is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 50, 1952, no 56, 01-11-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drachten, waarvan vooral het tweetal novellen zeer boeide.

En toen verscheen ds Buskes, die zich in dit gezelschap ebht de Jr voelde, een gevoel dat hij wel steeds zal behouden, ook al zijn de nu grijzende haren wit geworden.

Zich aansluitende bij de heersende geest, stelde hij de in merendeel vrijzinnige aanwezigen gerust door te bekennen, dat hij behoorde tot de vrolijke orthodoxen en te verklaren, dat, wat de vrijzinnige rode dominees hadden gedaan, al veel eerder door de orthodoxe collega’s gewrocht had moeten worden, waaraan hij als troost toevoegde, dat er nog wel vrijzinnigen te vinden waren, die nu hun Elsevier niet zouden willen ruilen met de Blijde Wereld.

De rode dominees zijn de voorbereiders geweest van de doorbraak, waarvan ook een F. J. Troelstra in* diepe zin de grondslag heeft gelegd. In die tijd waren het de enkelingen, die door beschouwing tot de

doorbraak kwamen (ook reeds orthodoxen), nu zijn het de feiten,die de menigte dwingen.

Aan de hand van geformuleerde gedachten van prof. Polak, ontwikkelde Buskes zijn zienswijze op de hedendaagse stand van de soc. beweging, komende tot de slotsom, dat de strijd gaat om de Menselijkhaid, de Humaniteit, eens geadeld door een (niet geografische) Westerse cultuur. Het is geen streven naar een te optimistische Blijde Wereld, maar naar een evenmin pessimistische Menselijke Wereld. Nog is de aarde van God, en die aarde is groter dan Nederland, groter dan Europa en er zijn, elders, nog verworpenen!

Neen, een ouderwetse Blij de-Werelddag was dit niet: hier botsten geen meningen, hier waren geen kleine (re) conflicten. Het was een Blij de-Werelddag met ernstige vrolijkheid en vrolijke ernst.

BAREND V. d. VEEN

CONFERENTIES OF KASTEEL OUD-POELGEEST

OECUMENISCH KERSTSPEL WEEKEND 15, 16 NOVEMBER 1952.

Het wordt weer de tijd van de voorbereiding voor het Kerstspel. Om leiders en spelers in de verschillende gemeenten van alle kerken de helpende hand te bieden houdt het Jeugd- en Vormingscentrum Oud-Poelgeest op 15, 16 November a.s. een Kerstspelweekend onder leiding van de regisseur Ben Albach en mr A. W. Kist. Naast een Oecumenische huisdienst en instructie over repertoire, regie en costumes zal het grootste deel van het weekend gewijd worden aan intensieve repetities van Nijhoff’s „De Ster van Bethlehem” en van een eenvoudiger Kerstspel.

De kosten zijn ƒ5,— per persoon. Inlichtingen en opgaven bij Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest.

OECUMENISCH WEEKEND VOOR GEDACHTENWISSELING „DE EUROPESE REVOLUTIE 1948-’52” OP 22-23 NOVEMBER 1952

De snelle ontwikkelingen in de eenwording van Europa stellen christenen en niet-christenen, die in onze maatschappij op verantwoordelijke posities staan, voor geestelijke en existentiële levensbeslissmgen van «ngemene draagwijdte. Het is een historisch moment voor de christenheid of zij in deze fase van Europa op grond van haar geloven een daadwerkelijke bijdrage kan en wil geven.

Daartoe houdt het Vormingscentrum Oud-Poelgeest een eerste ontmoeting in de vorm van het Oecumenisch weekend voor Gedachtenwisseling „De Europese Revolutie 1948-1952” op 22-23 November a.s. onder leiding van mr A. W. Kist. Het programma vermeldt; „De uitdaging van de feiten”, ds N. O. Steenbeek (gevr.); „De uitdaging van de Oecumene, jkvr. C. M. van Asch van Wijck; „De uitdaging van de Cultuur”, mr A. W. Kist.

De kosten zijn ƒ 7,— per persoon en ƒ 12,50 per echtpaar. Inlichtingen en opgaven bij Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest.

BENTVELD-NIEUWS

HOE STAAT DE JONGE GENERATIE TEGENOVER HET SOCIALISME?

Weekendcursus te Bentveld op B—98—9 November 1952. Voor het Socialisme als zedelijk beginsel en als sociale beweging is het een levensvraag hoe de jonge generatie tegenover het Socialisme staat. Niet alleen of zij uit weibegrepen eigenbelang vroeger of later socialistisch zal kiezen, doch voor alles of zij het Socialisme herkent als uitdrukking van eigen verwachtingen en van eigen visie op mens en maatschappij.

Het is voor jongeren nooit gemakkelijk om het leven te slijten in de kleding, het meubilair en de stijl der ouders. Dat geldt ook bij politieke denkbeelden en politieke bewegingen. Het zou ook kunnen zijn, dat zij bij gebrek aan belangstelling en vuur zich geen eigen visie op mens en maatschappij wensen te veroveren en dus genoegen nemen met de geërfde inboedel.

Kortom: wat voor bezwaren leven er onder de jonge generatie ten opzichte van de socialistische beweging en de socialistische politiek; wat verwacht men van haar op cultureel, sociaal en economisch gebied, wat bovenal verstaat men onder Socialisme? Wij nodigen voor deze cursus in de eerste plaats uit, al diegenen die zelf nog tot de jonge generatie behorend, leiding geven aan jongeren; in de tweede

plaats aan die jongeren, die zich over deze zaken willen uitspreken en oriënteren.

Geeft u per omgaande op voor deelneming bij de administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld, Tel. K 2500—26728. En zorgt er voor, dat één uit uw bestuur of groep dit weekend meemaakt!!!

Namens de Commissie van Voorbereiding Dr A. VAN BIEMEN (Directeur v. d. A.G. der Woodbrookers) JAN DE LEEDE (Voorz. Nieuwe Koers) JAN A. HES (Secretaris Nieuwe Koers)

Programma: „Hoe staat de jonge generatie tegenover het Soeialisme?”.

Leiding: Dr A. van Biemen, Jan de Leede, Jan A. Hes.

„Hoe reageert de jeugd op de 'Socialistische idee,” Jan A. Hes.

„Hoe reageert de jeugd op de Socialistische Beweging?”, door Jan de Leede.

„Socialistisch appèl en de jongeren”, Dr A. van Biemen.

Kosten: naar draagkracht ƒ4,50, ƒ5,50 of ƒ6,50. Echtparen ƒ 9,—, ƒ 10,— of ƒ 11.—.

Huisvrouwenweek van 10—14 November.

Handwerken, voorbereiding v. huiselijke feesten, gesprekken.

Deze week is niet alleen bedoeld als vacantie, al zit er iets gezelligs in om om een open haardvuur te zitten handwerken. Juist dit handwerken is één van de hoofdzaken omdat het echt goede handwerk, waarbij ook de oude volkskunst weer opnieuw wordt toegepast, te weinig voorkomt in de gezinnen. Mejuffrouw E. van der Goot zal deze cursus handwerken geven en we verwachten daar veel van. Daarnaast worden allerlei aanwijzingen gegeven voor de huiselijke feesten als St Nicolaas, Kerstfeest enz. ’t Is altijd moeilijk om voor weinig geld toch iets goeds te geven. Wat doe je aan je huis in die dagen, zo dat het er gezellig uitziet? U ziet, ook deze dingen zijn van belang voor een huisvrouw.

En wat gaat gemakkelijker dan een gesprek over de dingen die ons vrouwen raken, dan in een kring met een kopje thee en een handwerk?

Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen beter kunnen denken wanneer ze breien. Daar zit iets in! Maar al pratende en denkende zal het breiwerk wel eens weggelegd worden.

Hartelijk nodigt de A.G. der Woodbrookers u uit deze week mee te maken. U kunt kinderen boven de 4 jaar meebrengen. Voor leiding voor die kinderen wordt gezorgd.

(Kosten voor volwassenen ƒ 16,—, voor kinderen ƒ 10,—. De gemaakte handwerken kunnen tegen kostprijs meegenomen worden.)

De leiding van de week berust bij mej. ds W. H. Buys.

Opgave zo spoedig mogelijk aan de administratie V. d. A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

LEESTAFELNIEUWS

Theo M. Eerdmans: Mijn vrijheid. Harry Mulisch: Tussen hamer en aambeeld, serie „De Boekvink”, uitgave Arbeiderspers, A’dam 1952, resp. 72 en 68 blz., ƒ 1,90 per stuk.

Deze serie met als ondertitel „literatuur in miniatuur” is de zoveelste poging om het korte verhaal in ons land in te voeren. Men zegt dat het publiek liever uitvoerige romans leest. Men moet er aan toevoegen, dat vergeleken met het buitenland het korte verhaal in ons land zelden tot bloei kwam. Te oordelen naar deze twee eerste nummers, streeft deze uitgave na: verhalen te brengen, die op een

behoorlijk peil staan; en wat het tweede verhaal betreft, Is m.l. een zéér gelukkige greep gedaan. Dit verhaal heeft vaart en zin: het is boeiend verteld en het stelt een angstig probleem. Het onderwerp is verwant aam dat van Gheorgescu in zijn „Twintigste uur”, maar het heeft zijn eigen aandoenlijkheid en de uitmuntende afwisseling van flitsend gebeuren en vertraagde situatie-schets maakt het technisch tot een klein meesterstukje. Ook het eerste verhaal heeft kwaliteiten, maar dan die van een goede reportage of eventueel van een roman. Het mist de gesloten compositie van een verhaal, terwijl de diepere zin wel vaak aangeduid, maar in de gang van het verhaal zelf nauwelijks aan de orde komt.

