is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 49, 1951, no 42, 21-07-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet positief néén, maar ja

In het nummer van 7 Juli verklaart ds Ruitenberg zich een zeer beslist tegenstander van het inrichten van Casino’s in Scheveningen. Ondanks deze besloten zouden zijn, d.w.z. gecontroleerd-besloten met gecontroleerde bedragen, die verspeeld mogen worden. Hij zegt neen, zéér beslist néén. Daar kun je onmogelijk vóór zijn, meent de schrijver, niet als christen en niet als socialist. Wel, nu is het heel moeilijk en ietwat beangstigend om daartegen in te gaan, want ik voel mij aan beiden verwant. Desondanks waag ik het er op een andere opvatting te verdedigen. Van deze gokkerij, zoals hij in opzet gedacht is, verklaar ik mij voorstander. Ik hoop, dat de predikant – socialist er mij niet al te zeer om zal verguizen.

Zouden de te verwachten gevolgen van toelating der Casino’s werkelijk zo ernstig zijn als ds Ruitenberg in zijn artikel laat uitkomen? Mij dunkt de schrijver ziet de zaak wel wat zwartgallig. Zelfs arbeidersvrouwen en hun gokkende echtgenoten voert hij ten tonele. Het leed dier vrouwen voel ik als iets zeer pijnlijks; gelukkig zullen het maar weinig arbeiders zijn die dergelijk kwaad bedrijven. Maar ik vermoed, dat wel geen enkele arbeider zodanig financieel krachtig is, dat hij aan de roulettetafel kan plaats nemen, daargelaten of hij dit zou wensen. Het zal wel zó zijn, als in het arti – kel wordt opgemerkt, dat er arbeiders zijn, die alleen of samen met anderen eens een twintigje in de staatsloterij kopen om hun „geluk” te beproeven. Maar daar stelt dan toch de Staat hen maar toe in de gelegenheid. Dezelfde Staat die niet een aan strenge regelen gebonden Casino zou mogen toelaten? Maar vergelijking is hier uit den boze volgens dominee R. Het spijt mij, maar ik kan niet inzien, dat een Staat, die in zijn loterij waarvan hij nog niet zo lang geleden het aantal trekkingen heeft uitgebreid het kwaad van het gokken bevor – dert, ook ik noem het een kwaad, geen onder toezicht gestelde speelgelegenheid zou kunnen tolereren.

Te minder kan ik dit inzien, daar toelating van dergelijke gelegenheden toch ook niet te versmaden voordelen met zich brengt. Voordelen op politioneel, cultureel en materieel gebied.

Zo juist heeft minister Mulderije aan de procureurs-generaal opdracht verstrekt streng op de clandestiene gokgelegenheden te blijven toezien. Dat is een kostbare politie-aangelegenheid. Toelating te Scheveningen zou zeker van deze clandestiene duistere gelegenheden doen verdwijnen. Cultureel, denk alleen maar aan de prachtige in het zomerseizoen gehouden Kurhaus-concerten, die door veel vreemde- en ook inboorlingen bezocht worden.-Het Kurhaus lijdt jaariijks steeds grotere verliezen. En, zo is al van directie-zijde verzekerd, het volgend jaar kunnen deze concerten niet meer worden bekostigd, tenzij door het openen van Casino’s meer vreemdelingen naar Scheveningen worden getrokken, zodat het geld ruimer gaat vloeien.

Denk hierbij ook aan het materiële, het financiële verlies, dat hotels, pensions en andere bedrijven in Scheveningen zouden lijden, als het teruggedrongen worden zou tot een derde-rangs-badplaats. Dan; arm Scheveningen, arm Den Haag en ook: arm Nederland, dat het geld zo dringend nodig heeft.

Ds Ruitenberg ziet de schaduwzijden van dit aan banden gelegde bedrijf, naar het mij voorkomt, veel te sterk en rekent te weinig met de grote nadelen die van niettoelating het gevolg zullen blijken te zijn. Persoonlijk houd ik niet van loterij of welk ander kansspel ook en zal men mij aan de roulettetafel niet zien. Maar hier spreken de te duchten gevaren bij niet toelating veel sterker dan indien een aan toezicht onderworpen roulettespel wordt toegestaan. In tegenstelling met ds Ruitenberg zeg ik dus zéér positief: Ja.

