is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 48, 1950, no 41, 15-07-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reageren dan (ietwat kwajongensachtig) nog een§ te bellen. De vrolijke noot ontbreekt dikwijls op de stoep al niet. Soms moet de list der liefde er dadelijk bij te pas komen om de voet tussen dorpel en deur te krijgen. Mijn huisbezoek-commissie heeft mij wel eens verteld, dat zij op de avond, waarop de bonte avond aanstaat, geen schijn van kans maken om binnen te komen. Hier krijgt men wel een merkwaardige kijk op het respect voor de vertegenwoordigers der kerk en op de waardering voor het hoogste goed, waarvan de kerk zelf de vertegenwoordiging is.

Het is mij onlangs overkomen, dat ik op een avond voor een gesloten winkel stond te wachten om binnen gelaten te worden. Ik hoorde een zenuwachtig gemorrel met de sleutel, maar mevrouw slaagde er niet in om het onwillige slot tot rede te brengen. Ten slotte liet zij de sleutel allervriendelijkst door de brievenbus naar buiten glijden met de bemoedigende opmerking, dat het mij van buiten wel gelukken zou om het slot open te krijgen, wat ook het geval was. Dit gebaar was niet alleen hoffelijk, maar ook onbedoeld symbolisch. Er komt een ogenblik in een mensenleven, waarop wij eigen pogingen moeten staken en de sleutel uit handen geven. Ik heb dat toen nog maar niet gezegd, omdat men niet te gauw met stichtelijkheden moet klaar staan, terwijl het de -vraag nog is, of de ander de symboliek verstaat. Maar er zijn ook dingen, waarin men zijn eigen innerlijke vreugde heeft.

Tegenover deze winkel was een zaak, waar men ijs, limonade en snoeperij verkocht. Ook daar deed ik pogingen om binnen te komen. Dat ging trouwens uiterlijk makkelijk genoeg, want de deur stond altijd open, maar verder kwam ik niet. Deze mensen hadden geen tijd, zelfs niet voor een afspraak, zielig verbond tussen een beetje onwil en veel onmacht. Hier stuiten wij op de drempel al op de maatschappelijke nood, die van het leven van velen een stukje slavernij maakt; mensen, die achterop geraakt zijn en die in een laatste noodsprong een bedrijfje opzetten, waarin zij ’s morgens, ’s middags en ’s avonds, door de week en ’s Zondags, vooral goede diensten

mogen be’wijzen aan het snoepgrage publiek; mensen, wier bedrijf altijd ontsnapt aan de mazen van elke winkelsluitingswet en die, wegzakkend in het drijfzand, waarin zij zich alleen maar materieel trachten te redden, elke vorm van levensverheffing en levensuitzicht missen.

In dit verband denk ik ook aan mijn geregelde bezoeken, die ik bij iemand breng, die in de kringen van het NW indertijd een goede naam had en tot de strijders behoorde in de socialistische beweging, maar invalide geworden, een café heeft overgenomen.

Het is een vreemd entrée voor een geheelonthouder, telkens als ik ’s Zaterdags zijn kroegje binnenkom. Maar mijn gesprekken met deze man verheffen zich soms tot een haast devote vreugde, als ik merk, hoe hij tussen al zijn geestige verhalen en herinneringen van zijn vroegere activiteit, nu met overgave luistert naar de boodschap van die dingen, die ondanks zijn blinde ogen licht betekenen voor zijn ziel en een reinheid beduiden, welke ver uitgaat boven de walm van het kroegje, waarin beneden ons het bedrijf doorgaat.

Reeds -wees ik op de ge’weldige verscheidenheid van ons pastorale werk. Ik heb weinig of geen tijd naar de bioscoop te gaan, hoewel ik erken, dat dit soms zeer leerzaam is voor mijn arbeid. Toch mag ik verzekeren, dat er bijna geen week voorbij gaat, of er speelt zich een film voor mij af in mijn pastoraal contact met al de tragiek, waaraan een mensenleven zo rijk kan zijn, maar dik’wijls ook met sprankjes van humor. Het zijn maar flitsen, die wij opvangen. Als allerlei beelden van dat bonte mensenleven in een openhartig en vertrouwelijk contact voor ons zichtbaar worden, is het mijn eerste taak om toeziende en luisterende onbevangen en onbevooroordeeld mee te leven; maar zo nu en dan, als ’t even stokt en knapt, mogen wij een coupure aanbrengen en in dit verward geheel iets in voegen van de blijvende waarde en troost van het Evangelie, in de hoop, dat een enkele indruk hiervan blijft hangen en mee ingevlochten wordt in dat wonderlijk weefsel van ons bestaan. M. v. d. V.

