is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 51, 1953, no 14, 04-04-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENTVELD-NIEUWS

„DE JONGEREN EN DE SOCIALISTISCHE BEWEGING”

Weekendcursus te Bentveld op 18-19 April 1953

Voor de socialistische beweging is het een levensvraag of de jonge generatie zich met haar doelstellingen zal willen en kunnen verenigen. Dus niet of de jongeren uit welbegrepen eigenbelang vroeg of laat socialistisch zullen stemmen, doch vooral of zij het sociaiisme herkennen als uitdrukking van eigen verwachtingen en van eigen visie op mens en maatschappij. Of zij het appèl, dat het zedelijk beginsel en doel van het socialisme op hen doet. ook als zodanig erkennen en gehoor willen geven.

Nu is het voor jongeren niet gemakkelijk zich met politiek bezig te houden, want velen voelen zich daarbij uitgenodigd het verdere leven te slijten in de politieke kleding, het politieke meubilair en de politieke stijl der ouders. Dat wil men niet. Misschien speelt dit gevoelen een rol bij de geringe politieke en sociale belangstelling van zoveel jongeren. Het zou óók kunnen zijn, dat zij zich geen eigen visie op mens en maatschappij wensen te veroveren – hetzij uit geestelijke traagheid, hetzij uit een illusieloosheid, die het gevolg is van het huidige ondoorzichtige aspect van de wereldverhoudingen – en derhalve straks genoegen neemt met de geerfde boedel.

Derde mogelijkheid is nog, dat de huidige jonge generatie te critisch is, te nuchter is om zich hais over kop in een beweging of partij te storten, zich door een politiek ideaal gegrepen te voelen. Uiteraard spelen onkunde omtrent het politieke en sociale leven en bewegen hier ook een grote rol.

Al deze overwegingen heeft de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers ertoe gebracht een weekend-cursus te wijden aan een openhartig gesprek over het voor en tegen van de socalistische beweging en het socialisme. Wat verstaat men onder socialisme? Wat verwacht men ervan op cultureel, sociaal en economisch gebied?

Het geheel zal het karakter van een openhartig gesprek dragen, waarbij vóór- zowel als tegenstanders het volle pond kunnen krijgen. Wij verwachten op deze cursus in de eerste plaats de jongeren zelf, in de tweede plaats diegenen, die in of aan een jeugdorganisatie, jongerenbeweging enz. enz., leiding geven.

Geeft u per omgaande op voor deelname door inzending van onderstaand opgaveformulier aan de administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld. Telefoon K 2500 – 26728. Zorgt ervoor, dat één uit uw groep of bestuur dit weekend meemaakt.

Dr A. van Biemen, directeur.

Leiding: dr A. van Biemen en Jan de Leede.

Programma

Zaterdag 18 April; Opening 17.00 uur

„Hun reactie op de socialistische idee”, dr J. Haveman 19.30 uur

Zondag 19 April; „Hun reactie op de socialistische beweging”. Ochtendwijding 9-45 uur

Jan A. Hes 10.15 uur

„Socialistisch appèl en de jongeren”, dr A. van Biemen 14.30 uur

Sluiting 18.00 uur

Kosten: ƒ4,50, ƒ5,50 of ƒ6,50 naar draagkracht. (Groepen korting.) Echtparen: ƒ9,-, ƒlO,- of ƒll,-. Kosten mogen voor niemand een bezwaar tegen deelname zijn. Men schrijve dr A. van Biemen, Bentveldsweg 5, Bentveld.

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op;

1. Jaarboek van de vereniging van vrijzinnige Hervormden in Nederland. Uitgave; Van Gorcum en Co te Assen, 140 blz., ƒ2,25.

Dit boek bevat op handige en overzichtelijke wijze alle gegevens, die men maar wensen kan; verslagen en adreslijsten. De verslagen geven een beeld van het innerlijk leven en de activiteit van deze vereniging. Nadrukkelijk blijkt uit het jaarverslag nog eens ten overvloede hoezeer deze vereniging van harte een wezenlijk bestanddeel van de Hervormde Kerk wil zijn.

2. Kaj Munk: De heren rechters. Vertaald door Joh. Winkler. Uitgave; D. A. Daamen, Den Haag, 1953, 23 blz., ƒ1,75.

Een mooie één-akter! Dramatische uitwerking, hoe de zwakke Kajafas, onder gemeenschappelijke pressie van schoonvader en zoon de Rechtvaardige

veroordeelt. Mits zeer zorgvuldig voorbereid lijkt me het stuk, dat eigenlijk beroepsspelers vereist, ook wel geschikt voor het lekentoneel.