Bilthoven R. BOOMSMA

Onderschrift

Alleen dit: heeft de Overheid nu werkelijk geen taak kwaad te keren, ook al geschiedt het door en vooral aan mensen, die het be – talen kunnen? Verslapt de mogelijkheid van gewin deze opdracht nu heus?

L. H. R.

BENTVELDNIEUWS

„ONZE HOUDING IN DEZE TIJD”.

Vacantie-cursus bestemid voor de jonge generatie. Leeftijd van 17—30 jaar.

Van 28 Juli tot 1 Augustus 1951 te Bentveld. De huidige jonge generatie is betrekkelijk nuchter. Houdt weinig van zwaarwichtige theoretische bespiegelingen. Juist vanuit die nuchterheid beseft zij dat zij geestelijk en sociaal in een vacuum staat. Zij heeft meer dan zij zichzelf misschien bewust is, behoefte aan richting en houvast voor het persoonlijk en maatschappelijk leven. De huidige jonge generatie zoekt ernstig naar een houding tegenover de vele en ingewikkelde problemen van deze tijd.

De enige manier om zulk een houding te veroveren is gelegen in een openhartig gesprek met leeftijdsgenoten, over de vragen van deze tijd. Een gesprek dat ook in die zin open is, dat men niet vraagt: „Waar sta jij geestelijk en politiek?”, maar ben je bereid om van binnen uit over de vragen van deze tijd te spreken met jonge mensen van verschillende geestelijke en sociale herkomst?” Bentveld biedt de jonge generatie daartoe van de zomer gelegenheid. Van Zaterdag 28 Juli tot Woensdag 1 Augustus 1951 is er een vacantiecursus voor de jonge generatie die het juiste midden houdt tussen „vacantie” Bentveld ligt niet ver van zee en aan de rand van de duinen en bezinning”.

Wij hopen dat vele jongeren deze gelegenheid zullen aangrijpen om zich in een sfeer van kameraadschap te bezinnen op de problemen van ons aller leven in deze tijd.

Wie de kosten niet kan betalen, schrijve de directeur. Voor niemand, die zich voor deze cursus interesseert mogen de kosten een bezwaar zijn! Groepen kunnen zonder meer een reductie op de cursusprijs bedingen. Wij hopen jongeren bijeen te zien uit allerlei kringen.

Programma: „Onze houding in deze tijd” Leider: Dr A. van Biemen. Opening, Zaterdag 17 uur. Het leven als opdracht door Thijs Booij (gevr.). Zaterdag 19.30 uur.

Arbeid, vloek of zegen? door dr A. van Biemen, Zondag 19.30 uur. De spanning Oost—West door drs J. J. Voogd, Maandag 10.15 uur. Om een rechtvaardiger samenleving

(jongeren en politiek) door P. Weidema, Maandag 19.30 uur.

De kunst van het genieten door dr A. van Biemen, Dinsdag 10.15 uur. Houding en houvast door J. Hulsebosch, Dinsdag 19,30 uur.

Sluiting, Dinsdagavond. Vertrek Woensdagmorgen na het ontbijt. Zakelijke gegevens: Cursusprijs naar draagkracht ƒ 16,—, ƒ 17,50, ƒ 19, p.p. Echtparen ƒ 30, of ƒ 32,50.

Rectificatie

In het hoofdartikel van de vorige week: De Hoop, stond vóór de laatste alinea „Voor Christenen is wanhoop de grote verwachting...” Wilt u „verwachting” veranderen in „verzoeking”? De titel van het artikel van D. Groenveld moet luiden: De ernstige kern achter de oppervlakkigheid.

DE MODERNE MENS EN GOD

Van Woensdag 1 tot Zaterdag 4 Augustus wordt er te Bentveld een vacantie-cursus gehouden onder leiding van dr A. van Biemen.

De moderne mens heeft zijn moeilijkheden met het geloof. Talloos zijn de misverstanden zowel omtrent eigen irmerlijk leven en denken als omtrent het wezen van het christelijk geloof. Onthulling van de misverstanden kan een weg banen.

De nadruk ligt op het gesprek. De inleiding tot dit gesprek geeft de cursusleider dr A. van Biemen. Onderwerpen: Angst voor God; Vlucht voor God; Vergeving; Verlossing; Twijfel en geloof!

Aanvang: Woensdagavond.

Sluiting: Vrijdagavond, vertrek Zaterdagmorgen na het ontbijt.

Kosten: naar draagkracht ƒ 11,—, ƒ 12,50 of ƒ 14,—. Echtparen ƒ 20,—, ƒ 23,— of ƒ 26,—. Kinderen 4 t.m. 11 jaar ƒ 7,50, 12 t.m. 15 jaar ƒ 10,—, vanaf 16 jaar prijs van volwassene.

Opgaven voor deze cursussen zende men aan de Administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

KERK EN WERELD „DE HORST”,

DRIEBERGEN

Het Directorium van „Kerk en Wereld” vestigt hiermede de aandacht op enkele conferenties die in de maanden Augustus/September op het landgoed De Horst zullen worden gehouden:

18—20 Augustus: Levenswaarden en levensstijl. Leiding: mejuffrouw dr A. v. d. Torre. Havelte,; mr J. J. R. Schmal, Driebergen. Onderwerpen: Wat zijn geestelijke waarden?, mr J. J. R. Schmal. Naar een nieuwe vorm van leven en cultuur, J. Hulsebosch, Driebergen. Deelnemersprijs ƒ 7,50. 21—24 Augustus: Tussen Oost en West. Enkele dagen van bezinning op de huidige wereldsituatie. Leiding: F. H. v. d. Wetering, Amsterdam, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ds G. van Leeuwen, Den Haag.

Onderwerpen: Onze houding als Christen tegenover het vraagstuk der bewapening. Referent: F. H. V. d. Wetering, Amsterdam. Co-referent: mr A. H. Heering, Den Haag. Het Europees federalisme (gevraagd); prof. dr W. J. A. Kernkamp, Utrecht. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid: ds G. van Leeuwen. Deeinemersprijs ƒ 11,50 per persoon. 27—29 Augustus: Het Christendom in Europa en Azië. (In samenwerking met „Oegstgeest”). Leiding: dr W. F. Dankbaar, Oegstgeest. Onderwerpen: Het Christendom in het huidige Azië, mr S. C. graaf van Randwijck, Oegstgeest. Het Christendom jn Europa: dr E. Emmen, Den Haag. Wat hebben Europa en Azië elkaar te geven?: ds H. J. Franken, Leiden. De vernieuwing van het Christendom: ds P. J. Mackaay, Haarlem. Deelnemersprijs ƒ 10,50.

I—B September: Extra gastenweek (wegens overstelpende aanmelding voor de eerder bekend gemaakte 5 gastenweken). Een echte vacantie voor enkelingen en gezinnen op ons prachtige landgoed. Gelegenheid om deel te nemen (en vrijheid om dat niet te doen) aan het gemeenschappelijke programma bestaande uit bijbelbesprekingen, voordrachten, muziek, declamatie enz. Deelnemersprijs: ƒ33,50 per persoon, ƒ6o, per echtpaar, ƒ26, voor kinderen van 6—12 jaar.

Slechts drie jaar

Drie jaar, slechts DRIE JAAR hebben zeven van elke tien jonge mensen, die wika willen worden, hulp nodig. Krijgen zij die hulp, dan wijden zij HEEL HUN VER- LEVEN aan de verbreiding van het Evangelie.. Krachtige hulp nodig? ƒ1500! per jaar per persoon. MXU* vele beurzen maken same» het werk licht. Deze weken moeten wij te* slissen, wika, ja of néén, ■Wacht niet, maar zend vanddag Uw giro JtOf naar Driebergen. Giro no 29700. Eijkmanfonds van „Kerk en Wereld” Stichjllm van de Nederl. Herv. Kerk.

Éf

De Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers te Bentveld vraagt een

HULP IN DE HUISHOUDING

niet beneden 25 jaar. Sollicitaties aan dr A. van Biemen, Bentveldsweg 5, Bentveld.

Druk N.V. De Arbeidertper» Anuterdm