is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 50, 1952, no 55, 25-10-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

druk te zetten (en via de Amerikanen Adenauer). Frankrijk heeft enkele nadrukkelijke wensen, die het kennelijk alsnog zoveel mogelijk verwezenlijkt wil zien, nl. veel verder gaande Amerikaanse steun voor de strijd in Indo-China, die milliarden kost; een Europees leger, dat in bataljons wordt fijngehakt, zodat het nationale (lees: Duitse) element geen kans krijgt om van invloed te worden; geen Duitse aanspraken op het Saargebied; grotere Amerikaanse financiële steun voor de herbewapening; en ten slotte geen Amerikaanse bemoeienis met de Franse koloniale problemen (Noord-Afrika 0.a.). Als dit .de opzet is, spelen de Fransen een hoog spel, dat nog heel wat diplomatieke spanningen teweeg kan brengen. Maar de Europese samenwerking behoeft er niet door in gevaar te komen. In elk geval is het zo, dat deze samenwerking op den duur op weinig zou uitlopen, als Frankrijk al deze gevoeligheden blijft onderdrukken. De uitbarsting, die dan ten slotte toch ook moet komen, zou veel heviger en désastreuzer zijn.

H. VAN VEEN

LEESTAFELNIEUWS

Dr Atie Franken-Duparc: Gezegende Gods. Uitgave W. ten Have, z. j. (1951), 38 bl., ƒ 1,25.

Men is huiverig een bundeltje godsdienstige overwegingen te bespreken. Toch wil ik in dit geval niet met een simpele aankondiging volstaan, omdat dit smalle boekje m.i. een voortreffelijk specimen is van het soort. Deze meditaties hebben bovenal degelijkheid. Ze verliezen zich niet in uitroepen en vage exclamaties en, hoewel eenvoudig, geven zij voedsel aan het verstand. Daarenboven zijn ze verzadigd van bijbelse teksten. En ten slotte, de taal is sober, voornaam, geconcentreerd, vermijdt zoetelijkheid en vulgariteit. Aanbevolen, met een enkele beperking: reken er op, dat niet elke overweging door elke lezer evenzeer gesmaakt zal worden.

Dr D. Stork—V. d. Kuyl: De Drentse boerin, uitgave Van Gorcum, Assen, 1952. 215 blz. ƒ5,50, ing. ƒ6,90 geb.

Na het boek van dr Prakke „Deining in Drenthe”, dat we onlangs bespraken (27 IX), komt nu dit boek en we kunnen voortaan zeggen, dat ’s lands meest onbekende provincie voorlopig sociologisch het best getypeerd is. Immers ook dit boek beantwoordt goed aan de in zijn titel gestelde opgave. Na een uitstekende historische inleiding omtrent volk en landschap van Drenthe leren we de methode kennen, volgens welke het materiaal verzameld is, een geschiedkundig hoofdstuk oriënteert ons in de wordingsgeschiedenis van het moderne Drenthe, waarbij opvallend is dat bij mevr. Stork de tijdscaesuur der geschiedenis anders ligt dan bij dr Prakke, die overigens dit thema uiteraard dieper behandelt. Het centrale hoofdstuk is het 7e: De Drentse boerin na de eerste wereldoorlog. Dit hoofdstuk wordt aangevuld door een geschiedenis van de „Bond van plattelandsvrouwen” in Drenthe. Voor iemand die Drenthe niet uit langdmige inwoning kent, zal dit boek vooral interessant zijn om de heldere kijk die het geeft op leven en opvattingen van de boerin. Wat aan deze boerin typisch Drents is, zal hem misschien nu en dan ontgaan. Belangrijk tijdsdocument is dit boek wel, omdat de voortschrijdende emancipatie der boerin, in de zin als door de schr. beschreven, hier op een gegeven moment gefixeerd werd. Het boek dat prettig leesbaar is, laat veel vragen over. Merkwaardig is bijv. dat er zo weinig in staat over religieuze sn kerkel'ijke (eventueel onkerkelijke) opvattingen. In het algemeen overigens blijft het wat schetsmatig; nergens gaat het diep; het registreert gewoonten en gebruiken in opkomst en verval, maar geeft meestal weinig dieper inzicht. Was hier het materiaal te weerbarstig (de spreekwoordelijke geslotenheid van de Drent) of is de gevolgde methode ontoereikend? Al met al een interessant boek, welhaast onmisbaar voor wie in dit gewest cultureel werk doet en belangrijk voor iedereen, wie Nederlandse beschavingsgeschiedenis ter harte gaat.