3. Inleiding tot het denken van Schweitzer door prof. dr C. J. Bleeker. Inleiding tot het denken van Kierkegaard door dr J. C. A. Fetter. Twee boekjes uit de serie „Hoofdfiguren van het menselijk denken”. Uitgave; Born, Assen, 1953, elk 48 blz. en ƒ 1,45.

Het eerste boekje is in al zijn beknoptheid een heldere uiteenzetting van Schweitzers wijsgerige en theologische ideeën, telkens in samenhang met zijn leven getekend. Ik heb slechts een klein bezwaar: het boekje lijdt m.i. aan een te eenzijdige verheerlijking van Schweitzers wetenschappelijke prestaties, hoewel het gelukkig niet helemaal critiekloos is. Het boekje over Kierkegaard is ais eerste inleiding bruikbaar, maar is wel wat slordig geformuleerd, is teveel uit op romantische anecdotes en heeft teveel slordige actuele verwijzingen. 4. Politieke partij en parlementair stelsel. Publicatie nr 6 van het Ned. Gesprekcentrum, 1952, 27 blz., ƒ 1,50, verkrijgbaar bij het secretariaat, Mathenesserlaan 446, Rotterdam.

Een klein maar uiterst waardevol boekje, zeer geschikt ook ter inleiding van een discussie; drie onderwerpen komen aan de orde; het belang der parlementaire discussie voor de vorming van het recht; de partijformatie, de tekortkomingen van ons pariementair systeem.

5. Willem Wlttkampf: Morgen ben Ik thuis. Bernardus B. en de watersnood. Geïllustreerd door Hugh Jans. Uitgave; Het Wereldvenster, Baam, 1953, 39 blz..

Journalistiek van een hoog gehalte; de watersnood nu niet in cijfers en statistieken, maar in kleine menselijke trekjes. Aanbevolen als een getuigenis van menselijk leed, uithoudingsvermogen en hulpvaardigheid. Red.secr.

LEES DIT :

Een abonné uit Den Haag vraagt wie zij een genoegen kan doen met Tijd-en-Taakjaargangen van 1932-1949 en met Barchem-bladen, 2e-10e jaargang. Opgaven aan het red.sec.

LEESTAFELNIEUWS

Dr K. Schilder: Christus in Zijn lijden, overwegingen van het lijdensevangelie, deel 3: Christus bij de uitgang van Zijn lijden. J. H. Kok te Kampen, 1952. 496 blz., ƒ 13,75.

Schilder was een zeer gecompliceerde figuur. De meesten kennen hem alleen als de felle polemicus, met wie het vrij onmogelijk was van gedachten te wisselen, zozeer opgaande in eigen overtuigingen en zo zeker van het alleen-recht van die overtuigingen, dat hij vrijwel nooit in staat was, een tegenstander recht te doen. Als polemicus heeft Schilder zelfs wat eenmaal zijn beste vrienden waren van zich vervreemd. Deze man was tegelijkertijd belezen als weinigen en wat hij gelezen had, wist hij te gebruiken. De moderne litteratuur kende hij door en door en ook op het terrein van de filosofie was hij kind in huis. Men moet wennen aan zijn stijl. Niet minder aan zijn vaak bizarre constructies. Soms doet hij denken aan een jongleur, soms aan een goochelaar. Maar niemand zal kunnen ontkennen, dat dit derde deel van zijn grote werk over het lijden van Christus boeiend en menigmaal geniaal is. Wie kans ziet, om zich het taaleigen van Schilder eigen te maken en voor zware kost niet terugschrïkt, zal aan dit boek veel hebben. Het is zeker geen boek voor buitenkerkelijken. Daartoe veronderstelt het te veel. Het vraagt veel geduld bij het lezen. Voor wie dat geduld opbrengt is het een bron van bijbels inzicht. Graag wil ik verklaren, dat Schilder mij door dit boek veel gegeven heeft. Er verschijnt tegenwoordig zo veel lichte lectuur ook wat de bijbel betreft, will'en velen het liefst hors d’oevre dat men voor een werk als dit toch uitermate dankbaar is. Kok zorgde voor een prachtige uitgave, die men voor onze tijd niet duur kan noemen.

Dr H. J. Westerink: Gods Woord in menselijk schrift. J. H. Kok, Kampen, 1953. 114 blz., ƒ 5,75. Dit boek bevat vier hoofdstukken; de Hebreeuwse bijbel, de Griekse bijbel, de Latijnse bijbel, de Nederlandse bijbel.

Wie een begrijpelijk en betrouwbaar boek over het ontstaan van de bijbel wil lezen, kope deze studie. Ik ben geen vakman, maar ik heb de indruk, dat dr Westerink zijn stof beheerst. In beknopte vorm geeft de schrijver een geschiedenis van de bijbel en de bijbelvertaling. Dr Westerink is Gereformeerd. Dat wil zeggen, dat hij gelooft, dat de bijbel het geïnspireerde en geopenbaarde woord van God is. Men kan zijn bijbelbeschouwing fundamentalistisch noemen. Deze bijbelbeschouwing is de onze niet. Natuurlijk heeft zo’n uitgesproken bijbelbeschouwing zijn konsekwenties voor de canoniek en de tekstcritiek. Dit neemt niet weg, dat wij dit boek van harte aanbevelen. Het is voortreffelijk geïllustreerd.

De nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap door 3. J. Kijne en F. Visser, met een inleiding van prof. Grosheide, Amsterdam, Uitgeverij H. J. Paris, 1953. 84 blz., ƒ2,25.

Een populair geschrift over de achtergronden en de geschiedenis van de nieuwe bijbelvertaling. Eerst wordt de vraag beantwoord, waarom een nieuwe bijbelvertaling nodig was. Dan wordt verteld, hoe de nieuwe bijbelvertaling tot stand kwam. Terwijl de laatste hoofdstukken spreken over de intrede en ontvangst en het resultaat van de nieuwe vertaling. De schrijvers hebben de arbeid van de bijbelvertalers van dichtbij meegemaakt. Zij zijn deskundig. Het boekje bevat een aantal foto’s, o.a. van allen, die aan de nieuwe vertaling hebben meegewerkt. Het vierde hoofdstuk geeft een aantal voorbeelden van wijzigingen, die in de Statenvertaling werden aangebracht; 1. op grond het hedendaagse Nederlands, 2. op grond van betere kennis van de grondtalen en de cultuurwereld van de bijbel, 3. op grond van de betere grondtekst. Er wordt op de nieuwe vertaling nog al wat critiek geleverd. Ik ben er echter vrij zeker van, dat dit met elke nieuwe vertaling het geval is. Het is mijn vaste overtuiging dat wij voor deze nieuwe vertaling niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Daarom zijn wij blij met dit eenvoudige boekje, dat gevolgd zal worden door een wetenschappelijke verantwoording uit de kring der vertalers zelf.

A. J. van Leusen: Tijdelijk uitgeschakeld. Van Gorcum en Comp. N.V. te Assen, 1952. 76 blz., ƒ 2,75. Een aantal radiogesprekken van dokter Van Leusen met zieken werd in dit boek gebundeld. Zij bewegen zich op de grens tussen het gebied van arts en dominee. Meerdere malen heb ik zieken in mijn Amsterdamse wijkgemeente met dankbaarheid over deze gesprekken horen vertellen. Dokter Van Leusen redeneert en theologiseert niet. Hij voert een gesprek, niet zonder meer zakelijk, toch ook niet sentimenteel, een gesprek van hart tot hart. Zulke gesprekken voor de radio gaan uit de aard der zaak niet diep. Toch kan men ze ook niet oppervlakkig noemen. Ik ben er van overtuigd, dat deze korte gesprekken velen een hart onder de riem hebben gestoken. Dokter Van Leusen moraliseert niet, zo op de wijze van; houdt er de moed maar in, tanden op elkaar! Hij is een zielzorger, die weet, dat ten slotte alleen het Evangelie van Jezus zieken wezenlijk sterken en troosten kan. Een mooie boekje, waarmee men velen een zegen brengt. J. J. B. Jr.

Binnenkort verschijnt

H. J. Wilzen en dr A. van Biemen

Samen op weg

Vijftig jaar ontmoeting tussen Christendom en socialisme in De blijde wereld en Tijd en Taak. Ingeleid door prof. dr W. Banning. Illustraties; foto’s, tekeningen en facsimile’s. Formaat; 20 x 12,5 cm. Om vang; 192 blz. Prijs gebonden ƒ6,90. Intekenprijs tot verschijnen ƒ4,90.

De geschiedenis van het religieuze socialisme in Nederland is de geschiedenis van zijn organen, „De blijde wereld” eerst en „Tijd en Taak” later, ook thans nog. In het werk van H. J. Wilzen en dr A. van Biemen wordt deze historie van een halve eeuw, uitlopende op de krachtige doorbraak van de laatste jaren, boeiend verteld.

Aan de boekhandel van de N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam-C., Postgiro 21876. ü gelieve mij te zenden bij verschijnen: ex. Samen op weg. Gebonden ƒ 4,90. Naam: Straat en no Woonplaats:

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam