is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 49, 1951, no 40, 07-07-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEESTAFELNIEUWS

Jhr mr dr W. H. Alting van Geusau. Inleiding tot het denken van S. Freud. Serie: Hoofdfiguren van het menselijk denken. Uitgave Born N.V., Assen. 1951. 79 blz. ƒ1,45.

Een goedkoop en aardig boekje, dat zijn titel waar maakt, slechts een inleiding te zijn. Naar mijn smaak is het te anecdotisch, vooral in de kritiek, om ernstig opgevat te worden. Er zijn toch ook goede en wat degelijker inleidingen tot Freud. Wie is er gebaat met deze verzameling „weetjes”, tenzij de man die meepraten wil, maar te lui is of het te druk heeft een wat ernstiger boek te lezen. Hem zij het aanbevolen!

A. J. A. Koelensmid. Arts. Het persoonlijk voortbestaan na de dood. Uitgave H. Meulenhoff, A’dam,

z.j. (1951), 77 blz. ƒ3,50. „Een beknopt overzicht van de voornaamste aanwijzingen voor het persoonlijk voortbestaan, bezien uit parapsychologisch gezichtspunt.”

Aldus de ondertitel. Dit boekje geeft een populair geschreven overzicht van de belangrijkste verschijnselen op het gebied der parapsychologie, die moeten pleiten voor het voortbestaan der ziel na de dood. Ik meen nog altijd dat het ons als gelovige Christenen ontzegd is, te pogen met de overledenen contact op te nemen, en dat het ook voor onze geestelijke gezondheid gevaarlijk is. Daarenboven meen ik, dat er veel sterkere wijsgerige bewijzen zijn voor het voortbestaan dan het bewijs uit de psychologische verschijnselen, die gesteld al, dat ze betrouwbaar zijn weergegeven, een onoverzichtelijk aantal verklaringshypothesen mogelijk maken, waarvan ik de spiritistische, discreet voorgestaan door de schr., als een der minst waarschijnlijke aanmerk.

Ds J. M. Spier. Inleiding in de Wijsbegeerte in de wetsidee. Uitgave J. H. Kok, Kampen. 1950. Vierde druk. 263 Blz. ƒ 6,25.

Ondergetekende hoort tot de velen, die wel belangstelling hebben voor de „wijsbegeerte der Wetsidee”, de filosofie die zich aandient als de Calvinistische Wijsbegeerte, t.w. het werk van de twee Professoren der Vrije Universiteit dr H. Dooyeweerd en dr D. H. Th. Vollenhoven, maar die geen tijd en (of) lust hebben, de grote boeken van de eerstgenoemden door te werken. Men kan dan ook verheugd zijn met dit altijd nog uitvoerig geschrift vari een hunner enthousiaste leerlingen, die deze wijsbegeerte op heldere wijze uiteen zet. Er is nu geen excuus meer voor wijsgerig-geïnteresseerden, aan dit boek voorbij te gaan; het is duidelijk, het is betrouwbaar en vooral; te ontkennen valt niet, dat in de wijsbegeerte der wetsidee een belangrijk stuk denkwerk ligt van deze tijd. Of ik er dan geen bezwaar tegen heb? Eerstens de vaak grove wijze, waarop wijsgerige tegenstanders worden gekenmerkt of worden afgedaan; vervolgens de voorbarige manier waarop openbaringsgegevens in het wijsgerige debat betrokken worden. Denkt men nu werkelijk, dat deze alleszins knappe theorie der wetskringen ons in de schrift geopenbaard is? Misleidend is m.i. ook het terugvallen voor bewijsvoering op de zgn. naïeve kermis. Ik zou zo door kunnen gaan. Het ernstigste bezwaar is, dat deze filosofie zo weinig reflex is, ze geeft zich geen rekenschap van haar vaak verborgen uitgangspunten. Ze stelt zich te gauw tevreden met een bereikte harmonie tussen ervaringsfeit en schriftgegeven; vandaar haar zwakke zijde, de critica. Maar genoeg aanmerkingen! Ondanks al mijn bezwaren vind ik dit een waardevol boek, vol vruchtbare suggesties, ook voor degenen, die deze filosofie als een naïef, gelovig-rationahsme menen te moeten afwijzen. J- G. B.