J. G. B.

TIENDE VERANTWOORDING

Hartelijk dank aan mej. C. W. en H. J. K. die ons ieder ƒ 1,50 zonden voor het kwartaal-geschenkabonn. op ons blad. Het kan onmiddellijk besteed worden!

KORTEHEMMEN NIEUWS

Ook het weekeinde „het leven der werkende vrouw” op 4 en 5 October jl. is weer voorbij. Met zes en twintig mensen kwamen wij te Kortehemmen aan. Het huis is altijd zo verzorgd en gezellig! Het viel dubbel op, door de regen buiten.

Na de opening en kennismaking, de maaltijd. De kring rondkijkende, zag men het meest oudere vrouwen, echt middenin het leven en hun werk. Zij hadden hun vorm al gevonden. (Wat spraken de meesten met plezier over hun werk). In de aankondiging stond iets van de positieve waarde van het werken als vrouw alleen en iets van de grote moeilijkheden, welke er ook zijn. M.i. is het eerste meer tot zijn recht gekomeen, dan het laatste.

Mej. dr L. Werkhoven vertelde ’s avonds iets over de „Werkende vrouw thuis”. Spreekster had het over de grote waarde voor de vrouw van een eigen huis of een gedeelte ervan, iets wat lang niet voor iedere vrouw te bereiken is, financieel, nog afgezien van woningtekort en volkomen gemis aan medewerking bij de overheid op dit punt. Het is natuurlijk ook moeilijk. De werkende vrouw moet zich zelf bewust worden van de eigen sfeer, die haar woning kan hebben. Het kan haar dagelijkse vreugde zijn bij haar thuiskomst en het kan prettig zijn voor haar gasten. Spreekster waarschuwde echter voor te veel zich isoleren en met eigen belangetjes vervuld blijven hokken thuis. Men moet openblijven voor wat er in de wereld en in onze eigen plaats gebeurt. De nabespreking stipte aan, dat men in verschillende leeftijdsperioden, anders reageren kon op de buitenwereld.

Zondagmorgen werd er onder leiding van ds A. Horst uit Boornbergum een kerkdienst gehouden. In eenvoudige woorden vertelde de predikant van het oude verhaal van Martha en Maria als Jezus op bezoek komt. Met grote warmte pleitte hij voor de Maria-houding: het kunnen luisteren en zich verdiepen in het leven van anderen. „Er zouden minder misdaden, minder gevangenen, minder zelfmoorden, minder zenuwzieken zijn, als wij beter konden luisteren” Wij zongen tot slot.

Na de kerkdienst kwam werkelijk de zon door de wolken kijken. Mej. Gorter vertelde in het kort iets van de A. G. der Woodbrookers en het ontstaan van het huis. Na de maaltijd hield mej. ds K. van Drimmelen een inleiding over „Het optreden van de vrouw in haar beroep”. Zij drong aan op zelfgevoel, stijlgevoel en zuivere zusterlijke houding t.a.v. de mensen met wie wij samenwerken. Zij stipte aan, dat dit alles met diepere psychologische gesteldheden te maken had. In de nabespreking vulde mej. Kooistra nog aan, dat verschillende typen hun werk zo verschillend bezagen. Dat de Streber zijn (haar) werk gebruikte (misbruikte?) om hogerop te komen. De econoom misschien alleen of in hoofdzaak voor geld werkte. De emotionele het nodig had om haar leven te vervullen, te ordenen, misschien er zin aan te geven. Na een kort sluitingswoord, dat samenvatte, wat de hoofdpimten waren geweest, werd het alweer tijd voor vertrek. Hartelijk dank „Kortehemmen”! En tot ziens, langer en dieper over hetzelfde onderwerp?

A. L. A.

BEZINNINGSWEEKEND VOOR GEMEENTELEDEN 1 EN 2 NOVEMBER 1952

OVERGAVE

Dit onderwerp hebben we niet zomaar bedacht! In het gesprek over het gebed tijdens het vorige bezinningsweekend werd het woord overgave vaak gebruikt. Telkens werd er op gewezen, dat het in ons gebeds-, in ons geloofsleven aankomt op het zich-overgeven-aan-Christus. Tegelijkertijd was er dan bij velen de vraag wat er toch bedoeld wordt met deze overgave aan Christus.

Zo kwam als vanzelf het onderwerp voor het komende weekend naar voren.

Programma: Zaterdagmiddag: 4 a 5 uur: aankomst deelnemers; Zaterdagavond: Bijbelbespreking over „Wat is overgave eigenlijk?”; Zondagmorgen: Kerkdienst; Zondagmiddag: „Wat verhindert onze overgave?”; Zondagavond: a. „Wat betekent onze overgave voor onszelf, onze omgeving en onze gemeente?”, b. Gebedsuur.

Evenals de vorige keer berust de leiding bij een team, dat intussen enige uitbreiding heeft ondergaan. Gezien de groeiende belangstelling bij de vorige conferenties hebben we alle vertrouwen, dat we ook nu op een flinke deelneming mogen rekenen. Spoedige opgave is wel gewenst!

Kosten: ƒ6,50 p.p.; ƒ11,50 per echtpaar.

Aanmelden bij: Directie „Den Alerdinck”, post Laag-Zuthem (Ov.) Tel. K 5205—201.

BBNTVELD-NIEUWS

B—98—9 November; Weekend voor Jeugdleiders. De jongeren en de socialistische beweging.

„Hoe reageert de jeugd op de socialistische idee?”, door Jan Hes.

„Hoe reageert de jeugd op de Socialistische beweging?”, door Jan de Leede.

„Socialistisch appèl en de jongeren”, door dr A. van Biemen.

Leiding: dr A. van Biemen.

15—16 November: Weekend voor Artsen.

De betekenis van de sociale wetenschappen voor de beroepsuitoefening van de arts.

„De betekenis van de sociale wetenschappen”, prof. dr A. Querido.

„De visie van de nieuwere psychologie op de mens in de veranderende samenleving”, dr J. W. Bos, Overveen.

Algemeen gesprek over „Wat resulteert hieruit voor het beroep van de arts en zijn taak ten aanzien van de geestelijke volksgezondheid”. Samengevat door dr M. J. Heering.

Leiding: dr A. van Biemen, dr M. J. Heering

Opgave voor beide weekends zo spoedig mogelijk aan onze administratie, Bentveldsweg 3, Bentveld. Tel. K 2500—26728.

Vergadering van Moderne Theologen.

Evenals in andere jaren zal ook in het voorjaar van 1953 de vergadering van Moderne Theologen worden gehouden. Hun, die vraagpunten of onderwerpen voor deze vergadering wensen op te geven, wordt verzocht deze vóór 10 November a.s. te zenden aan de secretaris dr S. van der Woude, Reynier Vinkeleskade 57, Amsterdam-Zuid.

KALENDERNIEUWS

De Prinsessenkalender 1953 van Pro Juventute is verschenen.

U kent het doel van Pro Juventute: hulp bieden aan bedreigde kinderen. Dit mooie werk kunt u steunen door een of meer van deze kalenders met 12 nieuwe foto’s van de prinsessen te kopen.

Franco toezending per post door ƒ 2,75 per kalender te gireren op 517400 (of per postwissel) van de kalenderredactie „Pro Juventute”, Watteaustr. 6-1, Amsterdam-Zuid.

Een aardig Sinterklaasgeschenk, deze kunstkalender. U kunt er een heel jaar plezier van hebben. Doe uw bestelling vandaag nog maar, u zult er morgen geen spijt van hebben! Red.secr.

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam