is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 50, 1952, no 25, 22-03-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers

Gelijk vorige jaren organiseert de A.G. der Woodbrookers zomercursussen te Bentveld, Barchem en Kortehemmen. De thema’s en de indeling der cursussen, alsmede de data staan vast. Half Mei verschijnt het uitvoerige programma.

U kunt nu op grond van deze gegevens uw vacantie bepalen. Wanneer u aan een cursus wilt deelnemen en uw vacantie daarvoor zo ongeveer vastgelegd hebt, is het zaak u ten spoedigste als deelnemer/deelneemster op te geven aan onze administratie, Bentveldsweg 3, Bentveld (post Aerdenhout). Wie zich eerst einde Juni opgeeft loopt de kans de cursus voltekend te vinden.

Voor alle vacantiecursussen geldt dat de middag geheel vrij is voor sport of louter niets doen. De vacantieweken voor gezinnen, geven de gehele dag beschikbaar voor vacantiegenoegens, bieden alleen ’s avonds geestelijke in- en ontspanning. ■*

Voor vacantiecursussen en vacantieweken geldt dat kinderen vanaf 4 jaar meegenomen kunnen worden. Per cursus kunnen we echter niet meer dan 20 kinderen plaatsen. De zorg voor deze kinderen wordt door meisjes gedragen: ten minste wanneer de ouders dit wensen.

Bentveld ligt in de duinen, dicht bij Zandvoort, Barchem in de Achterhoekse Bossen nabij Lochem, Kortehemmen ten zuiden van de Friese meren en te midden van de bossen en velden rond Beetsterzwaag.

I. VACANTIE-CURSUSSEN

1. Het Nederlandse Volk „suilen” of „gemeenschap”. Zaterdag 12 tot Woensdag 16 Juli.

Leiding: Dr A. van Biemen.

2. WAT IS EIGENLIJK EXISTENTIALISME? Woensdag 16—Zaterdag 19 Juli.

3. Twee korte vacantie-cursussen voor jongeren.

A. SOCIALISME CONTRA LIBERALISME. Zaterdag 19 tot Woensdag 23 Juli. Kosten: ƒls,—, ƒl6,—, ƒl7,—. Leiding: Dr A. van Biemen, Jan de Leede.

B. POLITIEKE BEWEGING EN CULTURELE TAAK. Woensdag 23 tot Zaterdag 26 Juli. Kosten: ƒ 10,50, ƒ 11,50, ƒ 12,50. Kosten voor de gehele week ƒ 27,—, ƒ 29,—, ƒ 31,—. Leiding: Dr A. van Biemen, Jan de Leede.

4. WAT IS EIGENLIJK HUMANISME? Zaterdag 2 tot Zaterdag 9 Augustus. Kosten: ƒ2B,—, ƒ3o, of ƒ32,—. Echtparen: ƒ52,50, ƒ55, of ƒ57,50.

5. LEVENSVORMING. Vacantiecursus 13—20 September. Leiding: Mej. Da W. Buijs, Dr A. van Biemen.

11. VACANTIE-WEKEN. Ie week 5—12 Juli. Kosten ƒ37,50. 2e week 9—15 Augustus. Kosten: ƒ35, p. p.

BARCHEM. Vacantiecursus uitgaande van de „Barchembeweging” en de „Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers”.

BEVOLKINGSTOENAME EN DE EERBIED VOOR DE MENS. Maandag 21 tot Zaterdag 26 Juli. Leiding: Prof Dr W. Banning. Kosten: naar keuze ƒ25,—, ƒ3o,—, ƒ35,—. Echtparen ƒ 45,—, ƒ 50,—, ƒ 60,—. Kinderen beneden de zes jaar ƒ 10,— en boven de zes jaar ƒ 15,— p.p. Nadere en uitgebreide inlichtingen verschaft de Administratie, Bentveldsweg 3, Bentveld.

(Vervolg van pag. 7)

Of hun bewustzijn zich splitst en zich zelf aanziet in verschillende gestalten.

Van Vinkenoog:

Ik heb een vrouw in tuinaarde bijgezet

aan de honden ontkomen die met hun poten

in de aarde krabben ik liep van voren te zegevieren

ik luisterde naar het ademen van de bomen

ik groeide met de takken mee en in mijn wortels

spoot het bloed omhoog ik werp al jaren

schaduw af.

Ziehier vier vormen waarin het ik optreedt: een vrouw, de honden, de boom en het „ik” zelf. Het zou aan psychologen niet moeilijk vallen hierin vier symbolen te zien. Maar daar gaat het niet om. Het gedicht, dat „Binnenplaats” heet, overtuigt, als men even de behoefte aan logica laat varen.

Want het terrein dat deze dichters betreden is na verwant aan dat van de droomwereld. Anders dan de psychologen gaan zij te werk. De psychologen speuren naar wetten en verbanden, de dichters vertellen op hun manier, in verzen. Dat die niet allemaal waardevol zijn, doet er niet toe. Een volgende generatie zal het grootste deel wel als beginpogingen ter zijde schuiven, maar voorlopig hebben wij hier met een stel nuchtere, praterige, koele verzen te doen, scherp van waarneming, onbegrijpelijk vaak, en zelfs een enkele maal: ontroerend.

DIRK JORRITSMA

ARBEIDERSGEMEENSCHAP BARCHEM

„De geestelijke achtergrond van het maatschappelijk werk”

Om hierover met elkaar te spreken, om ons hierop te bezinnen, kwamen ruim dertig mannen en vrouwen 23 Februari naar Barchem.

Dr D. J. Wansink opende „met gemengde gevoelens” het weekend: voor hen, die in het m.w. een taak hebben, is een vrij weekend zo belangrijk om uit te rusten en nieuwe krachten te verzamelen. In plaats van rust wordt men nu gezet in de drukte van luisteren, van het meedoen en meedenken. Verder gaf dr W. voor hen, die niet eerder kennis maakten met „Barchem” een korte uiteenzetting over het ontstaan en het werk van de A.G. der Woodbrookers.

Na de maaltijd togen we naar boven, bijgelicht door diverse zaklantaarns. Mej. J. Boer, directrice van Opbouw Drente, hield daar haar lezing over: „Waarom maatschappelijk werk nu?” Deze vraag getuigt van een zekere twijfel. Toch zijn er ook positieve antwoorden: 1. Redelijk; in het m.w. komen de begrippen nood en hulp tegen. Nood, door verschillende oorzaken in of buiten de mens liggend: aanpassingsmoeilijkheden.

Hulp; niet alle hulp in nood is m.w. De hulp, die de maatschappelijke nood wil lenigen, moet voldoen aan de eis: volgens een bepaald plan, volgens een bepaald systeem, de opheffing van de nood beogen en voeren naar een menswaardiger bestaan.

Het m.w. is dus ingesteld op de oorzaken van de nood en het richt zich tot het individu (m.w. kan zich ook tot een groep richten, bijv. ouden van dagen).

2. Zedelijk. Deze kant zal mr Moltzer voor ons belichten. 3. Historisch: onderlinge hulpverlening is er altijd geweest. M.w. is echter niet philantropie, zoals nog zoveel buitenstaanders menen. 4. Sociologisch. Het m.w. is sociologisch gezien noodzakelijk: denk aan de grote spanningen in de maatschappij en het individu bij de enorme industrialisatie, de verschuiving van platteland naar stad.

Platteland: traditie, binding aan gemeenschappen; in de stad geen traditie, geen binding met een gemeenschap. Aanpassingsmoeilijkheden afzakking, verder werken der negatieve krachten besmetting van andere gezinnen vegeteren op de anderen. Het m.w.: de relatie mens—mens, is een sterk samenbindend element, als men op de juiste wijze gebruik maakt van vrijwillige krachten. Het m.w. wordt dan een zaak van de gemeenschap. Goede voorbeelden en resultaten ziet men op vele Drentse dorpen.

Het m.w. beweegt zich niet alleen op het zuiver sociale, maar zeker ook op het sociaal-culturele terrein (clubhuiswerk e.d.).

Na het ontbijt was er tijd om te doen, waar je het meest zin in had. Een groepje ging wandelen, anderen bleven in de bibliotheek; de wandelaars hebben genoten van de geur van de bossen, van de aarde, van de stilte door de zachte geluiden. Om 10 uur klingelde de klok van de kapel: ochtendwijding.

...Het leed der mensheid laat mij vaak niet

[slapen... haar schuld doorvlaagt mij als een bittre vlaag. ... Daarom bid ik, stort nog eens door mijn bloed een druppel van het vuur, dat liefde heet en omgordt met haar kracht opnieuw mijn lenden. Ik zou zo graag willen rusten; maar ik weet, ik mag niet rusten eer ge spreekt'; ’t is goed ge deedt uw deel en uw dienst is ten einde.

H. Roland Holst.

Waarom dit leed, waartoe dit alles? Maar desondanks de kracht en de moed vindend om verder te gaan met strijden, helpen. Wij begrijpen het leed niet, maar toch is er een weg, waarop wij voort kunnen gaan.

Wij zijn daarna stil geweest, elkeen alleen met zijn of haar gedachten.

Verbondenheid en eenzaamheid tegelijkertijd.

Mr Moltzer: de geestelijke achtergrond van het maatschappelijk werk.

Hoe noodzakelijk is het om ons van tijd tot tijd hierop te bezinnen. Hoe groot is anders het gevaar, dat ons werk routine-werk gaat worden. Dan worden wij levend dode mensen.

In het m.w. vraagt de organisatie steeds meer de aandacht; wil iets tot leven komen, dan moet het georganiseerd worden, maar daar tegenover staat, dat organisatie het leven doodt. Tegelijkertijd is het dus vriend en vijand van het leven. Hoe nodig is het om levende mensen te blijven, die leven vanuit een achtergrond.

Geestelijke achtergronden van het m.w.

1. Het geestelijk doel, waarnaar het m.w. streeft.

Meewerken de mens in nood meer mens te doen worden: sociale, economische en culturele rechten verwerkelijken. Vgl. art. 22 Human Rights.

2. Beginselen, waarnaar het zich gedraagt, a. Élk mens vertegenwoordigt waarde (tegenvoeter Nietzsche).

b. De waarde van de mens is gelegen in hem zelf (tegenvoeter: de totalitaire machten, waarin de mens alleen waarde heeft voor de collectiviteit).

c. De waarde van de mens moet zoveel mogelijk tot zijn recht komen in de aardse bestemming.

De persoon moet tot ontwikkeling worden gebracht, zowel in horizontale richting: aanleg en begaafdheid tot ontplooiing brengen en in dienst der gemeenschap stellen, als in verticale richting: leren leven uit innerlijke normen.

Het personalisme wordt gedreven door Christendom en Humanisme.

3. Geestelijke krachten, waarvan het zich bedient.

Christendom charitas.

Humanisme humanitas.

Charitas: bovennatuurlijk, in wezen gericht op het eeuwig heil.

Humanitas: natuurlijk, gericht op aards welzijn.

De charitas leidt niet direct tot m.w. vgl. Franciscus van Assisi. Pas na de Renaissance, na de bevruchting door het humanisme, na het samengaan van charitas en humanisme, wordt het m.w. geboren.

Door het humanisme werd het christendom wakker gemaakt, zodat het zag, dat de mens ook hier en nu recht heeft op een menswaardig bestaan, zoals die nu omschreven zijn in art. 22 human rights.

Levend vanuit de geestelijke achtergrond, vanuit charitas en humanitas, kunnen wij werkelijk helpen in de nood, zoals die tot ons komt.

Dr Wansink sloot het weekend, ook nu nog met gemengde gevoelens. Heeft het weekend dan niets gegeven, zodat wij gaan zoals wij gekomen zijn? Nee, want wij hebben ons bezonnen op ons werk, we hebben de tijd gekregen om dieper te kijken, om ons weer te realiseren, dat wij werken vanuit een achtergrond, zonder welke wij ons werk niet zouden kunnen doen. Wij hebben een geestelijke injectie gehad, die het ons mogelijk maakt ons werk elke dag nieuw te doen zien en die ons moed geeft vol te houden. Th. K.

7de verantwoording geschenk-abonnementen

H. J. D. R. ƒs,—; G. A. S. ƒ1,50.

Het Eykmanhuis „Kerk en Wereld” Driebergen vraagt over enige maanden een Hoofd der keuken, leeftijd 22—25 jaar. Diploma Huishoudkundige voor Inrichtingen strekt tot aanbeveling.

Brieven met inlichtingen s.v.p. te richten aan de Directrice van het Eykmanhuis, Driebergen.

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam