is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 50, 1952, no 16, 19-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENTVELD-NIEUWS

CENTRUM VOOR GEESTELIJKE SOCIALE SCHOLING

Politieke scholingscursus 1952 Politiek is een zaak, waar de ene Nederlander een zekere afkeer van heeft en de andere zich hartstochtelijk in vastbijt. Afkeer, omdat het spel der politieke krachten vaak weinig fraai is; af keer ook omdat de politiek zo ingewikkeld en riskant is.

Vastgebetenheid, aangezien men alleen de eigen beginselen en politieke praktijk kent en houdbaar acht, en die der anderen niet kent, ja, niet kennen ■wil.

Beide houdingen zijn niet zonder gevaar

Ten eerste dreigt men op deze wijze gemakkelijk slachtoffer of slaaf van partijprogramma’s, partijbesturen, partij-apparaten, verkiezingspropaganda en dergelijke te worden. Ten tweede worar zo de democratie verder uitgehold en de politieke verantwoordelijkheid bedenkelijk verschraaia. Ten derde versterken zij de politieke onverschilligheid bij grote groepen jongeren en ouderen.

NODIG IS DAAROM

Bezinning op de plaats van de mens in de samenleving en op de daarmee verbonden zedelijke problemen. Kennis van de achtergronden en doelstellingen der Nederlandse politieke partijen. Versterking van iedere politieke verantwoordelijkheid.

Kortom: POLITIEKE SCHOLING. Eerst dan is verantwoorde politieke keuze mogelijk gericht op bewuste omvorming van de samenleving.

De mogelijkheden van politieke scholing zijn schaars in ons land. Vooral wanneer men wat dieper in de verhoudingen en problemen wil doordringen. Om in dit tekort te voorzien, aan deze behoeften tegemoet te komen, hebben wij een cursus opgezet, die wil helpen uw kennis te verrijken en uw inzicht te verdiepen.

Behandeld worden de volgende onderwerpen: 1. Politieke partijen en programma’s. Wat willen de Nederlandse politieke partijen? En weike geestelijk-zedelijke motieven liggen hieraan ten grondslag? Leidende figuren uit de verschillende Nederlandse politieke partijen hebben hun medewerking toegezegd bij de bespreking van de doelstellingen en geestelijke achtergronden van hun partij. Voor zover het van de cursusleiding afhangt, zullen alle Nederlandse politieke partijen aan de orde komen.

tAall uc Uinc 2. Politieke grondbegrippen in de loop der eeuwen. Een aantal maatschappelijke idealen al dan niet zich wijzigend oefent een grote invloed op het politieke denken en handelen uit. De oorsprong en de inhoud van de voornaamste dezer politieke grondbegrippen, zoals bijvoorbeeld: anarchisme, communisme, conservatisme, democratie, dictatuur, federalisme, kapitalisme, liberalisme, nationaiisme, socialisme zullen bestudeerd worden.

3. Zedelijke vragen rond de politiek. Aan de orde komen o.a. de waarde van het politieke partijwezen; macht en machtsstrijd; erkenning van zedelijke normen; problemen rond de massa-democratie; overschatting van de poiitiek; de rechten van de mens; gerechtigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.

OPZET EN WERKWIJZE De cursus duurt tien maanden. Men verbindt zich voor de gehele cursus. Wie zich gedurende de cursus terugtrekt, is verplicht de volle jaarprijs te betalen. Wij stellen geen bepaalde schoolopleiding als voorwaarde. Een middelbare schoolopleiding biedt nog geen waarborg, dat iemand bereid en in staat is tot geestelijke inspanning. Anderzijds kan persoonlijke belangstelling tekorten in de genoten opleiding opheffen.

Men schrijve alleen in, wanneer men bereid is zich inspanning te getroosten. De cursus wordt voorlopig alleen te Bentveld in het huis van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers gegeven en zal 2 Maart 1952 aanvangen. De deelnemers komen vijf weekends en in de zomer een kleine week bijeen om met sprekers en studieleiders te werken. Er wordt gelegenheid geboden tot het maken van schriftelijk werk. De stof wordt behandeld aan de hand van enkele boeken en/of gestencilde lessen.

Sprekers en studieleiders: Voor het eerste vak o.a. drs H. A. Korthals (V.V.D.), prof. mr C. P. M. Romme (K.VJP.), dr J.

Schouten (A.R.), ir H. Vos (P.v.d.A.), G. Wagenaar ' (C.P.N.) voor het tweede deel J. Hulsebosch, voor het derde deel dr A. van Bienen, bij wie tevens de algemene leiding berust. De ochtenden worden steeds met een korte wijding in de geest van de A.G. der Woodbrookers begonnen.

Kosten: De gehele cursus kost ƒ65,—. Daar er deelnemers zullen zijn, die dit bedrag niet kunnen opbrengen, anderen die meer kunnen betalen, hebben wij deze prijzen naar draagkracht vastgesteld: ƒ6o,—, ƒ65, en ƒ70,-. Men kan de cursusprijs desgewenst in maandelijkse termijnen voldoen.

Vooruitbetaling van ten minste één maandelijkse termijn is noodzakelijk.

U ontvangt voor dit bedrag: syllabi voor de verschillende onderdelen der stof, verblijf en maaltijdeij, gedurende weekeinden en studieweek, eventueel correctie van het gemaakte werk, en algehele studieleiding. Aanschaf van enkele studieboeken, alsmede de reiskosten komen voor eigen rekening. Echtparen kunnen enige korting krijgen.

Kosten een bezwaar? Stel u dan in verbinding met dr A. vdn Biemen, Bentveldsweg 5, Bentveld. Van enkele zijden is ons een bedrag geschonken, waaruit het ons mogelijk is een aantal deelnemers enige reductie op de cursusprijs te geven.

Algemene opmerkingen

De cursus vangt aan 2 Maart 1952. Leeftijdsgrenzen van 18—50 jaar. Maximum aantal deelnemers 80. Wie meer prospectussen en nadere inlichtingen wenst, schrijve aan de Administratie. Aanmelding voor deelneming zende men vóór 31 Januari 1952 aan de administratie, Bentveidsweg 3, Bentveld. Weekend-conferentie over de „Actieve Cultuurpolitiek” in „De Mijlpaal” te Vught op 26-27 Januari 1952.

In het verleden heeft de socialistische beweging zich hoofdzakelijk beziggehouden met sociaal-economische problemen. Door de snelle ontwikkeling die zich ten opzichte hiervan aan het voltrekken is, wordt het nu ook noodzakelijk het cultuurvraagstuk in het centrum van de belangstelling te plaatsen. De A.G. der Woodbrookers heeft zich reeds met deze problemen beziggehouden en heeft gemeend ook in het Zuiden over dit thema een weekend-conferentie te moeten organiseren. Deze conferentie wordt gehouden op 26 en 27 Januari as. jeugdherberg „De Mijlpaal” te Vught en staat onder leiding van mevrouw dr H. V er wev—.lonker.

verwey—jonser. Gezien de belangrijkheid van dé onderwerpen die aan de orde worden, hopen en verwachten wij dat velen zich voor deelneming aan deze cursus zullen aanmelden. Het programma luidt als volgt;

J.J.CU XV4XV.4U u • Opening door de cursusleidster mevr. dr H. Verwey-Jonker Zaterdag 17 uur De gevaren voor de cultuur in een genivelleerde maatschappij door drs J. Henrick Mulder (gevr.) Zaterdagavond Morgenwijding Zondagochtend Socialisme en Cultuur door dr A. van Biemen Zondagmiddag

Sluiting Zondag + 18 uur De kosten zijn naar draagkracht ƒ 4,50, ƒ 5,50 of ƒ 6,50 per persoon. Aanmelding kan geschieden bij de administratie van De Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld. Indien mogelijk graag vóór 18 Januari as. T.z.t. ontvangt u practische mededelingen, alsmede een lijst met de namen der deelnemers. Het Zuidelijk Comité van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. A. G. Beljers G. J. Blekkink A. Houtzager – secretaris

GESCHENK-ABONNEMENTEN

3 Verantwoording: ontvangen geschenk-abonnementen; mej. C. W. 1,65, mevr. E. J. R.-B. ƒ2,50, 3 mevr. E. S.-S. ƒs,—, M. E. H. ƒls,—, H. B. ƒs,—, – J. N. ƒ2,50, J. Y. ƒs,—, G. D. ƒs,—, K. D. ƒs,—, C. M. ’t H. ƒs,—. 3 We kunnen er nog best wat gebruiken! We weten 1 van lezers, voor wie T. en T. iets betekent, en die zuchtend hun abonnement opzeggen, omdat er geen £ geld is.

*• gciu i&. 1 Wat dunkt u? Eigenlijk moest de A.P. de abonnementsprijs verhogen. Ze doet het niet. Wat doet u? Post-giro 21876, N.V. De Arbeiderspers. Bijschrift: s „Cadeau-abonnement Tijd en Taak”. • R.pd-sprr.

j Kea.-secr.

BRIEFWISSELING

Waarde Makker,

Om mij even voor te stellen deel ik u mede zo ongeveer een vijftiental jaren een trouw lezer te zijn van T. en T. en als belangstellende ook het Bentveldwerk volg.

De artikelen in T. en T. bewonder ik het meest omdat zij werkelijk fris en principieel zijn; tot nadenken stemmen. Als ik nu eens achter de schrijfmachine kruip dan is dit een gevolg van het feit, dat ik het, zacht gezegd, niet eens kan zijn met het artikel van H. J. De Wijs in T. en T. van 5-l-’52 over „Sociale Zekerheid en Verantwoordelijkheidsbesef”.

De kop van dit artikel „pakt” en dientengevolge ga je het lezen met ogen die ipeer gevallen als door H. J. de W. genoemd moeten lezen, niet alleen, doch ook moeten oplossen. Uit hoofde van mijn functie in de vakbeweging heb ik uit de aard der zaak vrij regelmatig te maken met soortgelijke gevallen als De W. noemt. Welnu, achter die vier „gevallen” heb ik stuk voor stuk een vraagteken gezet, niet omdat ik zou menen dat De W. die heeft gekleurd doch wel, dat hij niet objectief genoeg is geweest of zich de zaak waar het omgaat niet klaar en duidelijk ziet.

Om nu niet ai te uitvoerig te.worden ga ik niet in op die gevallen stuk voor stuk; laat ik volstaan met mede te delen dat ik aan die gevallen een groot aantal kan toevoegen welke veel meer principieel zijn met betrekking tot het verantwoordelijkheidsbesef, want daar gaat het ten slotte over. Natuurlijk zijn wij het over de grootst mogelijke sociale zekerheid eens en ik zou graag nog wel een stapje verder willen gaan. Voorshands neem ik aan dat men (de Reactie) ook bij De W. niet aan boord behoeft te komen met die sociale „lasten”. Als wij het daarover dus ook eens zijn, dan wil ik dit vraagstuk, want dit is het inderdaad, nog wel eens wat breder bezien en dus ook van de zijde dier reactionnaire werkgevers.

Wat dunkt De W. dan bijv. van de werkgever die in de laatste paar maanden elke dag per wagen minstens ƒ2OO verdiende met een achttal wagens? Deze werkgever „probeert” nu een vijftal arbeiders op de keien te schoppen omdat de iaatste twee weken van December en de eerste week van Januari de orders nu niet zo denderend binnenkwamen. Ziet u op de achtergrond het hoofd van het gezin van geval 4? Waar is het verantwoordelijkheidsbesef van deze werkgever?

vaii utJZit; wein.gcvcir Een huisschilder met vier man personeel ziet weinig winst in December, Januari. Ontslaat die mensen, onder wie zeifs zijn zoon, en om zexer te zijn dat ze terugkomen na die dure dagen vult hij de 0.8.-uitkering aan met 20 pet. Waar het verantwoordelijkheidsbesef? Waar is dat verantwoordelijkheidsbesef van vrijwel de meeste boeren, die hun personeel direct na het seizoen naar de 0.8. zenden?

Ziciiucii r Wil dit nu zeggen dat „alle” werkgevers a-sociale mensen zijn of alle arbeiders engeltjes? Neen, in geen geval, doch u zult mij moeten toegeven, dat hier wel sprake is van een causaal verband. Een soortgelijk lied kan ik ophangen met betrekking tot ziekengelduitkering en dergelijke. Een recente uitspraak van minister Joekes doet dit geluid horen; „De zekerheid, met name die de wettelijke ziekteverzekering gaf, bracht een verhoging van de arbeidslust met zich, waardoor de arbeidsproductiviteit werd bevorderd”. Wanneer wij nu weten, dat het ziekteverzuim sinds 1940 belangrijk is gestegen, dan behoeven wij niet uitsluitend te zoeken bij de arbeiders, doch ook en niet in mindere mate bij de werkgevers en in de bedrijven.

Die sociale zekerheid is naar mijn mening nog lang niet in orde en zolang daaraan nog het nodige hapert zullen wij nolens volens moeten aanvaarden dat het dan met het verantwoordelijkheidsbesef onder de arbeiders geen 100 pet kan zijn.

Ik heb reeds aangegeven, dat dit een vraagstuk is en ik wil hier direct aan toevoegen, een moeilijk vraagstuk dat niet te doorgronden is zonder de arbeidszekerheid alsmede die der arbeidsvreugde. Waar blijven wij met de arbeidszekerheW, en niet te vergeten de arbeidsvreugde, van de drie groepen die ik hierboven terloops even heb aangehaald? Wat kunnen wij van de arbeider verlangen die werkt, omdat hij moet en niet omdat hij dat werk wil doen naar aanleg en begaafdheid? Ten slotte mogen wij het de arbeider, waartoe ik mij ook reken, niet al te kwalijk nemen, dat hij nog niet de juiste grondslag heeft gevonden voor een verantwoorde „besteding” van zijn geld; ook dit zal hij moeten leren.

Dit complex van vraagstukken, want dat is het, is m.i. een programmapunt hetwelk bij uitstek geschikt is voor een conferentie te Bentveld en niet in het minst voor de werkgevers. Het complex aan de orde stellen heeft u bereikt door uw artikel, doch daarmee zijn wij niet klaar; hier dient meer te gebeuren en met bekwame spoed. J. HOKKE

Dnik N.V. rip Arbeiderspers Amsterdam