J. G. B.

KORTE AANKONDIGINGEN

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op:

1. Het huwelijk herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde kerk. Uitgave Boekencentrum, Den Haag 1952. 159 blz. ƒ 2,25.

Ziehier een document waarop men als lidmaat der Hervormde kerk trots kan zijn. Zo er dan al geklaagd wordt dat de kerk geen antwoord heeft op de brandende vragen van de tijd, men zal toch moeten toegeven, dat de ernstige problemen die aan de orde zijn rondom het huwelijk, in dit geschrift met grote ernst onder ogen gezien worden en dat er, waar mogelijk, een ondubbelzinnig, bijbels gefundeerd antwoord op gegeven wordt. En nu weet ik wel, dat een dergelijk geschrift geen encycliek is, geen onfeilbare uitspraak bevat, men heeft hier toch de verantwoorde mening der Kerk en men zal zeer ernstige redenen moeten hebben, om het anders en beter te durven weten.

2. Oorlog en vrede, herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde kerk. Uitg. Boekencentrum, Den Haag 1952, 16 blz. ƒ 0,25. Ook omtrent dit vraagstuk geeft de kerk haar mening. Het heeft sommigen teleurgesteld, dat de kerk niet elke oorlog veroordeelt. Laat men het stuk, dat met grote ernst geschreven is, aandachtig lezen en men zal verstaan, dat zij op dit moment niet meer en niet anders kon spreken. Zij heeft met de woorden der Christen-anti-militaristen ernst gemaakt. Men moet vertrouwen, dat deze ook met haar inzicht ernst maken. Belangrijk in dit stuk is wellicht niet zozeer de controverse maar de algemene geestelijke houding, die het bepleit en waarover wij Christenen het toch eens zouden kunnen en moeten zijn. Aanbevolen!

3. G. Flipse: Bijbelfragmenten uit het oude en nieuwe testament, bezorgd door T. van Buul. Uitgave J. B. Wolters te Groningen. 265 blz. ƒ5,25. Oude Testament afzonderlijk, ingenaaid, 10e druk bezorgd door T. van Buul. 150 blz. 1952. ƒ 2,25. Deze boeken, bestemd als leesboek voor de hoog-

ste klassen van lagere scholen en voor het voortgezet onderwijs, lijken me uitstekend geschikt voor hun doel. Zij verdienen ruimere verspreiding dan alleen op school. De fragmenten zijn oordeelkundig gekozen, en niet alleen uit de historische boeken; ze worden deskundig, maar niet te overvloedig ingeleid en toegelicht met welgekozen illustraties. De zakelijkheid van deze boeken is zodanig, dat ik me niet kan voorstellen, dat iemand van welke richting er aanstoot aan kan nemen. Zo vormen ze een uitstekend hulpmiddel bij het bijbeis onderwijs en ze zijn tevens geschikt tot zelfonderricht. 4. Aesculaap. Een afzonderlijk nummer van „Wending”, maandblad voor evangelie en cultuur. Uitgave Boekencentrum, Den Haag. Abonnementsprijs ƒ 10,— p. j. Dit nummer van 110 blz. afzonderlijk ƒ 2,50.

Wending heeft geen aanbeveling nodig: het hoort tot de beste maandbladen van Nederland en het is te hopen dat de Hervormde gemeente van Nederland het waardeert, dat voor het eerst, sedert lang, haar zo goede voorlichting aangeboden wordt. Dit deeltje bespreekt de situatie en de problemen van het dokterschap. Daar zit heel wat aan vast, dat niet alleen voor artsen, hoewel allereerst voor hen, belangrijk is. Hoofdthema is de beroepsethiek van de arts maar daarnaast komen vragen aan de orde over de relatie: lichaam en ziel, over de betekenis van gezondheid, ziekte, dood, over de kwestie der gebedsgenezing. Terwijl het beroepsgedrag mooi en overtuigend beschreven wordt, schuilen de moeilijkheden in de theoretische veronderstellingen, waarvan de duisterste is: de verhouding van lichaam en ziel. Ik had graag hierover een oriënterend artikel splezen. i.n.v. incidentele zinspelingen.

5. Volksgezondheid in het gedrang. Beschouwingen over het ziekenhuiswezen. Rapport van de Wiardi Beckmanstlchting. A’dam. 1952. 54 blz. ƒ 1,20.

De Wiardi Beekman Stichting gaat door de problemen van deze tijd te begeleiden en te becommentariëren met haar doorwrochte rapporten. Een ontwerp Ziekenfondswet ligt ter tafel en ziehier een uitgewerkte socialistische visie op hetzelfde vraagstuk. Men kan slechts hopen, dat de terzake kundigen profiteren van de schat aan gegevens en inzichten, die in dit werkstuk bijeengebracht zijn. Aanbevolen! Red.secr.

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam