is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 51, 1953, no 18, 02-05-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KIND

'et kind leeft kort.

iet kind leeft kort als kind, hrt op de tast van zijn gevoel, iet neemt zijn hoed niet af

hor u of mij of de minister 1/ is die er geschapen voor.

'et heeft niet eens een hoed. \et neemt zijn hoed af voor de trom u het konijn, een hoge hoed

un fijn en bordpapier. voor ministers, u'èn, mij'én.

•slfs voor zijn vader hoewel die erom vraagt en smeekt u dreigt.

\eemt het zijn hoed niet af. m heeft immers geen hoed. u bovendien.

wt droomt, m droomt altijd (als alle kinderen

\e bezig zijn). En als het droomt het (als alle kinderen h dromen) ogen van zo ’n blauw geweld

ut het ons niet kan zien. Ut het ons niet kan zien

W als niet ons (dan als niet wij

onze ogen).

loe wil het ons dan groeten? Geen hoed p ogen van zo achter uit een fijn gevoel P zo van overal

te wij tot op ons hart verliezen. (En wat er m overschiet zou niemand willen groeten.)

Fragment van „Het kind” uit de bundel „Deliria”, gedichten van Nes Tergast.

I Uitgave De Bezige Bij, Amsterdam

tot zulk een compromis, omdat men bereid is naar elkaar te luisteren en eikaars principes serieus te nemen. Niet een lauwe onverschilligheid beheerst de discussies, maar een positieve wil tot het zoeken naar een oplossing, waardoor allen zoveel mogelijk tevreden gesteld worden.

Men kan er zich van verzekerd weten, dat over alle zgn. fundamentele kwesties, ook over het huwelijk, de Christenen het binnen één partij niet met elkaar eens worden. En aan de andere kant kan men er ook zeker van zijn, dat de leden van de P.v.d.A. het over deze zaken wel niet met elkaar eens worden, omdat men zo nauw aan elkaar verbonden is door het maatschappelijke ideaal, dat men zich stelt, dat men bereid is elkaar ernstig te nemen en met elkaar te zoeken naar een aanvaardbare oplossing.

Aan dit soort doorbraak moesten de politici in de Christelijke partijen eens wat meer aandacht besteden. Het zou wel eens kunnen zijn, dat dit betekende, dat hun toekomst ernstig gevaar liep door de wil van socialisten van verschillende overtuiging om elkaar niet alleen te tolereren en te verdragen, maar ook om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen bij het vinden van voor ieder aanvaardbare compromissen.

Rotterdam

J. G. V. d. PLOEG

BUTLERS BEGROTING

Voor het eerst sinds lange tijd heeft de nieuwe Engelse begroting geen nieuwe belastingen noodzakelijk gemaakt. Integendeel, de conservatieve minister Butler heeft enige belastingverlagingen aangekondigd, waarover de middengroepen nog al blij zijn, maar Labour furieus. „Budget buigt voor Big Business” schreef het Labourblad Daily Herald. Deze woede is goeddeels terecht, maar overigens ook wel een beetje ingegeven door teleurstelling over het feit, dat de opleving, die tijdens het Labourbewind al wat ging doorzetten, nu aan de Conservatieven de kans geeft enigermate Sinterklaasje te spelen. Het is ook zuur! Wat zijn de maatregelen van Butler?

1) afschaffing van de overwinstbelasting per 1 Januari 1954;

2) verlaging van de inkomstenbelasting, vooral voor de hogere inkomens;

3) sterke verlaging van de omzetbelasting.

Butlers bedoeling is officieel, om met deze belastingconcessies de middengroepen en de ondernemingen tot grotere energie aan te zetten, en om de afzetmogelijkheden op de binnenlandse markt te vergroten. Labour zegt, dat het Butler vooral te doen is om in het gevlij te komen bij de middengroepen. De veronderstelling wordt reeds gemaakt, dat de Conservatieven in het najaar verkiezingen willen om hun positie nog meer te versterken. De middengroepen immers zitten op de wip. Zij gaven in 1945 Labour de overwinning, zij deden bij de laatste verkiezingen de balans juist ten

gunste van de Conservatieven doorslaan. Een belangrijk punt van critiek is de steeds verder teruglopende Britse export. De gunstiger situatie van de betalingsbalans wordt nl. nauwelijks veroorzaakt door een grotere export, maar veeleer door een sterk verminderde import. De maatregelen van Butler werken deze verschuiving van export naar binnenlandse consumptie nog meer in de hand. v. V.