelegenheid tot wandelen, buiten

zitten, samen zingen, contacten leggen met anderen, dus tot echt vacantie houden. De kosten bedragen ƒ 12,-.

In aansluiting op deze week is er een echtparenweekend, dus van 17 op 18 Juni. Het kan dus zo, dat u eerst de huisvrouwen-bijeenkomst meemaakt en dat uw echtgenoot ’s Zaterdagsmiddags komt, om dan Zondagavond samen huiswaarts te keren. Men kan echter ook alleen de huisvrouwenweek of alleen het echtparenweekend meemaken. Op het weekend zullen we samen spreken over: „Het gezin met jongere kinderen” en „Het gezin met oudere kinderen”. De kosten voor het weekend bedragen voor een echtpaar ƒ 7,50. Opgaven gaarne voor 1 Juni a.s.

Zomer-Retraites

Op het „Eijkman-huis” in Driebergen worden deze zomer twee retraites georganiseerd, die zo mooi een onderdeel van de vacantie kunnen vormen. De retraite is een soort vacantie, maar dan een vacantie, die geheel aan God gewijd is. In deze dagen wordt het „Eijkman-huis”, dat zich met zijn één-persoons-kamertjes zo goed voor ons doel leent, uitsluitend voor de retraite gebruikt.

31 Juli—4 Augustus onder leiding van dr E. A. A. de Vreede (Zetten).

4 Augustus—B Augustus onder leiding van ds A. F. L. van Dijk (Zetten).

Zodra wij een overzicht van het aantal deelnemers hebben, ontvangt u bericht van plaatsing. U doet verstandig zich zo spoedig mogelijk op te geven aan ds A. F. L. van Dijk, Etten (Gld). De prijs bedraagt ƒ2O.—.