KORTE AANKONDIGING

De vacantie is in aantocht. Houdt rekening met een regenachtige dag. Maar ook op zonnige dagen kan een goed boek een verpozing zijn voor uw geest. Hier volgen enkele mooie romans, waarvan ge intens genieten kunt, als ge niet gelooft in het sprookje, dat de laatste de beste zijn. Hier volgen enige beroemde buitenlandse romans. Het zijn geen van allen pas verschenen boeken, maar zij zijn ieder in hun soort, bijzonder mooi en te recht beroemd. Ze zijn zorgvuldig, vaak opvallend fraai vertaald. Ze zijn niet duur en verdienen meer dan eenmaal gelezen te worden. Laat ze dus niet in uw vacantie-oord liggen en leen ze nooit uit, zonder te noteren, aan wie en wanneer ge ze uitleent!

1. Honoré de Balzac. Eugénie Grandet. Vertaald door Koos Schuur. Uitgave De Muldertoren, A’dam 1949. 262 blz. ƒ3,70. De schrijver (1799—1850) hoort tot de allei-grootste romanschrijvers der Franse literatuur. Realist door zijn nimmer aflatende aandacht voor het tekenend detail, ook als dit weinig verheffend was, romanticus doordat hij zijn verhaal plaatst in een lyrisch licht. Dit is het verhaal van een meisje, dat langzaam verkommert, al wachtend op de grote liefde.

2. Charles Dickens. Twee steden. Vertaald door Theun de Vries. Serie „De Onsterfelijken”. Uitgave Contact, A’dam, 1950. 375 blz., ƒ 4,90. Dickens (1812 de grootmeester der Engelse romankunst, werd een tijd lang beschouwd als een schrijver voor simpele zielen. Tegenwoordig staat hij, en te recht, weer in de aandacht van de literaire fijnproevers. Dit is het verhaal van Londen en Parijs in de

tijd der Franse revolutie. Het is anders dan alle andere romans van Dickens, tragisch in de echte zin van het woord,

3 Signd Undset. Trito door dr A. Snethlage Uitgave in dundrak Meulenhoff. Adam 1948, 1259 blz. ~ „„„„ schrijfster (1882—1944) won Nobelprijs Er zijn in de WCTeldliteratuur we«ig romans, die zo het gehwl andere, leven van de Middeleeuwen beschrijven, als roman, die sted uitstijgt boven de vele zoetelijke Scandinavische romans van de nieuwere De historische geleerdheid is geen moment oïgeofferd aan de diepe intuïtieve kennis van het menselijk hart. Realistisch, toch verheffend in de edele zin van het woord.

4. Alexandre Dumas. De drie musketiers. door C. J. Kelk. gave Contact, A’dam 1949, 655 blz. ƒ 5,90. Dumas (1803 1870) is het type van de geni^e, romantische Het is gemakkelijk om de Mstorische de bombast en de overdrijving aan te wijzen, rnaar de geest^- heid, de wonderlijke verzonnen avonturen, de schitterende gevechten, de adembenemende ontsnappingen plaatsen deze roman onder de epische kuristwerken aller tijden. Bewonderenswaardig is zijn scherpe profilering der vele optredende personen, het tomeloos enthousiasme, waarmee hij zelf a^ zijn verhaal gelooft. De dialogen getuigen van zijn dramatisch talent. Oppervlakkig als ge wilt, maar wat een verrukkehjk amusement voor u en uw grote jongen.

5. Stendhal. De Chartreuse van Parma. Vertaald door Cl. de Roos. Serie „De Onsterfelijken”. Uitgave Contact. A’dam 1948, 395 hlz. ƒ7,50.

Stendhal (1783 is een schrijver die buiten zijn tijd staat en dan ook resoluut rekende op lezers na zijn dood. Dit boek sluit met de opdracht: „To the happy few” (aan het kleine getal der uitverkorenen). Het decor is het tijdperk van Napoleon, maar waar het om gaat zijn de met een tikje cynisme waargenomen bewegingen van het hart. Vergis u niet; dit is een moderne roman; niet ontroerend, maar knap, niet meeslepend, maar onthullend. Volgende week wat Nederlandse romans! Doet uw keuze.

BED-SECR.

Leestafelnieuws

Dr H. A. Enno van Gelder. Vrijheid en onvrijheid in de republiek. I van 1572—1619. Uitgave H. D. Tjeenk Willink & Zn N.V., Haarlem, 1947. 269 blz. ƒ 6,90.

Dit boek is daarom interessant, omdat het niet alleen de feiten vertelt van vervolging en onverdraagzaamheid en van strijd daartegen in de woelige jaren van de eerste helft van de 80-jarige oorlog, maar tevens zich uitvoerig bemoeit met de motivering. Die strijd wordt uitgevochten op twee onderling verwante gebieden, vooral: vrijheid van godsdienst en van drukpers. Van Gelder houdt de lezer ook op de hoogte van de strijd in het buitenland. Zo kan men zelf een oordeel vormen in hoeverre de Nederlandse opvattingen origineel zijn. De langzame vorderingen van de idee der verdraagzaamheid kan men zo van nabij aanschouwen en zich tot mijmeren zetten tot waar we vandaag beland zijn.

Dit boek is enige jaren oud; mogen we een Ile deel verwachten van deze, juist ook op dit gebied, uiterst deskundige schrijver? J. G. B.

Walter Liithi, „Het Feest gaat door”, J. N. Voorhoeve, Den Haag, ƒ0,50 (32 biz.). Twee preken van de bekende Zwitserse predikant; de eerste over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, de tweede over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Twee voortreffelijke preken, eenvoudig, begrijpelijk, actueel, recht op het hart aan. Echt en voluit Lüthi. J. J. B. jr

KERK EN WERELD

„DE HORST” DRIEBERGEN CONFERENTIE VOOR OUDERS

De Stichting „Kerk en Wereld” heeft in samenwerking met de Raad voor Kerk en Gezin, van 22—25 Augustus a.s. in het Eijkmanhuis te Driebergen een conferentie voor Ouders belegd. Leider: ds H. Witvliet, Groningen. Het programma luidt: Huwelijk en Geloof: ds A. Th. Stegenga, A’dam. De verhouding tussen ouders en kinderen: ds H. Witvliet, Groningen. Onze jeugd in het moderne amusementsleven: W. H. Eijgenhuijsen, docent aan de Academie van Kerk en Wereld. De opvoeding tot het huwelijk: jhr H. de Ranitz, arts, Bussum. De beroepskeuze: H. v. d. Vlist, wethouder te Utrecht.

De conferentie vangt aan op Dinsdag 22 Augustus te 16 uur en eindigt Vrijdag 25 Augustus na het ontbijt. De kosten bedragen ƒ 13,50, echtparen ƒ 25. Voor zover de plaatsruimte het toelaat, kunnen inclien nodig, kinderen boven 6 jaar worden medegebracht tegen een vergoeding van ƒ 10. Overleg hierover en aanmelding; secretariaat van Kerk en Wereld, „De Horst”, Driebergen.

VORMINGSCENTRUM „DE VONK”, NOORD WIJKERHOUT

„Veel meisjes komen dit jaax van een middelbare school of huishoudschool. Ek" zijn er, die dan al precies weten, wat ze daarna willen gaan doen. Anderen weten dat nog niet. Zij zijn nog onzeker, zouden er graag eens rustig over denken en spreken), zouden graag ook eens met verschillende mogelijkheden in aanraking komen. Daarom organiseert het Vormingscentrum „De Vonk” van 28 Augustus—23 Sentemter as. een cursus voor meisjes van 17—20 jaar. |

Behalve dat er over beroepskeuze en allerlei andere onderwerpen met elkaar gesproken wordt, wordt met elkaar het praktisch werk in huis en tuin gedaan, er wordt gezongen, gewandeld, gesport, enz. De kosten bedragen ƒ B,—, ƒ 10,—, ƒ 12,50 of ƒ 15,— per week naar keuze. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de administratie van het Vormingscentrum „De Vonk” te Noordwijkerhout.

Iflflïïî