Mr A. Stempels, „De Parlementaire geschiedenis van het Indonesische Vraagstuk”, Arbeiderspers, 1950. 317 blz. ƒ6,50. ■

Dit boek van de parlementair overzichtschrijver van de N. Rott. Crt. beperkt zich tot wat in de beide Kamers is verhandeld. Ook wanneer langzaamaan de belangstelling voor het verleden taant en men de situatie als feit aanvaardt (zie „Trouw ) houdt dit boek zijn betekenis. Aan een brandend probleem .wordt de werkzaamheid der parlementaire democratie getoond. Mr S. verstaat het de dramatis personae van het parlementair toneel naar hun bedoelingen te interpreteren, al verbergt hij zijn syinpathieën niet. Interessant is de wijze, waarop in het tweede deel deze personen apart besproken worden. Te recht. Vliegen deed het al. Oud eveneens. Het is juist. Juist als wij de mensen zien met hun hebbelijkheden en hun reacties op anderen, begrijpen wij goed, dat pohtiek geen mechanisme van beginselen en belangen is. Daarom ook nu nog: hartelijk aanbevolen.

Dr H. Faber „Wat heeft Amerika ons te zeggen?” Een bundel Amerikaanse Reisindrukken. Vrije Geluiden Serie, fa. Gaade, Delft, 1951, 158 blz. ƒ 4,40. In serieverband ƒ 3,90. Dr Faber heeft een reis gemaakt voor het Internationaal Verbond van Vrijzinnig Christendom naar de Verenigde Staten. Meer dan reisindrukken

wil hij niet geven en hij hoedt zich voor stellige uitspraken. Vandaar dat de woorden „wellicht” en „misschien” vaak gebruik worden. Het boekje heeft de grote verdienste, dat het bescheiden is, in omvang en opzet. Het is tevens een poging om enkele Amerikaanse verschijnselen, waar Europeanen zich aan stoten, begrijpelijk te maken en te waarderen zelfs. Hij waarschuwt tegen een te vlug oordeel goed vrijzinnig christelijk en wil véél mild verstaan van uit het feit, dat de V.S. nog zo jong zijn als natie. Het boekje kan andere Amerika-lectuur niet vervangen, wel stimuleren.

M. Sluyser, „Hier is de VARA”, 25 jaar democratisch-socialisme in de omroep. Arbeiderspers, 1950. Dit boek verscheen bij het feest van de VARA. Een geschrift dus, dat een verdediging moest worden en geen ruimte het voor critische opmerkingen van binnen uit. Dit gaat zover, dat getoornd moest worden tegen het Mihtair Gezag, dat heeft „gebruik weten te maken van een zekere antipathie tegen de omroepverenigingen, die bij een klein deel van het volk leefde... een klein deel, dat echter dank zij de persoonUjke sympathieën van enkele ministers een onevenredige invloed op het omroepbestel vermocht uit te oefenen” (blz. 161). Liever was mij geweest, als Sluysef zich bezig gehouden had met de achtergrond van de visie van prof. v. d. Leeuw, hier bedoeld. Dan was misschien de mededeling, dat ook de VARA dezelfde geesteUjke ontwikkeling doorgemaakt had als de P.v.d.A. (blz. 164) geloofwaardiger geworden. Juist op cultureel gebied zal men dan de visie van Prof. v. d. Leeuw niet op die manier mogen afdoen. Het boekje is leesbaar, geeft allerlei feiten, maar mist de reserve tegenover het eigene ,die een jubileumgeschj-ift een overtuigingskracht tegenover de buitenstaanders kan geven. L. H. R.

HEEL GEWONE...

...jonge vrouwen en mannen zijn het die wika willen worden. Soms nog meisjes en jongens. En die heel gewone jonge mensen willen nu in de wereld getuigen van de blijdschap van het Evangelie en anderen daarbij helpen. God sprak hen aan op hun verantwoordelijkheid voor de wereld. En dat is voldoende voor ons om u te vragen mee te helpen hun opleiding te bekostigen. Want 70 % kan niet de 4500 gulden betalen die voor de driejarige opleiding van ieder nodig zijn. Helpt U? Vandaag nog? Met uw giro? Hartelijk dank. Giro 29700

■ BV ■ "

DRIEBERGEN.

EIJKMANFONDS V. „KERK EN WERELD”, Stichting van de Ned. Herv. Kerk.

In jong ing.-gezin (één kind), waarvan man tijd. in buitenl., kan een rustbeh. dame worden opgenomen als

PAYING GUEST,

voor 1 a 3 mnd. Rustige, bosrijke omgeving. ƒ 4,50 per dag. Brieven onder no 2633 a. h. bureau van dit blad.

BENTVELDNIEUWS

Wij maken u attent op een conferentie, georganiseerd door de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers en de Dr Wiardi Beekman Stichting te zamen, waarvan u hieronder de gegevens aantreft:

De verschraling van het socialistisch denken en voelen. Zaterdag 21 tot Woensdag 25 Juli. Leiding: ds L. H. Ruitenberg. De huidige situatie van de socialistische beweging in binnen- en buitenland baart velen zorg. Heeft het democratisch socialisme nog kansen? Zo ja. waar liggen die?

Kracht en zwakheid van de voor-oorlogse socialistische beweging door ds L. H. Ruitenberg, Zaterdag 19.30 uur; Na-oorlogs socialisme – Verwachting en teleurstelling door mr J. P. Hogerzeil (gevr.). Zondag 19.30 uur;

Is een nieuwe socialistische theorie nodig? door drs W. J. v. d. Woestijne, Maandag 10.15 uur; Erkenning van geestelijke waarden door Y. Poppema, Maandag 19.30 uur; Klaarheid van politieke doelstelling door mevr. dr H. Verwey-Jonker, Dinsdag 10.15 uur; Heeft het democratisch socialisme nog kansen? door mevr. dr H. Verwey-Jonker, Dinsdag 19.30 uur ; Sluiting Dinsdagavond, vertrek Woensdagmorgen na het ontbijt.

Kosten: naar draagkracht ƒl6,—, ƒ17,50 of f 19, per persoon. Echtparen ƒ 30,—, ƒ 32,50 of ƒ 36, . Kinderen 4 t.m. 11 jaar ƒlO,—; 12 t.m. 15 jaar ƒ12,50; vanaf 16 jaar prijs volwassenen. Wij bevelen deze belangrijke conferentie gaarne in uw aandacht aan; zij biedt de gelegenheid om problemen, die ons allen bezighouden, in een prettige omgeving te bespreken en wij hopen dan ook dat u gelegenheid zult vinden haar bij te wonen. Uw opgave voor deelname wordt gaarne ingewacht bij de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

SOCIALISTISCHE DEFENSIE-POLITIEK Vacantiecursus van Woensdag 25 tot Zaterdag 28 Juli ’5l te Bentveld. Er is binnen het kader van de spanning Oost-West welhaast geen zaak die de mensen zo bezig houdt als die der herbewapening. Niemand kan er zich aan onttrekken, aangezien de gevolgen zich voortdurend in ons dagelijks leven doen gevoelen. Het enige lichtpunt in deze sombere situatie is dat vrijwel niemand met een gerust geweten, op zijn minst zonder zorg, deze ontwikkeling gadeslaat en meemaakt.

Overschaduwd wordt dit lichtpuntje weer door het feit, dat velen over deze benauwende aangelegenheden openhartig zouden willen spreken, doch daartoe te weinig gelegenheid vinden. En in de socialistische beweging èn in de kerken èn daarbuiten leeft bij tallozen een diepe bezorgdheid over de gang van zaken.

Wij meenden er goed aan te doen, om deze vragen eerlijk aan de orde te stellen. Nodig is in dit verband echter een grondige en verantwoorde bezinning op de historische, sociale en politieke achtergronden. Nodig is minstens zo zeer de vraag: Wat heeft Europa te verdedigen? Ten slotte heeft het feit, dat zeer vele socialisten de beslissingen der socialistische beweging niet kunnen begrijpen noch meemaken, ons er toe gebracht de vraag aan de orde te stellen: heeft de socialistische beweging in deze discussie over de bewapening een eigen geluid? En zo ja, hoe verhoudt zich dat geluid tot dat der Kerken? Wij hopen en verwachten dat vele, zeer vele verontrusten aan deze bezinning zullen deelnemen.

Programma: „Socialistische Defensie Politiek” Leiding: ir S. A. Posthumus Opening, Woensdag 17 uur. Europees en Aziatisch denken door prof. dr K. A. H. Bidding, Woensdag 19.30 uur; Invloedssferen en conflictstof door dr A. E. Cohen, Donderdag 10.15 uur; Wat heeft Europa te verdedigen? door prof. dr P. L. Polak, Donderdag 19.30 uur; Bewapening en sociale rechtvaardigheid! door J. J. A. Berger, Vrijdag 10.15 uur; De boodschap der Kerken in de huidige wereldsituatie

door dr H. v. d. Linde, Vrijdag 15 uur; Heeft het democratisch socialisme een eigen taak? door ir D. Tinbergen, Vrijdag 19.30 uur; Sluiting, Vrijdagavond.

Vertrek Zaterdagmorgen na het ontbijt. Zakelijke gegevens; Cursusprijs naar draagkracht fll,—, ƒ12,50 of ƒl4, p.p. Echtparen ƒ2o,—, /23, of ƒ26,-. Kinderen 4 t.m. 11 jaar ƒ7,50, 12 t,m. 15 jaar ƒ 10,—, vanaf 16 jaar prijs van volwassene. Practische mededelingen worden t.z.t. aan de deelnemers gezonden. Aanmeldingen voor deze cursussen zende men ten spoedigste aan de Administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

Druk N.V. De Arbeiderspei» Amsterdam